Takaisin arkistosivulle
12.5.2021 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Kojamo Oyj Pörssitiedote 12.5.2021 klo 13.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

Kasvu jatkuu, sijoituskiinteistöjen käypä arvo yli 7 miljardia euroa

Tämä on tiivistelmä tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto tammi–maaliskuusta 2021

  • Liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia ja oli 97,2 (95,7) miljoonaa euroa.
  • Nettovuokratuotto laski -1,0 prosenttia ja oli 55,5 (56,0) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 57,0 (58,6) prosenttia liikevaihdosta.
  • Voitto ennen veroja oli 177,1 (51,7) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 143,5 (22,0) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,3 (-0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,17) euroa.
  • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski -6,2 prosenttia ja oli 27,6 (29,4) miljoonaa euroa.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 7,1 (6,3) miljardia euroa.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 94,9 (96,9) prosenttia.
  • Bruttoinvestoinnit olivat 68,0 (62,1) miljoonaa euroa eli 69,9 (64,8) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen oma pääoma oli 13,63 (12,30) euroa ja oman pääoman tuotto oli 17,0 (5,4) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,0 (4,8) prosenttia.
  • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) kasvoi 10,7 prosenttia ja oli 17,55 (15,86) euroa.
  • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 2 619 (1 651) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 35 847 (35 392) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden maaliskuun jälkeen on hankittu 71 (244) asuntoa, valmistui 458 (874) asuntoa, myytiin 15 (522) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin   -59 (4) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

1–3/2021 1–3/2020 Muutos % 2020
Liikevaihto, M€ 97,2 95,7 1,6 383,9
Nettovuokratuotto, M€ * 55,5 56,0 -1,0 257,6
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 57,0 58,6 67,1
Voitto ennen veroja, M€ * 177,1 51,7 242,3 391,2
Käyttökate (EBITDA), M€ * 190,2 68,3 178,3 447,6
Käyttökate liikevaihdosta, % * 195,6 71,4 116,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 46,4 46,4 0,0 222,6
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 47,7 48,5 58,0
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€* 27,6 29,4 -6,2 151,5
FFO liikevaihdosta, % * 28,4 30,7 39,5
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 27,6 29,4 -6,2 151,5
Sijoituskiinteistöt, M€ ¹⁾ 7 072,3 6 344,2 11,5 6 863,1
Taloudellinen vuokrausaste, % 94,9 96,9 96,4
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 034,2 2 745,6 10,5 3 053,3
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 17,0 5,4 9,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 12,0 4,8 7,4
Omavaraisuusaste, % * 45,5 45,3 45,6
Loan to Value (LTV), % * ²⁾ 40,2 39,5 41,4
EPRA Reinstatement value (NRV), M€ 4 338,5 3 920,9 10,7 4 254,6
Bruttoinvestoinnit, M€ * 68,0 62,1 9,6 371,2
Henkilöstö katsauskauden lopussa 312 300 317
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 1–3/2021 1–3/2020 Muutos % 2020
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,11 0,12 -8,3 0,61
Osakekohtainen tulos 0,57 0,17 235,3 1,27
Osakekohtainen EPRA NRV 17,55 15,86 10,7 17,21
Osakekohtainen oma pääoma 13,63 12,30 10,8 13,39
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
²⁾ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

Konsernin näkymät vuodelle 2021

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 edellisestä vuodesta 3–5 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2021 olevan 150–163 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Näkymät perustuvat myös siihen, että riittävä rokotuskattavuus arvioidaan saavutettavan kesällä, ja että muuttoliike palautuu vähitellen sen jälkeen COVID-19-pandemiaa edeltävälle tasolle. Muuttoliike ylläpitää vahvaa kysyntää, mikä kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja. Johtuen pandemian vaikutuksista toimintaympäristöön, yhtiö odottaa kuitenkin Like-for-Like-vuokratuottojen kehityksen olevan maltillista vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto kasvoi alkuvuonna asuntokannan kasvun tukemana. Sijoituskiinteistöjemme arvo kehittyi positiivisesti, ja käypä arvo ylitti seitsemän miljardia euroa. Rakenteilla olevien asuntojen määrä on korkea, ja kaikki hankkeemme ovat rakenteilla pääkaupunkiseudulla. Olemme hyvässä asemassa jatkamaan kasvuamme.

