Takaisin arkistosivulle
15.2.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

Kojamo Oyj Pörssitiedote 15.2.2023 klo 8.00

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

Liikevaihto, nettovuokratuotto ja FFO kasvoivat, sijoituskiinteistöjen käypä arvo 8,2 miljardia euroa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Kojamo Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2022. Vuosineljänneksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Yhteenveto loka–joulukuusta 2022

 • Liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia ja oli 107,9 (99,6) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 10,5 prosenttia ja oli 72,4 (65,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 67,1 (65,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli -748,3 (662,9) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy -792,8 (621,6) miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Osakekohtainen tulos oli -2,42 (2,15) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 40,7 (38,6) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 85,1 (98,7) miljoonaa euroa eli 78,9 (99,1) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–joulukuusta 2022

 • Liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 413,3 (391,7) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 6,8 prosenttia ja oli 280,1 (262,3) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 67,8 (67,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja ja ilman nettotulosta sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta parani 9,0 miljoonaa euroa ja oli 182,2 (173,2) miljoonaa euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -499,8 (1 278,9) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy -682,0 (1 105,7) miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -1,62 (4,14) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 5,0 prosenttia ja oli 160,7 (153,1) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli tilikauden päättyessä 8,2 (8,3) miljardia euroa sisältäen 0,0 (1,1) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli tilikaudella 92,0 (93,9) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 501,6 (356,9) miljoonaa euroa eli 121,4 (91,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 15,55 (17,25) euroa ja oman pääoman tuotto oli -9,9 (27,0) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli -5,7 (19,2) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) laski -11,4 prosenttia ja oli 19,53 (22,04) euroa.
 • Rakenteilla oli tilikauden päättyessä 1 804 (2 675) Lumo-asuntoa.
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,39 (0,38) euroa osakkeelta.

Kojamon omistuksessa oli tilikauden lopussa 39 231 (36 897) vuokra-asuntoa. Vuoden 2022 aikana hankittiin 985 (0) asuntoa, valmistui 1 348 (1 282) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin 1 (-187) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

10–12/2022 10–12/2021 Muutos % 2022 2021 Muutos %
Liikevaihto, M€ 107,9 99,6 8,3 413,3 391,7 5,5
Nettovuokratuotto, M€ * 72,4 65,5 10,5 280,1 262,3 6,8
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 67,1 65,8 67,8 67,0
Voitto/tappio ennen veroja, M€ * -748,3 662,9 -212,9 -499,8 1 278,9 -139,1
Käyttökate (EBITDA), M€ * -732,3 678,5 -207,9 -441,3 1 334,8 -133,1
Käyttökate liikevaihdosta, % * -678,7 681,1 -106,8 340,8
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 60,6 57,0 6,3 240,4 228,5 5,2
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 56,2 57,2 58,2 58,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ * 40,7 38,6 5,5 160,7 153,1 5,0
FFO liikevaihdosta, % * 37,8 38,7 38,9 39,1
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 40,7 38,6 5,5 160,7 153,1 5,0
Sijoituskiinteistöt, M€ ¹⁾ 8 150,2 8 327,5 -2,1
Taloudellinen vuokrausaste, % 92,0 93,9
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 678,2 3 334,5 10,3
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * -9,9 27,0
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * -5,7 19,2
Omavaraisuusaste, % * 45,3 49,0
Loan to Value (LTV), % * ²⁾ 43,7 37,7
EPRA Reinstatement value (NRV), M€ 4 825,9 5 447,9 -11,4
Bruttoinvestoinnit, M€ * 85,1 98,7 -13,8 501,6 356,9 40,6
Henkilöstö tilikauden lopussa 304 325
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 10–12/2022 10–12/2021 Muutos % 2022 2021 Muutos %
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,16 0,16 0,0 0,65 0,62 4,8
Osakekohtainen tulos -2,42 2,15 -212,6 -1,62 4,14 -139,1
Osakekohtainen EPRA NRV 19,53 22,04 -11,4
Osakekohtainen oma pääoma 15,55 17,25 -9,9
Osinko/osake ³⁾ 0,39 0,38 2,6
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista tilinpäätöstiedotteen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
²⁾ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
³⁾ 2022: hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,39 euroa/osake.

Konsernin näkymät vuodelle 2023

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 edellisestä vuodesta 7–10 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2023 olevan 153–165 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) eikä vuonna 2024 erääntyvän eurobondin mahdollisen ennenaikaisen rahoittamisen vaikutusta FFO:hon.

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Saavutimme strategian mukaiset tavoitteemme viime vuonna niin kasvun kuin kannattavuuden osalta. Liikevaihto, nettovuokratuotto ja FFO kasvoivat, ja taloudellinen tilanteemme on pysynyt vahvana. Sijoituskiinteistöjemme arvo laski markkinoilla nousseiden tuottovaateiden vuoksi.

