Takaisin arkistosivulle
15.2.2024 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta 2024-2026 avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Kojamo Oyj Pörssitiedote 15.2.2024 klo 8:45

Kojamo Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta 2024-2026 avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Kojamo Oyj:n hallitus päätti uuden jakson käynnistämisestä yhtiön avainhenkilöille suunnatussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu Kojamon johdolle ja valituille avainhenkilöille suunnatusta suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (“PSP”) sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (Restricted Share Plan) (“RSP”), joka toimii täydentävänä osakepohjaisena sitouttamisohjelmana erityistilanteita varten.

PSP 2024-2026

Seuraava yksittäinen ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2024-2026, alkaa vuoden 2024 alusta ja sen nojalla mahdollisesti ansaitut palkkiot maksetaan Kojamo Oyj:n listattuina osakkeina vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon aikana. Edellytyksenä palkkioiden maksamiselle on, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2024-2026 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan, ovat konsernin liikevaihto (mittarin painoarvo 30%), osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO) (painoarvo 30%), pitkän aikavälin Investment Grade -luottoluokitus (painoarvo 30%) sekä asuntokohtainen päästövähennystavoite vuosille 2024-2026 (painoarvo 10%), jonka minimi,- tavoite- ja maksimitasot ovat 96,0, 141,0 ja 186,0 kg.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2024-2026 kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muita valittuja avainhenkilöitä, yhteensä enintään 24 henkilöä.

Jos kaikki PSP 2024-2026 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä yhteensä on 214.200 osaketta (tarkoittaen bruttomääräistä palkkiota, josta suoritetaan soveltuva ennakonpidätys ennen osakkeiden toimittamista).

RSP 2024-2026

Seuraava yksittäinen ohjelma RSP-rakenteessa, RSP 2024-2026, alkaa vuoden 2024 alusta. Sen nojalla mahdollisesti luvatut osakepalkkiot maksetaan Kojamo Oyj:n listattuina osakkeina viimeistään vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon aikana.  

RSP 2024-2026 -ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 65.000 osaketta (tarkoittaen bruttomääräistä palkkiota, josta suoritetaan soveltuva ennakonpidätys ennen osakkeiden toimittamista).

Yhtiö päättää erikseen osallistujat kuhunkin sitouttamisjaksoon. Työ- tai toimisuhteen jatkumista koskevan edellytyksen lisäksi voidaan palkkion toteutumisen edellytykseksi lisätä henkilökohtaisia, yhtiökohtaisia tai liiketoiminta-aluekohtaisia tavoitteita.

Omistusvelvollisuus ja palkkion maksamisen edellytykset

Konsernin toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Muiden osallistujien on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella osallistujalle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia osallistujan bruttovuosipalkan arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Kojamo-konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yllä kuvattujen ohjelmien nojalla suoritettavien palkkioiden arvoa on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä leikkurilla.

Kannustinjärjestelmän tarkoitus

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja sen strategian toteuttamiseen sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Lisätietoja:

Markus Kouhi, General Counsel, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 4238, markus.kouhi@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/