Takaisin arkistosivulle
17.2.2022 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Kojamo Oyj Pörssitiedote 17.2.2022 klo 8.00

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Liikevaihto kasvoi, sijoituskiinteistöjen käypä arvo nousi 8,3 miljardiin euroon

Tämä on tiivistelmä vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Kojamo Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2021. Vuosineljänneksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Yhteenveto loka–joulukuusta 2021

 • Liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia ja oli 99,6 (97,1) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 2,6 prosenttia ja oli 65,5 (63,8) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 65,8 (65,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 662,9 (193,2) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 621,6 (151,7) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Osakekohtainen tulos oli 2,15 (0,62) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 1,1 prosenttia ja oli 38,6 (38,2) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 98,7 (107,2) miljoonaa euroa eli 99,1 (110,3) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–joulukuusta 2021

 • Liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia ja oli 391,7 (383,9) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 262,3 (257,6) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 67,0 (67,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 1 278,9 (391,2) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 1 105,7 (225,8) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,3 (-0,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 4,14 (1,27) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 1,1 prosenttia ja oli 153,1 (151,4) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli tilikauden päättyessä 8,3 (6,9) miljardia euroa sisältäen 1,1 (2,4) miljoonaa euroa myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli tilikaudella 93,9 (96,4) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 356,9 (371,2) miljoonaa euroa eli 91,1 (96,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 17,25 (13,39) euroa ja oman pääoman tuotto oli 27,0 (9,8) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 19,2 (7,4) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) kasvoi 28,1 prosenttia ja oli 22,04 (17,21) euroa.
 • Rakenteilla oli tilikauden päättyessä 2 675 (2 624) Lumo-asuntoa.
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,38 euroa osakkeelta.

Kojamon omistuksessa oli tilikauden lopussa 36 897 (35 802) vuokra-asuntoa. Vuoden 2021 aikana hankittiin 0 (71) asuntoa, valmistui 1 282 (532) asuntoa, myytiin 0 (18) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin -187 (-55) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

10–12/2021 10–12/2020 Muutos % 2021 2020 Muutos %
Liikevaihto, M€ 99,6 97,1 2,6 391,7 383,9 2,0
Nettovuokratuotto, M€ * 65,5 63,8 2,6 262,3 257,6 1,8
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 65,8 65,7 67,0 67,1
Voitto ennen veroja, M€ * 662,9 193,2 243,2 1 278,9 391,2 226,9
Käyttökate (EBITDA), M€ * 678,5 206,9 228,0 1 334,8 447,6 198,2
Käyttökate liikevaihdosta, % * 681,1 213,0 340,8 116,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 57,0 55,2 3,3 228,5 222,6 2,6
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 57,2 56,8 58,3 58,0
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ * ¹⁾ 38,6 38,2 1,1 153,1 151,4 1,1
FFO liikevaihdosta, % * 38,7 39,3 39,1 39,5
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 38,6 38,2 1,1 153,1 151,4 1,1
Sijoituskiinteistöt, M€ ²⁾ 8 327,5 6 863,1 21,3
Taloudellinen vuokrausaste, % 93,9 96,4
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 334,5 3 053,3 9,2
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 27,0 9,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 19,2 7,4
Omavaraisuusaste, % * 49,0 45,6
Loan to Value (LTV), % * ³⁾ 37,7 41,4
EPRA Reinstatement value (NRV), M€ 5 447,9 4 254,6 28,0
Bruttoinvestoinnit, M€ * 98,7 107,2 -7,9 356,9 371,2 -3,9
Henkilöstö tilikauden lopussa 325 317
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 10–12/2021 10–12/2020 Muutos % 2021 2020 Muutos %
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,16 0,15 6,7 0,62 0,61 1,6
Osakekohtainen tulos 2,15 0,62 246,8 4,14 1,27 226,0
Osakekohtainen EPRA NRV 22,04 17,21 28,1
Osakekohtainen oma pääoma 17,25 13,39 28,8
Osinko/osake ⁴⁾ 0,38 0,37 2,7
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Laskentakaava on muuttunut raportointikaudella luovutuksista syntyneiden verojen osalta. Vertailutiedot vuodelta 2020 on muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.
²⁾ Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
³⁾ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
⁴⁾ 2021: hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,38 euroa/osake.

