Takaisin arkistosivulle
17.2.2022 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2022–2024

Kojamo Oyj Pörssitiedote 17.2.2022 klo 8:45

Kojamo Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2022–2024

Kojamo Oyj:llä on käytössä vuonna 2021 käynnistynyt konsernin avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajaksoja ovat 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Hallitus on päättänyt ansaintajakson 2022–2024 ansaintakriteereistä, tavoitteista ja kohderyhmästä.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksoilla 2022–2024 kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muita avainhenkilöitä, yhteensä 20 henkilöä. Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2022–2024 perustuvat konsernin liikevaihtoon, osakekohtaiseen kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO) ja asuntokohtaiseen CO2-päästövähennystavoitteeseen vuosille 2022–2024.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 104 934 osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Omistusvelvollisuus ja palkkion maksamisen edellytykset

Konsernin toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Muiden osallistujien on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella osallistujalle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia osallistujan bruttovuosipalkan arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Kojamo-konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kannustinjärjestelmän tarkoitus

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Lisätietoja:

Markus Kouhi, General Counsel, Kojamo Oyj, puh. 020 508 4238, markus.kouhi@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/