Takaisin arkistosivulle
17.8.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

Kojamo Oyj Pörssitiedote 17.8.2023 klo 8.00

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat, vuokrausaste parani edellisvuodesta

Tämä on tiivistelmä tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto huhti–kesäkuusta 2023

 • Liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 108,9 (100,5) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 9,1 prosenttia ja oli 79,0 (72,4) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 72,6 (72,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 71,7 (94,8) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 14,0 (47,1) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,31) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 22,0 prosenttia ja oli 51,7 (42,4) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 61,3 (289,5) miljoonaa euroa eli 56,3 (288,1) prosenttia liikevaihdosta

Yhteenveto tammi–kesäkuusta 2023

 • Liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia ja oli 217,1 (200,0) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 7,0 prosenttia ja oli 138,5 (129,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 63,8 (64,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 95,7 (157,8) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 5,1 (75,1) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,31 (0,51) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 12,8 prosenttia ja oli 80,5 (71,3) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 8,3 (8,7) miljardia euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 92,2 (91,5) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 116,3 (338,4) miljoonaa euroa eli 53,5 (169,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 15,46 (17,58) euroa ja oman pääoman tuotto oli 4,0 (5,9) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,6 (4,9) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) laski 12,5 prosenttia ja oli 19,50 (22,29) euroa.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 152 (2 230) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 39 819 (38 667) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden kesäkuun jälkeen hankittiin 0 (985) asuntoa, valmistui 1 216 (1 625) asuntoa, myytiin 73 (0) sekä purettiin tai muuten muutettiin 9 (-108) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

4–6/2023 4–6/2022 Muutos % 1–6/2023 1–6/2022 Muutos % 2022
Liikevaihto, M€ 108,9 100,5 8,4 217,1 200,0 8,6 413,3
Nettovuokratuotto, M€ * 79,0 72,4 9,1 138,5 129,5 7,0 280,1
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 72,6 72,1 63,8 64,7 67,8
Voitto/tappio ennen veroja, M€ * 71,7 94,8 -24,4 95,7 157,8 -39,3 -499,8
Käyttökate (EBITDA), M€ * 82,0 110,3 -25,7 122,9 185,9 -33,9 -441,3
Käyttökate liikevaihdosta, % * 75,3 109,8 56,6 92,9 -106,8
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 68,0 62,9 8,2 118,0 110,6 6,7 240,4
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 62,5 62,6 54,3 55,3 58,2
Kassavirta ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO), M€ * 51,7 42,4 22,0 80,5 71,3 12,8 160,7
FFO liikevaihdosta, % * 47,5 42,2 37,1 35,7 38,9
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 51,7 42,4 22,0 80,5 71,3 12,8 160,7
Sijoituskiinteistöt, M€ 8 268,1 8 743,2 -5,4 8 150,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 92,2 91,5 92,0
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 658,8 3 626,4 0,9 3 678,2
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 4,0 5,9 -9,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 3,6 4,9 -5,7
Omavaraisuusaste, % * 45,3 47,9 45,3
Loan to Value (LTV), % * 43,8 40,5 43,7
EPRA Net Reinstatement Value (NRV), M€ 4 819,9 5 507,8 -12,5 4 825,9
Bruttoinvestoinnit, M€ * 61,3 289,5 -78,8 116,3 338,4 -65,6 501,6
Henkilöstö katsauskauden lopussa 344 334 304
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 4–6/2023 4–6/2022 Muutos % 1–6/2023 1–6/2022 Muutos % 2022
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,21 0,17 23,5 0,33 0,29 13,8 0,65
Osakekohtainen tulos 0,23 0,31 -25,8 0,31 0,51 -39,2 -1,62
Osakekohtainen EPRA NRV 19,50 22,29 -12,5 19,53
Osakekohtainen oma pääoma 15,46 17,58 -12,1 15,55
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista puolivuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.

Konsernin näkymät vuodelle 2023 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 edellisestä vuodesta 7–9 prosenttia (aiemmin 7–10 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2023 olevan 158–167 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 153–165 miljoonaa euroa).

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Lisäksi näkymissä on otettu huomioon toteutetun eurobondien takaisinoston tulos ja vuonna 2024 erääntyvän eurobondin mahdollisen ennenaikaisen rahoittamisen vaikutus FFO:hon (aiemmin ei ole otettu huomioon vuonna 2024 erääntyvän eurobondin mahdollisen ennenaikaisen rahoittamisen vaikutusta FFO:hon).

Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toimintamme jatkui vakaana, vaikka rahoitus- ja korkomarkkinoiden tilanne yhdistettynä inflaation tuomaan ylläpitokustannusten nousupaineeseen on kiinteistötoimijoille haastava. Liikevaihto, nettovuokratuotto ja FFO kasvoivat. Alkuvuonna olemme saavuttaneet strategiset tavoitteemme näillä alueilla, ja tunnuslukumme ovat vahvoja.

