Takaisin arkistosivulle
31.8.2020 | Blogit

Olennaisuusanalyysi vastuullisuustyötä tukemassa

Hannamari Koivula, Vastuullisuuspäällikkö 

Työskentelen Kojamossa vastuullisuuspäällikkönä kaupunkikehityksen ja -asumisen näköalapaikalla. Vastaan työssäni Kojamon vastuullisuudesta ja tavoitteenani on kehittää yhtiön pitkäjänteistä vastuullisuustyötä yhä eteenpäin. Työssäni pääsen vaikuttamaan vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseen, kestävän kehityksen mukaisen kaupunkikuvan rakentamiseen ja vastuullisen asumisen mahdollistamiseen.

Kojamon vastuullisuusohjelma 

Olemme tällä hetkellä kehittämässä vastuullisuusohjelmaamme, jonka julkaisemme vuoden 2020 aikana. Vastuullisuusohjelmaan kokoamme yhteen kaiken sen pitkäjänteisen vastuullisuustyön, jota jo nyt menestyksekkäästi teemme ja samalla suuntaamme katsetta yhä tarkemmin tuleviin vuosiin. Luomme ohjelman myötä vastuullisuudellemme painopistealueet, tavoitteet ja mittarit, joiden etenemisestä tulemme viestimään osana vastuullisuusraportointiamme.

Uutta vastuullisuusohjelmaa suunnitellessa halusimme varmistaa, että vastuullisuustyömme keskittyy strategiamme, liiketoimintamme sekä sidosryhmiemme kannalta niihin kaikista olennaisimpiin vastuullisuusteemoihin. Osana vastuullisuusohjelmamme kehitystä toteutimmekin keväällä 2020 Kojamon vastuullisuuden olennaisuusanalyysin, jonka tulokset luovat perustan vastuullisuusohjelmallemme.

Olennaisuusanalyysi 

Vastuullisuuden kehitystyössä on äärimäisen tärkeää keskittyä niihin vastuullisuusteemoihin, jotka oleellisia toiminnallemme, jotka merkittäviä sidosryhmillemme ja joilla voimme vaikuttaa yhteiskuntaan. Olennaisuusanalyysissä tunnistimmekin liiketoimintamme tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat ja analysoimme ne toimiala- ja tausta-analyysien, keskeisten sidosryhmien näkemysten sekä liiketoiminta- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnin perusteella.

Osana tätä työtä toteutimme keväällä laajan vastuullisuuden sidosryhmätutkimuksen. Tutkimus toteutettiin verkkokyselyin, haastatteluin ja työpajoin ja siihen osallistui Lumo-kotien asukkaita, sijoittajia, omistajia, analyytikoita, omaa henkilöstöämme, yhteistyökumppaneitamme, ministeriön ja kaupunkien edustajia, järjestöjä sekä median edustajia. Saimme yhteensä jopa 2 780 vastausta. Oli hienoa nähdä näin aktiivinen osallistuminen ja kuulla sekä oman henkilöstömme että ulkoisten sidosryhmiemme näkemykset tärkeimmistä vastuullisuusteemoistamme. Vastuullisuusohjelman luomisessa juuri tärkeää onkin sidosryhmäverkoston osallistaminen vastuullisuustyön suunnitteluun.

Kyselyn tuloksia on käyty tarkasti läpi kuluneen kesän aikana ja tulemme huomioimaan saamiamme kunkin sidosryhmän näkemyksiä ja kehitysehdotuksia tulevien vuosien vastuullisuustekemisiämme suunnitellessa. 

Olennaisuusanalyysin tulokset 

Olennaisuusanalyysin tuloksena määritellyt merkittävimmät ja olennaisimmat vastuullisuusnäkökohtamme ryhmiteltiin neljän teeman alle: Kestävä kaupunkikehitys, paras asiakaskokemus, osaavin henkilöstö ja energisin työpaikka sekä vastuullinen yrityskansalainen. Näiden pääteemojen alle tulemme rakentamaan vastuullisuusohjelmaamme kuluvan syksyn aikana. 

Vastuullisuusohjelman pääteemat: kestävä kaupunkikehitys, paras asiakaskokemus, osaavin henkilöstö ja energisin työpaikka sekä vastuullinen yrityskansalainen 

Vastuullisuutemme merkittäviksi näkökohdiksi muodostuivat muun muassa asumisturvallisuuden ja viihtyisyyden varmistaminen sekä vastuullisena yrityskansalaisena toimiminen. Ympäristötekijöistä esille nousivat vähähiilisyys, energiatehokkuuden optimointi ja jatkuva parantaminen, kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen sekä innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen hyödyntäminen ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Lisäksi tärkeässässä roolissa ovat yritystoiminnan pitkän tähtäimen kannattavuuden ja kasvun varmistaminen, henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu, henkilöstön osaamisen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen.

Jatkamme vastuullisuusohjelman kehitystä näiden tulosten valossa. Syksyn aikana määriteltävät tavoitteet, tekemiset ja mittarit luovat pohjan pitkäjänteiselle kehitystyölle.  

Tärkeää on suunnitella ne konkreettiset teot, joilla tulemme vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista asumista edistämään.  

Suuri kiitos sidosryhmillemme yhteistyöstä, tästä on hyvä jatkaa yhdessä vastuullisuustyötä eteenpäin.  

Tähän tulee asettamasi yhteystieto…