Takaisin arkistosivulle
29.10.2015 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Investoinnit vuokra-asuntoihin ja uusiin asumisen ratkaisuihin jatkuivat.

Osavuosikatsaus Q3/2015

Yhteenveto tammi-syyskuusta 2015 (vertailukausi 1.1.-30.9.2014)

 • Liikevaihto oli 276,3 (266,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 9,7 miljoonaa euroa johtuen vuokraustoiminnan tuottojen kasvusta.
 • Tulos ennen veroja oli 167,3 (96,4) miljoonaa euroa. Tulos kasvoi 70,9 miljoonaa euroa. Tulosta paransi erityisesti sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos, nettovuokratuoton kasvu sekä alentuneet rahoituskulut.
 • Nettovuokratuotto oli 170,5 (163,1) miljoonaa euroa, joka on 61,7 (61,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,5 (98,1) prosenttia.
 • Vaihtuvuus pysyi vertailukauden tasolla ja oli 20,4 (19,8) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 199 (964) vuokra-asuntoa.
 • Konsernin omistuksessa oli 40 899 (40 668) vuokra-asuntoa 30.9.2015.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3,9 (3,6) miljardia euroa. Vuoden 2014 lopussa käypä arvo oli 3,7 miljardia euroa. Käyvän arvon muutos oli 199,2 (107,1) miljoonaa euroa, johon sisältyy 52,5 (-6,9) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 159,2 (132,4) miljoonaa euroa.

Yhteenveto heinä-syyskuusta 2015 (vertailukausi 1.7.-30.9.2014)

 • Liikevaihto oli 91,1 (89,4) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu.
 • Tulos ennen veroja oli 42,9 (31,0) miljoonaa euroa. Tulos kasvoi 11,9 miljoonaa euroa. Tulosta paransi erityisesti sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos, nettovuokratuoton kasvu sekä alentuneet rahoituskulut. Tulokseen sisältyy 5,3 (-4,1) miljoonan euron nettovoitot käypään arvoon arvostamisesta.
 • Nettovuokratuotto oli 57,3 (55,9) miljoonaa euroa, joka on 61,5 (62,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,8 (98,0) prosenttia.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 44,2 (30,7) miljoonaa euroa.

VVO-konserni on siirtynyt 1.1.2015 lähtien laatimaan konsernitilinpäätöksensä, mukaan lukien osavuositilinpäätöksensä, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen:

VVO-konsernin taloudellinen kehitys jatkui hyvänä katsauskaudella. Jatkamme investointeja ja kasvatamme asuntotarjonnan määrää Suomen kasvukeskuksissa. Innovoimme myös uusia asumisen palveluja.

Katsauskauden aikana teimme kehitystyötä tehdäksemme asunnon vuokraamisen asiakkaalle aiempaakin helpommaksi. Heti lokakuun alkupäivinä julkistimme verkossa toimivan asuntovuokraamon osoitteessa www.lumo.fi/kotinyt. Uusi asuntovuokraamo osoittautui jo parin ensimmäisen päivän kuluessa menestykseksi uusien asiakkaiden keskuudessa.

Näkymät vuodelle 2015

Markkinanäkymät

Suomen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus jatkuu. Työllisyyden näkymät ovat heikot. Merkittävää käännettä parempaan ei ole näkyvissä.

Euroopan keskuspankin kuukausittaiset 60 miljardin euron rahoitusarvopaperiostot tukevat euroalueen talouden kehitystä, vaikka näkymät vuoden 2015 loppua kohden ovat heikentyneet alkuvuodesta. EKP:n rahapolitiikan seurauksena yleisen korkotason ennakoidaan pysyvän edelleen alhaisena.

Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla. Vuokra-asuntojen kokonaistarjonnassa ei tällä hetkellä ole näkyvissä suurta muutosta. Uudistuotannon painopiste säilyy edelleen vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Yleisen markkinatilanteen johdosta rakennusliikkeet tarjoavat aktiivisesti kohteita toteutettavaksi vuokra-asuntoina.

Kaupungistumisen jatkuminen näkyy kerrostalorakentamisen määrän kasvuna suurimmissa kasvukeskuksissa. Turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen voi vaikuttaa vuokra-asuntojen kysynnän kasvuun kasvukeskuksissa ja tarpeeseen lisätä tuotantoa.

Omistusasuntojen hintakehityksen oletetaan jatkuvan maltillisena. Keskeisillä paikoilla sijaitsevien pienten asuntojen hintojen odotetaan nousevan hieman, reuna-alueilla isojen asuntojen hinnat saattavat hieman laskea.

