Takaisin arkistosivulle
12.5.2022 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

Kojamo Oyj Pörssitiedote 12.5.2022 klo 8.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022

Liikevaihdon kasvu jatkui, vuokra-asuntojen määrä ylitti 37 000

Tämä on tiivistelmä tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto tammi–maaliskuusta 2022

  • Liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia ja oli 99,5 (97,2) miljoonaa euroa.
  • Nettovuokratuotto kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 57,0 (55,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 57,3 (57,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Voitto ennen veroja oli 62,9 (177,1) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 27,9 (143,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,0 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,57) euroa.
  • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 3,6 prosenttia ja oli 28,9 (27,9) miljoonaa euroa.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 8,4 (7,1) miljardia euroa sisältäen 1,1 (0,0) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 91,9 (94,9) prosenttia.
  • Bruttoinvestoinnit olivat 48,9 (68,0) miljoonaa euroa eli 49,1 (69,9) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen oma pääoma oli 17,18 (13,63) euroa ja oman pääoman tuotto oli 4,7 (17,0) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,0 (12,0) prosenttia.
  • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) kasvoi 24,8 prosenttia ja oli 21,90 (17,55) euroa.
  • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 2 566 (2 619) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 37 168 (35 847) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden maaliskuun jälkeen hankittiin 0 (71) asuntoa, valmistui 1 507 (458) asuntoa, myytiin 0 (15) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin -186 (-59) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

1–3/2022 1–3/2021 Muutos % 2021
Liikevaihto, M€ 99,5 97,2 2,4 391,7
Nettovuokratuotto, M€ * 57,0 55,5 2,8 262,3
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 57,3 57,0 67,0
Voitto ennen veroja, M€ * 62,9 177,1 -64,5 1 278,9
Käyttökate (EBITDA), M€ * 75,6 190,2 -60,3 1 334,8
Käyttökate liikevaihdosta, % * 75,9 195,6 340,8
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 47,7 46,4 2,7 228,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 47,9 47,7 58,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ * ¹⁾ 28,9 27,9 3,6 153,1
FFO liikevaihdosta, % * 29,1 28,7 39,1
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 28,9 27,9 3,6 153,1
Sijoituskiinteistöt, M€ ²⁾ 8 406,6 7 072,3 18,9 8 327,5
Taloudellinen vuokrausaste, % 91,9 94,9 93,9
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 622,3 3 034,2 19,4 3 334,5
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 4,7 17,0 27,0
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 4,0 12,0 19,2
Omavaraisuusaste, % * 46,9 45,5 49,0
Loan to Value (LTV), % * ³⁾ 37,4 40,2 37,7
EPRA Net Reinstatement Value (NRV), M€ 5 412,3 4 338,5 24,8 5 447,9
Bruttoinvestoinnit, M€ * 48,9 68,0 -28,2 356,9
Henkilöstö katsauskauden lopussa 315 312 325
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 1–3/2022 1–3/2021 Muutos % 2021
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,12 0,11 9,1 0,62
Osakekohtainen tulos 0,20 0,57 -64,9 4,14
Osakekohtainen EPRA NRV 21,90 17,55 24,8 22,04
Osakekohtainen oma pääoma 17,18 13,63 26,1 17,25
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Laskentakaava on muuttunut luovutuksista syntyneiden verojen osalta vuonna 2021. Vertailutiedot 1-3/2021 on muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.
²⁾ Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
³⁾ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

Konsernin näkymät vuodelle 2022 ennallaan

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 edellisestä vuodesta 3–6 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2022 olevan 153–165 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa koronarajoituksiin, markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimintamme pysyi vakaana ja taloudellinen tilanteemme vahvana vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto ja nettovuokratuotto sekä FFO kasvoivat, ja sijoituskiinteistöjemme käypä arvo nousi 8,4 miljardiin euroon.

