Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunta sekä palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan ja valvoo valiokuntien toimintaa. Lisäksi Kojamolla on osakkeenomistajien nimitystoimikunta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on:

  • seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia
  • seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
  • käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmistä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvasta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvine sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
  • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
  • arvioida lakisääteisen tiintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle
  • seurata yhtiön taloudellista tilannetta
  • valvoa taloudellista raportointiprosessia
  • arvioida lakien ja säännösten noudattamista
  • pitää yhteyttä tilintarkastajaan ja läpikäydä tilintarkastajan raportti.

Tarkastusvaliokunnan nykyiset jäsenet ovat Anne Leskelä (puheenjohtaja), Matti Harjuniemi, Mikko Mursula ja Heli Puura.  

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan keskeisenä tehtävänä on yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkauksen ja muiden etuuksien valmistelu, yhtiön muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden valmistelu sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu.

Palkitsemisvaliokunnan tämän hetkisinä jäseninä toimivat Mikael Aro (puheenjohtaja), Minna Metsälä ja Reima Rytsölä.