Takaisin arkistosivulle
18.2.2021 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Kojamo Oyj Pörssitiedote 18.2.2021 klo 8.00

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Kannattavuutta ja kasvua poikkeusvuodesta huolimatta

Tämä on tiivistelmä vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Kojamo Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2020. Vuosineljännesten lukuja ei ole tilintarkastettu.

Yhteenveto loka–joulukuusta 2020

 • Liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia ja oli 97,1 (95,1) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 6,2 prosenttia ja oli 63,8 (60,1) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 65,7 (63,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 193,2 (839,9) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 151,7 (801,4) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Yhtiö otti vertailukaudella käyttöön tuottoperustaisen arvostusmenetelmän, jolla oli noin 800 miljoonan euron positiivinen vaikutus sijoituskiinteistöjen käypään arvoon vertailukaudella. Osakekohtainen tulos oli 0,62 (2,72) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 9,7 prosenttia ja oli 38,0 (34,6) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 107,2 (84,3) miljoonaa euroa eli 110,3 (88,7) prosenttia liikevaihdosta

Yhteenveto tammi–joulukuusta 2020

 • Liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia ja oli 383,9 (375,3) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 4,2 prosenttia ja oli 257,6 (247,3) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 67,1 (65,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 391,2 (1 031,3) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 225,8 (872,4) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,7 (0,1) miljoonaa euroa. Yhtiö otti vertailukaudella käyttöön kassavirtapohjaisen arvostusmenetelmän, jolla oli noin 800 miljoonan euron positiivinen vaikutus sijoituskiinteistöjen käypään arvoon vertailukaudella. Osakekohtainen tulos oli 1,27 (3,34) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 7,7 prosenttia ja oli 151,5 (140,7) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli tilikauden päättyessä 6,9 (6,3) miljardia euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli tilikaudella 96,4 (97,2) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 371,2 (259,9) miljoonaa euroa eli 96,7 (69,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 13,39 (12,51) euroa ja oman pääoman tuotto oli 9,8 (30,3) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,4 (20,5) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 17,21 (16,00) euroa.
 • Rakenteilla oli tilikauden päättyessä 2 624 (1 316) Lumo-asuntoa.
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,37 euroa osakkeelta.

Kojamon omistuksessa oli tilikauden lopussa 35 802 (35 272) vuokra-asuntoa. Vuoden 2020 aikana hankittiin 71 (260) asuntoa, valmistui 532 (816) asuntoa, myytiin -18 (-520) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin -55 (3) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

10–12/2020 10–12/2019 Muutos % 2020 2019 Muutos %
Liikevaihto, M€ 97,1 95,1 2,2 383,9 375,3 2,3
Nettovuokratuotto, M€ * 63,8 60,1 6,2 257,6 247,3 4,2
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 65,7 63,3 67,1 65,9
Voitto ennen veroja, M€ * 193,2 839,9 -77,0 391,2 1 031,3 -62,1
Käyttökate (EBITDA), M€ * 206,9 851,5 -75,7 447,6 1 083,1 -58,7
Käyttökate liikevaihdosta, % * 213,0 895,7 116,6 288,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 55,2 50,0 10,2 222,6 210,3 5,8
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 56,8 52,6 58,0 56,0
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€* 38,0 34,6 9,7 151,5 140,7 7,7
FFO liikevaihdosta, % * 39,1 36,4 39,5 37,5
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 38,0 34,6 9,7 151,5 140,7 7,7
Sijoituskiinteistöt, M€ ¹⁾ 6 863,1 6 260,8 9,6
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,4 97,2
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 053,3 2 674,2 14,2
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 9,8 30,3
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 7,4 20,5
Omavaraisuusaste, % * 45,6 46,9
Loan to Value (LTV), % * ²⁾ 41,4 40,5
EPRA Reinstatement value (NRV), M€ 4 254,6 3 953,3 7,6
Bruttoinvestoinnit, M€ * 107,2 84,3 27,1 371,2 259,9 42,9
Henkilöstö tilikauden lopussa 317 296
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 10–12/2020 10–12/2019 Muutos % 2020 2019 Muutos %
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta * 0,15 0,14 7,1 0,61 0,57 7,0
Osakekohtainen tulos 0,62 2,72 -77,2 1,27 3,34 -62,0
Osakekohtainen EPRA NRV 17,21 16,00 7,6
Osakekohtainen oma pääoma 13,39 12,51 7,0
Osinko/osake ³⁾ 0,37 0,34 8,8
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista tilinpäätöstiedotteen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
²⁾ Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
³⁾ 2020: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,37 euroa/osake.

Konsernin näkymät vuodelle 2021

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 edellisestä vuodesta 3–5 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2021 olevan 150–163 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Näkymät perustuvat myös siihen, että riittävän rokotuskattavuuden arvioidaan saavutettavan kesällä, ja että muuttoliike palautuu vähitellen sen jälkeen COVID-19-pandemiaa edeltävälle tasolle. Muuttoliike ylläpitää vahvaa kysyntää, mikä kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja. Johtuen pandemian vaikutuksista toimintaympäristöön, yhtiö odottaa kuitenkin Like-for-Like-vuokratuottojen kehityksen olevan maltillista vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Onnistuimme keskeisissä tavoitteissamme ja strategian toteutuksessa vuonna 2020 huolimatta poikkeuksellisista olosuhteista. Liikevaihto, nettovuokratuotto ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoivat. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 6,9 miljardiin euroon, ja omistamiemme asuntojen määrä lisääntyi vuoden aikana yli 500 Lumo-kodilla.

Katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Uskomme kaupungistumisen jatkuvan vahvana COVID-19-pandemian jälkeen. Kaupunkien vetovoima työpaikkojen ja palveluiden tarjoajana sekä kotitalouksien pienenevä keskikoko luovat tarvetta uusille asunnoille kasvukeskuksissa. Investoimme vahvasti vastataksemme tähän kysyntään.

Pandemialla oli vaikutuksia asuntomarkkinaan päättyneenä vuonna. Rajoituksien vuoksi muuttoliike hidastui ja opiskelijat palasivat väliaikaisesti vanhempiensa luokse. Lisäksi lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettuja asuntoja siirtyi pitkäaikaisen vuokrauksen markkinalle. Vuonna 2020 markkinoille valmistui myös paljon uusia asuntoja, joten tarjonta suhteessa kysyntään on hetkellisesti kasvanut. Nämä vaikutukset ovat heijastuneet myös vuokrausasteeseemme, jonka olemme kuitenkin pystyneet pitämään hyvällä 96,4 prosentin tasolla. Pandemian vaikutukset tulevat näkymään markkinassa vielä alkuvuoden aikana, mutta uskomme niiden jäävän väliaikaiseksi.

Päättynyt vuosi oli meillä erityisen onnistunut uudishankkeiden osalla. Aloitimme yli 1 800 asunnon rakentamisen, minkä lisäksi meillä on esisopimukset lähes 1 000 asunnon rakentamisesta. Tällä hetkellä meillä on rakenteilla 2 600 asuntoa keskeisillä sijainneilla Helsingin seudulla hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden lähellä. Lisäksi Metropolia-kiinteistökehityshankkeessamme luomme tulevina vuosina jopa 1 000 uutta kotia vanhoihin oppilaitosrakennuksiin Helsingin ydinkeskustassa ja muilla hyvillä sijainneilla.

Bruttoinvestoinnit olivat vuoden 2020 aikana 371,2 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo kasvoi vahvasti vuoden aikana. Käypää arvoa kasvattivat erityisesti investointimme ja voitto käypään arvoon arvostamisesta. Vahva taseemme ja monipuolinen rahoitusrakenteemme ovat mahdollistaneet investointien tekemisen haastavassa talousympäristössä. Keväällä perustimme EMTN-ohjelman, jonka alla toteutimme toukokuussa onnistuneesti 500 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan. Taseen tunnusluvut kehittyivät vuoden aikana strategiamme mukaisesti.

Vuonna 2020 ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa kotonaan, ja viihtyisyyden sekä turvallisuuden merkitys on korostunut. Olemmekin panostaneet erityisesti kiinteistöjen siisteyteen ja viihtyisyyteen. Olemme pyrkineet myös viestimään tehokkaasti ja kattavasti, ja hyvä keino tässä onkin My Lumo -sovellus, joka on käytössä jo noin 75 prosentilla asiakkaistamme. Sovelluksen kautta asiakkaamme voivat hoitaa kaikki tärkeimmät vuokrasuhteeseensa liittyvät asiat nopeasti ja helposti. Panostamme myös kuluvan vuoden aikana palvelukehitykseen digitaalisen tiekarttamme ohjaamana.

Julkaisimme joulukuussa vastuullisuusohjelmamme, joka yhdistää pitkäjänteisen vastuullisuustyömme käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Vastuullisuus ja kestävä kehitys on Kojamon strategian painopiste ja yhtiön DNA:ssa. Sitoudumme ohjelmassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kiinteistöjemme hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Osallistuimme vuoden aikana myös ensimmäistä kertaa kiinteistöalan kansainväliseen GRESB-vastuullisuusarviointiin, jossa saimme Green Star –tunnuksen sekä kolme tähteä viidestä. Katsauskauden jälkeen tammikuussa teimme myös ensimmäisen vastuullisuusohjelman tavoitteisiimme sidotun rahoitusjärjestelyn, kun allekirjoitimme 75 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimuksen. Julkaisemme vastuullisuusraporttimme osana vuosikertomustamme.

Haluan lopuksi kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme sekä kojamolaisia hyvästä yhteistyöstä päättyneenä vuonna poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus webcast-lähetyksenä

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 18.2.2021 klo 10.00 webcast-lähetyksenä. Tilaisuuden kieli on englanti.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2020-q4-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 58882215#

Lisätiedot:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3004, maija.hongas@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo Tilinpäätöstiedote 2020 (Kojamo Tilinpäätöstiedote 2020.pdf)
Kojamo Tilinpäätöstiedote 2020 presentaatio (Kojamo Tilinpäätöstiedote 2020 presentaatio.pdf)