Takaisin arkistosivulle
8.5.2024 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

Kojamo Oyj Pörssitiedote 8.5.2024 klo 14.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024

Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat, sijoituskiinteistöjen arvoissa ei merkittävää muutosta

Tämä on tiivistelmä tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto tammi–maaliskuusta 2024

  • Liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia ja oli 113,3 (108,2) miljoonaa euroa.
  • Nettovuokratuotto kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 60,6 (59,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 53,5 (55,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Tulos ennen veroja oli 39,3 (24,0) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 11,1 (-9,0) miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,9 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,08) euroa.
  • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski 11,5 prosenttia ja oli 25,5 (28,8) miljoonaa euroa.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 8,1 (8,2) miljardia euroa sisältäen 0,0 (7,5) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 92,4 (92,2) prosenttia.
  • Bruttoinvestoinnit olivat 8,4 (54,9) miljoonaa euroa eli 7,4 (50,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen oma pääoma oli 14,83 (15,22) euroa, ja oman pääoman tuotto oli 3,5 (2,0) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,5 (2,3) prosenttia.
  • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) laski 3,3 prosenttia ja oli 18,60 (19,23) euroa.
  • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 113 (1 485) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 40 860 (39 550) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden maaliskuun jälkeen hankittiin 0 (985) asuntoa, valmistui 1 372 (1 397) asuntoa, myytiin 73 (0) sekä purettiin tai muuten muutettiin 11 (0) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

1–3/2024 1–3/2023 Muutos % 2023
Liikevaihto, M€ 113,3 108,2 4,7 442,2
Nettovuokratuotto, M€ * 60,6 59,5 1,9 297,2
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 53,5 55,0 67,2
Voitto/tappio ennen veroja, M€ * 39,3 24,0 63,7 -112,3
Käyttökate (EBITDA), M€ * 62,1 41,0 51,5 -39,9
Käyttökate liikevaihdosta, % * 54,8 37,9 -9,0
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 51,9 49,9 3,9 255,1
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 45,8 46,1 57,7
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ * 25,5 28,8 -11,5 167,2
FFO liikevaihdosta, % * 22,5 26,6 37,8
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 25,5 28,8 -11,5 167,2
Sijoituskiinteistöt, M€ ¹⁾ 8 058,9 8 197,0 -1,7 8 038,8
Taloudellinen vuokrausaste, % 92,4 92,2 93,0
Korollinen vieras pääoma, M€ *²⁾ 3 676,0 3 637,8 1,1 3 600,4
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 3,5 2,0 -2,4
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 3,5 2,3 -0,4
Omavaraisuusaste, % * 44,3 44,5 44,5
Loan to Value (LTV), % * ³⁾ 44,5 42,9 44,6
EPRA Net Reinstatement Value (NRV), M€ 4 597,2 4 752,5 -3,3 4 558,8
Bruttoinvestoinnit, M€ * 8,4 54,9 -84,7 190,7
Henkilöstö katsauskauden lopussa 281 309 288
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 1–3/2024 1–3/2023 Muutos % 2023
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,10 0,12 -16,7 0,68
Osakekohtainen tulos 0,13 0,08 62,5 -0,36
Osakekohtainen EPRA NRV 18,60 19,23 -3,3 18,45
Osakekohtainen oma pääoma 14,83 15,22 -2,6 14,67
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista
tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
²⁾ Ei sisällä Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviä velkoja.
³⁾ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä tai Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviä velkoja.

Konsernin näkymät vuodelle 2024 täsmennetty

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 edellisestä vuodesta 4–7 prosenttia (aiemmin 4–8 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2024 olevan 152–164 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 154–166 miljoonaa euroa).

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto ja nettovuokratuotto sekä voitto ennen veroja kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. FFO laski vertailukauteen nähden erityisesti rahoituskulujen ja kylmästä talvesta johtuvan ylläpitokulujen kasvun takia. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo ei muuttunut merkittävästi katsauskauden aikana. Taloudellinen asemamme on vahva, ja maksuvalmiutemme on hyvä.

Vuokrausasteemme parani hieman vertailukaudesta, ja vaihtuvuus pysyi viime vuoden tasolla. Tavanomainen kausivaihtelu näkyi talvikuukausien vuokrauksessa, ja vuokrausaste oli vuodenvaihdetta alempi. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottuminen on vielä kesken. Vaikka uusien aloitusten määrä on jo parin vuoden ajan ollut poikkeuksellisen alhainen, valmistui markkinaan runsaasti aikaisemmin aloitettuja kohteita. Tämän takia vuokra-asuntojen tarjonta on edelleen runsasta. Markkinassa käynnissä olevien projektien valmistuttua asuntotarjonnan vähenemisen odotetaan alkavan eikä uutta tarjontaa valmistu merkittävässä määrin seuraavan kahden vuoden aikana. Tämän arvioidaan johtavan huomattavaan vuokra-asuntotarjonnan vähenemiseen. Meillä oli katsauskauden lopussa käynnissä vain yksi kehityshanke, josta valmistuu kesäkuun loppuun mennessä 113 Lumo-kotia. Olemme alkuvuonna tehneet viime vuosia suurempia vuokrankorotuksia, ja tarjonnan kääntyessä laskuun vuokrankorotusmahdollisuuksien odotetaan paranevan edelleen.

Viime syksynä aloittamamme säästöohjelma etenee suunnitelman mukaisesti. Henkilöstön lomautukset ovat toteutuneet, ja olemme vähentäneet investointejamme merkittävästi rajoittuen aiemmin aloitettujen kehityshankkeiden ja ajanmukaistamisinvestointien loppuunsaattamiseen sekä vuokrausta tukeviin korjauksiin. Kulunut talvi oli kylmä ja runsasluminen, mikä yhdessä kasvaneen kiinteistökannan kanssa nosti alkuvuoden ylläpitokuluja. Hallinto- ja markkinointikulujen osalta säästöt ovat toteutuneet suunnitellusti.

Otimme onnistuneesti käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Projekti oli mittava ponnistus, ja käyttöönottoon osallistui henkilöstöä läpi organisaation yli vuoden ajan. Uusi järjestelmä mahdollistaa tehokkuuden ja prosessien jatkokehittämisen sekä digitalisaation hyötyjen kasvattamisen.

Säästöohjelman ja tehtyjen rahoitusjärjestelyjen ansiosta vuosina 2024 ja 2025 erääntyvät lainat on katettu. Tammikuussa laskimme liikkeeseen 200 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan private placementina. Tämä oli ensimmäinen merkittävän kokoinen euromääräinen asuntosijoitusyhtiön tekemä liikkeeseenlasku vuoden 2022 jälkeen. Lisäksi teimme maaliskuun lopussa 250 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen pankkirahoituksen kolmen yhteistyöpankkimme kanssa.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 8.5.2024 klo 15.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä, jonka kautta on mahdollista esittää kysymyksiä. Lähetykseen ei tarvitse rekisteröityä etukäteen. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/q1-2024.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Lisätiedot:

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024 (wkr0006.pdf)
Kojamo osavuosikatsaus 1.1 -31.3.2024 esitys (Kojamo osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024 esitys.pdf)