Eettiset periaatteet

Noudatamme eettisiä periaatteita

Kojamon eettiset periaatteet on henkilöstöä varten laadittu katsaus konsernimme soveltamista toimintatavoista, joiden avulla konsernin henkilöstö toimii vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä, yhteiskunnan ja ympäristön kanssa. Eettiset periaatteet koskevat kaikkia yksiköitä ja toimintoja.

Kojamo-konserni edellyttää, että kaikki yhtiön palveluksessa olevat ja yhtiön palvelukseen tulevat noudattavat näitä eettisiä periaatteita ja toimivat vastuullisesti. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin toimintatapoihin.

Lain ja sääntöjen mukainen toiminta

Yhtiön liikesuhteet hoidetaan eettisten normien mukaisesti sekä tarkasti voimassaolevia lakeja ja muita säännöksiä noudattaen. Yhtiö on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa rehellisesti ja oikeudenmukaisesti ja välttämään toimintaa, joissa tämä voidaan kyseenalaistaa.

Eturistiriidat

Johto ja henkilöstö eivät ryhdy toimiin, jotka johtavat ristiriitatilanteisiin henkilökohtaisten ja yhtiön etujen välillä tai yhtiön liikekumppaneiden, asiakkaiden tai muiden sidosryhmäyhteisöjen kanssa.

Periaatteiden vastaista on omaksi eduksi hyödyntää, välittää tai käyttää luottamuksellista tietoa, jonka henkilö on saanut tietoonsa yhtiöstä asemansa tai tehtäviensä perusteella. Tietoja voidaan paljastaa ainoastaan lain sitä vaatiessa tai tiedon omistajan antaessa siihen suostumuksen.

Lahjonta, vieraanvaraisuus, liikelahjat

Kojamo-konsernin henkilöstö tai muut konsernin puolesta toimivat eivät saa tarjota, antaa tai hyväksyä lahjusta. Lahjonta sen kaikissa mahdollisissa muodoissa on kielletty. Liikekumppaneille ja viranomaistahojen edustajille ei tule tarjota mitään sopimatonta taloudellista etuisuutta konsernin liiketoiminnan edistämiseksi tai yhtiön muun edun ajamiseksi.

Sallittua on ottaa vastaan ja antaa lahjoja tai etuuksia, jotka ovat luonteeltaan vähäisiä, määrältään ja arvoltaan kohtuullisia.

Vastuu henkilöstöstä

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on keskeisessä asemassa Kojamo-konsernin tavoitteiden saavuttamisessa. Noudatamme toiminnassamme voimassaolevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta sekä konsernimme henkilöstöpolitiikkaa. Tarjoamme henkilöstölle turvallisen työympäristön ja panostamme monin eri tavoin henkilöstön työhyvinvointiin.

Jokaista henkilöä kohdellaan työssään tasa-arvoisesti sukupuolestaan, iästään, syntyperästään tai poliittisesta ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Kojamo-konsernissa ei sallita syrjintää tai häirintää.

Ympäristövastuu

Kojamo-konserni kehittää toimintaansa siten, että sen ekotehokkuus paranee jatkuvasti. Toiminnan ylivoimaisesti merkittävin ympäristönäkökulma on kiinteistöjen energiankulutus. Periaatteenamme on kaikissa yhteyksissä tarkoituksenmukainen ja tehokas energiankäyttö asumisviihtyvyydestä ja olosuhteista tinkimättä. Energiankäyttöä tehostetaan jatkuvasti VAETS-ohjelmassa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Uudistuotannossa ja korjausrakentamisessa pyrimme määräysten mukaista parempaan energiatehokkuuteen. 

Ilmastonmuutoksen ehkäisy on pitkäjänteistä työtä Kojamo-konsernissa ja se otetaan huomioon myös liiketoiminnan kehittämisessä. Kojamo on mukana CLC:ssä voidakseen kehittyä yhä paremmaksi ilmaston lämpenemisen ehkäisyssä, ja rakentaa sitä kautta parempaa asumisen tulevaisuutta.

Kojamo-konsernin pääkonttorissa noudatamme WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää.

Hankinnat

Kojamo-konserni noudattaa hankinnoissaan tilaajavastuulain asettamia velvoitteita ja edellyttää, että sen kanssa vakinaisessa liikesuhteessa ja hankintaketjussa olevat sitoutuvat myös siihen sekä konsernin muihin eettisiin periaatteisiin. Lisäksi edellytämme, että korjausrakentamisessa, uudistuotannossa ja kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa koko hankintaketju noudattaa työturvallisuutta koskevia säännöksiä, on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palveluun, ei käytä laitonta työvoimaa, hoitaa lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa sekä sitoutuu konsernin ympäristötavoitteisiin.

Kojamo-konserni on sitoutunut noudattamaan RAKLI ry:n ohjeistusta koskien talousrikollisuuden torjuntaa ja työturvallisuutta. Kohtelemme kumppaneitamme tasapuolisesti ja suosimme eettisesti kestävää kilpailua. Toimittajan liiketoiminta ei saa olla liian riippuvainen Kojamo-konsernin hankinnoista eikä yksittäisen yrityksen toiminnasta. Töiden tilaaminen yrityksiltä, joihin konsernin työntekijällä on lähipiiri-, omistus-, sukulaisuus- tai läheinen ystävyyssuhde on lähtökohtaisesti kielletty.

Sponsorointi

Sponsorointi on osa Kojamo-konsernin markkinointiviestintää ja sen tavoitteena on lisätä konsernin myönteistä julkisuuskuvaa. Sponsorointiin ei liity vastiketta ja se on suunnitelmallista ja läpinäkyvää. Sponsoroinnin kohteiden on oltava konsernin arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisia. Kojamo-konsernin sponsoroinnista päättää johtoryhmä ja erillinen nimetty asiantuntijaraati.

Eettisten periaatteiden vastainen toiminta

Mahdolliset havainnot eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta tai muista väärinkäytöksistä tulee tuoda esiin aina, kun siihen on perusteita. Ohjeiden vastaisesta toiminnasta tulee ensisijaisesti ilmoittaa omalle esimiehelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, yhteyttä voi ottaa esimiehen esimieheen, HR-yksikköön tai sisäiseen tarkastukseen. Työntekijälle ei koidu mitään kielteisiä työhön tai uraan liittyviä seuraamuksia, jos hän ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista. Raportoidut tapaukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, luottamuksellisesti ja puolueettomasti.

Kojamo-yhtymä pidättää oikeuden perustellusta syystä muuttaa näiden eettisten periaatteiden sisältöä ja edellyttää silloin liiketoimintakumppaneitaan hyväksymään perustellut muutokset.

Päivitetty 20.8.2020