Näkymät ja strategiatavoitteet

Kojamon näkymät 2020 (täsmennetty)

(tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksen mukaan)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 edellisestä vuodesta 2–5 prosenttia (aiemmin 2–6 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2020 olevan 146–158 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

COVID-19-pandemian vaikutukset Kojamon näkymiin

Pandemiasta huolimatta Kojamon johto arvioi, että yhtiön operatiivinen toiminta jatkuu pääosin häiriöttä. Asuntojen vuokraaminen jatkuu lähes normaalisti verkkokaupan mahdollistamana. Vuokrasaamisten ja luottotappioiden määrä ei ole pandemian takia kasvanut, eikä näiden odoteta kasvavan merkittävästi lähiaikoina. Vuokrasaamisten ja luottotappioiden määrän kehittymistä seurataan aktiivisesti. Vuokrasaamisten kasvua pyritään ehkäisemään aktiivisella asukasneuvonnalla sekä asiakkaiden kanssa tehtävillä maksusuunnitelmilla ja -järjestelyillä.

Kojamon johto arvioi vuokra-asuntojen kysynnän säilyvän vahvana myös jatkossa. Pandemiasta johtuvat rajoitukset voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa muuttohalukkuuteen ja estää sekä muuttovirtoja maan sisällä että työperäistä maahan muuttoa. Talouden epävarmuus voi vaikuttaa asuntolainanottohalukkuuteen, ja näin lisätä vuokra-asumisen suosiota. Toisaalta tarjonta vuokra-asuntomarkkinoilla on kasvanut, kun lyhytaikaiseen majoitukseen tarkoitettuja asuntoja on siirtynyt pitkäaikaiselle vuokramarkkinalle matkustusrajoitteiden myötä.

Kojamo jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista. Toistaiseksi kaikki kehityshankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Rakennusyhtiöiden mahdolliset pandemiasta johtuvat haasteet voivat kuitenkin viivästyttää Kojamon hankkeita. Kojamon urakkasopimukset tehdään KVR (kokonaisvastuurakentaminen) -urakoina ja maksetaan valmistumisasteen mukaisesti. Kojamon johto arvioi, että hankkeiden mahdollisella viivästymisellä ei ole olennaista vaikutusta kuluvan vuoden liikevaihtoon eikä FFO:hon.

Kojamon taloudellinen asema ja maksuvalmius ovat hyvät. Kojamo on pystynyt monipuolisen rahoitusrakenteensa ansiosta tekemään rahoitusjärjestelyjä keskeytyksettä.

Strategiset tavoitteet 2023 loppuun mennessä

Kojamo julkaisi 13.2.2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä päivitetyt strategiset tavoitteet vuoteen 2023 asti.

Strategiset tavoitteet 2020–2023 1–6/20201–3/2020 Tavoite
Liikevaihdon vuosikasvu, % 3,24,6 4–5
Vuosittaiset investoinnit, M€ 179,0 62,1 200–400
FFO/liikevaihto, % 37,5 30,7 > 36
Loan to Value (LTV), % 42,6 39,5 < 50
Omavaraisuusaste, % 43,3 45,3 > 40
Nettosuositteluindeksi (NPS) 37 36 40

Edelliset strategiset tavoitteet

TALOUDELLISET TAVOITTEET Toteuma 1–9/2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Omavaraisuusaste yli 40 % 42,0 % 43,0 % 41,3 % 40,7 % 41,1 %
Luototusaste (Loan to Value) alle 50 % 46,7 % 45,9 % 46,0 % 47,1 % 39,8 %
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta vähintään 32 % liikevaihdosta 37,9 % 32,4 % 32,0 % 31,9 % 34,9 %
OPERATIIVISET TAVOITTEET Toteuma 1–9/2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 6 miljardia euroa 5,4 5,1 4,7 4,3 4,0
Asuntojen lukumäärä noin 38 000 35 061 34 713 34 383 34 974 41 153
Nettosuositteluindeksi: 40 3335

Päivitetty 20.8.2020