Palkitseminen

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennaisen tärkeä keino pätevien hallitusjäsenten, avainhenkilöiden ja työntekijöiden sitouttamiseksi Kojamoon. Palkkojen ja palkkioiden on oltava suhteessa yhtiön pitkän aikavälin arvonkehitykseen. Palkitsemisella pyritään Kojamossa kannustamaan työntekijöitä yksilöinä ja tiimin jäseninä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä erinomaisiin suorituksiin.                        

Palkitsemisperiaatteiden lähtökohta on Kojamon strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen. Palkitsemisperiaatteiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi kaikki palkitsemismekanismit suunnitellaan rinnakkain riskienhallinnan kanssa. Palkitsemismekanismit vahvistavat Kojamon kykyä tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen. Tavoitteena on myös saada osaavaa työvoimaa monipuolisella ja kilpailukykyisellä palkitsemisella.

Lue lisää palkitsemisen keskeisistä periaatteista Palkka- ja palkkioselvityksestä 2018.

Hallituksen jäsenten palkitsemisen periaatteet

Kojamon hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa 2019 päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 36 000 euroa,
  • hallituksen jäsenelle 30 000 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.

Uutena palkkiokäytäntönä yhtiökokous päätti, että vuosipalkkiota maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana.

Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista ja osakekauppoihin liittyvistä varainsiirtoveroista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. 

Löydät hallituksen ja valiokuntien vuonna 2018 maksetut palkkiot Palkka- ja palkkioselvityksestä 2018.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemisen periaatteet

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kiinteän kuukausipalkan ja tavanomaiset luontoisedut) sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Johtoryhmän jäsenille on otettu ryhmäeläkevakuutus, ja heidän osaltaan noudatetaan maksuperusteista käytäntöä, jossa ryhmäeläkevakuutukseen maksetaan vuodessa kahden kuukauden kuukausipalkkaa vastaava vakuutusmaksu.

Toimitusjohtajan sopimuksen irtisanomisaika on yhtiön puolelta 12 kuukautta, jonka aikana toimitusjohtajalla ei ole työntekovelvollisuutta. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta. Toimitusjohtajan sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä irtisanomiskorvauksesta.

Muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on yhtiön puolelta kuusi kuukautta, jonka aikana johtajalla ei ole työntekovelvollisuutta. Johtoryhmän jäsenen puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta. Irtisanomiskorvaus on lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2018

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja muut etuudet vuonna 2018 olivat 871 734,46 euroa, josta kiinteää palkkaa (sis. luontoisedut) oli 408 168,82 euroa ja muuttuvaa osaa (sis. pitkän ajan palkitsemisen ja kertaluontoisen palkkion listautumisen yhteydessä) 463 565,64 euroa. Toimitusjohtajan osalta lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus vuonna 2018 oli 218 456,66 euroa ja maksut lisäeläkejärjestelmään olivat 61 479,26 euroa.

Muiden johtoryhmän palkitseminen 2018

Muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja muut etuudet vuonna 2018 olivat 1 462 157,36 euroa, josta kiinteää palkkaa oli 941 702,98 euroa ja muuttuvaa osaa 520 454,38 euroa. Mukaan on laskettu Kojamon ja kaikkien sen tytäryhtiöiden maksamat palkat ja palkkiot siltä osin kuin edellä todetut henkilöt ovat yhtiön palveluksessa. Johtoryhmän (pois lukien toimitusjohtaja) osalta lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus vuonna 2018 oli 366 416,63 euroa ja maksut lisäeläkejärjestelmään olivat 136 001,38 euroa.

Palkitsemisjärjestelmät

Kojamo Oyj:llä on käytössä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 2015 ja 2018 konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmät tarjoavat yhtiön hallituksen valitsemille avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita rahapalkkioita hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella. Kannustinjärjestelmät koostuvat vuosittain käynnistyvistä kolmen vuoden ansaintajaksoista.

Kojamo Oyj:n hallitus päätti muuntaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien 2015 ja 2018 meneillään olevat ansaintajaksot (2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020) ja tulevat ansaintajaksot (2019–2021 ja 2020– 2022) osakepohjaisiksi. Kullekin ansaintajaksolle ilmaistu euromääräinen ansaintamahdollisuus muuntuu mahdollisuudeksi ansaita palkkiona Kojamo Oyj:n osakkeita. Ansaintakriteereihin tai kullekin kriteerille asetettuihin tavoitteisiin ei tehty muutoksia.

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksoilla 2016–2018, 2017– 2019 ja 2018–2020 kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yksittäiset valikoidut avainhenkilöt.

Järjestelmän mahdolliset palkkiot perustuvat:

  • ansaintajaksolta 2017–2019 nettovuokratuottoon, operatiiviseen tulokseen ja pääoman tuottoprosenttiin;
  • ansaintajaksolta 2018–2020 operatiiviseen tulokseen ja pääoman tuottoprosenttiin ja
  • ansaintajaksolta 2019–2021 liikevaihtoon, oman pääoman tuottoprosenttiin ja osakekohtaiseen kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO).

Kolmen käynnissä olevan ansaintajakson toteutuessa täysimääräisinä olisi maksimipalkkio 377 830 Kojamon osaketta vastaava määrä, mistä puolet maksetaan Kojamon osakkeina ja puolet rahana.

Tarkemmat tiedot Kojamon palkitsemisjärjestelmästä löydät Palkka- ja palkkioselvityksestä 2018.

Päivitetty 14.6.2019