Palkitseminen

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennaisen tärkeä keino pätevien hallitusjäsenten ja johtajien sitouttamiseksi Kojamoon. Palkkojen ja palkkioiden on oltava suhteessa yhtiön pitkän aikavälin arvonkehitykseen. Palkitsemisella pyritään Kojamossa kannustamaan työntekijöitä yksilöinä ja tiimin jäseninä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä erinomaisiin suorituksiin.

Palkitsemisperiaatteiden lähtökohta on Kojamon strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen. Palkitsemisperiaatteiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi kaikki palkitsemismekanismit suunnitellaan rinnakkain riskienhallinnan kanssa. Palkitsemismekanismit vahvistavat Kojamon kykyä tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen. Tavoitteena on myös saada osaavaa työvoimaa monipuolisella ja kilpailukykyisellä palkitsemisella.

Lue lisää viimeisimmästä palkka- ja palkkioselvityksestä

Hallitus

Osakeyhtiölain mukaisesti Kojamon hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kojamon 15.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että

  • hallituksen puheenjohtajan palkkio on 26.000 euroa vuodessa,
  • hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 15.000 euroa vuodessa ja
  • hallituksen jäsenen palkkio on 9.000 euroa vuodessa.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kultakin hallituksen kokoukselta.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.5.2018, että ehdollisena yhtiön listautumiselle Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalle, hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 36.000 euroa
  • hallituksen muille jäsenille 30.000 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36.000 euroa.

Tämä päätös korvaisi 15.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen hallituksen vuosipalkkioiden osalta yhtiön ensimmäisestä listautumiskuukaudesta alkaen.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kiinteän kuukausipalkan ja tavanomaiset luontoisedut) sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista kuukautta. Toimitusjohtajan sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä irtisanomiskorvauksesta. Irtisanomisaika yhtiön puolelta on 12 kuukautta ilman työvelvoitetta ja toimitusjohtajan puolelta kolme (3) kuukautta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Johtoryhmän jäsenet ovat ryhmäeläkevakuutettu, ja heidän osalta noudatetaan maksuperusteista käytäntöä, jossa ryhmäeläkevakuutukseen maksetaan vuodessa kahden kuukauden verotettavaa ansiota vastaava vakuutusmaksu.

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella olivat 739 tuhatta euroa ja muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja muut etuudet olivat samalla tilikaudella 1,4 miljoonaa euroa. Mukaan on laskettu Kojamon ja kaikkien sen tytäryhtiöiden maksamat palkat ja palkkiot siltä osin kuin edellä todetut henkilöt ovat yhtiön palveluksessa.

Toimitusjohtajan lakisääteiset eläkekulut ja lisäeläkekulut olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella 156 tuhatta euroa, 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 150 tuhatta euroa ja 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 169 tuhatta euroa. Muun johtoryhmän lakisääteiset eläkekulut ja lisäeläkekulut olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella 396 tuhatta euroa, 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 375 tuhatta euroa ja 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 411 tuhatta euroa.

Irtisanomisedut

Toimitusjohtajan sopimuksen irtisanomisaika on Yhtiön puolelta 12 kuukautta, jonka aikana toimitusjohtajalla ei ole työntekovelvollisuutta. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta. Toimitusjohtajan sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä irtisanomiskorvauksesta. Muiden Yhtiön johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on Yhtiön puolelta kuusi kuukautta, jonka aikana johtajalla ei ole työntekovelvollisuutta. Johtoryhmän jäsenen puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Palkitsemisjärjestelmät

Kojamo Oyj:llä on käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 2015 ja 2018 konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmät eivät ole osakeliitännäisiä ja ne tarjoavat Yhtiön hallituksen valitsemille avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita rahapalkkioita hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Kannustinjärjestelmät koostuvat vuosittain käynnistyvistä kolmen vuoden ansaintajaksoista.

Kojamo Oyj:n hallitus on päättänyt muuntaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien 2015 ja 2018 meneillään olevat ansaintajaksot (2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020) ja tulevat ansaintajaksot (2019–2021 ja 2020–2022) osakepohjaisiksi, edellyttäen että osakkeen suunniteltu listaaminen toteutuu. Tällöin kullekin ansaintajaksolle ilmaistu euromääräinen ansaintamahdollisuus muuntuu mahdollisuudeksi ansaita palkkiona Kojamo Oyj:n osakkeita. Ansaintakriteereihin tai kullekin kriteerille asetettuihin tavoitteisiin ei tehdä muutoksia.

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksoilla 2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020 kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yksittäiset valikoidut avainhenkilöt.

Järjestelmän mahdolliset palkkiot perustuvat:

  • ansaintajaksolta 2016–2018 nettovuokratuottoon, käyttökatteeseen, pääoman tuottoprosenttiin ja velankäyttöön;
  • ansaintajaksolta 2017–2019 nettovuokratuottoon, operatiiviseen tulokseen ja pääoman tuottoprosenttiin ja
  • ansaintajaksolta 2018–2020 operatiiviseen tulokseen ja pääoman tuottoprosenttiin.

Yhtiön hallitus päättää ansaintajaksojen 2019–2021 ja 2020–2022 ansaintakriteerit, kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet, kohderyhmän ja kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden ansaintamahdollisuuden ansaintajaksolta kunkin ansaintajakson alussa.

Mahdollinen palkkio kultakin ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna osittain Yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Muiden osallistujien on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella osallistujalle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus Yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia osallistujan bruttovuosipalkan arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Kojamo-konserniin kuuluvassa Yhtiössä jatkuu.

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä käytössä muita avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiä. Kojamo Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön vuositulospalkkiojärjestelmän konsernin johtoryhmän jäsenille tilikauden 2019 alusta alkaen. Vuositulospalkkiojärjestelmä tullaan suunnittelemaan vuoden 2018 aikana.