Riskien hallinta

Kojamon riskienhallinnan perustana ovat riskienhallinta- ja rahoituspolitiikka, hyvä hallintotapa ja liiketoimintaperiaatteet sekä strategia- ja vuosisuunnitteluprosessiin kuuluva riskikartoitus. Riskienhallinta on osa yhtiön sisäistä valvontaa, ja sen tarkoituksena on varmistaa yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen.

Yhtiön riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, luokitella, arvioida sekä hallita toimintaan keskeisesti liittyvät riskit. Tavoitteena on yhtiön taloudelliseen kehitykseen sekä asiakkaisiin ja henkilöstöön liittyvien tavoitteiden varmistaminen.

Vastuu riskienhallinnan järjestämisestä ja riskienhallintapolitiikasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Riskienhallinta perustuu strategia- ja vuosisuunnitteluprosessin yhteydessä tehtävään riskikartoitukseen, jossa tunnistetaan keskeiset riskit, arvioidaan niiden todennäköisyys ja vaikutus toteutuessaan sekä määritellään riskien hallintakeinot. Merkittävimpiä liiketoimintaympäristön ja liiketoimintariskien muutoksia arvioidaan säännöllisesti, ja niistä raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.

Lue lisää Kojamon lähiajan riskeistä .

Kojamon merkittävimmät strategiset riskit ja niiden hallinta

Riski Riskin syytHallintakeinot (eivät rajoitu vain seuraaviin)
Liiketoimintaympäristön riskit
Yleinen toimintaympäristöRiski siitä, että yhtiön toimintaedellytykset heikkenevät yleisen taloustilanteen heikkenemisen tai kaupungistumiskehityksen hidastumisen takia. • Toimintaympäristön seuraaminen ja analysointi
• Säännöllinen riskiarviointi
• Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin
• Sijoitusten hajautus
• Vahva taserakenne
Lainsäädäntö ja muu sääntelyRiski siitä, että uudet määräykset vaikuttavat yhtiön toimintaedellytyksiin ja kannattavuuteen.• Säädösvalmistelun seuraaminen
• Järjestöjen työryhmät, esimerkiksi Rakli
• Aktiivinen vuoropuhelu lainsäätäjien kanssa
• Muutoksiin varautuminen ja niiden ennakointi
• Henkilöstön koulutus
Uudet hankkeetRiski siitä, että uusia hankkeita ei saada kannattavasti liikkeelle rakennuskustannusten nousun, rakennuskelpoisen maan puutteen, tarjousten puutteen tai säännösten muuttumisen takia. Riski voi syntyä myös kasvavan tarjonnan takia.• Suunnittelunohjaus
• Hankekehityksen tehokkuuden varmistaminen
• Suunnitelmien tehokkuuden varmistaminen
• Yhteistyö kumppaneiden kanssa
• Tuottotason oikeellisuuden varmistaminen
Taloudelliset riskit
Pääoman saatavuus Riski siitä, että pankkisääntelyn ja/tai kotimaisen tai kansainvälisen taloustilanteen taikka pääomamarkkinoiden heikkenemisen takia pääoman tai rahoituksen saatavuus heikkenee. • Vahva taserakenne
• Monipuoliset rahanlähteet
• Tasapainoinen maturiteettijakauma
• Monipuoliset rahoitusinstrumentit
Markkinakorot nousevatRiski siitä, että merkittävät muutokset vaihtuvissa markkinakoroissa ja/tai marginaaleissa heikentävät yhtiön kannattavuutta, tai että markkinoista tai inflaation kiihtymisestä johtuen tuottovaatimukset tai rahoituksen hinta nousee.• Vahva taserakenne
• Korkea korkoriskin suojausaste
• Tasapainoinen maturiteettijakauma
Liiketoimintaan liittyvät riskit
Asuntojen vuokraaminen Riski siitä, että asunnot eivät vastaa kysyntää sijainnin tai laadun takia tai palvelut eivät vastaa asiakkaiden tarpeita.• Toimintaympäristön seuraaminen ja analysointi
• Säännöllinen riskiarviointi
• Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin
• Yhteistyö asiakkaiden ja palvelutarjoajien kanssa
• Kiinteistöjen muutostilanteiden hallinta
• Korjaus ja ajanmukaistamistoiminta
• Asiakasinformaation kerääminen ja asiakaspalautteisiin reagoiminen
Omaisuuden arvoRiski siitä, että asunto-omaisuuden arvo laskee heikentyneen sijoituskysynnän ja siten kasvavan tuottovaatimuksen takia.• Toimintaympäristön seuraaminen ja analysointi
• Säännöllinen riskiarviointi
• Sijoitusten hajautus
• Vahva taserakenne
• Korjaus ja ajanmukaistamistoiminta
Toiminnan tehokkuusRiski siitä, että toiminta ei ole tehokasta, tehdään vääriä asioita tai asiat tehdään epäyhtenäisesti taikka muutosjohtamista ei tehdä tarkoituksenmukaisella tavalla. Riski voi syntyä myös sen takia, että yhtiöllä ei ole riittäviä kyvykkyyksiä.• Johtamisjärjestelmä
• Prosessien aktiivinen kehittäminen
• Toimintaohjeet
• Kumppaniverkoston johtaminen
• Controller-toiminta
• Yrityskulttuurin kehittäminen, kompetenssikartoitukset ja henkilöstön kehittäminen
Verkosto- ja kumppaniohjausRiski siitä, että verkostolla ja kumppaniohjauksella ei saavuteta yhteistyökumppaneille tai yhteistyölle asetettuja tavoitteita.• Sopimusjuridiikan hallinta
• Harmaan talouden torjunnan toimintamalli
• Yhteistyökumppaneiden valinta ja kilpailutus, vaatimukset yhteistyökumppanille
• Yhteistyökumppanin valvonnan toimintamalli
Raportointi, listayhtiön toiminta ja vastuullisuusRiski siitä, että taloudellinen ja operatiivinen ja vastuullisuusraportointi ei anna oikeaa ja riittävää tietoa toiminnan ohjaukseen ja päätöksen tekoon tai että yhtiön toiminta ei täytä listayhtiölle asetettuja vaatimuksia. Riski voi syntyä myös siitä, ettei yhtiö täytä vastuullisuuden vaatimuksia.• Ohjeet, toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat, prosessikuvaukset, koulutukset ja mallit
• Tekniset valmiudet ja osaaminen
• Auditoinnit
• Taloudellisten raporttien systemaattinen analysointi
• Hallinnointikoodi
• Vastuullisuusohjelman toteuttaminen
• Läpinäkyvä, kattava vastuullisuusraportointi
• Riippumattoman tahon varmentaminen
Juridiset riskitRiski siitä, että puutteellisilla tai virheellisillä dokumenteilla ei saavuteta tavoiteltua juridista lopputulosta.• Juridisen osaamisen varmistaminen
• Vakioasiakirjojen ylläpitäminen ja henkilökunnan koulutuksesta huolehtiminen
• Riittävät juridiset resurssit
• Ulkopuolisten neuvonantajien hyödyntäminen
Vahinko- ja tietoturvariskit sekä rikos- ja tapaturmariskitRiski siitä, että kiinteistöt, irtaimisto tai henkilöt vahingoittuvat tulipalon, vesivahingon, ikivallan tms. takia, yhtiö tai henkilöstö joutuu rikoksen uhriksi tai sattuu tapaturmia. Riski siitä, että yhtiön järjestelmiä tai tietoja pyritään käyttämään väärin, tai asiakastiedon keräämiseen liittyvä tietosuojakäytäntö (GDPR) epäonnistuu.• Suunnitelmallinen ylläpito ja korjaustoiminta
• Toimintaohjeet ja mallit sekä auditointi
• Asianmukainen ennaltaehkäisevä turvallisuustyö
• Automaation lisääminen
• Ohjelmalliset ja tekniset turvallisuusjärjestelmät
• Vakuutukset
• Tiedon elinkaari ja riskien hallinta
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskitFyysinen ilmastonmuutoksen aiheuttama riski siitä, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärisääilmiöt yleistyvät ja säännöllistyvät, ja niiden torjunnan aiheuttamat kustannukset kasvavat. Fyysiset riskit sisältävät mm tulvat, rankkasateet, myrskyt, lämpötilojen vaihtelun).

