Takaisin arkistosivulle
2.11.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

Kojamo Oyj Pörssitiedote 2.11.2023 klo 8.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat, vuokrausaste parani

Tämä on tiivistelmä tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto heinä–syyskuusta 2023

 • Liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia ja oli 111,5 (105,4) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 83,1 (78,2) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 74,6 (74,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli -88,5 (90,8) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy -141,8 (35,8) miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Osakekohtainen tulos oli -0,29 (0,29) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski 0,4 prosenttia ja oli 48,5 (48,6) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 45,0 (78,1) miljoonaa euroa eli 40,3 (74,1) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–syyskuusta 2023

 • Liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 328,6 (305,4) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 6,7 prosenttia ja oli 221,6 (207,6) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 67,4 (68,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli 7,2 (248,6) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy -136,7 (110,9) miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,81) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 128,9 (120,0) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 8,2 (8,9) miljardia euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 92,7 (91,7) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 161,3 (416,5) miljoonaa euroa eli 49,1 (136,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 15,18 (17,96) euroa ja oman pääoman tuotto oli 0,2 (6,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,2 (5,1) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) laski 15,6 prosenttia ja oli 19,11 (22,63) euroa.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 779 (2 012) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 40 192 (38 983) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden syyskuun jälkeen hankittiin 0 (985) asuntoa, valmistui 1 273 (1 562) asuntoa, myytiin 73 (0) sekä purettiin tai muuten muutettiin 9 (-48) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

7-9/2023 7-9/2022 Muutos % 1–9/2023 1–9/2022 Muutos % 2022
Liikevaihto, M€ 111,5 105,4 5,7 328,6 305,4 7,6 413,3
Nettovuokratuotto, M€ * 83,1 78,2 6,3 221,6 207,6 6,7 280,1
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 74,6 74,1 67,4 68,0 67,8
Voitto/tappio ennen veroja, M€ * -88,5 90,8 -197,5 7,2 248,6 -97,1 -499,8
Käyttökate (EBITDA), M€ * -67,9 105,1 -164,7 55,0 291,0 -81,1 -441,3
Käyttökate liikevaihdosta, % * -60,9 99,7 16,7 95,3 -106,8
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 73,8 69,3 6,5 191,8 179,9 6,6 240,4
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 66,2 65,7 58,4 58,9 58,2
Kassavirta ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO), M€ * 48,5 48,6 -0,4 128,9 120,0 7,5 160,7
FFO liikevaihdosta, % * 43,5 46,1 39,2 39,3 38,9
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 48,5 48,6 -0,4 128,9 120,0 7,5 160,7
Sijoituskiinteistöt, M€ 8 171,4 8 857,1 -7,7 8 150,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 92,7 91,7 92,0
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 650,3 3 582,9 1,9 3 678,2
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 0,2 6,1 -9,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 1,2 5,1 -5,7
Omavaraisuusaste, % * 45,0 48,7 45,3
Loan to Value (LTV), % * 44,3 39,9 43,7
EPRA Net Reinstatement Value (NRV), M€ 4 722,9 5 592,3 -15,6 4 825,9
Bruttoinvestoinnit, M€ * 45,0 78,1 -42,4 161,3 416,5 -61,3 501,6
Henkilöstö katsauskauden lopussa 311 309 304
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 7-9/2023 7-9/2022 Muutos % 1–9/2023 1–9/2022 Muutos % 2022
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,20 0,20 0,0 0,52 0,49 6,1 0,65
Osakekohtainen tulos -0,29 0,29 -200,0 0,02 0,81 -97,5 -1,62
Osakekohtainen EPRA NRV 19,11 22,63 -15,6 19,53
Osakekohtainen oma pääoma 15,18 17,96 -15,5 15,55
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.

Konsernin näkymät vuodelle 2023 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 edellisestä vuodesta 7–8 prosenttia (aiemmin 7–9 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2023 olevan 162–168 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 158–167 miljoonaa euroa).

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Lisäksi näkymissä on otettu huomioon toteutetun eurobondien takaisinoston tulos ja katsauskauden jälkeen tehdyn rahoitusjärjestelyn vaikutus kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden kolmannella neljänneksellä liiketoimintamme kehittyi ennakoidusti. Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat, ja vuokrausaste parani edellisvuodesta. Taseemme säilyi vahvana.

Kesän ja syksyn aikana vuokramarkkina on ollut odotetun mukaisesti aktiivinen, ja kumulatiivinen vuokrausasteemme parani. Vuoden kolmannella neljänneksellä vuokrausasteemme nousi yli 94 prosenttiin. Aiempina vuosina aloitettujen rakennusprojektien vuokra- ja omistusasuntoja valmistuu markkinassa runsaasti vielä kuluvana vuonna. Omistusasuntokauppa on vaimeata kasvattaen myymättömien uudisasuntojen määrää, ja sijoittajien kiinnostus uusiin vuokra-asuntoinvestointeihin on erittäin vähäistä. Valmistuvien vuokra-asuntojen tarjonta jatkunee korkeana ensi vuoden alkupuolelle asti, mutta vähenee sen jälkeen voimakkaasti.

