Takaisin arkistosivulle
19.8.2021 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Kojamo Oyj Pörssitiedote 19.8.2021 klo 8.00

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Kiinteistökannan käyvän arvon kasvu jatkui

Tämä on tiivistelmä tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto huhti–kesäkuusta 2021

 • Liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia ja oli 96,7 (94,8) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 69,1 (68,9) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 71,4 (72,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 369,6 (73,5) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 322,7 (26,2) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,0 (-0,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,20 (0,24) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski -1,5 prosenttia ja oli 41,4 (42,1) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 108,5 (116,9) miljoonaa euroa eli 112,1 (123,3) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–kesäkuusta 2021

 • Liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 194,0 (190,5) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto laski -0,3 prosenttia ja oli 124,5 (124,9) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 64,2 (65,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 546,7 (125,2) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 466,2 (48,2) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,3 (-0,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 1,77 (0,40) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski -3,4 prosenttia ja oli 69,0 (71,5) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 7,5 (6,5) miljardia euroa sisältäen 1,1 (2,4) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 94,3 (96,3) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 176,5 (179,0) miljoonaa euroa eli 91,0 (94,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 14,84 (12,53) euroa ja oman pääoman tuotto oli 25,1 (6,5) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,2 (5,1) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) kasvoi 18,1 prosenttia ja oli 19,07 (16,15) euroa.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 2 793 (2 380) Lumo-asuntoa.
 • Kojamo täsmentää näkymiään vuodelle 2021.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 36 165 (35 474) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden kesäkuun jälkeen hankittiin 26 (206) asuntoa, valmistui 772 (634) asuntoa, myytiin 0 (534) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin -107 (-26) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

4–6/2021 4–6/2020 Muutos % 1–6/2021 1–6/2020 Muutos % 2020
Liikevaihto, M€ 96,7 94,8 2,0 194,0 190,5 1,8 383,9
Nettovuokratuotto, M€ * 69,1 68,9 0,2 124,5 124,9 -0,3 257,6
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 71,4 72,7 64,2 65,6 67,1
Voitto ennen veroja, M€ * 369,6 73,5 402,9 546,7 125,2 336,5 391,2
Käyttökate (EBITDA), M€ * 382,9 85,2 349,2 573,1 153,6 273,2 447,6
Käyttökate liikevaihdosta, % * 395,9 89,9 295,5 80,6 116,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 59,9 59,6 0,4 106,3 106,1 0,2 222,6
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 61,9 62,9 54,8 55,7 58,0
Kassavirta ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO), M€ * 41,4 42,1 -1,5 69,0 71,5 -3,4 151,5
FFO liikevaihdosta, % * 42,8 44,4 35,6 37,5 39,5
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 41,4 42,1 -1,5 69,0 71,5 -3,4 151,5
Sijoituskiinteistöt, M€ ¹⁾ 7 507,2 6 486,4 15,7 6 863,1
Taloudellinen vuokrausaste, % 94,3 96,3 96,4
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 371,0 3 212,8 4,9 3 053,3
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 25,1 6,5 9,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 17,2 5,1 7,4
Omavaraisuusaste, % * 45,8 43,3 45,6
Loan to Value (LTV), % * ²⁾ 41,0 42,6 41,4
EPRA Reinstatement value (NRV), M€ 4 712,2 3 991,0 18,1 4 254,6
Bruttoinvestoinnit, M€ * 108,5 116,9 -7,2 176,5 179,0 -1,4 371,2
Henkilöstö katsauskauden lopussa 335 340 317
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 4–6/2021 4–6/2020 Muutos % 1–6/2021 1–6/2020 Muutos % 2020
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,17 0,17 0,0 0,28 0,29 -3,4 0,61
Osakekohtainen tulos 1,20 0,24 400,0 1,77 0,40 342,5 1,27
Osakekohtainen EPRA NRV 19,07 16,15 18,1 17,21
Osakekohtainen oma pääoma 14,84 12,53 18,4 13,39
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista puolivuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
²⁾ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

Konsernin näkymät vuodelle 2021 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 edellisestä vuodesta 2–4 prosenttia (aiemmin 3–5 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2021 olevan 150–158 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 150–163 miljoonaa euroa).

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Näkymät perustuvat myös siihen, että muuttoliike palautuu riittävän rokotekattavuuden saavuttamisen jälkeen vähitellen COVID-19-pandemiaa edeltävälle tasolle. Like-for-Like-vuokratuottojen kehitys oli ennakoidusti maltillista vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Viranomaiset ovat kesän aikana nostaneet arviotaan riittävän rokotuskattavuuden tasosta. Muuttoliike ylläpitää vahvaa kysyntää, mikä kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta.

Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden ensimmäinen puolisko sujui odotetusti, ja liikevaihto kasvoi vahvan asuntokantamme tukemana. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo saavutti 7,5 miljardia euroa. Käyvän arvon nousuun katsauskaudella vaikutti erityisesti tuottovaatimusten lasku. Lisäksi katsauskaudella valmistui 441 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle.

Vuoden ensimmäistä puoliskoa ovat odotetusti leimanneet COVID-19-pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien tilapäinen vaikutus markkinaan ja muuttoliikkeeseen, minkä lisäksi vuokra-asuntojen tarjonta on ollut korkealla tasolla. Näistä syistä taloudellinen vuokrausasteemme laski, vaihtuvuus kasvoi ja Like-for-Like-vuokratuottojen kasvu oli maltillista. 

Riittävän rokotuskattavuuden saavuttaminen on yhä keskeinen tekijä yhteiskunnan avautumisessa ja muuttoliikkeen elpymisessä. Tästä on jo saatu positiivisia merkkejä. Koronarokotukset ovat Suomessa edenneet ennakoidusti, ja koronarajoituksia on kesällä pystytty vähentämään. Yhteiskunnan avautumista ennakoi se, että olemme heinäkuussa tehneet ennätyksellisen määrän uusia sopimuksia. Ennakoidusti monet näistä ovat opiskelijoille, jotka ovat palaamassa yliopistokaupunkeihin lähiopetukseen.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta on hyvä huomioida, että koronaviruksen neljäs aalto on kesällä rantautunut Suomeen, ja erityisesti muita variantteja helpommin tarttuvan deltavariantin osuus tartunnoista on kasvanut. Viranomaislausuntojen mukaan tämä saattaa edellyttää aiemmin arvioitua korkeampaa rokotuskattavuutta.

Uskomme vahvasti siihen, että asunnot kasvukeskuksissa hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden äärellä houkuttavat asiakkaita myös jatkossa. Myös MDI:n kesällä julkistaman uuden väestöennusteen mukaan pääkaupunkiseudun vetovoima jatkuu myös tulevaisuudessa kaikissa kolmessa ennusteskenaarioissa. Vuokra-asuntojen tarjonta on ollut korkealla tasolla, mutta uskomme asuntojemme ominaisuuksien, sijainnin ja tarjoamamme asiakaskokemuksen luovan meille kilpailuetua ja ainutlaatuista asumiskokemusta myös tulevaisuudessa.

Hankeputkemme on vahva, ja aloitimme katsauskaudella 610 uuden asunnon rakentamisen. Lisäksi tiedotimme katsauskauden jälkeen lähes 600 asunnon rakentamisesta pääkaupunkiseudulle nykyisten yhteistyösopimustemme puitteissa. Vahva hankeputkemme on myös suojannut meitä rakennuskustannusten nousulta, jota markkinoilla on vuoden aikana tapahtunut. Sopimuksemme on tehty kiintein hinnoin ja hankekantamme nettoalkutuotot ovat hyvällä tasolla. Noudatamme investoinneissamme tarkkoja kriteerejä niin kohteiden sijainnin, kunnon, ominaisuuksien kuin taloudellisten vaatimusten osalta.

Laskimme toukokuussa liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainamme, joka oli suuruudeltaan 350 miljoonaa euroa. Kysyntä joukkovelkakirjalainallemme oli erinomaista. Liikkeeseenlaskusta saadut varat käytetään rahoittamaan tai uudelleenrahoittamaan rakennusten energiatehokkuutta edistäviä investointeja keväällä julkaisemamme vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti. Vihreä joukkovelkakirjalaina nivoo yhteen Kojamon strategian, vastuullisuustavoitteet ja rahoituksen. Taloudellinen asemamme on erittäin vahva, eikä meillä ole merkittäviä jälleenrahoitustarpeita lähitulevaisuudessa.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus webcast-lähetyksenä

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 19.8.2021 klo 10.00 webcast-lähetyksenä. Tilaisuuden kieli on englanti.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2021-q2-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 47486386#.

Lisätiedot:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3004, maija.hongas@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 (Kojamo puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021.pdf)
Kojamo puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 esitys (Kojamo puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021 esitys.pdf)