Takaisin arkistosivulle
24.8.2018 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

Pörssitiedote 24.8.2018 klo 8.00

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

Kojamo listautui onnistuneesti, operatiivinen kehitys vahvaa ja investoinnit kasvoivat

Tämä on tiivistelmä Kojamon puolivuosikatsauksesta kaudelta 1.1.–30.6.2018. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto huhti–kesäkuusta 2018

 • Liikevaihto kasvoi 89,8 (83,6) miljoonaan euroon.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 61,4 (55,6) miljoonaan euroon ja oli 68,4 (66,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja kasvoi 91,5 (80,7) miljoonaan euroon. Tulokseen sisältyy 53,4 (44,0) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 4,9 (4,4) miljardia euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 39,5 (64,4) miljoonaa euroa.
 • Listautumisen yhteydessä järjestetty osakeanti nosti konsernin omaa pääomaa 146,9 miljoonaa euroa.

Yhteenveto tammi–kesäkuusta 2018

 • Liikevaihto kasvoi 178,0 (167,2) miljoonaan euroon.
 • Nettovuokratuotto oli 109,5 (101,1) miljoonaa euroa ja oli 61,5 (60,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja kasvoi 140,5 (132,0) miljoonaan euroon. Tulokseen sisältyy 74,1 (67,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 1,0 (1,3) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 4,9 (4,4) miljardia euroa sisältäen 0,0 (3,9) miljoonaa euroa myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 96,5 (96,6) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 243,2 (129,4) miljoonaa euroa eli 136,6 (77,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 9,11 (8,40) euroa ja oman pääoman tuotto oli 10,4 (11,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,3 (7,4) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) oli 11,17 (10,59) euroa.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 214 (1 835) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli kauden lopussa 34 172 (33 877) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden kesäkuun jälkeen on hankittu 981 asuntoa, valmistunut 1 360 asuntoa, myyty 1 956 asuntoa sekä purettuja ja muuten muutettuja asuntoja 90 kappaletta.

Avainlukutaulukko

4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 2017
Liikevaihto, M€ 89,8 83,6 7,3 178,0 167,2 6,4 337,0
Nettovuokratuotto, M€ *) 61,4 55,6 10,4 109,5 101,1 8,3 216,0
Nettovuokratuotto, liikevaihdosta % *) 68,4 66,5 61,5 60,5 64,1
Tulos ennen veroja, M€ *) 91,5 80,7 13,3 140,5 132,0 6,4 266,7
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 104,4 91,0 14,7 165,0 151,8 8,7 308,2
Käyttökate, liikevaihdosta % *) 116,3 108,9 92,7 90,8 91,5
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 50,7 46,5 8,9 90,0 83,0 8,4 179,5
Oikaistu käyttökate, liikevaihdosta % *) 56,4 55,6 50,6 49,7 53,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 17,6 31,0 -43,1 39,5 44,9 -12,1 107,8
FFO, liikevaihdosta % *) 19,6 37,1 22,2 26,9 32,0
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, € *) 4) 0,08 0,14 -43,9 0,17 0,20 -12,7 0,47
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta ja ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 18,5 31,0 -40,3 40,4 44,9 -10,1 107,8
Sijoituskiinteistöt, M€ 2) 4 923,3 4 423,0 11,3 4 710,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,5 96,6 96,7
Korollinen vieras pääoma, M€ 1) *) 2 540,3 2 460,0 3,3 2 283,0
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 10,4 11,1 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 7,3 7,4 7,5
Omavaraisuusaste, % *) 41,6 38,7 41,3
Loan to Value (LTV), % 1) *) 3) 46,7 46,1 46,0
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 2 760,3 2 429,2 13,6 2 548,8
Osakekohtainen EPRA NAV, € 4) 11,17 10,59 5,5 11,11
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 39,5 64,4 -38,7 243,2 129,4 87,9 367,3
Henkilöstö kauden lopussa 347 333 316
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista puolivuosikatsauksen tunnusluvut-osiossa
1) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
3) Laskentakaavaa muutettu 2017 ja vertailutiedot muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa
4) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.

Kojamon näkymät 2018 (ennallaan)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 edellisestä vuodesta 3–9 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2018 olevan 103–116 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja. Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa.

Näkymissä on otettu huomioon vuonna 2018 toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like -vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Kojamo listautui katsauskaudella Nasdaq Helsingin pörssiin onnistuneesti. Listautumisannin ja -myynnin kysyntä oli vahvaa, ja listautumisanti ja -myynti ylimerkittiin. Kaupankäynti Kojamon osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 19.6.2018. Olen erittäin iloinen siitä suuresta kiinnostuksesta, jota sijoittajat osoittivat Kojamon listautumista kohtaan.

Kojamo laski liikkeeseen maaliskuussa 500 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, joka on listattu Irlannin pörssin viralliselle listalle. Joukkovelkakirjalainalla yhtiö jatkoi siirtymistä vakuudettoman rahoituksen suuntaan.

Yhtiön hyvä kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä. Olemme edenneet strategian toteuttamisessa ja onnistuneet operatiivisessa toiminnassa. Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella hyvällä tasolla huolimatta markkinoille valmistuneiden uudiskohteiden lisääntyneestä määrästä. Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 96,5 prosenttia ja parani toisen vuosineljänneksen aikana.

Katsauskauden aikana Lumo-verkkokaupassa tehtyjen sopimusten määrä kasvoi voimakkaasti. Kesäkuun loppuun mennessä Lumo-verkkokaupassa oli tehty yhteensä jo yli 6 000 vuokrasopimusta.

Kasvatimme alkuvuoden aikana Lumo-liiketoimintaamme Suomen kasvukeskuksissa sekä valmistuneilla uudiskohteilla että ostamalla valmiita asuntoja. Ostimme 981 asuntoa OP Ryhmään kuuluvilta kiinteistörahastoilta. Katsauskaudella valmistui 689 uutta Lumo-vuokra-asuntoa.

Lisäksi myimme strategian mukaisesti 1 812 vuokra-asuntoa. Näistä 1 594 vuokra-asuntoa myytiin Morgan Stanley Real Estate Investingin hallinnoimalle kiinteistörahastolle, Renger Investment Managementille ja Premico Groupille. Katsauskauden päättyessä asuntojemme lukumäärä oli 34 172.

Asuntojen ostot ja myynnit ovat osa strategiamme toteuttamista, jonka mukaisesti keskitymme seitsemään suurimpaan kasvukeskukseen.

Kojamo Oyj
Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Audiocast 24.8.2018 klo 11.00

Kojamo järjestää tiedotustilaisuuden audiocast-muodossa 24.8.2018 klo 11.00. Audiocastissa esiintyvät Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen ja talousjohtaja Erik Hjelt. Tilaisuus pidetään englanniksi.

Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2018-h1-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 9 8171 0495
UK: +44 20 3194 0552
SE: +46 8 5664 2702
US: +1 855 7161 597

Lisätietoja:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Liitteet:
Puolivuosikatsaus H1 2018
Puolivuosikatsaus H1 2018 esitys

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/