Vastuullisuuden olennaisuusanalyysi

Toteutimme Kojamon ensimmäisen vastuullisuuden olennaisuusanalyysin 2020 osana vastuullisuusohjelmamme kehitystä.

Olennaisuusanalyysissa määritimme meille ja sidosryhmillemme olennaiset vastuullisuusnäkökohdat, jotta vastuullisuustyömme keskittyy strategiamme, liiketoimintamme sekä sidosryhmiemme kannalta olennaisimpiin aiheisiin. Analysoimalla sidosryhmiemme näkemyksiä, liiketoiminta- ja yhteiskuntavaikutuksiamme sekä pitkäjänteistä vastuullisuustyötämme tunnistimme olennaisuusanalyysin avulla keskeiset vastuullisuusnäkökohdat Kojamolle. Järjestimme myös yhtiön vastuullisuuden ohjausryhmän sekä yhtiön johtoryhmän työpajat osana analyysiä.

Sidosryhmiemme näkemykset olivat avainasemassa toimintamme kannalta olennaisten vastuullisuusnäkökohtien tunnistamiseksi. Toteutimme sidosryhmätutkimuksen, jossa sidosryhmämme arvioivat anonyymisti eri vastuullisuusnäkökohtien merkittävyyttä Kojamolle omasta näkökulmastaan. Tutkimus toteutettiin verkkokyselyin, syvähaastatteluin ja työpajoin, ja siihen osallistui Lumo-kotien asukkaita, sijoittajia, omistajia, analyytikoita, omaa henkilöstöämme, yhteistyökumppaneitamme, ministeriön ja kaupunkien edustajia, järjestöjä sekä median edustajia. Saimme yhteensä yli 2 780 arvokasta vastausta, ja tulokset käytiin tarkasti läpi kesän 2020 aikana.

Olennaisuusanalyysi toteutettiin Global Reporting Initiativen (GRI) standardien vaatimusten sekä EPRA:n (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevien suositusten mukaisesti. GRI-standardien mukaisesti vastuullisuusnäkökohtien olennaisuutta arvioitiin sen perusteella, kuinka suuri yhtiön vaikutus on kunkin näkökohdan osalta ympäröivään talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä kuinka suuri näkökohdan merkitys on sidosryhmille.

Olennaisuusanalyysin tuloksena tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat ryhmiteltiin vastuullisuuden olennaisuusmatriisiin niiden merkittävyyden perusteella. Olennaiset vastuullisuusnäkökohdat luovat perustan vastuullisuusohjelmallemme. Olennaisimpien vastuullisuusnäkökohtien perusteella muodostimme vastuullisuusohjelmamme tukipilarit, neljä vastuullisuusohjelmamme painopistealuetta sekä kunkin painopistealueen alle kuuluvat vastuullisuusteemat.

Vastuullisuusohjelman painopistealueiksi muodostuivat: kestävien kaupunkien rakentaja, paras asiakaskokemus, osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka sekä vastuullinen yrityskansalainen. Vastuullisuuden tukipilareiksi muodostuivat: pitkän tähtäimen kannattavuuden ja kasvun varmistaminen, kestävä ja vastuullinen toiminta sekä läpinäkyvä vastuullisuusviestintä ja -raportointi.

Vastuullisuusohjelmamme painopistealueet sekä näiden alle kuuluvat vastuullisuusteemat muodostavat GRI Standards -viitekehyksen mukaiset olennaiset vastuullisuusteemamme. Yhtiön johtoryhmä hyväksyi olennaisuusanalyysin ja siihen liittyvän olennaisuusmatriisin. Olennaiset vastuullisuusnäkökohdat koskevat koko Kojamo-konsernia. Tarkastelemme jatkossa olennaisuusanalyysin ajantasaisuutta säännöllisesti ja tarvittaessa, mikäli toiminnassamme tai toimintaympäristössämme tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Päivitetty 6.3.2024