Teknologinen, lainsäädännöllinen sekä markkinaan liittyvä ilmastonmuutoksen aiheuttama riski siitä, että energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen rakentamiseen liittyvä regulaatio kiristyy ja asunnot eivät vastaa vaatimustasoa.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama maineriski, mikäli yhtiö epäonnistuu toimissaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
• Tulvariskialueiden kartoitus osana DD-prosessia sekä uudisrakentamisen investointipäätöksiä
• Äärisääilmiöiden huomiointi ylläpito-ohjauksessa sekä vakuutusasioissa
• EU-tason ja kansallisen lainsäädännön muutosten aktiivinen seuranta
• Toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi
• Vastuullisuusohjelma ja hiilineutraalin energiankäytön tiekartta
• Sidosryhmien tietoisuuden kasvattaminen lisäämällä ja säännöllistämällä vastuullisuusviestintää.
Materiaali-, henkilö- ja vuokratuottokykyriskit liittyen kiinteistöjen kunnossapitoonRiski siitä, että kiinteistöjen kunnon ja rakenneosien vauriokehityksen seuranta ja toimintaprosessit eivät ole riittävällä tasolla tai että korjausvolyymi ja ylläpitoprosessit eivät ole riittävät.• Ennakoiva kunnossapito, teknisten valmiuksien, osaamisen sekä prosessien varmistus
• Riittävät kuntoarviot, -tutkimukset ja seuranta.
• Kiinteistösalkun korjaustarpeen määritys pitkällä aikajänteellä
• Kriisiviestinnän ja kriisitoimintamallien määrittäminen poikkeustilanteisiin

Päivitetty 23.3.2022