Kojamo Oyj:n liiketoimintaperiaatteet

Vaatimustenmukaisuus ja vastuullisuus

Noudatamme liiketoimintaperiaatteita

Kojamo-konsernin (jäljempänä ”Kojamo”) liiketoimintaperiaatteet on henkilöstöä varten laadittu ohjeistus konsernimme soveltamista toimintatavoista, joiden avulla konsernin henkilöstö toimii vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä, yhteiskunnan ja ympäristön kanssa. Liiketoimintaperiaatteet koskevat kaikkia yksiköitä ja toimintoja.

Kaikkien yhtiön palveluksessa olevien ja yhtiön palvelukseen tulevien tulee noudattaa näitä liiketoimintaperiaatteita ja toimia vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Työntekijöiden tulee osallistua liiketoimintaperiaatteita koskeviin koulutuksiin ja jokaisen tulee ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Myös yhteistyökumppaneidemme tulee sitoutua vastaaviin vastuullisiin toimintatapoihin, toimittajien toimintaperiaatteisiin.

Toimintamme perustuu vahvasti arvoihimme ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa.

Ilo palvella

 • Palvelumme on laadukasta, ammattitaitoista, ystävällistä ja asiakasta kunnioittavaa.
 • Haluamme kuunnella ja ymmärtää asiakasta sekä ratkaista tämän tarpeet.
 • Kohtaamme ja palvelemme ihmisen yksilönä.
 • Ansaitsemme luottamuksen joka päivä.

Hinku onnistua

 • Haluamme jatkuvasti tehdä asiat paremmin, saada aikaan tuloksia ja saavuttaa tavoitteemme.
 • Kannamme vastuun työstämme ja olemme ylpeitä tuloksistamme.
 • Arvostamme toistemme osaamista ja teemme asioita yhdessä.
 • Rohkaisemme toisiamme. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista.
 • Teemme, minkä lupaamme.

Rohkeus uudistaa

 • Suhtaudumme muutokseen ennakkoluulottomasti. Uskallamme etsiä uusia oivalluksia ja parhaita käytäntöjä haastamalla vanhat toimintatavat.
 • Kehittäminen voi tarkoittaa kokeiluja ja uskallamme tehdä aloitteita. Virheistä otamme oppia.
 • Olemme edelläkävijä myös uusien teknologioiden hyödyntämisessä.
 • Uudistaminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista

Lain ja sääntöjen mukainen toiminta

Kojamo toimii tarkasti voimassa olevia lakeja ja muita säännöksiä noudattaen. Kojamo harjoittaa liiketoimintaansa rehellisesti ja oikeudenmukaisesti eikä yhtiö toteuta toimintaa, joissa tämä voidaan kyseenalaistaa.

Jokaisen kojamolaisen tulee perehtyä ja tuntea omaan työhönsä sovellettavat lait, säädökset ja määräykset.

Vastuu henkilöstöstä

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeisessä asemassa Kojamon tavoitteiden saavuttamisessa. Kunnioitamme Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien julkistuksessa määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen työjärjestö (ILO) perussopimuksessa määriteltyjä kansainvälisiä työelämän normeja työntekijöiden oikeuksista. Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta sekä konsernimme henkilöstöpolitiikkaa. Tarjoamme henkilöstölle turvallisen ja terveellisen työympäristön ja panostamme monin eri tavoin henkilöstön työhyvinvointiin sekä työturvallisuuteen.

Kojamon kaikissa toiminnoissa ja tehtävissä noudatetaan yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia toimintamalleja, joilla varmistetaan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu koko työsuhteen aikana rekrytoinnista lähtien. Jokaista henkilöä kohdellaan työssään tasa-arvoisesti rodustaan, sukupuolestaan, iästään, äidinkielestään, syntyperästään, poliittisesta ja uskonnollisesta vakaumuksestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, siviilisäädystään, vajaakykyisyydestään tai mistään muustakaan syystä riippumatta.

Kojamossa ei sallita minkäänlaista työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin tai sidosryhmiin kohdistuvaa syrjintää tai häirintää.

Kojamo kannattaa yhdistymisvapautta sekä työntekijöiden ammatillista järjestäytymisvapautta.

Vastuullinen toiminta

Lahjonta ja vieraanvaraisuus

Kojamon henkilöstö tai muut konsernin puolesta toimivat eivät saa tarjota, antaa tai hyväksyä lahjusta. Lahjonta ja korruptio on kielletty niiden kaikissa mahdollisissa muodoissaan. Liikekumppaneille ja viranomaistahojen edustajille ei tule tarjota mitään sopimatonta taloudellista etuisuutta konsernin liiketoiminnan edistämiseksi tai yhtiön muun edun ajamiseksi, joiden voidaan katsoa tähtäävän päätöksentekoon vaikuttamiseen tai etuoikeutettuun kohteluun tai jotka muutoin voivat vaikuttaa sopimattomilta.