Alkuvuonna keskimääräistä ja edellisvuotta kylmempi ja lumisempi sää kasvatti ylläpitokustannuksia, ja nettovuokratuotto laski hieman. Korjaukset ja ajanmukaistamisinvestoinnit pysyivät vertailukauden tasolla.

COVID-19-pandemian vaikutukset näkyvät yhä markkinassa. Pandemian leviämisen estämiseen tähtäävistä rajoituksista johtuen muuttoliike on tilapäisesti hidastunut. Vuokra-asuntojen tarjonta markkinoilla on korkealla tasolla erityisesti Helsingissä. Taloudellinen vuokrausasteemme laski vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja vaihtuvuutta ovat kasvattaneet erityisesti rajoituksiin liittyvät epävarmuudet opiskelu- tai työpaikan suhteen. Tästä syystä Like-for-Like-vuokratuottojen kasvu oli ennakoidusti maltillista. Olemme kuitenkin nähneet myös, että kysyntä vuokra-asunnoille keskeisillä sijainneilla on pandemiasta huolimatta säilynyt hyvänä ja esimerkiksi valmistuneiden kohteiden vuokraukset ovat edenneet hyvin. Säilytämme näkymämme vuodelle 2021 muuttumattomina.

Riittävä rokotuskattavuus on edellytys kaupungistumisen elpymiselle. Uskomme pandemian vaikutusten jäävän väliaikaiseksi ja kaupungistumisen jatkuvan jopa entistä vahvempana pandemian väistyttyä. Esimerkiksi opiskeluiden jatkuminen lähiopetuksessa kasvattaisi nopeasti vuokra-asuntojen kysyntää yliopistokaupungeissa.Olemme pitkän tähtäimen toimija, ja keskitymme luomaan edellytyksiä tulevaisuuden kasvulle.

Olemme asettaneet tarkat kriteerit investoinneillemme, ja olen tyytyväinen vahvaan hankeputkeemme, joka vastaa kaupungistuvan Suomen tarpeisiin. Uskomme kasvukeskusten olevan jatkossakin työ- ja opiskelupaikkojen sekä palveluiden tarjoajia sekä kohtaamispaikkoja, joiden vetovoima yhdistettynä kotitalouksien pienenevälle keskikoolle luovat kysyntää asunnoille.

Meille keskeistä on pystyä tarjoamaan asiakkaillemme hyvää, helppoa ja vaivatonta asumista, ja jatkamme panostuksia palveluiden kehittämiseen. Digitaalinen My Lumo –palvelukanavamme on noussut asiakkaidemme keskuudessa suosituksi, ja saavuttanut asiakkaidemme keskuudessa korkean suositteluasteen. Palvelun kautta myös joka kymmenes uusi asiakas on tilannut jonkin maksullisista lisäarvopalveluistamme.

Taseemme on vahva, ja sekä omavaraisuusaste että Loan to Value (LTV) strategisten tavoitteidemme mukaiset. Otimme myös maaliskuussa merkittävän askeleen vastuullisen rahoituksen rintamalla, kun julkistimme Kojamon vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework). Viitekehys mahdollistaa vastuullisuustavoitteidemme kytkemisen rahoitusratkaisuihimme ja korostaa sitoutumistamme kestävän kehityksen edistämiseen. Tähtäämme kiinteistöportfoliomme hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus webcast-lähetyksenä

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 12.5.2021 klo 14.00 webcast-lähetyksenä. Tilaisuuden kieli on englanti.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2021-q1-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 60113807#.

Lisätiedot:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3004, maija.hongas@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/ 

Liitteet

Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021 esitys (Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021 esitys.pdf)
Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021 (Kojamo osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021.pdf)