Takaisin arkistosivulle
15.2.2024 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Kojamo Oyj Pörssitiedote 15.2.2024 klo 8.00

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

Liikevaihto ja FFO kasvoivat vuonna 2023 haasteellisessa toimintaympäristössä

Tämä on tiivistelmä vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Kojamo Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2023. Vuosineljänneksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Yhteenveto loka–joulukuusta 2023

 • Liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 113,5 (107,9) miljoonaa euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste nousi 94,0 (93,0) prosenttiin viimeisellä kvartaalilla.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 4,3 prosenttia ja oli 75,5 (72,4) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 66,5 (67,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli -119,5 (-748,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy -158,7 (-792,8) miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Osakekohtainen tulos oli -0,38 (-2,42) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski 6,0 prosenttia ja oli 38,3 (40,7) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 29,5 (85,1) miljoonaa euroa eli 26,0 (78,9) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–joulukuusta 2023

 • Liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia ja oli 442,2 (413,3) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 6,1 prosenttia ja oli 297,2 (280,1) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 67,2 (67,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli -112,3 (-499,8) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy -295,4 (-682,0) miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,36 (-1,62) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 4,1 prosenttia ja oli 167,2 (160,7) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli tilikauden päättyessä 8,0 (8,2) miljardia euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli tilikaudella 93,0 (92,0) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 190,7 (501,6) miljoonaa euroa eli 43,1 (121,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 14,67 (15,55) euroa ja oman pääoman tuotto oli -2,4 (-9,9) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli -0,4 (-5,7) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) laski 5,5 prosenttia ja oli 18,45 (19,53) euroa.
 • Rakenteilla oli tilikauden päättyessä 354 (1 804) Lumo-asuntoa.
 • Hallituksen ehdotus on, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2023.

Kojamon omistuksessa oli tilikauden lopussa 40 619 (39 231) vuokra-asuntoa. Vuoden 2023 aikana hankittiin 0 (985) asuntoa, valmistui 1 450 (1 348) asuntoa, myytiin 73 (0) sekä purettiin tai muuten muutettiin 11 (1) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

10–12/2023 10–12/2022 Muutos % 2023 2022 Muutos %
Liikevaihto, M€ 113,5 107,9 5,2 442,2 413,3 7,0
Nettovuokratuotto, M€ * 75,5 72,4 4,3 297,2 280,1 6,1
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 66,5 67,1 67,2 67,8
Voitto/tappio ennen veroja, M€ * -119,5 -748,3 84,0 -112,3 -499,8 77,5
Käyttökate (EBITDA), M€ * -94,8 -732,3 87,1 -39,9 -441,3 91,0
Käyttökate liikevaihdosta, % * -83,5 -678,7 -9,0 -106,8
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 63,3 60,6 4,5 255,1 240,4 6,1
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 55,8 56,2 57,7 58,2
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ * 38,3 40,7 -6,0 167,2 160,7 4,1
FFO liikevaihdosta, % * 33,7 37,8 37,8 38,9
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 38,3 40,7 -6,0 167,2 160,7 4,1
Sijoituskiinteistöt, M€ 8 038,8 8 150,2 -1,4
Taloudellinen vuokrausaste, % 93,0 92,0
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 600,4 3 678,2 -2,1
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * -2,4 -9,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * -0,4 -5,7
Omavaraisuusaste, % * 44,5 45,3
Loan to Value (LTV), % * 44,6 43,7
EPRA Net Reinstatement value (NRV), M€ 4 558,8 4 825,9 -5,5
Bruttoinvestoinnit, M€ * 29,5 85,1 -65,4 190,7 501,6 -62,0
Henkilöstö tilikauden lopussa 288 304
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 10–12/2023 10–12/2022 Muutos % 2023 2022 Muutos %
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,15 0,16 -6,3 0,68 0,65 4,6
Osakekohtainen tulos -0,38 -2,42 84,3 -0,36 -1,62 77,8
Osakekohtainen EPRA NRV 18,45 19,53 -5,5
Osakekohtainen oma pääoma 14,67 15,55 -5,7
Osinko/osake ¹⁾ 0,39 -100,0
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista tilinpäätöstiedotteen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ 2023: hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Konsernin näkymät vuodelle 2024                     

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2024 edellisestä vuodesta 4–8 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2024 olevan 154–166 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Teimme viime vuonna hyvän tuloksen hyvin haastavassa markkinassa. Liikevaihto, nettovuokratuotto ja FFO kasvoivat, ja taloudellinen tilanteemme on pysynyt vahvana.

Vaikka vuokramarkkinoilla oli yhä paljon tarjontaa, onnistuimme parantamaan vuokrausastettamme edellisvuodesta. Kaupungistuminen jatkui vahvempana tuoden kysyntää. Väestönkasvu kiihtyi viime vuonna ns. kasvukolmiossa eli pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Tuoreimpien ennusteiden mukaan kaupungistuminen tulee jatkumaan voimakkaana, ja lisäksi viime vuosina lisääntynyt maahanmuutto edistää kaupungistumiskehitystä. Vuokramarkkinoilla on ollut viime vuosien runsaan rakentamisen vuoksi ylitarjontaa, mikä vaikutti yhä vuokrausasteen toipumiseen, mutta markkinatilanteen odotetaan tasapainottuvan uuden tarjonnan vähentyessä merkittävästi. Uusien asuntoaloitusten määrä romahti viime vuonna ennätysalhaiselle tasolle eikä tällä hetkellä ole näkyvissä merkkejä siitä, että uusien asuntoaloitusten määrä lähtisi nousuun. Rakentamisen hidastuminen ja samaan aikaan nopeutuva väestönkasvu tulee todennäköisesti näkymään vuokrausasteiden vahvistumisena sekä suurempina vuokrankorotuksina.

Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo laski vuoden lopun arvonmäärityksessä 1,9 prosenttia. Transaktiomarkkinoilla ei tehty viime vuonna merkittäviä vertailukelpoisia kauppoja, joten tuottovaatimusten nousu perustui kokonaisarvioon. Arvonmuutokseen vaikuttivat positiivisesti kasvaneet kassavirrat ja oletukset vuokrankorotusten sekä kulujen tulevasta kehityksestä.

Käynnistimme alkusyksyllä säästöohjelman, koska haluamme säilyttää yhtiön investment grade -luottoluokituksen ja varmistaa yhtiön vahvan taloudellisen aseman. Säästöohjelma on edennyt suunnitellusti emmekä ole käynnistäneet uusia investointeja. Henkilöstökuluihin liittyen teimme syksyllä organisaatiouudistuksia, joilla tehostamme toimintojamme. Lomautukset toteutetaan vaiheittain muutosneuvottelujen päätyttyä, ja suurin osa henkilöstökulusäästöistä samoin kuin muista kustannusvaikutuksista sekä osinkopäätöksestä tulee näkymään vuonna 2024. Moody’s vahvisti joulukuussa yhtiön Baa2-luottoluokituksen.

Onnistuimme rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta tekemään merkittävän kokoiset rahoitusjärjestelyt. Solmimme vuoden aikana pohjoismaisten pankkien kanssa yhteensä 925 miljoonan euron suuruiset lainasopimukset, joilla uudelleenrahoitimme viime vuonna erääntyneet lainat ja lisäksi vuonna 2024 erääntyvät lainat on jo katettu. Tämä on osoitus pankkisuhteidemme vahvuudesta sekä tehtyjen säästötoimenpiteidemme merkityksestä. Yhtiömme on toiminut rahoituksen osalta pitkäjänteisesti, ja meille on aina ollut tärkeää ylläpitää pääsy monipuolisiin rahanlähteisiin. Olemme myös jo vuosien ajan suojanneet suurimman osan lainoistamme kiinteäkorkoisiksi. Korkea suojausaste vähensi viime vuonna nousseiden korkojen vaikutusta, ja rahoituksen tunnuslukumme ovat pysyneet vahvoina. Seuraavat rahoitusjärjestelyt tulevat kohdistumaan vuonna 2025 erääntyviin lainoihin. Katsauskauden jälkeen tammikuussa toteutimmekin 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan private placementina. Likviditeettiasemamme on hyvä.

Investointimme ylsivät viime vuonna 190,7 miljoonaan euroon aiempina vuosina aloitettujen kehitysprojektien edetessä. Viime vuonna valmistui yhteensä 1 450 asuntoa, joista yhtenä oli konversiokohteemme Bulevardilla. Historialliseen Vanhan teknillisen korkeakoulun kemian laboratorio- ja opetustiloihin rakennettiin 77 premium -vuokra-asuntoa. Asuntoportfoliomme kasvoi 40 619 asuntoon. Meillä oli vuodenvaihteessa rakenteilla 354 asuntoa, ja nämä viimeiset käynnissä olevat projektit valmistuvat alkuvuodesta 2024.

Asiakaskokemus on aina ollut tärkeä osa strategiaamme, ja vuoden lopussa asiakkaiden nettosuositteluindeksi NPS oli 50 nousten viidellä pisteellä edellisvuodesta. Kehitimme vuoden aikana My Lumo -palvelua asukkaiden toiveita kuunnellen. Toteutetut uudistukset perustuivat asukaskyselyyn ja käytettävyystestaukseen, ja niiden tavoitteena on ollut asiakastyytyväisyyden ja asiakaspidon parantaminen sekä asiakaspalvelun yhteydenottomäärien vähentäminen.

Päättynyt vuosi oli toimintaympäristön osalta aivan poikkeuksellinen. Osoitimme jälleen kerran vahvuutemme ja kykymme sekä ennakoida että uudistua, kun ympärillä olevat tekijät muuttuvat. Haluankin kiittää koko Kojamon henkilöstöä ensiluokkaisesta työstä. Samoin suuri kiitos kuuluu kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja osakkeenomistajille luottamuksesta yhtiötä kohtaan.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 15.2.2024 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen ja talousjohtaja Erik Hjelt, ja tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä, jonka kautta on mahdollista esittää kysymyksiä. Lähetykseen ei tarvitse rekisteröityä etukäteen. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa https://kojamo.videosync.fi/q4-2023.

Webcast-lähetys tallennetaan, ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Lisätiedot:

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Tilinpäätöstiedote 2023 (wkr0006.pdf)
Kojamo Tilinpäätöstiedote 2023 presentaatio (Kojamo Tilinpäätöstiedote 2023 presentaatio.pdf)