Rakennusliikkeiden aloitukset ovat alhaisella tasolla. Korjausrakentamisen volyymin kasvu jatkuu.

VVO-konsernin näkymät

Loppuvuoden aikana VVO-konsernin taloudellisen vuokrausasteen odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuokra-asuntojen kysynnän jatkuessa edelleen vakaana. Nettovuokratuottojen odotetaan kasvavan ja VVO-konsernin investoinnit jatkuvat. Loppuvuoden aikana valmistuu suunnitelmien mukaan 736 Lumo-asuntoa.

Liiketoiminta

Suomen suurin kiinteistösijoittaja ja suurin yksityinen, markkinaehtoinen vuokranantaja VVO-yhtymä Oyj tarjoaa monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo katsauskauden lopussa oli 3,9 (3,6) miljardia euroa. VVO-konserniin kuuluu 40 899 (40 668) asuntoa, joista 27 233 (26 493) on markkinaehtoisia Lumo-asuntoja ja 13 666 (14 175) omakustannusperusteisia VVO-asuntoja.

Asuntovuokrausliiketoiminnan erityispiirteenä on liiketoiminnan vakaus ja ennustettavuus, mikä tukee toiminnan kehittämisedellytyksiä. Yrityksen liiketoiminnan luonne, vahva taloudellinen asema ja tuloksentekokyky mahdollistavat investoinnit erilaisissa suhdannetilanteissa.

Liikevaihto

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.-30.9.2015 oli 276,3 (266,6) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 141,4 (131,5) ja VVO Arava -liiketoiminnan 138,0 (138,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Konsernin nettovuokratuotto oli 170,5 (163,1) miljoonaa euroa, joka on 61,7 (61,2) prosenttia liikevaihdosta. VVO Vapaa -nettovuokratuotto oli 93,2 (85,6) miljoonaa euroa. VVO Arava -nettovuokratuotto oli 79,1 (79,4) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 167,3 (96,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy sijoituskiinteistön käyvän arvon muutosta 52,5 (-6,9) miljoonaa euroa sekä luovutusvoittoja ja -tappioita 1,4 (0,9) miljoonaa euroa. Hyvä tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan sekä alhaisiin rahoituskuluihin. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -27,9 (-34,6) miljoonaa euroa.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 4 109,4 (3 879,3) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 1 692,5 (1 545,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 41,2 (39,9) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 228,57 (208,64) euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste oli 45,2 (46,4) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 10,9 (6,4) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 7,7 (5,3) prosenttia.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 74,2 (130,3) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius oli katsauskaudella hyvä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli katsauskauden lopussa liikkeellä 67,9 (47,9) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 1 888,4 (1 827) miljoonaa euroa, joista markkinaehtoisia lainoja oli 1 054,1 (888,9) miljoonaa euroa. Konsernin luototusaste katsauskauden päättyessä oli 47,9 (50,0) prosenttia.

Lainakannan keskikorko oli 2,3 (2,6) prosenttia ja lainojen keskimaturiteetti katsauskauden lopussa 13,6 (15,4) vuotta.

Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 40 899 (40 668) kappaletta. Asunnoista 24 481 (19 880) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 16 418 (20 788) VVO Arava -liiketoimintaan. Katsauskauden lopussa VVO omisti asuntoja 41 (42) paikkakunnalla.

VVO-konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden lopussa 3,9 (3,6) miljardia euroa. Käypä arvo kasvoi katsauskaudella 199,2 (107,1) miljoonalla eurolla. Muutokseen sisältyy 52,5 miljoonan euron nettovoitot sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo määritellään neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on annettu tilanteesta 30.9.2015. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Konsernin omistama tonttivaranto oli katsauskauden lopussa noin 110 000 kem² (110 000 kem²). Tonttivarannon käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 44,2 (37,7) miljoonaa euroa.

Asuntovuokraus

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä kaikilla VVO-konsernin toimintapaikkakunnilla. Suurin kysyntä kohdistui aiempien vuosien tapaan pienimpiin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin.

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste pysyi hyvällä tasolla ja oli katsauskaudella 97,5 (98,1) prosenttia. Katsauskauden päättyessä peruskorjausten vuoksi tyhjänä oli 472 (462) asuntoa. Vaihtuvuus, johon sisältyvät sisäiset vaihdot, nousi hieman verrattuna tilikauden 2014 vastaavaan jaksoon ja oli 20,4 (19,8) prosenttia.

