Kojamo Oyj:n sisäpiiriohje

Päivitetty 13.2.2020

1. YLEISTÄ

Kojamo noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja sisäpiirihallinnossa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”) sisältyviä määräyksiä, Finanssivalvonnan ja European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Lisäksi Kojamo on laatinut tämän hallituksen hyväksymän sisäpiiriohjeen.

Tässä sisäpiiriohjeessa Kojamolla tarkoitetaan Kojamo Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä.

Sisäpiiriohjeen tarkoituksena on ohjeistaa Kojamossa sisäpiiriasioista ja yhtenäistää sekä tehostaa sisäpiiriasioiden käsittelyä ja siten lisätä luottamusta arvopaperimarkkinoiden toimintaan. Sisäpiirisääntely koskee kaikkia, joilla on pääsy sisäpiiritietoon tai joilla on hallussaan sisäpiiritietoa. Tähän ohjeeseen on koottu keskeinen tieto Kojamon sisäpiirisäännöstöstä ja sisäpiiriasioiden hallinnosta.

Tässä sisäpiiriohjeessa sanotusta huolimatta jokainen henkilö on viime kädessä itse vastuussa sisäpiirisäännösten oikeasta tulkinnasta ja noudattamisesta.

2. SOVELTAMISALA

Sisäpiiriohjetta sovelletaan Kojamon johtotehtävissä toimiviin henkilöihin [1] sekä kaikkiin niihin henkilöihin, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Lisäksi ohjetta sovelletaan muutoin yhtiön puolesta tai lukuun toimiviin, kun he suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon.

3. SISÄPIIRITIETO

3.1. Sisäpiiritiedon määrittely

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan Kojamoon tai rahoitusvälineeseen liittyvää luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan.

Edellä mainittuja rahoitusvälineitä voivat olla:

 • Kojamon listatut ja listaamattomat osakkeet;
 • Kojamon vieraan pääoman ehtoiset välineet, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat, rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja korkotodistukset;
 • Kojamon osakkeeseen ja vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin liittyvät johdannaiset, kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, warrantit, luotoriskijohdannaiset ja hinnanerosopimukset; ja
 • muut Kojamon osakkeeseen ja vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet (kuten sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen osuudet, indeksirahasto-osuudet, talletustodistukset, pörssinoteeratut rahastot ja sijoitusobligaatiot).

Sisäpiiritietoa voi olla esimerkiksi tieto:

 • yhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman olennaisesta muuttumisesta;
 • yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai muusta merkittävästä yritysjärjestelystä; tai
 • osakeannista, osto- tai lunastustarjouksesta tai muusta yhtiön osakkeita koskevasta muutoksesta, kuten osakkeiden tai osakesarjojen yhdistämisestä taikka jakamisesta.

Sisäpiiritiedot ovat luottamuksellisia, kunnes ne on julkistettu, muutoin markkinoilla saatavissa tai kun esimerkiksi niitä koskeva hanke on rauennut/päättynyt.

3.2. Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen

Kojamo julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä, jolloin MAR:in mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä.

MAR:in mukaan Kojamon on mahdollista lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut,
 • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja
 • tiedon luottamuksellisuus säilyy.

Päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekevät hallitus tai toimitusjohtaja varahenkilönään talousjohtaja lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella.

Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva hankekohtainen sisäpiiriluettelo ja tehdään lykkäyspäätös. Kojamo ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytyksiä seurataan ja arvioidaan systemaattisesti hankkeen aikana. Hankkeesta vastuussa oleva raportoi hankkeen vaiheista talousjohtajalle ja Corporate Counselille. Julkistamisen lykkäämisen edellytyksistä tehtävä arviointi dokumentoidaan.

