Takaisin arkistosivulle
17.10.2016 | Pörssitiedotteet

VVO-Yhtymä Oyj: VVO:n 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

17.10.2016
TALOUS
Pörssitiedotteet

VVO-YHTYMÄ OYJ

PÖRSSITIEDOTE

17.10.2016 klo 14.30


VVO:n 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

VVO-yhtymä Oyj on laskenut liikkeeseen pääosin institutionaalisille sijoittajille suunnatun 200 miljoonan euron ja 7 vuoden vakuudellisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.10.2023 ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 1,625 prosenttia. Liikkeeseenlaskija voi lunastaa joukkovelkakirjalainan takaisin ennen sen eräpäivää.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka on saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://vvokonserni.fi/talous/joukkovelkakirjalaina2016 .

VVO-yhtymä Oyj on hakenut joukkovelkakirjalainan listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin joukkovelkakirjalainalla odotetaan alkavan 21.10.2016 kaupankäyntitunnuksella ”VVOJ162523”.

Liikkeeseen lasketusta joukkovelkakirjalainasta saatavat varat on lainattu edelleen VVO Kodit Oy:lle ja käytetään sen lainojen takaisinmaksuun, kasvuinvestointien rahoittamiseen ja yleisiin rahoitustarpeisiin.

Joukkovelkakirjalainan pääjärjestäjinä ovat toimineet Nordea Pankki Suomi Oyj ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB (publ).

Lisätietoja:

VVO-yhtymä Oyj
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3255

VVO-yhtymä Oyj

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun vuoteen 2021 mennessä rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. www.vvokonserni.fi

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa tässä tiedotteessa viitattujen arvopapereiden tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja joukkovelkakirjalainoja minkään oikeusjärjestyksen alueella. Joukkovelkakirjalainoja ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta esitettä tai rekisteröintiä.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) nojalla tai minkään arvopapereita valvovan Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten termit on määritelty Arvopaperilain Regulation S-säännöksessä), paitsi sellaisten transaktioiden yhteydessä, joista on poikkeus Arvopaperilaissa. Lisäksi ennen kuin 40 päivää on kulunut joukkovelkakirjalainan tarjousajan alkamisesta, joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myynti Yhdysvalloissa välittäjän välityksellä (osallistui tai ei tämä tarjoamiseen) saattaa loukata Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia.

VVO-yhtymä Oyj ei ole antanut valtuutusta joukkovelkakirjalainojen tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Joukkovelkakirjalainoja tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EC, muutettu mm. direktiivillä 2010/73/EU) mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”). Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille ”kokeneille sijoittajille” Relevanteissa Jäsenvaltioissa ja sijoituksen vähimmäisarvo on 100.000 euroa. Ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” suhteessa yhteenkään arvopaperiin missä tahansa Relevantissa Jäsenvaltiossa tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella kussakin Relevantissa Jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä tiedotteessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja ainoastaan VVO-yhtymä Oyj:n puolesta ehdotetun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin VVO-yhtymä Oyj:lle asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun joukkovelkakirjalainen liikkeeseenlaskuun, joukkovelkakirjalainan listaamiseen tai esitteen sisältöön tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”Relevantti Henkilö”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Arvopapereita, joihin tässä viitataan, ei voi tarjota yleisöille, myydä tai mainostaa suoraan tai välillisesti Sveitsissä, paitsi olosuhteissa, joista ei seuraa tarjouksen olevan julkinen tarjous Sveitsin obligaatiolaissa (Swiss Code of Obligations) tarkoitetulla tavalla, eikä niitä voida ottaa kaupankäynnin kohteeksi SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämään pörssiin (”SIX Swiss Exchange”) tai mihinkään muuhun pörssiin tai säänneltyyn kaupankäyntipaikkaan Sveitsissä. Soveltuva esite tai mikään muu tarjous- tai markkinointimateriaali, joka liittyy tässä viitattuihin arvopapereihin, ei muodosta esitettä kuten termi on ymmärrettävä Sveitsin obligaatiolain artiklan 652a tai artiklan 11256 mukaisesti tai SIX Swiss Exchange Ltd:n ylläpitämän pörssin tai muun säännellyn kaupankäyntipaikan listalleottosääntöjen mukaista listalleottoesitettä, eikä soveltuvaa esitettä tai mitään muuta tarjous- tai markkinointimateriaalia ole tarkoitettu julkisesti levitettäväksi tai muutoin julkistettavaksi Sveitsissä. VVO-yhtymä Oyj ei ole Sveitsin arvopaperimarkkinavalvontaviranomaisen (”FINMA”) auktorisoima tai rekisteröimä sijoitustoimintaa harjoittava yhteisö. Tämän vuoksi sijoittajat eivät hyödy Sveitsin sijoitustoimintalain tai FINMA:n tarjoamasta valvonnasta.