Ennakoimamme mukaisesti pandemialla oli vain tilapäinen vaikutus muuttoliikkeeseen kohti suurimpia kasvukeskuksia. Vuokramarkkinoiden kysyntä parani sen jälkeen, kun pitkään vallinnut koronapandemiasta johtuva epävarmuus alkoi hälvetä ja kaupungistuminen jatkui. Vuokrausasteemme kääntyikin kasvuun vuoden toisella puoliskolla ja oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 93 %. Myös vuokralaisten vaihtuvuus laski. Pienemmillä paikkakunnilla vuokrausasteemme on palautunut jo lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Pääkaupunkiseudulla suunta kääntyi positiiviseksi hieman viiveellä.

Investointimme olivat päättyneen vuoden aikana yhtiön historian toiseksi suurimmat, yli 500 miljoonaa euroa. Aloitimme 477 asunnon rakentamisen ja vuoden lopussa rakenteilla oli 1 804 asuntoa. Vuoden aikana valmistui 1 348 asuntoa. Onnistuimme kasvattamaan asuntoportfoliotamme merkittävästi myös, kun ostimme kesällä yhteensä 985 asuntoa.

Uudiskohdeinvestointiemme lisäksi meillä on käynnissä konversiohankkeita, joissa entisiä Metropolian tiloja muunnetaan asunnoiksi. Näistä ensimmäisenä käynnistyivät Uuden ja Vanhan kemian rakennustyöt Helsingin Bulevardilla viime vuoden alussa. Lisäksi Suomen ensimmäinen vuokra-asumiskäytössä oleva pilvenpiirtäjä Lumo One valmistui Helsingin Kalasatamaan kauppakeskus Redin päälle. 120 metriä korkeassa tornitalossa on yhteensä 291 asuntoa 31 kerroksessa ja erittäin monipuoliset yhteistilat mahdollistaen esimerkiksi etätyön, opiskelun tai juhlan huikein näkymin.

Vuoden toisella puoliskolla toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset kuten korkojen voimakas nousu, ennätyksellisen nopeaksi kiihtynyt inflaatio sekä lisääntynyt taloudellinen epävarmuus alkoivat näkyä selvemmin rakentamisen volyymeissa. Näkyvyys heikkeni, ja tämän vuoksi teimmekin päätöksen, että emme toistaiseksi tee uusia investointipäätöksiä. Käynnissä olevat hankkeet ovat kuitenkin edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Vahva, hyvin hoidettu tase sekä monipuolinen rahoitusrakenne ovat aina olleet olennainen osa strategiamme toteuttamisessa. Näiden merkitys korostui entisestään rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyessä viime vuonna. Laskimme alkuvuodesta liikkeeseen toisen vihreän joukkovelkakirjalainan ja tämän lisäksi teimme useita rahoitusjärjestelyitä pankkien kanssa varmistaaksemme hyvän likviditeettiaseman myös jatkossa. Korkea suojausasteemme vähentää nousevien korkojen vaikutusta rahoituskuluihimme.

Laajensimme vuoden 2022 aikana lisäpalvelutarjontaamme asukkaille. Verkkokauppaostosten määrän kasvaessa olemme laajentaneet asukkaiden käytössä olevien pakettiautomaattien verkostoa merkittävästi. Olemme myös tuoneet My Lumo -palveluun useille paikkakunnille uusia paikallisia palvelukumppaneita, jotka tarjoavat muun muassa asennus- ja siivouspalveluita.

Vastuullisuustyömme jatkui vastuullisuusohjelmamme mukaisesti. Energiatehokkuuteen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden lisäksi viime vuoden isoja avauksia ovat olleet uuden Nollaa lämmityksen hiilijalanjälkesi -palvelun ja asukkaille suunnatun hiilijalanjälkitestin lanseeraaminen. Olemme myös osallistuneet valtakunnalliseen Astetta alemmas -kampanjaan ja toteuttaneet mittavan viestintäkampanjan, jolla olemme kannustaneet asukkaitamme sähkönsäästämiseen käytännön neuvojen kautta.

Joulukuussa julkistimme organisaatiouudistuksen, joka astui voimaan vuodenvaihteessa. Perustimme uuden asiakaskokemus-, markkinointi- ja viestintäfunktion, ja tavoitteemme on johtaa asiakaskokemusta ja sen kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. Uskon, että yhdistämällä asiakasymmärrys ja asiakaskokemus arjen tekemiseemme yhä syvemmin, samoin kuin omien yhteistyökumppaniemme toimintaan, tulemme luomaan yhä parempaa Lumo-asiakaskokemusta.

Pärjäsimme viime vuonna hyvin haasteellisessa ympäristössä, ja haluankin kiittää työntekijöitämme erinomaisesta työstä. Lämmin kiitos myös kaikille asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä osakkeenomistajille luottamuksesta Kojamoa kohtaan.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus webcast-lähetyksenä

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 15.2.2023 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa https://kojamo.videosync.fi/q4-results.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse. Osallistuminen telekonferenssiin edellyttää rekisteröitymistä oheisen linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010184. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, joiden avulla telekonferenssiin liitytään.

Lisätiedot:

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo tilinpäätöstiedote 2022 (Kojamo tilinpäätöstiedote 2022.pdf)
Kojamo tilinpäätöstiedote 2022 esitys (Kojamo tilinpäätöstiedote 2022 esitys.pdf)