Vuonna 2023 markkinoille valmistuu yhä vuosina 2021 ja 2022 aloitettujen uudiskohteiden vuokra-asuntoja runsaasti. Vuokraustoiminnassa on lisäksi kausivaihtelua, ja tyypillisesti voimakkain vuokraussesonki on kesällä. Tänä vuonna näimme käänteen vuokrausasteessamme kuitenkin aiempia vuosia aikaisemmin; vuokrausaste on kehittynyt positiivisesti alkukeväästä lähtien. Vuokrausaste parani edellisvuodesta, ja jatkamme vuokrausasteen nostamiseen tähtääviä toimen-piteitä.

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus on jatkunut, eikä korkojen odoteta kääntyvän laskuun lähiaikoina. Vaikka korkoriskin suojausasteemme on korkea, aikaisempaa merkittävästi korkeammat korot kasvattavat korkokulujamme uusien rahoitussopimusten myötä. Taseemme on vahva ja maksuvalmiutemme hyvä, mutta rahoitusmarkkinoiden lähiaikojen näkymien johdosta meidän on turvattava asemamme aktiivisin toimenpitein.

Haluamme säilyttää investment grade -luottoluokituksen ja siksi teemme ennakoivia toimenpiteitä varmistaaksemme yhtiön taloudellisen aseman. Emme ole viime syksyn jälkeen aloittaneet uusia kehityshankkeita emmekä toistaiseksi tule tekemään uusia investointeja. Luottoluokituksen turvaamiseksi käynnistämme lisäksi säästöohjelman, jonka toimenpiteillä tähtäämme yhtiön kannattavuuden säilyttämiseen ja rahoituksen hyvän saatavuuden turvaamiseen kilpailukykyisin hinnoin. Tavoitteenamme on saada vuodelle 2024 yhteensä 43 miljoonan euron säästöt kuluissa ja investoinneissa, joista kulujen osuuden arvioidaan olevan 18 miljoonaa euroa. Emme toistaiseksi käynnistä uusia ajanmukaistamishankkeita, ja vähennämme muita kuin vuokrausta tukevia korjauksia, kuitenkin niin, ettemme synnytä korjausvelkaa. Osana säästöohjelmaa käynnistämme muutosneuvottelut, joiden aikana selvitetään laajasti eri toimintojen tehostamista ja mahdollista uudelleenjärjestelyä. Pidämme mahdollisena maltillisten kiinteistömyyntien toteuttamista seuraavan 12 kuukauden aikana. Lisäksi vahvistaakseen yhtiön taloudellista tilannetta yhtiön hallitus tulee esittämään kevään 2024 yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2023 ei jaettaisi.

Monipuoliset rahanlähteet ovat aina olleet meille tärkeät, ja käytössämme on merkittävä määrä vapaita kiinteistövakuuksia. Tämä mahdollistaa nykyisessä markkinatilanteessa muuta rahoitusta edullisemman vakuudellisen rahoituksen käytön vaikuttamatta negatiivisesti luottoluokitukseen. Todennäköisesti hyödynnämme vakuuksia seuraavissa rahoitusjärjestelyissämme.

Solmimme vuoden toisella vuosineljänneksellä yhteensä 500 miljoonan euron rahoitusjärjestelyt, joilla jälleenrahoitimme kaikki tänä vuonna erääntyvät lainat. Lisäksi käytimme tästä rahoituksesta 150 miljoonaa euroa vuosina 2024 ja 2025 erääntyvien joukkovelkakirjojen takaisinostoon. Takaisinostoilla oli lähes 9 miljoonan euron suuruinen positiivinen vaikutus rahoituskuluihimme.

Rakennusmarkkinoilla alkanut vuosi on ollut haastava erityisesti asuntorakentamisessa, ja arviot uusien asuntokohteiden aloituksista ovat ennakoimamme mukaisesti laskeneet merkittävästi vuoden edetessä. Ensi vuonna asuntoja valmistuu selvästi vähemmän, ja kaupungistumisen jatkuminen sekä asuntotarjonnan supistuminen vaikuttavat positiivisesti vuokramarkkinoiden tilanteeseen. Supistuva tarjonta sekä kohonneet ylläpidon ja rahoituksen kustannukset todennäköisesti näkyvät markkinoilla voimakkaammin kohoavina vuokrina vuonna 2024.

Katsauskauden lopussa meillä oli rakenteilla vielä 1 152 asuntoa. Näistä suurin osa valmistuu vuoden 2023 aikana.

Uskon, että haasteellisessa rahoitusmarkkinatilanteessa voimme aktiivisella ja ennakoivalla toiminnalla varmistaa vahvan aseman sekä kykymme rakentaa tulevaisuuden kasvua, kun markkinatilanne kääntyy taas suotuisammaksi.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 17.8.2023 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä, jonka kautta on mahdollista esittää kysymyksiä. Lähetykseen ei tarvitse rekisteröityä etukäteen. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa https://kojamo.videosync.fi/q2-2023.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Lisätiedot:

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 (wkr0006.pdf)
Kojamo puolivuosikatsaus 1 1 -30 6 2023 esitys (Kojamo puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 esitys.pdf)