4. KIELLETTY SISÄPIIRITIEDON KÄYTTÖ

4.1. Sisäpiiritiedon käyttöä koskeva kielto

Sisäpiiritiedon käyttäminen ja ilmaiseminen on kiellettyä. Sisäpiirikauppojen tekemistä ja sisä­piiri­tiedon laitonta ilmaisemista koskeva kielto koskee kaikkia luonnollisia henkilöitä ja oikeus­hen­ki­löitä, joilla on sisäpiiritietoa riippumatta siitä, mistä tai miten tieto on saatu silloin, kun kyseinen henkilö tietää tai hänen pitäisi tietää, että hänellä on hallussaan sisäpiiritietoa. Sisäpiiritiedon käyttämistä koskevat kiellot ovat voimassa riippumatta siitä, onko henkilö merkitty hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon tai määritelty kaupankäyntirajoituksen piiriin.

Henkilö ei saa

 • tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja;
 • suositella, että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja, tai houkutella toista henkilöä tekemään sisäpiirikauppoja; tai
 • ilmaista sisäpiiritietoa laittomasti.

Rikoslain 51 luvussa säädetään rangaistavaksi sisäpiiritiedon väärinkäyttö tavallisena ja törkeänä tekomuotona. Rahoitusvälineiden hankkimisen tai luovuttamisen lisäksi myös rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon muuttaminen ja peruuttaminen on rangaistavaa. Rangaistavaa on myös sisä­piiritiedon hyväksikäyttö neuvomalla toista henkilöä rahoitusvälineen hankinnassa tai luovu­tuk­sessa taikka rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon peruuttamisessa tai muuttamisessa. Myös sisäpiiritiedon oikeudeton ilmaiseminen saattaa aiheuttaa rangaistusvastuun.

4.2. Sisäpiirikauppa

Sisä­piiri­kaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on sisäpiiritietoa ja jota hän käyttää hyväkseen hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti rahoitusvälineitä, joihin sisäpiiritieto liittyy. Sisäpiirikaupoiksi katsotaan myös sisäpiiritiedon käyttäminen peruuttamalla tai muuttamalla toimeksianto.

4.3. Suosittelu ja houkuttelu

Kiellettyä on myös se, että henkilö, jolla on hallussaan sisäpiiritietoa, suosittelee tai houkuttelee kyseisen tiedon perusteella toista henkilöä hankkimaan tai luovuttamaan rahoitusvälineitä, joihin kyseinen tieto liittyy. Kiellettyä on myös suosittelu tai houkuttelu rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon peruuttamiseksi tai muuttamiseksi.

4.4. Laiton ilmaiseminen

Laittomalla ilmaisemisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa ja hän ilmaisee kyseisen sisäpiiritiedon toiselle henkilölle, jollei ilmaiseminen tapahdu osana työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista.

5. HANKEKOHTAINEN SISÄPIIRILUETTELO

Kojamossa on vain hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään kaikki henkilöt, joilla on pääsy hanketta koskevaan sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle tai suorittavat yhtiölle tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy hanketta koskevaan sisäpiiritietoon mukaan lukien mahdolli­set ulkopuoliset neuvonantajat ja tilintarkastajat.

Kojamossa hankkeella tarkoitetaan Kojamon toimesta luottamuksellisesti valmisteltavaa, yksilöitävissä olevaa toimenpidekokonaisuutta tai järjestelyä, joka on Kojamon käsityksen mukaan sisäpiiritietoa, ja jonka julkistamisen lykkäämisestä yhtiö on päättänyt. Hankkeena ei kuitenkaan pidetä säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita, kuten osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen laatimista.

Tyypillisiä tilanteita, joissa Kojamo voi tehdä MAR:n edellytysten täyttyessä päätöksen julkistamisen lykkäämisestä ja joita pidetään hankkeina, ovat muun muassa:

 • merkittävät yritys- ja toimialajärjestelyt;
 • merkittävät liiketoiminnan uudelleensuuntaamiset, merkittävät saneeraussuunnitelmat ja tulosparannusohjelmat;
 • merkittävät yhteistyösopimukset;
 • merkittävät yrityskaupat;
 • merkittävät investoinnit ja myynnit (yli 100 miljoonaa euroa)
 • julkiset ostotarjoukset ja merkittävät osakeannit; sekä
 • muu sisäpiiritieto, jonka julkistamista on lykätty.

