Tiedonantopolitiikka

Päivitetty 13.2.2020

1. Taustaksi

Kojamo-konsernin emoyhtiö Kojamo Oyj:n (”Kojamo” tai ”yhtiö”) osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Yhtiön joukkovelkakirjalainoja on noteerattu Nasdaq Helsingissä sekä Euronext Dublinissa. Tässä tiedonantopolitiikassa on kuvattu keskeiset toimintaperiaatteet, joita Kojamo noudattaa viestiessään pääomamarkkinoiden eri osapuolien ja median kanssa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat Kojamoa ja sen tytäryhtiöitä.

Kojamo noudattaa tiedonantopolitiikassaan Suomen lainsäädäntöä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) No. 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (Market Abuse Regulation, ”MAR”) sisältyviä määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Irlannin pörssin sääntöjä sekä European Securities and Markets Authorityn (ESMA) ja Finanssivalvonnan ohjeita. Lisäksi Kojamo noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiön sisäisiä ohjeita.

Tämä tiedonantopolitiikka on hyväksytty Kojamo Oyj:n hallituksessa 13.2.2020 ja se korvaa 31.5.2018 hyväksytyn ja 4.6.2018 voimaan tulleen tiedonantopolitiikan. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

2. Talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteet ja periaatteet

Kojamon pääomamarkkinoille kohdistuvan viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti saatavilla yhdenvertainen, tasapuolinen, riittävä, samanaikainen ja oikea tieto yhtiöstä, sen liiketoiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta yhtiön arvopaperien arvon määrittämiseksi.

Kojamon viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus, oikea-aikaisuus, todenmukaisuus ja ymmärrettävyys. Yhtiö viestii sille myönteisistä ja kielteisistä asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmille.

Tiedonanto perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Yhtiön tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi.

Kojamo julkistaa tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot niin pian kuin mahdollista. Tapahtuman tai tiedon olennaisuuden arvioi Kojamon toimitusjohtaja varahenkilönään talousjohtaja tai yhtiön hallitus. Tiedot julkistetaan suomeksi ja englanniksi.

3. Tiedotettavat asiat

Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan Kojamon arvopaperimarkkinalain ja muun sääntelyn sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Finanssivalvonnan standardien perusteella ja mukaisesti julkaisemaa säännöllistä tietoa taloudellisesta asemastaan ja sen kehityksestä osavuosi- ja puolivuosikatsauksissa, tilinpäätöstiedotteessa, tilinpäätöksessä ja hallituksen toimintakertomuksessa sekä selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Taloudellisia tietoja julkaistaan emoyhtiöstä ja konsernista kokonaisuutena.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla Kojamo julkistaa pörssitiedotteella lähtökohtaisesti vain erikseen säänneltyjä tietoja ja toisaalta Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) nojalla julkistettavaa sisäpiiritietoa. MARin mukaan sisäpiiritieto on täsmällistä, julkistamatonta tietoa, joka liittyy liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan.

Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa sisäpiiritietoa voivat olla muun muassa

 • Olennaiset muutokset tulevaisuuden näkymissä
 • Tulosvaroitukset
 • Merkittävät strategiamuutokset
 • Merkittävät investoinnit ja myynnit (yli 100 miljoonaa euroa)
 • Merkittävät organisaatiomuutokset ja muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa sekä tilintarkastajan vaihtuminen
 • Merkittävät oikeudenkäynnit tai muut viranomaismenettelyt ja niissä annetut päätökset
 • Merkittävät yritys- ja omaisuusjärjestelyt sekä yhteisyrityssopimukset
 • Merkittävät rahoitusjärjestelyt
 • Lisäksi yhtiö tiedottaa pörssitiedotteina muun muassa johtohenkilöiden liiketoimet ja muut pörssin sääntöjen mukaan tiedotettavat asiat.

4. Tiedottamiseen liittyvät ajankohdat

4.1 Säännöllinen tiedonantovelvollisuus ja muu säännöllinen raportointi

Yhtiö julkistaa ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti

 • puolivuosikatsauksen
 • osavuosikatsaukset tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta
 • tilinpäätöstiedotteen
 • tilinpäätöksen viimeistään kolmea viikkoa ennen sen vahvistamista päättävää yhtiökokousta
 • toimintakertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä
 • tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä
 • selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen toimintakertomuksen julkistamisen yhteydessä

Kojamo julkaisee vuosikalenterin pörssitiedotteena ennen tilikauden alkamista heti, kun siitä on päätetty.

