Hallituksen valiokunnat

Kojamon hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa, joiden tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta.

Tarvittaessa hallitus voi asettaa keskuudestaan myös muita valiokuntia sekä työryhmiä valmistelemaan muita tärkeitä päätöksiä. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden tehtävä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kummassakin valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä. Valiokuntien kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien tehtävät ja toimintaperiaatteet.

Tietoa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnista ja kokousten läsnäolomääristä löydät Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on hallituksen tarkastusvaliokunnalle vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti:

 • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia,
 • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta,
 • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettava selvitys ja erityisesti siihen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä,
 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta,
 • seurata yhtiön taloudellista tilannetta,
 • seurata yhtiön rahoitustilannetta ja verotuksellista asemaa,
 • seurata merkittäviä taloudellisia sekä rahoitus- ja veroriskejä,
 • valvoa taloudellista raportointiprosessia ja riskienhallintaprosessia,
 • hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet, suunnitelmat ja raportit,
 • pitää yhteyttä tilintarkastajaan ja läpikäydä tilintarkastajien raportit,
 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle,
 • valmistella tilintarkastajien valintaa ja palkkiota koskevat päätösehdotukset,
 • seurata IT-turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja riskejä sekä
 • arvioida lakien ja määräysten noudattamista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta 2024

Kojamo Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 14.3.2024. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet.

Tarkastusvaliokunnassa toimivat: Anne Koutonen (puheenjohtaja), Mikko Mursula, Andreas Segal ja Annica Ånäs.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on hallituksen palkitsemisvaliokunnalle vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti:

 • yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu,
 • muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu,
 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta,
 • yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu,
 • toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen sekä
 • muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Palkitsemisvaliokunta 2024

Kojamo Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 14.3.2024. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Palkitsemisvaliokunnassa toimivat: Kari Kauniskangas (puheenjohtaja), Mikael Aro ja Veronica Lindholm.

Päivitetty 10.5.2024