Hankekohtainen sisäpiiriluettelo päätetään, kun hanke on julkistettu tai se on rauennut. Hanke on rauennut, kun hankkeen osapuoli on päättänyt lopettaa neuvottelut ja on syytä olettaa, ettei kum­pi­kaan osapuoli lähitulevaisuudessa tule jatkamaan neuvotteluja. Hanke raukeaa myös, jos Kojamo on päättänyt lopettaa hankkeen edistämisen.

6. KAUPANKÄYNTIRAJOITUS JA SULJETTU AJANJAKSO

6.1. Yleistä

Kojamon johtotehtävissä toimivan henkilön ja kaupankäyntirajoituksen piirissä olevan henkilön tulee ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön rahoitusvälineillä siten, ettei kaupankäynti heikennä arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta.

On suositeltavaa, että edellä mainitut henkilöt tekevät yhtiön liikkeeseen laskemiin rahoitusvälineisiin vain pitkäaikaisia sijoituksia. Niin ikään on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti näillä rahoitusvälineillä vain niihin hetkiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto rahoitus­väli­neiden arvoon vaikuttavista seikoista (esimerkiksi tulostietojen julkistamisen jälkeen).

Kaupankäyntirajoituksen piirissä oleva henkilö, johtotehtävissä toimiva henkilö ja hänen lähipiiriläisensä vastaa aina itse siitä, että hänen toimintansa on MAR:n ja sen nojalla annetun sääntelyn mukaista.

6.2. Suljettu ajanjakso

Henkilö, joka toimii johtotehtävissä Kojamon palveluksessa tai on jäljempänä kohdassa 6.3. mainitusti määritelty kuuluvaksi kaupan­käynti­­rajoituksen piiriin, ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia suljetun ajanjakson aikana. Kojamossa suljettu ikkuna alkaa kunkin vuosineljänneksen päätyttyä ja kestää tilinpäätös­tiedot­teen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen asti.  Suljettu ikkuna on kuitenkin aina vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Kojamo ei myöskään hanki omia osakkeitaan tänä aikana.

6.3. Kaupankäyntirajoituksen piirissä olevat

Kaupankäyntirajoitusta sovelletaan Kojamon johtotehtävissä toimiviin henkilöihin ja jäljempänä mainit­tuihin toimitusjohtajan tai varahenkilönään talousjohtajan määrittelemiin kaupankäyntirajoituksen piirissä oleviin henkilöihin sekä näiden edunvalvonnassa oleviin vajaavaltaisiin henkilöihin. Rajoitus koskee liiketoimien toteuttamista omaan tai kolmannen osapuolen lukuun joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi johtotehtävissä toimivan henkilön määräysvallassa olevan oikeushenkilön kautta.

Kojamo on määritellyt muiden kuin johtotehtävissä toimivien henkilöiden kaupankäyntirajoituksen pii­riin kuuluvat henkilöt. Kaupankäyntirajoituksen pii­riin kuuluvat mm. taloudellisten raporttien valmisteluun, laatimiseen ja julkistamiseen osallistuvat henkilöt tai muut henkilöt, jotka saavat tietoa Kojamon tuloksesta ennen sen julkistamista. Kaupan­käynti­rajoituksen piirissä oleville henkilöille ilmoitetaan kirjallisesti kaupan­käynti­ra­joituksesta suljetun ikkunan aikana.

Kaupankäyntirajoituksen piirissä olevalla henkilöllä on vastuu kaupankäyntirajoituksen noudattamisesta myös silloin, kun hänen arvopapereidensa ja muiden rahoitusvälineidensä hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

6.4. Kaupankäyntikielto

Kojamossa hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityiltä henkilöiltä kielletään kaikki kaupankäynti Kojamon rahoitusvälineillä ja niihin liittyvät liiketoimet hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka. Kaupankäyntirajoituksen päättymisestä ilmoitetaan hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille erikseen.

