Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kojamon näkymät (annettu 14.2.2019)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 edellisestä vuodesta 2–7 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2019
olevan 126–141 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.  Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa.

Näkymissä on otettu huomioon vuonna 2018 toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä
johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like -vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2021 loppuun mennessä

Kojamon hallitus on asettanut seuraavat operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet.

TALOUDELLISET TAVOITTEET Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016 Toteuma 2015
Omavaraisuusaste yli 40 % 43,0 % 41,3 % 40,7 % 41,1 %
Luototusaste (Loan to Value) alle 50 % 45,9 % 46,0 % 47,1 % 39,8 %
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta vähintään 32 % liikevaihdosta 32,4 % 32,0 % 31,9 % 34,9 %
OPERATIIVISET TAVOITTEET
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo 6 miljardia euroa 5,1 4,7 4,0 4,0
Asuntojen lukumäärä noin 38 000 34 713 34 383 34 974 41 153
Nettosuositteluindeksi: 40 35