Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kojamo Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2022 mukaan.

Kojamon lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia katsauskauden aikana, pois lukien Ukrainan sodan mahdolliset vaikutukset. Kojamo arvioi, että kuluvan katsauskauden merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät Ukrainan sodan vaikutuksiin Suomen talouden kehitykseen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen takia Venäjää vastaan asetetut pakotteet ovat heikentäneet Suomen talouskasvua ja aiheuttaneet epävarmuutta talouden näkymiin.

Suomen talouden kehitys saattaa vaikuttaa asunto- ja rahoitusmarkkinoihin poikkeuksellisella tavalla. Näillä tekijöillä saattaa olla vaikutuksia Kojamon tulokseen ja kassavirtaan sekä asuntojen käypään arvoon. Yleinen taloustilanteen heikentyminen voi aiheuttaa työttömyyttä, mikä voi vaikuttaa asukkaiden vuokranmaksukykyyn ja tätä kautta yhtiön vuokratuottoihin.

Kaupungistumisen arvioidaan jatkuvan pidemmällä aikavälillä. Edelleen jatkunut COVID-19-pandemia ja mahdolliset rajoitukset voivat kuitenkin lyhyellä aikavälillä vaikuttaa muuttohalukkuuteen sekä estää muuttovirtoja. Vuokra-asuntojen tarjonta voi paikallisesti kasvaa Kojamon keskeisillä toiminta-alueilla ja kysynnän ja tarjonnan vaihtelulla voi olla vaikutusta Kojamon vuokralaisten vaihtuvuuteen tai taloudelliseen vuokrausasteeseen ja tätä kautta vuokratuottoihin.

Lähiajan epävarmuus liittyy erityisesti Ukrainan sotaan, jolla voi olla vaikutuksia asunto- ja kiinteistömarkkinoihin, kuten asuntojen hintoihin, vuokratasoihin ja tuottovaateisiin sekä rakennusliikkeiden toimintaan. Lisäksi talouspakotteilla ja niiden laajuudella voi olla vaikutuksia rakennusmateriaalien saatavuuteen ja hintoihin. Mikäli inflaatio kiihtyy edelleen tai pysyy korkealla tasolla aiemmin arvioitua pidempään, nousevat kustannukset yleisesti, mikä saattaa vaikuttaa Kojamon tulokseen ja kassavirtaan sekä asuntojen käypään arvoon. Rakennuskustannusten nousulla voi olla vaikutusta uusien kehityshankkeiden kannattavuuteen ja tätä kautta hidastaa kehitysinvestointeja.

Rahoitusmarkkinoiden muutokset voivat heikentää rahoituksen saatavuutta tai nostaa rahoituksen hintaa. Lisäksi rahapolitiikan kiristyminen voi nostaa rahoituskustannuksia.

Tarkempi kuvaus Kojamon strategisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä esitetään 2021 tilinpäätöksessä.

Lue lisää Kojamon riskien hallinnasta täällä.

Päivitetty 12.5.2022