Alkuvuonna vuokramarkkinoihin vaikutti vielä selvästi viime vuoden lopussa tiukentuneet koronarajoitukset ja niihin liittyvä epävarmuus. Tämän seurauksena taloudellinen vuokrausasteemme laski edellisvuodesta. Maaliskuun alussa lähes kaikki koronarajoitukset poistettiin, ja odotamme tämän heijastuvan positiivisesti vuokramarkkinoihin ja muuttoliikkeen elpymiseen. Kaupungistumisen jatkuessa ennusteiden mukaisesti, on erityisesti suurimmissa kasvukeskuksissa vakaat näkymät vuokra-asuntojen kysynnälle. Helsingin seudulla vapaiden vuokra-asuntojen määrä laski maalis-huhtikuussa ja meidän uusien vuokrasopimusten määrä on lähtenyt kasvuun vastaavana aikana.

Ukrainan sota ei ole suoraan vaikuttanut liiketoimintaamme, koska toimimme ainoastaan Suomessa. Käynnissä olevat projektimme ovat pääasiassa kiinteähintaisia ja hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Rakennuskustannusten nousu ja rakennusliikkeiden materiaalien saatavuusongelmat lisäävät epävarmuutta markkinassa erityisesti uusiin hankkeisiin, ja uusien asuntoaloitusten määrä voi jäädä ennakoitua alhaisemmalle tasolle.

Meillä oli katsauskauden lopussa rakenteilla 2 566 asuntoa, joiden lisäksi sitovia esisopimuksia on 636 asunnon rakentamisesta. Alkuvuonna olemme käynnistäneet ensimmäisen Metropolia-kiinteistökehityskokonaisuuteen kuuluvan hankkeen Helsingin Bulevardi 31:en. Uuden ja vanhan kemian tiloihin rakennetaan 77 korkeatasoista asuntoa, jotka valmistuvat syksyllä 2023. Tulevina vuosina Metropolia-kokonaisuus luo meille jopa 1 000 uutta asuntoa keskeisille sijainneille Helsingissä.

Jatkoimme panostuksia asiakkaille suunnattujen vastuullisuuspalvelujen kehittämiseen. Työstimme alkuvuoden aikana sekä asukkaille suunnattua hiilijalanjälkitestiä että mahdollisuutta hyvittää kaukolämmön päästöjä. Palvelut lanseerataan toukokuun alussa. Rakentamisessa teimme päätökset maalämmön käyttöönotosta seitsemässä pääkaupunkiseudun kohteessamme. Lisäksi aloitimme ensimmäisen pilottiprojektimme, joka noudattaa vastuullisen purkamisen, Green Deal –purkamisen, periaatteita. Kohteena on Helsingissä Puotilan vanha ostoskeskus, jonka paikalle rakennetaan asuin- ja liikekiinteistöjä.

Liikkeet rahoitusmarkkinoilla ovat alkuvuoden aikana olleet voimakkaita ja markkinakorot ovat jatkaneet nousuaan. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta laskimme onnistuneesti maaliskuun lopussa liikkeeseen 300 miljoonan euron suuruisen vihreän joukkovelkakirjalainan. Kyseessä on yhtiön toinen vihreä joukkovelkakirjalaina, josta saatavat varat käytetään energiatehokkaisiin kiinteistökehityshankkeisiin. Tämän lisäksi allekirjoitimme maaliskuussa uuden vastuullisuustavoitteisiin sidotun 100 miljoonan euron suuruisen valmiusluottolimiittisopimuksen. Maksuvalmiutemme on erittäin hyvä ja uudet rahoitussopimukset varmistavat kykymme jatkaa investointejamme strategian mukaisesti.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 12.5.2022 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi. Osallistujia pyydetään saapumaan paikalle vain täysin terveinä.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa https://kojamo.videosync.fi/q1-2022.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 69956062#

Lisätiedot:

Niina Saarto, Group Treasurer, Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 (Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022.pdf)
Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 esitys (Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 esitys.pdf)