Markkinaehtoisten Lumo-asuntojen, 27 233 (26 493) kappaletta, keskineliövuokra oli katsauskauden lopussa 13,92 (13,27) euroa ja keskimäärin kauden aikana 13,74 (13,12) euroa. Omakustannusvuokranmäärityksen piiriin kuuluvien VVO-asuntojen, 13 666 (14 175) kappaletta, vastaavat luvut olivat kauden päättyessä 12,80 (12,45) euroa ja katsauskauden aikana keskimäärin 12,72 (12,37) euroa.

Aktiivisten hakemusten (hakemus voimassa 3 kk) määrä oli katsauskauden lopussa 18 733 (22 133) kappaletta. Aktiivisia hakemuksia irtisanottua asuntoa kohden oli keskimäärin 19,7 (23,7) kappaletta. Katsauskauden aikana saapui uusia asuntohakemuksia 48 422 (54 752).

Katsauskauden aikana teimme kehitystyötä tehdäksemme asunnon vuokraamisen asiakkaalle aiempaakin helpommaksi. Heti katsauskauden jälkeen, lokakuun alussa, julkistimme verkossa toimivan asuntovuokraamon osoitteessa www.lumo.fi/kotinyt. Kotinyt.fi-palvelu on uudenlainen tapa vuokrata asunto heti: asiakas valitsee itselleen sopivan Lumo-vuokra-asunnon, maksaa ensimmäisen kuukauden vuokran ja muuttaa esimerkiksi seuraavana arkipäivänä. Uusi asuntovuokraamo osoittautui jo parin ensimmäisen päivän kuluessa menestykseksi uusien asiakkaiden keskuudessa.

Keskimääräinen asiakkuusaika säilyi erinomaisena ja oli 5,9 (5,9) vuotta. Onnistuneen vuokravalvonnan ja asumisneuvonnan vuoksi vuokrasaatavien määrä suhteessa vuokraustoiminnan vuositason liikevaihtoon pysyi alhaisena ja oli katsauskauden päättyessä 1,2 (1,2) prosenttia.

Vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset valmistuivat ja niiden mukaan sekä Lumo- että VVO-asukkaiden tyytyväisyys on pysynyt korkeana. Asukkaat ovat tyytyväisiä asiakaspalveluun, asuntojen sijaintiin, yhä parempaan kiinteistönhoitoon, verkkopalveluihin sekä alhaiseen vuokravakuuteen. Remontointimahdollisuudet ja vuokran hintaan kuuluva nettiyhteys saivat myös kiitosta.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Katsauskaudella käynnistyi 382 (493) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 199 (964) asuntoa, joista kaikki ovat vapaarahoitteisia. Rakenteilla olevista asunnoista Helsingin seudulla sijaitsee 820 (651) asuntoa ja 379 (313) Suomen muissa kasvukeskuksissa.

VVO-konserni osti katsauskaudella 40 (74) asuntoa, jotka sijaitsevat Espoossa ja myi katsauskauden aikana 244 (156) asuntoa. VVO-konserni sopi katsauskauden lopulla Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa noin 41 miljoonan euron arvosta vuokra-asuntotuotantoa Helsinkiin, Espooseen, Tuusulaan ja Lahteen. Tällä sopimuksella rakenteille tulee 205 asuntoa. Kyseessä on jatkosopimus syksyllä 2014 julkistetun yli 100 miljoonan euron sopimukselle. Lisäksi Espoon kaupunki päätti myydä VVO-konsernille avoimella tarjouskilpailulla kerrostalotontin määräosan Tapiolasta Jousenpuiston asemakaava-alueelta. Tontin hankintahinta on yhdeksän miljoonaa euroa.

Katsauskaudella valmistui 310 (550) uutta asuntoa. Vuoden loppuun mennessä arvioidaan valmistuvan 736 (750) asuntoa.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 159,2 (132,4) miljoonaa euroa. Korjauskulut ja ajanmukaistamisinvestoinnit olivat katsauskaudella yhteensä 61,6 (53,0) miljoonaa euroa, joista ajanmukaistamisinvestointien osuus oli 27,2 (19,7) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan osuus bruttoinvestoinneista oli 152,6 (120,9) VVO Arava -liiketoiminnan osuus 6,6 (11,7) miljoonaa euroa.

Sitovia hankintasitoumuksia oli katsauskauden päättyessä yhteensä 268,7 (243,9) miljoonan euron arvosta. Hankintasitoumuksilla rakennutetaan noin 1 900 uutta asuntoa, joista rakenteilla katsauskauden päättyessä oli 1 199.

Kiinteistöjen lämmitysenergian kulutus oli katsauskauden aikana 251 (256) GWh.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jani Nieminen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 050 373 4847, jani.nieminen(at)vvo.fi
talousjohtaja Erik Hjelt, VVO-yhtymä Oyj, puh. 0400 472 313, erik.hjelt(at)vvo.fi