Takaisin arkistosivulle
11.5.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023

Kojamo Oyj Pörssitiedote 11.5.2023 klo 14.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023

Liikevaihdon ja nettovuokratuoton kasvu jatkui, vuokra-asuntojen määrä 39 550

Tämä on tiivistelmä tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto tammi–maaliskuusta 2023

 • Liikevaihto kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 108,2 (99,5) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 4,3 prosenttia ja oli 59,5 (57,0) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 55,0 (57,3) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 24,0 (62,9) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy -9,0 (27,9) miljoonan euron nettotulos sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Osakekohtainen tulos oli 0,08 (0,20) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski
 • -0,6 prosenttia ja oli 28,8 (28,9) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 8,2 (8,4) miljardia euroa sisältäen 7,5 (1,1) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 92,2 (91,9) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 54,9 (48,9) miljoonaa euroa eli 50,8 (49,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 15,22 (17,18) euroa, ja oman pääoman tuotto oli 2,0 (4,7) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,3 (4,0) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) laski -12,2 prosenttia ja oli 19,23 (21,90) euroa.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 485 (2 566) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 39 550 (37 168) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden maaliskuun jälkeen hankittiin 985 (0) asuntoa, valmistui 1 397 (1 507) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin 0 (-186) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

1–3/2023 1–3/2022 Muutos % 2022
Liikevaihto, M€ 108,2 99,5 8,8 413,3
Nettovuokratuotto, M€ * 59,5 57,0 4,3 280,1
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 55,0 57,3 67,8
Voitto/tappio ennen veroja, M€ * 24,0 62,9 -61,8 -499,8
Käyttökate (EBITDA), M€ * 41,0 75,6 -45,8 -441,3
Käyttökate liikevaihdosta, % * 37,9 75,9 -106,8
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 49,9 47,7 4,8 240,4
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 46,1 47,9 58,2
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ * 28,8 28,9 -0,6 160,7
FFO liikevaihdosta, % * 26,6 29,1 38,9
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 28,8 28,9 -0,6 160,7
Sijoituskiinteistöt, M€ ¹⁾ 8 197,0 8 406,6 -2,5 8 150,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 92,2 91,9 92,0
Korollinen vieras pääoma, M€ *²⁾ 3 637,8 3 622,3 0,4 3 678,2
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 2,0 4,7 -9,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 2,3 4,0 -5,7
Omavaraisuusaste, % * 44,5 46,9 45,3
Loan to Value (LTV), % * ³⁾ 42,9 37,4 43,7
EPRA Net Reinstatement Value (NRV), M€ 4 752,5 5 412,3 -12,2 4 825,9
Bruttoinvestoinnit, M€ * 54,9 48,9 12,4 501,6
Henkilöstö katsauskauden lopussa 309 315 304
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 1–3/2023 1–3/2022 Muutos % 2022
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,12 0,12 0,0 0,65
Osakekohtainen tulos 0,08 0,20 -60,0 -1,62
Osakekohtainen EPRA NRV 19,23 21,90 -12,2 19,53
Osakekohtainen oma pääoma 15,22 17,18 -11,4 15,55
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
²⁾ Ei sisällä Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviä velkoja.
³⁾ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä tai Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviä velkoja.

Konsernin näkymät vuodelle 2023 ennallaan

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2023 edellisestä vuodesta 7–10 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2023 olevan 153–165 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistu-vasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) eikä vuonna 2024 erääntyvän eurobondin mahdollisen ennenaikaisen rahoittamisen vaikutusta FFO:hon.

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi alkoi ennakoidusti, liikevaihdon ja nettovuokratuoton kasvu jatkui. FFO säilyi edellisen vuoden tasolla. FFO:hon vaikutti ylläpitokulujen kasvu erityisesti lämmityskulujen osalta sekä rahoituskulut. Toimintamme on vakaalla pohjalla, ja taseemme on vahva.

Vuokrausasteemme parani edellisvuoteen verrattuna, ja vuokralaisten vaihtuvuus laski. Alkuvuoden vuokrausasteeseen vaikutti tavanomainen kausivaihtelu.

Viime syksynä tehdyn päätöksen mukaisesti emme tässä markkinatilanteessa tee uusia investointeja. Käynnissä olevat hankkeemme ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuonna valmistui yhteensä 319 asuntoa Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle, ja katsauskauden lopussa rakenteilla oli 1 485 asuntoa.

Markkinoilla uusien asuntoaloitusten määrä on laskenut merkittävästi viime kuukausina. Käynnissä olevien hankkeiden valmistuttua tämän vuoden aikana, tulee asuntotarjonta markkinoilla vähenemään oleellisesti. Korot ovat jatkaneet nousua, ja toteutuneiden asuntokauppojen määrä on laskenut ennätysalhaiselle tasolle. Näemme, että nämä toimintaympäristön muutokset yhdistettynä yleiseen talouden epävarmuuteen tukevat jatkossa vuokra-asuntojen kysyntää ja tulevat voimistamaan vuokrien nousua.

Rahoitus- ja transaktiomarkkinoiden epävarmuus on jatkunut vuoden ensimmäisinä kuukausina, ja korkomarkkinoilla on nähty isoja liikkeitä. Katsauskauden päättymisen jälkeen olemme sopineet kahdesta yhteensä 500 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä pankkien kanssa. Uudet lainat käytetään olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen. Rahoitusjärjestelyt vahvistavat entisestään yhtiön hyvää likviditeettiasemaa.

Työmme asiakaskokemuksen puolella jatkuu. Operatiivisessa toiminnassa olemme onnistuneet parantamaan asukkaidemme palvelua, joka näkyy NPS:n positiivisena kehityksenä. Lanseerasimme verkkokaupassamme kaksi käyttäjäkokemusta parantavaa uudistusta. Ensimmäisenä toimialallamme otimme käyttöön tekoälypohjaisen Asuntoagentin, joka etsii käyttäjälle parhaiten sopivat Lumo-kodit taustalla pyörivän suosittelualgoritmin avulla. Toinen uudistus on matka-aikahaku. Hakutoiminnon avulla Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueelta asuntoa etsivä asiakas löytää Lumo-kodin, josta on helppoa matkustaa halutulla aikasäteellä hänelle tärkeisiin kohteisiin julkista liikennettä käyttäen.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 11.5.2023 klo 15.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä, jonka kautta on mahdollista esittää kysymyksiä. Lähetykseen ei tarvitse rekisteröityä etukäteen. Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/q1-2023.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Lisätiedot:

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023 (wkr0006.pdf)
Kojamo osavuosikatsaus 1 1 -31 3 2023 esitys (Kojamo osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023 esitys.pdf)