Toimintaympäristö ja trendit

Kojamon toimiessa asuinkiinteistösektorilla yhtiöön vaikuttaa erityisesti asuntomarkkinoiden tilanne ja kehitys Suomen kasvukeskuksissa. Lisäksi yhtiöön vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät, kuten talouskasvu, työllisyys, kuluttajien käytettävissä olevat tulot, inflaatio, alueellinen väestönkasvu ja kotitalouksien koon kehitys.

Valtiovarainministeriön (VM) kesäkuussa julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen, energian hinnan nousu ja niistä johtuva inflaation kiihtyminen varjostavat maailmantalouden näkymiä ja talouskasvu hidastuu laajalti. Myös euroalueen talous kärsii Venäjän hyökkäyssodasta ja näkymät ovat hyvin epävarmoja. Sodan jatkuminen on kasvattanut taantuman mahdollisuutta. Kiristyvä rahapolitiikka ja kuluttajien varovaisuus hidastavat talouskasvua myös ensi vuonna. Samaan aikaan energiamarkkinat ovat epävakaassa tilassa.

Suomen talouskasvun ennustetta on laskettu aiemmasta ja inflaatioennustetta on tarkistettu ylöspäin kesäkuussa 2022. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa ja heikentää yksityisen kulutuksen näkymiä. Työllisyyden kasvu kuitenkin pitää yllä kotitalouksien reaalituloja ja laskeva säästämisaste tukee kulutusta tänä vuonna.

Rakentamisen suhdannenäkymät ovat heikentyneet selvästi Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Rakennusteollisuus RT ennakoi rakentamisen pysyvän tänä vuonna vielä parin prosentin kasvussa, mutta kääntyvän ensi vuonna laskuun. Asuntojen uudistuotannon volyymia tukee vielä viime vuoden runsas aloitustahti, mutta asuntorakentamisen aloitusten odotetaan hidastuvan viime vuoden ennätystasoilta 39 000 asuntoon.

Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan rakennuslupia myönnettiin alkuvuonna yli 20 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ensi vuonna aloituksien uskotaan asettuvan pitkän aikavälin asuntotarpeen tasolle, 35 000 asuntoon. RT:n toukokuussa 2022 tekemän Asuntotuotantokyselyn mukaan suurin huolenaihe on raaka-aineiden heikentyneen saatavuuden aiheuttama kustannusten nousu. Tuleviin rakennusinvestointeihin liittyvä lisääntynyt epävarmuus voi lykätä investointeja. Asuntorakentamisen kysyntää heikentää myös talouskasvun hidastuminen.

MDI:n kesäkuussa 2021 julkaiseman väestöennusteen mukaan pääkaupunkiseudun vetovoima jatkuu myös tulevaisuudessa. Ennusteessa on esitetty kolme kasvun skenaariota, joissa myös korona-ajan vaikutus on otettu huomioon. Eri skenaarioissa pääkaupunkiseudun väestön ennustetaan kasvavan 13–21 prosenttia vuosina 2020–2040. Myös Turku ja Tampere kasvavat kaikissa kolmessa skenaariossa yli 10 prosenttia.

Nordean kesäkuussa julkaiseman Asuntomarkkinakatsauksen mukaan vuokrakysynnän odotetaan paranevan jatkossa, kun palveluiden toipuessa työntekijät ja asiakkaat palaavat kaupunkeihin. Myös lyhytaikaisvuokrauksen odotetaan piristyvän matkailun palautuessa. Asuntokaupan uskotaan tasaantuvan viime vuoden ennätyslukemista. Korkojen nousu tekee vuokralla asumisesta suhteellisesti kannattavampaa kuin omistusasumisesta rahoituskustannusten nousun takia.

Kojamo vastaa strategiansa mukaan kaupungistumisen, digitalisoitumisen sekä yhteisöllisyyden trendeihin ja tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumiseen liittyviä palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa.

Päivitetty 6.3.2023