Yhtiön vieraanvaraisuutta koskevan ohjeistuksen mukaisesti sallittua on ottaa vastaan ja antaa lahjoja tai etuuksia, jotka ovat luonteeltaan satunnaisia, vähäisiä sekä määrältään ja arvoltaan kohtuullisia. Sallittua ei ole koskaan vastaanottaa tai antaa rahalahjoja mukaan lukien käteinen raha tai arvopaperit. Sallittua ei ole myöskään vastaanottaa tai antaa minkäänlaista lahjaa tai etuutta sopimusneuvottelujen yhteydessä.

Ympäristövastuu

Toimimme kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Otamme ympäristövaikutukset huomioon ja ehkäisemme sekä vähennämme niitä kaikessa toiminnassamme tavoitteidemme mukaisesti asuntokantamme koko elinkaaren aikana. Edistämme kiertotaloutta, sekä energia- ja materiaalitehokkuutta. Kehitämme uusia ja moderneja rakennusratkaisuja, asumisen palveluita ja ekologisia innovaatioita, jotka liittyvät energiatehokkaisiin asumisen ratkaisuihin. Noudatamme tarkasti voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä, -asetuksia ja -lupia.

Hankinnat

Kojamossa hankintatoimi perustuu turvalliseen, kestävään, luotettavaan ja kustannustehokkaaseen tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ja prosessit huomioivaan hankintaan. Hankinnoissa noudatamme kestävän kehityksen periaatteita, jotka ohjaavat säästämään raaka-aineita, energiaa ja luontoa.

Kojamossa hankinnat tulee tehdä hyvän tavan mukaisin markkinaehdoin ja pääsääntöisesti hankinnat tulee kilpailuttaa. Kilpailutuksen järjestäminen ja sen laajuus päätetään hankinnan merkittävyyden perusteella. Hankinnat perustuvat tarjouspyyntöjen perusteella saatuihin tarjouksiin.

Kojamon kanssa vakinaisessa liikesuhteessa ja hankintaketjussa olevien tulee sitoutua tilaajavastuulain mukaisiin säännöksiin, muuhun soveltuvaan lainsäädäntöön sekä konsernin toimittajia koskeviin toimintaperiaatteisiin.

Kojamo kohtelee kumppaneitaan tasapuolisesti, avoimesti ja reilusti. Toimittajan ja Kojamon liiketoiminnat eivät saa olla kokonaisuutena arvioiden merkittävässä riippuvuussuhteessa toisistaan.

Hankintojen tilaaminen yrityksiltä, joihin hankintaa tai kilpailutusta koskevaan neuvotteluun tai päätöksentekoprosessiin osallistuvalla Kojamon työntekijällä on lähipiiri-, omistus-, sukulaisuus- tai läheinen ystävyyssuhde on lähtökohtaisesti kielletty. Mikäli edellä kuvatussa suhteessa oleva työntekijä ei ole osallistunut kyseistä hankintaa tai sen kilpailutusta koskevaan neuvotteluun eikä päätöksentekoprosessiin, on hankinta em. yrityksiltä sallittu. Työntekijän tulee kuitenkin ilmoittaa mahdollisesta eturistiriidasta esimiehelleen ennen hankinnan tekemistä tai kilpailutusta.

Hankintojamme tarkemmin ohjaavat toimittajien toimintaperiaatteet ja konsernitasoiset hankintaohjeet.

Kilpaileva toiminta

Kojamon toiminta perustuu avoimeen ja reiluun kilpailuun. Kojamo sitoutuu noudattamaan kaikessa toiminnassaan voimassa olevaa kilpailulainsäädäntöä. Jos Kojamolla on määräävä markkina-asema, Kojamo ei käytä sitä väärin.

Eturistiriidat

Kojamon johdon ja työntekijöiden kaikkien toimien ja päätösten on koiduttava yksin Kojamon parhaaksi tavalla, johon ei liity minkäänlaisia eturistiriitoja. Niiden on tuettava Kojamon strategian ja sen mukaisten tavoitteiden toteutumista. Johto ja henkilöstö eivät saa ryhtyä toimiin, jotka johtavat ristiriitatilanteisiin henkilökohtaisten ja yhtiön etujen välillä tai yhtiön liikekumppaneiden, asiakkaiden tai muiden sidosryhmäyhteisöjen kanssa.

