Takaisin arkistosivulle
5.3.2008 | Uutiset

VVO:n taloudellinen kehitys jatkui hyvänä

Suomen suurin vuokra-asuntoja tarjoava yritys VVO teki hyvän tuloksen vuonna 2007. Tulos nousi 42,5 miljoonaan euroon.

Vuokra-asuntojen kysyntätilanne kasvupaikkakunnilla oli koko vuoden hyvä ja vuokra-asuntojen käyttöaste parani edelleen. Panostusta asiakaspalveluun ja korjaustoimintaan jatkettiin. Omistusasuntojen myynti jäi hieman tavoitteesta haastavasta markkinatilanteesta johtuen.

– Panostuksemme asiakaspalvelun laadun kehittämiseen näkyi vähenevänä vuokra-asuntojen asukasvaihtuvuutena. Saimme parannettua asiakasuskollisuutta. Edellisvuonna asetetut investointitavoitteet eivät täysin toteutuneet. Syynä tähän oli niin tonttien, rakennuskustannusten kuin valmiiden kiinteistöjenkin korkea hintataso, VVO:n toimitusjohtaja Olli Salakka kertoo.

VVO:n tavoitteena on lisätä vuosittaista omaan omistukseen tulevaa vuokra-asuntojen tuotantoa 1000 asuntoon ja kasvattaa vuokrattavien asuntojen määrää ostamalla valmista asuntokantaa kasvukeskuksissa. Omistusasuntotuotanto kasvanee hieman ja on noin 500 asuntoa.

Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema

VVO-konsernin liikevaihto oli 356,7 miljoonaa euroa (328,8 miljoonaa euroa vuonna 2006). Konsernin liikevoitto oli 92,0 (86,0) ja tulos ennen veroja 42,5 (40,9) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 70,9 (74,4) prosenttia tuli asuntovuokrauksesta, 26,3 (22,6) prosenttia asuntorakennuttamisesta ja 2,8 (3,0) prosenttia muusta toiminnasta.

Konsernitaseen loppusumma oli 2078,8 (1901,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 9.3 (3,7) prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste oli 12,8 (13,7) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 11,4 (11,1) prosenttia.

Rahoitus

Konsernin likviditeetti oli koko toimintavuoden 2007 hyvä. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 113,3 (41,0) miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 54,1 (48,5) miljoonaa euroa. Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1631 (1465) miljoonaa euroa.

Asuntovuokraus

Vuoden 2007 lopussa VVO:n vuokrattavien asuntojen määrä oli 37 788 (37 738). Konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen tasearvo oli 1,5 miljardia euroa. Vuokra-asunnoista 90 prosenttia sijaitsee kasvavissa kaupungeissa.

Vuokra-asuntojen kysyntä oli koko vuoden hyvä. Asuntojen käyttöaste oli 98,8 (98,4) ja asukasvaihtuvuus 23,9 (24,9) prosenttia; nämä luvut olivat suhteellisesti parhaimmat koko alalla. Keskivuokrat tuoteryhmittäinen olivat 7,61 – 10,73. e/m2/kk. Vuokria korotettiin keskimäärin 2,7 prosenttia.

Kiinteistöjen suunnitelmalliseen korjaustoimintaan käytettiin 47,6 (46,2) miljoonaa euroa.

Asuntorakennuttaminen

Asuntorakennuttamisen vuoden 2006 liikevaihto ilman konsernin sisäisiä eriä oli 93,6 (74,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui asuntomyynnin kasvusta ja osittain vuonna 2006 tehdyn kirjanpitokäytännön muutoksen siirtymäkaudesta. Asuntoja valmistui 646 (882) ja uusia asuntoja aloitettiin 1200 (820). Kasvu syntyi pääosin omaan omistukseen rakennutetuista vuokra-asunnoista.
Omistusasuntoja myytiin 410 (387) joka jäi 500 asunnon myyntitavoitteesta rivi- ja pientaloasuntojen myynnin hitauden vuoksi. Myymättömien valmiiden asuntojen määrä oli 83 (37).

Investoinnit

Investoinnit keskittyivät nykyisten asuinkiinteistöjen laatutason ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä asuntojen määrän lisäämiseen kasvupaikkakunnilla. Vuonna 2007 valmistui kaksi vuokrataloa omaan omistukseen. Toinen taloista oli vapaarahoitteinen ja toinen korkotuettu senioritalo. Asuntoja taloissa on 50. Talojen hankinta-arvo oli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.

Kruunuasunnoilta ostettiin 318 vuokra-asuntoa ja Tapiolalta 58-asuntoinen uusi korkotuettu kerrostalo. Asuntoja myytiin 306 (397).

2007 aikana aloitettiin 484 (50) omaan omistukseen tulevan asunnon tuotanto. Aloituksista 130 oli korkotukilainoitettua ja 354 vapaarahoitteista. Kohteiden yhteenlaskettu hankinta-arvo oli 67 miljoonaa euroa.

VVO:n uuden toimitalon 2006 aloitetut rakennustyöt jatkuivat. Uuteen toimitaloon saadaan sijoitettua kaikki pääkaupunkiseudulla olevat toiminnot. Uusi toimitalo valmistuu syksyllä 2008.

Henkilöstö

Vuoden 2007 lopussa VVO:lla työskenteli 389 (388) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 365 (350) ja määräaikaisessa 24 (38). Keskimääräinen palveluksessa oloaika oli 7,8 vuotta. Vaihtuvuus oli 5,3 (5,0)prosenttia. Vakituisia työsuhteita päättyi 23 (18) ja eläkkeelle jäi 5 (8) henkilöä.

Ympäristö

VVO:n toiminnan merkittävin ympäristövaikutus on energiankäytöstä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. VVO on sitoutunut energiansäästötavoitteeseen, joka on määritelty vuoteen 2012 ulottuvassa valtiovallan ja toimialan kanssa solmitussa Asuinkiinteistöjen energiansäästösopimuksessa.

Vuonna 2007 VVO:n lämpöenergian kokonaiskulutus oli 417 (435) GWh, kiinteistösähkön 51(50) GWh ja veden 3,7 (3,9) miljoonaa kuutiometriä. Ominaiskulutuksissa ei ollut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. Lämmitysmuotona käytetään pääasiallisesti kaukolämpöä.

Näkymät vuodelle 2008

VVO:n taloudellisen kehityksen arvioidaan jatkuvan vakaana. Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän edelleen hyvänä kasvupaikkakunnilla.

Vuoden 2008 tavoitteena on kasvattaa vuokra-asuntojen määrää sekä omalla tuotannolla että ostoin. Myös vuokra-asuntojen realisointitoimintaa lisätään. Omistusasuntotuotannon aloitusten ja asuntomyynnin arvioidaan myös hieman lisääntyvän.

Vuonna 2008 operatiivista toimintaa tehostetaan edelleen ja panostusta kiinteistökannan korjaustoimintaan jatketaan.

Vuoden 2008 tuloksen arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta pienemmäksi. Pääsyynä tähän on edelleen nousevat rahoituskustannukset.

Osingonjako

Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 1,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 6,6 miljoonaa euroa.
Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Olli Salakka, toimitusjohtaja,
puh. 020 508 3774 tai 0400 421 187

tulos_2003-2007.gif

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.