Palkitseminen

Toimiva ja kilpailukykyinen palkitseminen on olennaisen tärkeä keino pätevien hallitusjäsenten, avainhenkilöiden ja työntekijöiden sitouttamiseksi Kojamoon. Palkkojen ja palkkioiden on oltava suhteessa yhtiön pitkän aikavälin arvonkehitykseen. Palkitsemisella pyritään Kojamossa kannustamaan työntekijöitä yksilöinä ja tiimin jäseninä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä erinomaisiin suorituksiin.                        

Palkitsemisperiaatteiden lähtökohta on Kojamon strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen. Palkitsemisperiaatteiden on noudatettava eettisiä periaatteita ja lainsäädännön vaatimuksia. Lisäksi kaikki palkitsemismekanismit suunnitellaan rinnakkain riskienhallinnan kanssa. Palkitsemismekanismit vahvistavat Kojamon kykyä tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen. Tavoitteena on myös saada osaavaa työvoimaa monipuolisella ja kilpailukykyisellä palkitsemisella.

Hallituksen jäsenten palkitsemisen periaatteet

Kojamon hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättää yhtiökokous. Yhtiökokouksessa 2020 päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 39 000 euroa,
  • hallituksen jäsenelle 32 500 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 39 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa. Päätettiin, että vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista ja osakekauppoihin liittyvistä varainsiirtoveroista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten palkitsemisen periaatteet

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät saa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisen periaatteet

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kiinteän kuukausipalkan ja tavanomaiset luontoisedut) sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmista.

Toimitusjohtajan sopimuksen irtisanomisaika on yhtiön puolelta 12 kuukautta, jonka aikana toimitusjohtajalla ei ole työntekovelvollisuutta. Toimitusjohtajan puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta. Toimitusjohtajan sopimuksessa ei ole sovittu erillisestä irtisanomiskorvauksesta.

Muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on yhtiön puolelta kuusi kuukautta, jonka aikana johtajalla ei ole työntekovelvollisuutta. Johtoryhmän jäsenen puolelta irtisanomisaika on kolme kuukautta. Irtisanomiskorvaus on lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2020

Toimitusjohtajalle vuonna 2020 maksetut palkat ja muut etuudet ilmenevät oheisesta taulukosta:

Palkitsemisen muotoMaksettu palkkioSuhteellinen osuus %
Kiinteä palkitseminen39,3
Rahapalkka, EUR388 283,25
Luontoisedut, EUR23 859,30
Muuttuva palkitseminen60,7
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen palkkio, EUR65 480,06
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen palkkio (ansaintajakso 2017–2019):
Rahana, EUR285 520,44
Osakkeina, EUR285 520,44
Hankittujen osakkeiden lukumäärä16 466
Osakkeiden hankintapäivä13.2.2020
Osakkeiden hankintahinta, EUR17,34
Kokonaispalkkio EUR1 048 663,49
Muut taloudelliset etuudet
Lisäeläkemaksut EUR65 421,56

Muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen 2020

Muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot vuonna 2020 olivat 1,0 (1,0) miljoonaa euroa ja osakeperusteiset maksut 0,5 (0,3) miljoonaa euroa. Mukaan on laskettu Kojamon ja kaikkien sen tytäryhtiöiden maksamat palkat ja palkkiot siltä osin kuin edellä todetut henkilöt ovat yhtiön palveluksessa.

Johdon eläkesitoumukset

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten osalta noudatetaan maksuperusteista käytäntöä, jossa ryhmäeläkevakuutukseen maksetaan vuodessa kahden kuukaudenverotettavaa ansiota vastaava vakuutusmaksu. Vakuutuksen ehtojen mukaisesti vakuutuksen säästöt voi nostaa 63 ikävuodesta alkaen tai työeläkettä täydentävänä lisäeläkkeenä. Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannukset olivat 0,4 (0,5) miljoonaa euroa ja vapaaehtoisen ryhmäeläkevakuutuksen maksut olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa vuonna 2020.

Palkitsemisjärjestelmät

Kojamolla on käynnissä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät 2018 ja 2021 konsernin avainhenkilöille.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja hallituksen valitsemien avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Meneillään olevat ansaintajaksot (2019-2021, 2020-2022 ja 2021–2023) ovat osakepohjaisia. Kunkin ansaintajakson enimmäisansaintamahdollisuus on määritetty Kojamon osakkeiden kappalemääränä. Palkkioista puolet maksetaan osakkeina ja puolet rahana.

AnsaintajaksoPalkkiot perustuvatKohderyhmäEnimmäispalkkio*
2019–2021– liikevaihto
– oman pääoman tuottoprosentti
– osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO)
Konsernin johtoryhmän jäsenet (6 henkilöä)116 752 osaketta
2020–2022– liikevaihto
– osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO)
Konsernin johtoryhmän jäsenet ja muita avainhenkilöitä, yhteensä 18 henkilöä 102 242 osaketta
2021–2023– liikevaihto
– osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutoksia
Konsernin johtoryhmän jäsenet ja muita avainhenkilöitä, yhteensä 19 henkilöä102 277 osaketta
* Enimmäispalkkio vastaa enintään mainitun osakemäärän arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Tarkemmat tiedot Kojamon palkitsemisjärjestelmästä löydät Palkitsemispolitiikasta sekä Palkitsemisraportista 2020.

Päivitetty 11.3.2021