Rakentamisen näkymät ovat synkentyneet. Uusien asuntoaloitusten määrä on romahtanut kuluvan vuoden aikana eikä tällä hetkellä ole havaittavissa merkkejä aloitusmäärien merkittävästä kasvusta ensi vuonna. Tämä tulee näkymään koko asuntomarkkinassa lähivuosina erittäin alhaisena uuden tarjonnan määränä.

Supistuvan tarjonnan sekä kaupungistumisen ja maahanmuuton jatkumisen ennakoidaan vaikuttavan positiivisesti vuokramarkkinaan. Supistuva tarjonta sekä kohonneet ylläpidon ja rahoituksen kustannukset näkyvät todennäköisesti vuosina 2024-2025 markkinoilla aikaisempaa voimakkaammin kohoavina vuokrina.

Elokuussa julkistettu säästöohjelmamme etenee suunnitelman mukaisesti. Tavoitteenamme on saada vuodelle 2024 yhteensä 43 miljoonan euron säästöt kuluissa ja investoinneissa, joista kulujen osuus on 18 miljoonaa euroa. Säästöohjelmaan liittyneet henkilöstön muutosneuvottelut on saatettu loppuun tavoitteiden mukaisesti lokakuussa. Uudistimme organisaatiotamme etenkin Asumisen liiketoiminnassa tuomaan entistäkin parempaa tehokkuutta toimintaamme. Valtaosa henkilökulusäästöistä toteutetaan lomautuksilla, ja meille on tärkeätä varmistaa yhtiön ketterä reagointikyky sitten, kun tilanne markkinoilla paranee ja kasvumme jatkuu.

Muiden säästöjen osalta suunnitelma on valmis, ja sen toteuttaminen on aloitettu. Emme toistaiseksi käynnistä uudishankkeita tai uusia ajanmukaistamishankkeita, ja keskitämme korjaustoiminnan tukemaan vuokrausta. Katsauskauden lopulla meillä oli rakenteilla vielä 779 asuntoa, joista suurin osa valmistuu tämän vuoden puolella. Osana yhtiön taloudellista tilannetta vahvistavia toimenpiteitä yhtiön hallitus päätti, että se tulee esittämään kevään 2024 yhtiökokoukselle, ettei osinkoa vuodelta 2023 jaettaisi.

Pääsimme hyödyntämään aiempien vuosien kehityspanoksiamme, kun teimme Vantaan Energian kanssa kaukolämpöä koskevan kysyntäjoustosopimuksen valtaosaan Vantaalla sijaitsevista kohteistamme. Kojamon kiinteistöjen huonelämpötiloja seurataan älyteknologian avulla, ja kiinteistöjen lämmityksen käyttöä voidaan optimoida suoraan Vantaan Energian kaukolämpöverkosta käsin. Ratkaisu tuo Kojamon kohteille jopa 20 prosentin kokonaispäästöjen vähennyksen.

Katsauskauden jälkeen teimme pohjoismaisten pankkien kanssa 425 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen syndikoidun lainan. Viiden yhteistyöpankin kanssa solmittu järjestely on osoitus pankkisuhteidemme vahvuudesta. Olimme jo aiemmin toteuttaneet rahoitusjärjestelyt vuoden 2023 aikana erääntyville lainoille, ja nyt toteutetulla rahoituksella katetaan vuonna 2024 erääntyvät lainat mukaan lukien kesäkuussa erääntyvä joukkovelkakirjalaina.

Rahoitus- ja kiinteistöjen transaktiomarkkinoiden epävarmuus on jatkunut, eikä korkojen odoteta kääntyvän laskuun lähiaikoina. Markkinoilla tehtiin rajallinen määrä transaktioita, ja tuottovaatimusten 0,07 %-yksikön nousu perustuu ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoon. Sopeutuminen haasteelliseen tilanteeseen ja uuteen korkoympäristöön on monilla toimijoilla kesken. Uskon, että me voimme aktiivisella ja ennakoivalla toiminnalla varmistaa vahvan aseman sekä kykymme kasvaa tulevaisuudessa markkinatilanteen kääntyessä taas suotuisammaksi.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 2.11.2023 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen ja talousjohtaja Erik Hjelt, ja tilaisuuden kieli on englanti.  Tilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä, jonka kautta on mahdollista esittää kysymyksiä. Lähetykseen ei tarvitse rekisteröityä etukäteen. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa https://kojamo.videosync.fi/q3-2023.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Lisätiedot:

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023 (wkr0006.pdf)
Kojamo osavuosikatsaus 1 1 -30 9 2023 – esitys (Kojamo osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2023 – esitys.pdf)