6.5. Kaupankäyntilupa suljetun ikkunan aikana

Yhtiö voi sallia, että johtotehtävissä toimiva henkilö tai muu kaupankäyntirajoituksen piirissä oleva henkilö saa käydä kauppaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun suljetun ikkunan aikana seuraavissa tapauksissa:

a) tapauskohtaisesti katsotaan, että poikkeukselliset olosuhteet, kuten johtotehtävissä toimivan henkilön tai muun kaupankäyntirajoituksen piirissä olevan vakavat rahoitusvaikeudet, edellyttävät osakkeiden myyntiä välittömästi; tai

b) johtuen kyseisen kaupankäynnin ominaispiirteistä, kun on kyse liiketoimista, jotka tehdään osana työntekijöiden omistus- tai säästöjärjestelmää taikka johtoaseman edellytyksenä olevien osakkeiden tai osakkeensaantioikeuksien hankintaa tai näihin liittyen, tai joissa edunsaajan osuus arvopaperissa tai muissa rahoitusvälineissä ei muutu.

Lisäksi edellytetään, että johtotehtävissä toimiva henkilö tai muu kaupankäyntirajoituksen piirissä oleva henkilö pystyy osoittamaan, että kyseistä liiketoimea ei voida toteuttaa muuna ajankohtana kuin suljetun ikkunan aikana.

Edellä mainittujen poikkeuksien soveltaminen edellyttää, että yhtiö antaa liiketoimelle etukäteen kirjallisen suostumuksen, johon on kirjattu suostumuksen perustelut. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallituksen puheenjohtaja Corporate Counselin esityksestä. Lisäksi on huomioitava, että edellä mainittuja poikkeuksia ei voida soveltaa, mikäli johtotehtävissä toimivalla henkilöllä tai muulla kaupankäyntirajoituksen piirissä olevalla henkilöllä on sisäpiiritietoa.

7. JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN HENKILÖIDEN JA HEIDÄN LÄHIPIIRINSÄ LIIKETOIMIEN ILMOITTAMINEN JA JULKISTAMINEN

7.1. Yleistä

Markkinoiden väärinkäyttöä koskeva säännöstö rajoittaa yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden mah­dollisuutta tehdä yhtiön rahoitusvälineillä liiketoimia ennen taloudellisten raporttien jul­kis­tamista. Kojamo ylläpitää luottamusta ja avoimuutta sillä, että Kojamon johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden teke­mät liiketoimet yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla ja rahoitusvälineillä ilmoitetaan ja julkaistaan.

7.2. Ilmoitusvelvollisuus

Kojamon johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava kaikki liiketoimensa Kojamolle ja Finanssivalvonnalle. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia [2] heidän omaan lukuunsa tehtyjä Kojamon rahoitusvälineisiin [3] liittyviä liiketoimia. Ilmoitusvelvollisuus koskee millä tahansa markkinapaikalla tai markkinapaikkojen ulkopuolella tehtyjä liiketoimia.

Kojamossa ilmoitettavia liiketoimia ovat esimerkiksi

 • osto, myynti, lyhyeksimyynti, merkintä, vaihto, panttaus, lainaus, lahja ja perintö
 • sijoitussidonnaisten henkivakuutusten yhteydessä tehdyt liiketoimet, jos johtotehtävissä toimiva henkilö tai lähipiiriläinen on vakuutuksenottajana vastuussa sijoituksen riskeistä ja jos vakuutuksenottajalla on valtuudet tai harkintavalta tehdä sijoituspäätöksiä tietyistä välineistä kyseisessä henkivakuutuksessa tai toteuttaa liiketoimia, jotka koskevat kyseisen henkivakuutuksen tiettyjä välineitä
 • liiketoimet, jotka kolmas osapuoli on toteuttanut johtotehtävissä toimivan henkilön tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön puolesta tai hyväksi salkunhoitoon tai omaisuudenhoitoon liittyvän henkilökohtaisen toimeksiannon mukaisesti.

