Hallituksen toiminta

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat työjärjestyksen mukaisesti muun muassa:

 • valita hallituksen varapuheenjohtaja ja nimetä sihteeri;
 • vahvistaa itselleen kirjallinen työjärjestys ja arvioida säännöllisesti työjärjestysten asianmukaisuutta;
 • vahvistaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestykset sekä nimittää valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet;
 • nimetä yhtiön toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä päättää heidän toimi-/ työsuhteensa ehdoista;
 • asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioida niiden toteutumista;
 • nimetä konsernin johtoryhmän jäsenet ja vahvistaa heidän työsuhteensa ehdot;
 • päättää lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä;
 • vahvistaa toimitusjohtajan esittelemät organisaatiomuutokset;
 • antaa ja peruuttaa oikeudet yhtiön edustamiseen;
 • hyväksyä tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä osa- ja puolivuosikatsaukset sekä tilinpäätöstiedotteet;
 • valmistella yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, kutsua koolle yhtiökokous ja tehdä yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätösehdotukset (mm. taseen osoittaman voiton käyttämisestä);
 • hyväksyä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä;
 • hyväksyä palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti;
 • hyväksyä konsernin strategiset tavoitteet;
 • hyväksyä budjetti sekä investointi- ja realisointisuunnitelmat;
 • varmistaa johtamisjärjestelmän toiminta;
 • vahvistaa konsernissa laadittavat politiikat (mm. henkilöstö-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikka);
 • vahvistaa yhtiön arvot ja toimintamalli sekä seurata niiden toteutumista;
 • päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista;
 • päättää merkittävistä lainoista ja takauksista; 
 • päättää muiden kuin Kojamon tavanomaiseen toimintaan kuuluvista tai muutoin kuin tavanomaisin ehdoin tehtävistä lähipiiritoimista;
 • tavata vähintään kerran vuodessa tilintarkastajat;
 • tehdä vuosittain hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi;
 • arvioida säännöllisesti omaa toimintaansa;
 • päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti. Lykkäämispäätöksen voi tehdä myös toimitusjohtaja sijaisenaan talousjohtaja;
 • käsitellä ja hyväksyä merkittävät pörssitiedotteet sekä
 • käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esit­täneet otettavaksi kokousten esityslistalle. Myös hallituksen jäsenillä on oikeus saat­­taa haluamansa asiat hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheen­joh­ta­jalle.

Tutustu Kojamon hallituksen työjärjestykseen

Hallituksen jäsen ei osallistu sellaisen asian käsittelyyn, joka liittyy yhtiöön tai muuhun organisaatioon, jonka työntekijänä tai hallintoelimen jäsenenä hän on.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuudella tarkoitetaan 1.1.2020 voimaantulleessa Hallinnointikoodissa 2020 tarkoitettua riippumattomuutta.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä samoin kuin avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa. Monimuotoisuus myös edistää yhtiön hyvää hallinnointia ja johdon tehokasta valvontaa sekä seuraajasuunnittelua.

Kojamo on määrittänyt periaatteet hallituksen monimuotoisuuden huomioimiseksi. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja kokoonpanon tulee vastata yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan kuuluvissa asioissa. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista, vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta, konserni- ja taloushallinnosta, strategiasta ja yritysjärjestelyistä, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa huomioon monimuotoisuusperiaatteet valmistellessaan ehdotustaan yhtiökokoukselle.

Tavoitteena on myös, että hallituksen jäsenet edustavat eri sukupuolia, ikäluokkia ja toimikausien pituuksia. Hallituksen jäsenellä odotetaan myös olevan mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Päivitetty 11.3.2021