Palkitseminen

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennaisen tärkeä keino pätevien hallitusjäsenten, avainhenkilöiden ja työntekijöiden sitouttamiseksi Kojamoon. Palkkojen ja palkkioiden on oltava suhteessa yhtiön pitkän aikavälin arvonkehitykseen. Palkitsemisella pyritään Kojamossa kannustamaan työntekijöitä yksilöinä ja tiimin jäseninä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä erinomaisiin suorituksiin.                        

Palkitsemisperiaatteiden lähtökohta on Kojamon strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen. Palkitsemisperiaatteiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi kaikki palkitsemismekanismit suunnitellaan rinnakkain riskienhallinnan kanssa. Palkitsemismekanismit vahvistavat Kojamon kykyä tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen. Tavoitteena on myös saada osaavaa työvoimaa monipuolisella ja kilpailukykyisellä palkitsemisella.

Lue lisää palkitsemisen keskeisistä periaatteista Palkitsemispolitiikasta sekä Palkka- ja palkkioselvityksestä 2019.

Hallituksen jäsenten palkitsemisen periaatteet

Kojamon hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa 2020 päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 39 000 euroa,
  • hallituksen jäsenelle 32 500 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 39 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa. Päätettiin, että vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista ja osakekauppoihin liittyvistä varainsiirtoveroista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.  

Löydät hallituksen ja valiokuntien vuonna 2019 maksetut palkkiot Palkka- ja palkkioselvityksestä 2019.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemisen periaatteet

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kiinteän kuukausipalkan ja tavanomaiset luontoisedut) sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Johtoryhmän jäsenille on otettu ryhmäeläkevakuutus, ja heidän osaltaan noudatetaan maksuperusteista käytäntöä, jossa ryhmäeläkevakuutukseen maksetaan vuodessa kahden kuukauden kuukausipalkkaa vastaava vakuutusmaksu.

Toimitusjohtajan sopimuksen irtisanomisaika on yhtiön puolelta 12 kuukautta, jonka aikana toimitusjohtajalla ei ole työntekovelvollisuutta. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta. Toimitusjohtajan sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä irtisanomiskorvauksesta.

Muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on yhtiön puolelta kuusi kuukautta, jonka aikana johtajalla ei ole työntekovelvollisuutta. Johtoryhmän jäsenen puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta. Irtisanomiskorvaus on lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2019

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja muut etuudet vuonna 2019 olivat 923 165,13 euroa, josta kiinteää palkkaa (sis. luontoisedut) oli 407 844,07 euroa ja muuttuvaa osaa (sis. pitkän ajan palkitsemisen) 515 321,06 euroa. Toimitusjohtajan osalta lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus vuonna 2019 oli 230 883,60 euroa ja maksut lisäeläkejärjestelmään olivat 64 576,00 euroa.

Muiden johtoryhmän palkitseminen 2019

Muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja muut etuudet vuonna 2018 olivat 1 275 742,63 euroa, josta kiinteää palkkaa oli 902 737,20 euroa ja muuttuvaa osaa 373 005,43 euroa. Mukaan on laskettu Kojamon ja kaikkien sen tytäryhtiöiden maksamat palkat ja palkkiot siltä osin kuin edellä todetut henkilöt ovat yhtiön palveluksessa. Johtoryhmän (pois lukien toimitusjohtaja) osalta lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus vuonna 2019 oli 319 063,23 euroa ja maksut lisäeläkejärjestelmään olivat 120 845,03 euroa.

Palkitsemisjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja hallituksen valitsemien avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt
toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksoilla 2018–2020, 2019-2021 ja 2020-2022 kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yksittäiset
valikoidut avainhenkilöt.

Meneillään olevat ansaintajaksot (2018–2020, 2019-2021 ja 2020-2022) ovat osakepohjaisia. Kunkin ansaintajakson enimmäisansaintamahdollisuus
on määritetty Kojamon osakkeiden kappalemääränä. Palkkioista puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahana.

Järjestelmän mahdolliset palkkiot perustuvat:

  • ansaintajaksolta 2018–2020 operatiiviseen tulokseen ja pääoman tuottoprosenttiin ja
  • ansaintajaksolta 2019–2021 liikevaihtoon, oman pääoman tuottoprosenttiin ja osakekohtaiseen kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO).
  • ansaintajaksola 2020-2020 liikevaihtoon ja osakekohtaiseen kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO).

Tarkemmat tiedot Kojamon palkitsemisjärjestelmästä löydät Palkitsemispolitiikasta sekä Palkka- ja palkkioselvityksestä 2019.

Päivitetty 26.8.2020