Listayhtiönä Kojamo Oyj noudattaa Suomen arvopaperimarkkinalakia, EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta sekä muita sovellettavia sääntöjä ja ohjeita (ml. Kojamon sisäpiiriohje), jotka kieltävät työntekijöitä, johtoa, ja hallituksen jäseniä osallistumasta suoraan tai välillisesti sisäpiirikauppoihin tai paljastamasta sisäpiiritietoa luvattomasti.

Periaatteiden vastaista on omaksi eduksi hyödyntää, välittää tai käyttää luottamuksellista tietoa, jonka henkilö on saanut tietoonsa yhtiöstä asemansa tai tehtäviensä perusteella.

Kojamo ei anna suoraa tai epäsuoraa taloudellista tukea poliittisille puolueille, järjestöille tai yksittäisille poliitikoille.

Omaisuuden ja tiedon suojaaminen

Kojamon omaisuus, mukaan lukien aineeton pääoma, resurssit, tilat, rakennukset ja laitteet on tarkoitettu vain Kojamon liiketoiminnan käyttöön ja tarkoituksiin. Jokaisen kojamolaisen on suojattava Kojamon omaisuutta eikä Kojamon omaisuutta ja resursseja saa käyttää laittomiin tai epäeettisiin tarkoituksiin. Sama koskee myös kaikkea liikekumppaneiden omaisuutta, joka on luovutettu Kojamon haltuun.

Luottamuksellista tietoa ja henkilötietoja käsiteltäessä on aina toimittava erityisen vastuullisesti ja luottamuksellisesti ja niihin soveltuvien lakien ja määräysten, tietoturva- ja tietosuojakäytänteiden sekä Kojamon sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti. Kojamo kunnioittaa asiakkaidensa, henkilöstönsä sekä muiden yhtiöön liittyvien henkilöiden oikeutta yksityisyyden suojaan henkilötietojen osalta.

Viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Kojamon pääomamarkkinoille kohdistuvan viestinnän tulee varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti saatavilla yhdenvertainen, tasapuolinen, riittävä ja oikea tieto yhtiöstä, sen liiketoiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta yhtiön arvopaperien arvon määrittämiseksi. Kojamoa koskevia julkisia lausuntoja antavat vain tähän tehtävään nimetyt henkilöt.

Sosiaalisessa mediassa tulee noudattaa samoja periaatteita kuin muussakin viestinnässä ja kanssakäymisessä.

Sponsorointi

Sponsorointi on osa Kojamon markkinointiviestintää ja sen tavoitteena on lisätä konsernin myönteistä julkisuuskuvaa. Sponsorointi on suunnitelmallista ja läpinäkyvää. Sponsoroinnin kohteiden on oltava konsernin arvojen ja liiketoimintaperiaatteiden mukaisia. Kojamon sponsoroinnista päättää johtoryhmä ja erillinen nimetty asiantuntijaraati.

Liiketoimintaperiaatteiden vastainen toiminta

Jokaisen kojamolaisen on pyrittävä ehkäisemään mahdollisia rikkomuksia ja ilmoitettava niistä viipymättä.

Mahdolliset havainnot liiketoimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta tai muista väärinkäytöksistä tulee tuoda esiin aina, kun siihen on perusteita. Ohjeiden vastaisesta toiminnasta tulee ensisijaisesti ilmoittaa omalle esimiehelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, yhteyttä tulee ottaa esimiehen esimieheen, HR-yksikköön tai sisäiseen tarkastukseen.

Kojamossa on käytössä whistleblowing-ilmoitusjärjestelmä, jonka kautta havaintoja liiketoimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa nimettömänä. Työntekijälle ei koidu mitään kielteisiä työhön tai uraan liittyviä seuraamuksia, jos hän ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista vilpittömässä mielessä. Raportoidut tapaukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti.

Näiden liiketoimintaperiaatteiden vastainen toiminta johtaa asianmukaisiin sanktioihin ja kurinpidollisiin seuraamuksiin. Mahdolliset seuraamukset vaihtelevat huomautuksesta irtisanomiseen. Rikkomuksista voi seurata myös yksityisoikeudellisia tai rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Mikäli sinulla on oikeaa toimintatapaa koskeva kysymys ota yhteyttä esimieheesi, muuhun johtoon tai lakiasiainyksikköön.

Kojamon hallitus on hyväksynyt liiketoimintaperiaatteet 4.11.2020.

Päivitetty 6.3.2024