Konsernin näkymät vuodelle 2022

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 edellisestä vuodesta 3–6 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2022 olevan 153–165 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa koronarajoituksiin, markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Olemme edenneet vakaasti strategian toteuttamisessa ja onnistuneet luomaan kannattavaa kasvua vuoden 2021 aikana haastavista olosuhteista huolimatta. Liikevaihtomme ja nettovuokratuottomme kasvoivat. Sijoituskiinteistöjemme arvo kasvoi merkittävästi investointiemme ja markkinoilla laskeneiden tuottovaateiden ansiosta. Taloudellinen tilanteemme on pysynyt vahvana.

Vuokrausasteemme oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, koska COVID-19-pandemian takia työperäinen muuttoliike on tilapäisesti hidastunut. Vuoden 2021 aikana näkyi jo positiivisia merkkejä elpymisestä Tampereen ja Turun alueilla, joiden vuokramarkkinat ovat palautuneet lähes normaalitasolle. Pääkaupunkiseudulla työperäisen muuttoliikkeen elpyminen on kuitenkin ollut hitaampaa, vaikka vuoden loppupuolella oli havaittavissa työvoimapulaa erityisesti palvelusektorilla. On selvää, että pandemian kestoon ja rajoituksiin liittyvä epävarmuus tulee vaikuttamaan markkinoihin vielä alkaneena vuonnakin.

Olemme pitkän tähtäimen toimija ja tekemämme päätökset heijastuvat vuosikymmenten päähän. Uskomme vahvasti, että pandemian vaikutukset markkinaan jäävät tilapäiseksi ja että kaupungistuminen tulee pandemian jälkeen jatkumaan voimakkaana.

Investointimme tulevaisuuden kasvuun jatkuivat suunnitelmien mukaisesti. Aloitimme yli 1 300 asunnon rakentamisen ja rakenteilla oli vuoden lopussa 2 675 asuntoa. Olemme vuoden aikana nostaneet kirjaimellisesti vuokra-asumisen uudelle tasolle, kun Suomen ensimmäisen ja korkeimman vuokrakäyttöön tarkoitetun pilvenpiirtäjän, Lumo Onen, rakennustyöt etenivät harjakorkeuteensa Helsingin Kalasatamassa. Redin kauppakeskuksen päälle vuoden 2022 aikana valmistuvien asuntojen vuokraus alkoi tammikuussa.

Alkaneena vuonna odotamme myös Metropolia-kiinteistökehityskohteisiin kuuluvien ensimmäisten hankkeiden rakentamisen käynnistyvän. Tulevina vuosina Metropolia-kiinteistökehityskokonaisuus luo meille jopa 1 000 uutta asuntoa erinomaisille sijainneille Helsingissä.

Olemme vuoden aikana panostaneet tulevaisuuden asiakaskokemuksen rakentamiseen ja päivittäneet brändistrategiaamme. Lumo keskittyy kasvamaan ensisijaisesti kohderyhmässä, joka valitsee vuokra-asumisen omistusasumisen sijaan. Lumo – Helposti paras koti, tulee jatkossa tarjoamaan asiakkaille entistä parempaa kaupunkielämää panostamalla asumiskokemukseen ja palvelutarjoamaan yhdessä laajan kumppaniverkostonsa kanssa.

Vastuullisuusohjelmamme julkaisusta on kulunut reilu vuosi, ja vastuullisuustyömme on jatkunut suunnitellusti usealla osa-alueella. Yksi merkittävä askel vastuullisen rahoituksen rintamalla oli keväällä julkistamamme vihreän rahoituksen viitekehys, jonka puitteissa laskimme liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainan. Liikkeeseenlaskusta saaduilla varoilla rahoitetaan lähes nollaenergiatalojen rakentamista. Vuoden aikana loimme myös hiilineutraalin tiekartan, joka ohjaa meitä tavoitteeseemme saavuttaa hiilineutraali energiankäyttö kiinteistöissämme vuoteen 2030 mennessä. Olemme asettaneet vuosittaiseksi päästövähennystavoitteeksi asuntokohtaisen vähintään 4 prosentin hiilidioksidipäästövähennyksen vuoden 2025 loppuun asti, ja tulemme myös tuomaan asiakkaillemme hiilineutraliteettia tukevia ratkaisuja.

Haluan lopuksi kiittää kaikkia kojamolaisia, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä päättyneenä vuonna.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus webcast-lähetyksenä

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 17.2.2022 klo 10.00 webcast-lähetyksenä. Tilaisuuden kieli on englanti.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/q4-2021.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 96038349#

Lisätiedot:

Niina Saarto, Group Treasurer, Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo tilinpäätöstiedote 2021 (Kojamo tilinpäätöstiedote 2021.pdf)
Kojamo tilinpäätöstiedote 2021 esitys (Kojamo tilinpäätöstiedote 2021, esitys.pdf)