4.2 Hiljainen jakso

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. Hiljaisen jakson aikana yhtiön edustajat eivät tapaa pääomamarkkinatoimijoita eivätkä anna lausuntoja yhtiön liiketoimintanäkymistä, markkinoista, taloudellisesta tuloksesta tai ennusteista medialle tai muille osapuolille.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, julkistaa Kojamo tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

4.3 Sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuus, julkistamisen lykkääminen ja muut tiedotettavat asiat

Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä, jolloin MAR:in mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. MAR:in mukaan Kojamon on mahdollista lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • tiedon julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut,
 • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan, ja
 • tiedon luottamuksellisuus säilyy.

Päätöksen tiedon julkistamisen lykkäämisestä tekevät hallitus tai toimitusjohtaja varahenkilönään talousjohtaja lykkäämisperusteiden täyttymisestä tehdyn arvioinnin perusteella.

Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, perustetaan asiaa koskeva sisäpiiriluettelo ja tehdään lykkäyspäätös. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

Tulosvaroituksen antamista ei voi lykätä.

5. Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset

Yhtiö kertoo tulevaisuudennäkymistään vuosittain tilinpäätöstiedotteessa. Lisäksi yhtiö arvioi tulevaa kehitystään toimintakertomuksessa, puolivuosikatsauksessa sekä osavuosikatsauksissa kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta. Arvio tulevaisuudennäkymistä koskee, ellei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa tilikautta.

Jos Kojamon taloudellisissa näkymissä tapahtuu muutos, joka olennaisesti poikkeaa yhtiön aikaisemmin julkistamasta arviosta, antaa Kojamo tulosvaroituksen niin pian kuin mahdollista. Muutoksen arviointi perustuu siihen, mitä yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti ennakoinut tai mitä yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. Yhtiön hallitus päättää tulevaisuudennäkymistä ja tulosvaroituksen antamisesta. Poikkeuksellisissa tilanteissa päätöksen voi tehdä hallituksen puheenjohtaja yhdessä toimitusjohtajan tai talousjohtajan kanssa.

5.1. Osakeomistusten muutokset ja liputusilmoitukset

Kojamo julkaisee ilmoitukset osakeomistusten muutoksista arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Osakeomistusten muutokset julkaistaan, kun osakkeenomistajan tai osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön omistusosuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Ilmoitukset osakeomistuksen muutoksista julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä.

5.2. Johtohenkilöiden liiketoimet

Kojamo julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet MAR:in määräysten mukaisesti. Johtotehtävissä toimivilla henkilöillä tarkoitetaan hallituksen ja johtoryhmän jäseniä. Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimia koskevat ilmoitukset julkaistaan viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

5.3. Pörssi- ja mediatiedotteet

Kojamon julkistamat tiedotteet on jaettu kahteen kategoriaan: pörssitiedotteisiin sekä mediatiedotteisiin. Tiedotteen tyyppi määräytyy tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella.

Pörssitiedotteet

Yhtiö julkistaa pörssitiedotteella mahdollisimman pian sisäpiiritiedon sekä kohdassa neljä mainitut asiat. Lisäksi yhtiö julkistaa tiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella annettavat tiedot ja säännölliset raportit.

Pörssitiedotteet toimitetaan Nasdaq Helsingille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Mediatiedotteet

Mediatiedotteilla kerrotaan Kojamon liiketoimintaan liittyviä tapahtumia, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai yleistä mielenkiintoa pääomamarkkinatoimijoiden keskuudessa tai median keskuudessa. Mediatiedotteina julkistetaan tyypillisesti muun muassa tonttihankintoja, hankkeiden käynnistyksiä ja rakennuttamissopimuksia (yli 10 miljoonaa euroa).

6. Sijoittaja- ja analyytikkoviestintä

Kojamo tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii aktiiviseen vuoropuheluun markkinaosapuolten kanssa. Kojamo vastaa hiljaista jaksoa lukuun ottamatta ilman aiheetonta viivytystä osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin.

Tapaamisten tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa Kojamosta ja sen toimintaympäristöstä. Tietoa annetaan tapaamisissa aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Tapaamisissa ei anneta uutta julkistamatonta tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaisi aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa sellaista uuttaa olennaista tietoa, jota voitaisiin pitää sisäpiiritietona.