Edellä mainittu luettelo liiketoimista tai kohdassa 4.1. esitetty esimerkkiluettelo rahoitusvälineistä eivät ole tyhjentäviä, minkä vuoksi ilmoitusvelvollisen on tarkistettava kyseessä olevasta rahoitusvälineestä ja liiketoimesta riippuen, kuuluuko kyseinen rahoitusväline tai liiketoimi sääntelyn edellyttämän ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

7.3. Johtotehtävissä toimivat henkilöt

Johtotehtävissä toimivalla henkilöllä tarkoitetaan hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäseniä.

7.4. Lähipiiriin kuuluva henkilö

Johtotehtävissä toimivan henkilön lähipiirin kuuluvalla henkilöllä tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:

a) puoliso, kansallisen lainsäädännön mukaisesti puolisoa vastaava kumppani tai avopuoliso;

b) kansallisen lainsäädännön mukaisesti huollettavana oleva lapsi;

c) sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan (kyseisen liiketoimen toteuttamisajankohtana); ja

d) oikeushenkilö, trusti tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa ”johtotehtävissä toimiva henkilö” tai edellä olevissa a, b tai c kohdissa tarkoitettu henkilö tai joka on tällaisen henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu tällaisen henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tällaisen henkilön taloudelliset edut.

7.5. Kojamon johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen ja julkistaminen

Kojamo pitää luetteloa yhtiön johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Tähän luetteloon kuuluvia henkilöitä koskee edellä mainittu liiketoimien ilmoitusvelvollisuus.

Kojamo ilmoittaa johtotehtävissä toimiville henkilöille kirjallisesti heille MAR 19 artiklasta johtuvista velvoitteista. Kojamon johtotehtävissä toimivia henkilöitä koskee velvollisuus ilmoittaa lähipiiriinsä kuuluvalle henkilölle häntä koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja johtotehtävissä toimivan henkilön on säilytettävä siitä jäljennös.

Kojamon johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiiriläisten on ilmoitettava omaan lu­kuun tekemänsä liiketoimet. Ilmoitus on tehtävä sekä Kojamoon että Finanssivalvonnalle. Johtotehtävissä toimivalla henkilöllä ja tämän lähipiiriin kuuluvalla on vastuu ilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito tai ilmoitustensa tekeminen on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi.

Liiketoimea koskeva ilmoitus on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteut­tamisen jälkeen. Ilmoitus on tehtävä Kojamoon ja Finanssivalvonnalle Finanssivalvonnan antamien ohjeiden mukaisesti (kts. Kojamon verkkosivut, Johdon liiketoimet).

Kojamo julkaisee johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

8. SISÄPIIRILUETTELOIDEN YLLÄPITO

Kojamon hankekohtaiset sisäpiiriluettelot pidetään ajan tasalla sähköisessä muodossa siten, ettei niiden muuttaminen jälkikäteen ole mahdollista.

Sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Kojamo toimittaa sisäpiiriluettelon tai sen osion pyynnöstä Finanssivalvonnalle mahdollisimman pian.

Kojamo säilyttää sisäpiiriluettelot vähintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun luettelo on laadittu tai se on saatettu ajan tasalle.

Kojamo ilmoittaa mahdollisimman pian kirjallisesti hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon kuuluvalle henkilölle hänen sisäpiiriasemastaan, sitä seuraavista velvoitteista ja siihen mahdollisesti liittyvistä seuraamuksista. Kojamo ilmoittaa hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti hankkeen ja hankeluettelon päättämisestä.

9. SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTO JA VALVONTA

9.1. Tiedotus

Kojamo huolehtii siitä, että sisäpiiriluetteloissa olevat henkilöt ja kaupankäyntirajoituksen sekä ilmoitus­velvollisuuden piirissä olevat henkilöt tunnistavat asemansa ja sen vaikutukset. Henkilöiden tiedotus ajoitetaan esimerkiksi:

 • työsuhteen alkamiseen,
 • henkilön aloittaessa johtotehtävissä; sekä
 • lain tai viranomaistasoisen sääntelyn taikka Nasdaq Helsinki Oy:n tai Kojamon oman ohjeen muuttumiseen.

9.2. Sisäpiiriohjeistuksen ja sääntelyn saatavilla pito

Kojamo asettaa tämän ohjeen verkkosivuilleen (www.kojamo.fi >Sijoittajat>Hallinnointi).

9.3. Sisäpiirihallinto

Kojamo huolehtii seuraavista tehtävistä:

 • sisäpiiriasioiden tiedottaminen Kojamossa;
 • sisäpiiriasioiden koulutus;
 • sisäpiiriluetteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);
 • hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;
 • Kojamon sisäpiiriasioiden valvonta;
 • sisäpiiriasioita koskevan sääntelyn muutosten huolellinen seuranta;
 • Kojamon sisäinen tiedottaminen kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevista asioista;
 • kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskeva koulutus;
 • luettelon pitäminen MAR 19 artiklan mukaisista ilmoitusvelvollisista;
 • MAR 19:5 artiklan mukaisten ilmoitusten tekeminen johtotehtävissä toimiville henkilöille;
 • tarvittaessa johtotehtävissä toimivien henkilöiden opastaminen MAR 19:5 artiklan mukaisten ilmoitusten tekemisessä johtotehtävissä toimivien henkilöiden lähipiirille;
 • MAR 19:3 artiklan mukainen julkistamisvelvollisuus;
 • kaupankäyntirajoituksen ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta; ja
 • kaupankäyntirajoitusta ja ilmoitusvelvollisuutta koskevan sääntelyn muutosten huolellinen seuranta.

Kojamo on nimennyt sisäpiirivastaavan, joka hoitaa sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä (Corporate Counsel).

Kojamo on myös nimennyt hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden pitämisestä sekä kaupankäyntirajoituksen piirissä olevien henkilöiden dokumentoinnista vastuullisen henkilön ja tälle varahenkilön (johdon assistentti, varalla toimitusjohtajan assistentti).

Kojamo on lisäksi nimennyt liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuuden hoitamisesta vastuullisen henkilön ja tälle varahenkilön (sijoittajasuhdepäällikkö, varalla markkinointi- ja viestintäjohtaja).

Kojamo järjestää johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja näiden lähipiiriläisten kaupankäynnin ja ilmoitusvelvollisuuden säännöllistä valvontaa tarkistuttamalla Kojamoon ilmoitetut tiedot vähintään vuosittain.

9.4. Kojamon menettely rikkomuksista ilmoittamiseksi (whistleblowing)

Kojamossa on käytössä ns. whistleblowing-yhteydenottomahdollisuus, jonka kautta yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, viedään tapaus toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

10. HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO

Tämä sisäpiiriohje on hyväksytty Kojamo Oyj:n hallituksessa ja tulee voimaan 13.2.2020. Tämä sisäpiiriohje korvaa Kojamo Oyj:n hallituksen 13.12.2018 hyväksymän sisäpiiriohjeen.


[1] Johtotehtävissä toimivat henkilöt on määritetty tämän ohjeen kohdassa 7.3.

[2] Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun 5.000 euron kalenterivuosikohtainen raja-arvo täyttyy. Raja-arvo lasketaan yhteen nettouttamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet.

[3] Rahoitusvälineiden esimerkkiluettelo on tämän ohjeen kohdassa 3.1.

Ilmoitusvelvollisuus indeksiin sidottujen tuotteiden ja korituotteiden sekä sijoitus- ja vaihtoehtorahaston osakkeen ja osuuden osalta on, jos Kojamon rahoitusvälineen painoarvo kyseisessä tuotteessa on yli 20 %.

Päivitetty 13.2.2020