Riskien hallinta

Kojamon riskienhallinnan perustana ovat riskienhallinta- ja rahoituspolitiikka, eettiset ohjeet sekä strategia- ja vuosisuunnitteluprosessiin kuuluva riskikartoitus. Riskienhallinta on osa yhtiön sisäistä valvontaa, ja sen tarkoituksena on varmistaa yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen.

Yhtiön riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa, luokitella, arvioida sekä hallita toimintaan keskeisesti liittyvät riskit. Tavoitteena on yhtiön taloudelliseen kehitykseen sekä asiakkaisiin ja henkilöstöön liittyvien tavoitteiden varmistaminen.

Vastuu riskienhallinnan järjestämisestä ja riskienhallintapolitiikasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Riskienhallinta perustuu strategia- ja vuosisuunnitteluprosessin yhteydessä tehtävään riskikartoitukseen, jossa tunnistetaan keskeiset riskit, arvioidaan niiden todennäköisyys ja vaikutus toteutuessaan sekä määritellään riskien hallintakeinot. Merkittävimpiä liiketoimintaympäristön ja liiketoimintariskien muutoksia arvioidaan säännöllisesti, ja niistä raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.

Lue lisää Kojamon lähiajan riskeistä .

Kojamon merkittävimmät strategiset riskit ja niiden hallinta

Riski Määritelmä Hallintakeinot (eivät rajoitu vain seuraaviin)
Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit
Yleinen toimintaympäristö Riski siitä, että yhtiön toimintaedellytykset heikkenevät yleisen taloustilanteen heikkenemisen tai kaupungistumiskehityksen hidastumisen takia. – Toimintaympäristön seuraaminen ja analysointi
– Säännöllinen riskiarviointi
-Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin
– Sijoitusten hajautus
– Vahva taserakenne
Lainsäädäntö ja muu sääntelyRiski siitä, että uudet määräykset vaikuttavat yhtiön toimintaedellytyksiin ja kannattavuuteen.– Säädösvalmistelun seuraaminen
– Aktiivinen vuoropuhelu lainsäätäjien kanssa
– Muutoksiin varautuminen
– Henkilöstön koulutus
Uudet hankkeetRiski siitä, että uusia hankkeita ei saada kannattavasti liikkeelle rakennuskustannusten nousun, rakennuskelpoisen maan puutteen, tarjousten puutteen tai säännösten muuttumisen takia. Riski voi syntyä myös kasvavan tarjonnan takia.– Tehokas tontinhankinta
– Suunnittelunohjaus
– Hankekehityksen tehokkuuden varmistaminen
– Suunnitelmien tehokkuuden varmistaminen
– Yhteistyö kumppaneiden kanssa
– Tuottotason oikeellisuuden varmistaminen
Taloudelliset riskit
Pääoman saatavuus Riski siitä, että pankkisääntelyn ja/tai kotimaisen tai kansainvälisen taloustilanteen taikka pääomamarkkinoiden heikkenemisen takia pääoman tai rahoituksen saatavuus heikkenee. – Vahva taserakenne
– Monipuoliset rahanlähteet
– Tasapainoinen maturiteettijakauma
– Monipuoliset rahoitusinstrumentit
Markkinakoro nousevatRiski siitä, että merkittävät muutokset vaihtuvissa markkinakoroissa ja/tai marginaaleissa heikentävät yhtiön kannattavuutta.– Vahva taserakenne
– Korkea korkoriskin suojausaste
– Tasapainoinen maturiteettijakauma
Liiketoimintaan liittyvät riskit
Asuntojen vuokraaminen Riski siitä, että asunnot eivät vastaa kysyntää sijainnin tai laadun takia tai palvelut eivät vastaa asiakkaiden tarpeita.– Toimintaympäristön seuraaminen ja analysointi
– Säännöllinen riskiarviointi
– Toiminnan sopeuttaminen toimintaympäristön muutoksiin
– Yhteistyö asiakkaiden ja palvelutarjoajien kanssa
– Kiinteistöjen muutostilanteiden hallinta
– Korjaus ja ajanmukaistamistoiminta
– Asiakasinformaation kerääminen ja asiakaspalautteisiin reagoiminen
Omaisuuden arvoRiski siitä, ettäasunto-omaisuuden arvo laskee heikentyneen sijoituskysynnän ja siten kasvavan tuottovaatimuksen takia.– Toimintaympäristön seuraaminen ja analysointi
– Säännöllinen riskiarviointi
– Sijoitusten hajautus
– Vahva taserakenne
– Korjaus ja ajanmukaistamistoiminta
Toiminnan tehokkuusRiski siitä, että toiminta ei ole tehokasta, tehdään vääriä asioita tai asiat tehdään epäyhtenäisesti taikka muutosjohtamista ei tehdä tarkoituksenmukaisella tavalla. Riski voi syntyä myös sen takia, että yhtiöllä ei ole riittäviä kyvykkyyksiä.– Johtamisjärjestelmä
– Prosessien aktiivinen kehittäminen
– Toimintaohjeet
– Kumppaniverkoston johtaminen
– Controller-toiminta
– Yrityskulttuurin kehittäminen, kompetenssikartoitukset ja henkilöstön kehittäminen
Verkosto- ja kumppaniohjausRiski siitä, että verkostolla ja kumppaniohjauksella ei saavuteta yhteistyökumppaneille tai yhteistyölle asetettuja tavoitteita.– Sopimusjuridiikan hallinta
– Harmaantalouden torjunnan toimintamalli
– Yhteistyökumppaneiden valinta ja kilpailutus, vaatimukset yhteistyökumppanille
– Yhteistyökumppanin valvonnan toimintamalli
Raportointi, listayhtiön toiminta ja vastuullisuusRiski siitä, että taloudellinen ja operatiivinen raportointi ei anna oikeaa ja riittävää tietoa toiminnan ohjaukseen ja päätöksen tekoon tai että yhtiön toiminta ei täytä listayhtiölle asetettuja vaatimuksia. Riski voi syntyä myös siitä, ettei yhtiö täytä vastuullisuuden vaatimuksia. – Ohjeet, toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat, prosessikuvaukset, eettiset periaatteet ja mallit
– Tekniset valmiudet ja osaaminen
– Auditoinnit
– Taloudellisten raporttien systemaattinen analysointi
– Hallinnointikoodi
Juridiset riskitRiski siitä, että puutteellisilla tai virheellisillä dokumenteilla ei saavuteta tavoiteltua juridista lopputulosta.– Juridisen osaamisen varmistaminen
– Vakioasiakirjoja ylläpitäminen ja henkilökunnan koulutuksesta huolehtiminen
– Riittävät juridiset resurssit
– Ulkopuolisten neuvonantajia hyödyntäminen
Vahinko- ja tietoturvariskit sekä rikos- ja tapaturmariskitRiski siitä, että kiinteistöt, irtaimisto tai henkilöt vahingoittuvat tulipalon, vesivahingon, ikivallan tms takia, yhtiö tai henkilöstö joutuu rikoksen uhriksi tai sattuu tapaturmia. Riski siitä, että yhtiön järjestelmiä tai tietoja pyritään käyttämään väärin, tai asiakastiedon keräämiseen liittyvä tietosuojakäytäntö (GDPR) epäonnistuu.– Suunnitelmallinen ylläpito ja korjaustoiminta
– Toimintaohjeet ja mallit sekä auditointi
– Asianmukainen ennaltaehkäisevä turvallisuustyö
– Ohjelmalliset ja tekniset turvallisuusjärjestelmät
– Vakuutukset

Päivitetty 3.12.2020