Kojamon verkkosivuilla voidaan julkistaa tietoa yhtiötä seuraavista analyytikoista ja heidän antamista Kojamoa koskevista arvioista. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

Yhtiö tarkistaa pyydettäessä analyytikoiden laatimia malleja mutta ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Yhtiö ei ota vastuuta pääomamarkkinoiden edustajien julkaisemista arvioista tai ennusteista eikä kommentoi niitä. Kojamo ei kommentoi yhtiön arvonmuodostusta tai sen rahoitusvälineiden arvon kehitystä, suosi ketään yksittäistä analyytikkoa tai jaa analyytikoiden raportteja sijoitusyhteisölle.

7. Viestintäkanavat ja tiedotteiden jakelu sekä saatavilla olo

Pääasiallinen tiedon lähde on yhtiön verkkosivut www.kojamo.fi. Tiedotteet ja taloudelliset katsaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta, jonne ne asetetaan saataville julkistamisen tai muun julkaisemisen yhteydessä. Kojamon julkistamat taloudelliset raportit sekä pörssitiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuotta niiden julkaisemisen jälkeen.

Myös muut aineistot, kuten sijoittaja- ja analyytikkotapaamisissa käytetyt materiaalit, ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiö hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei ole talous- ja sijoittajaviestinnän ensisijainen viestintäkanava, vaan se tukee muita kanavia.

Kojamon virallinen raportointikieli on suomi. Pörssitiedotteet julkistetaan suomeksi ja englanniksi.

8. Vastuut ja lausunnonantajat

Toimitusjohtaja vastaa Kojamo-konsernin viestinnästä. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat ensisijaisesti suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin. Markkinointi- ja viestintäjohtaja vastaa ensisijaisesti yhteyksistä mediaan.

Hallitus käsittelee ja hyväksyy säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportit ja tiedotteet sekä merkittävät pörssitiedotteet. Muut pörssitiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai talousjohtaja.

Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat ensisijaisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sijoittajasuhdepäällikkö sekä tapauskohtaisesti muita yhtiön edustajia.

Kojamo-konsernin liiketoimintaa, taloudellista kehitystä tai tulevaisuudennäkymiä koskevia lausuntoja antavat toimitusjohtaja tai talousjohtaja. Yhtiö on nimennyt muita edustajia, jotka voivat antaa lausuntoja oman vastuualueensa piiriin kuuluvista asioista. Hallitusta edustaa yleensä hallituksen puheenjohtaja.

Kaikki lausunnot yhtiön nimissä annetaan aiemmin julkistettujen tietojen puitteissa ja täsmällisesti niiden mukaisina. Yksittäisissä lausunnoissa ei anneta yhtiön aiemmin julkistamista tiedoista poikkeavaa tietoa eikä sellaista täydentävää tietoa, joka saattaa aiemmin julkistetun tiedon kanssa muodostaa uutta olennaista tietoa, jota voidaan pitää sisäpiiritietona.

Yhtiön edustaminen sosiaalisessa mediassa määräytyy sosiaalisen median käytöstä annetussa sisäisessä ohjeistuksessa.

9. Sisäpiiritiedon hallinta

Kojamo noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja -hallinnossa MAR:in vaatimuksia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, Finanssivalvonnan ja ESMA:n ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Lisäksi Kojamo noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Henkilö, joka toimii johtotehtävissä Kojamon palveluksessa tai on määritelty kuuluvaksi kaupankäyntirajoituksen piiriin, ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ikkuna alkaa kunkin vuosineljänneksen päätyttyä ja kestää tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen asti. Suljettu ikkuna on kuitenkin aina vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Kojamo ei myöskään hanki omia osakkeitaan tänä aikana.

Kojamolla on käytössä ns. whistleblowing-yhteydenottomahdollisuus, jonka kautta yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä. Jos rikkomuksesta syntyy epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, viedään tapaus toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

10. Huhut ja tietovuodot

Kojamo ei kommentoi markkinahuhuja, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos markkinahuhulla on tai todennäköisesti on huomattava vaikutus yhtiön arvopaperien arvoon, Kojamo voi julkistaa pörssitiedotteen antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen olennaisesti väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Jos yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, Kojamo julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

11. Muutokset, poikkeamat ja ylläpito

Kojamon toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä johtaja vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Tiedonantopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antavat toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä markkinointi- ja viestintäjohtaja.

Yksittäistapauksessa ja painavista syistä toimitusjohtaja voi poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

Kojamon hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Johtoryhmä voi kuitenkin hyväksyä vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia tähän dokumenttiin.

Päivitetty 13.2.2020