Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kojamon näkymät 2019 (tarkennettu)

(osavuosikatsauksen tammi–syyskuu 2019 mukaan)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 edellisestä vuodesta 3–5 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2019 olevan 137–145 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 134–144 miljoonaa euroa). Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan olevan noin 190–210 miljoonaa euroa, sillä loppuvuoden aikana ei odoteta tapahtuvan merkittäviä asuntokohteiden ostoja (aiemmin olevan noin tai ylittävän 300 miljoonaa euroa. 300 miljoonan euron taso edellytti asuntokohteiden ostoja loppuvuoden aikana). Investointimäärän muutoksella ei ole oleellista vaikutusta vuoden 2019 tulokseen.

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2021 loppuun mennessä

Kojamon hallitus on asettanut seuraavat operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet.

TALOUDELLISET TAVOITTEET Toteuma 1–9/2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Omavaraisuusaste yli 40 % 42,0 % 43,0 % 41,3 % 40,7 % 41,1 %
Luototusaste (Loan to Value) alle 50 % 46,7 % 45,9 % 46,0 % 47,1 % 39,8 %
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta vähintään 32 % liikevaihdosta 37,9 % 32,4 % 32,0 % 31,9 % 34,9 %
OPERATIIVISET TAVOITTEET Toteuma 1–9/2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 6 miljardia euroa 5,4 5,1 4,7 4,3 4,0
Asuntojen lukumäärä noin 38 000 35 061 34 713 34 383 34 974 41 153
Nettosuositteluindeksi: 40 3335

Päivitetty 6.11.2019