Takaisin arkistosivulle
15.2.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2023–2025 ja uuden rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (RSP) käynnistämisestä

Kojamo Oyj Pörssitiedote 15.2.2023 klo 8:45

Kojamo Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2023–2025 ja uuden rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (RSP) käynnistämisestä

Kojamo Oyj:llä on käytössä vuonna 2021 käynnistynyt konsernin avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajaksoja ovat 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Hallitus on päättänyt ansaintajakson 2023–2025 ansaintakriteereistä, tavoitteista ja kohderyhmästä.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksoilla 2023–2025 kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muita avainhenkilöitä, yhteensä enintään 28 henkilöä. Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2023–2025 perustuvat konsernin liikevaihtoon, osakekohtaiseen kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO), asuntokohtaiseen CO2-päästövähennystavoitteeseen vuosille 2023–2025 ja Loan to Value (LTV) -tunnuslukuun.

Ansaintakriteerien painoarvo konsernin liikevaihdon, osakekohtaisen kassavirran ennen käyttöpääoman muutoksia ja LTV-tunnusluvun osalta on 30 prosenttia. CO2-päästövähennyksen painoarvo on 10 prosenttia. Asuntokohtaisen CO2-päästövähennyksen minimi,- tavoite- ja maksimitasot ovat 96,0, 141,0 ja 186,0 kg. LTV-tunnusluvun osalta tavoite saavutetaan luvun ollessa alle 50 prosenttia.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajaksolta 2023–2025 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 178 000 osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Uusi rajoitettu osakepalkkio-ohjelma (RSP)

Kojamon hallitus päätti uudesta rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta vuosille 2023-2025. Sitouttavaa osakepalkkio-ohjelmaa käytetään yhtiön hallituksen päättämissä erityistilanteissa. Ohjelma koostuu vuosittain alkavista enintään kolmen vuoden mittaisista sitouttamisjaksoista, joihin osallistuvilla henkilöillä on mahdollisuus saada kiinteä määrä osakkeita pitkän aikavälin kannustin- ja sitouttamispalkkiona.

Yhtiö päättää erikseen osallistujat kuhunkin sitouttamisjaksoon. Työ- tai toimisuhteen jatkumista koskevan edellytyksen lisäksi voidaan palkkion toteutumisen edellytykseksi lisätä henkilökohtaisia, yhtiökohtaisia tai liiketoiminta-aluekohtaisia tavoitteita.

2023-2025 sitouttamisjakso päättyy vuoden 2025 lopussa ja mahdollinen palkkio maksetaan jakson päättymistä seuraavana vuonna osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Sitouttamisjakson osalta luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä on 50 000 brutto-osaketta.

Omistusvelvollisuus ja palkkion maksamisen edellytykset

Konsernin toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Muiden osallistujien on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella osallistujalle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia osallistujan bruttovuosipalkan arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Kojamo-konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kultakin ansaintajaksolta maksettavan osakepalkkion bruttomäärä voi olla enintään 400 prosenttia kyseisen ansaintajakson viimeisen kalenterivuoden rahapalkasta.

Kannustinjärjestelmän tarkoitus

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Lisätietoja:

Markus Kouhi, General Counsel, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 4238, markus.kouhi@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/