Takaisin arkistosivulle
3.11.2022 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

Kojamo Oyj Pörssitiedote 3.11.2022 klo 8.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

Liikevaihto kasvoi ja vuokrausasteessa positiivinen käänne

Tämä on tiivistelmä tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto heinä–syyskuusta 2022

 • Liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 105,4 (98,1) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 8,2 prosenttia ja oli 78,2 (72,2) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 74,1 (73,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 90,8 (69,3) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 35,8 (17,9) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,22) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 8,0 prosenttia ja oli 48,6 (45,0) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 78,1 (81,6) miljoonaa euroa eli 74,1 (83,2) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–syyskuusta 2022

 • Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia ja oli 305,4 (292,0) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 5,5 prosenttia ja oli 207,6 (196,7) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 68,0 (67,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 248,6 (616,0) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 110,9 (484,1) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,2 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,81 (2,00) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 4,8 prosenttia ja oli 120,0 (114,5) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 8,9 (7,6) miljardia euroa sisältäen 0,0 (1,1) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 91,7 (94,0) prosenttia. Kesäkuun lopussa taloudellinen vuokrausaste oli 91,5 prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 416,5 (258,1) miljoonaa euroa eli 136,4 (88,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 17,96 (15,08) euroa ja oman pääoman tuotto oli 6,1 (18,7) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,1 (13,1) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) kasvoi 17,1 prosenttia ja oli 22,63 (19,32) euroa.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 2 012 (2 624) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 38 983 (36 484) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden syyskuun jälkeen hankittiin 985 (26) asuntoa, valmistui 1 562 (1 012) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin -48 (-167) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

7–9/2022 7–9/2021 Muutos % 1–9/2022 1–9/2021 Muutos % 2021
Liikevaihto, M€ 105,4 98,1 7,5 305,4 292,0 4,6 391,7
Nettovuokratuotto, M€ * 78,2 72,2 8,2 207,6 196,7 5,5 262,3
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 74,1 73,6 68,0 67,4 67,0
Voitto ennen veroja, M€ * 90,8 69,3 31,0 248,6 616,0 -59,7 1 278,9
Käyttökate (EBITDA), M€ * 105,1 83,2 26,4 291,0 656,3 -55,7 1 334,8
Käyttökate liikevaihdosta, % * 99,7 84,8 95,3 224,7 340,8
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 69,3 65,2 6,2 179,9 171,5 4,9 228,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 65,7 66,5 58,9 58,7 58,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO), M€ * 48,6 45,0 8,0 120,0 114,5 4,8 153,1
FFO liikevaihdosta, % * 46,1 45,9 39,3 39,2 39,1
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 48,6 45,0 8,0 120,0 114,5 4,8 153,1
Sijoituskiinteistöt, M€ ¹⁾ 8 857,1 7 606,7 16,4 8 327,5
Taloudellinen vuokrausaste, % 91,7 94,0 93,9
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 582,9 3 351,1 6,9 3 334,5
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 6,1 18,7 27,0
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 5,1 13,1 19,2
Omavaraisuusaste, % * 48,7 46,2 49,0
Loan to Value (LTV), % * ²⁾ 39,9 41,0 37,7
EPRA Net Reinstatement value (NRV), M€ 5 592,3 4 775,1 17,1 5 447,9
Bruttoinvestoinnit, M€ * 78,1 81,6 -4,3 416,5 258,1 61,4 356,9
Henkilöstö katsauskauden lopussa 309 316 325
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 7–9/2022 7–9/2021 Muutos % 1–9/2022 1–9/2021 Muutos % 2021
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,20 0,18 11,1 0,49 0,46 6,5 0,62
Osakekohtainen tulos 0,29 0,22 31,8 0,81 2,00 -59,5 4,14
Osakekohtainen EPRA NRV 22,63 19,32 17,1 22,04
Osakekohtainen oma pääoma 17,96 15,08 19,1 17,25
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
²⁾ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

Konsernin näkymät vuodelle 2022 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 edellisestä vuodesta 5–6 prosenttia (aiemmin 4–6 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2022 olevan 156–164 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 155–165 miljoonaa euroa).

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, kiinteistöjen ylläpitokuluista ja korjauksista, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrästä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen ja myyntien vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa koronarajoituksiin, markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Kojamon liikevaihto, nettovuokratuotto ja FFO kasvoivat. Vuokramarkkina kehittyi positiivisesti, vaikka investointi- ja rahoitusmarkkinassa on merkittäviä epävarmuuksia. Energian hintojen nousulla oli vain vähäinen vaikutus yhtiön ylläpitokuluihin. Taseemme säilyi vahvana ja maksuvalmiutemme on pysynyt hyvänä.

Kesällä uusien sopimusten määrä lähti nousuun, ja vuokrausasteemme kääntyi selvään kasvuun kolmannella vuosineljänneksellä. Syyskuun vuokrausaste oli jo lähes 93 prosenttia. Kysyntää tukee koronapandemian jälkeen uudelleen käynnistynyt kaupungistuminen. Myös taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen kasvattaa vuokra-asumisen suosiota. Pitkään kestänyt koronapandemia vaikutti vuokrausasteeseemme vielä vuoden alkupuolella ja maaliskuussa purettujen koronarajoitusten jäljiltä työperäisen muuttoliikkeen käynnistyminen ja opiskelijoiden paluu yliopistokaupunkeihin tapahtuivat viiveellä.

Meille on tärkeää, että yhtiöllä on pääsy monipuolisiin rahan lähteisiin. Tästä osoituksena on katsauskauden jälkeen lokakuussa OP:n kanssa tekemämme uusi kuuden vuoden pituinen 100 miljoonan euron suuruinen vakuudeton laina. Vaikka rahoitustarpeemme on seuraavan vuoden aikana vähäinen, vahvistaa tehty rahoitusjärjestely entisestään likviditeettiasemaamme.

Korkojen nousu on ollut nopeaa ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus jatkuu edelleen. Olemme systemaattisesti pitäneet rahoituksemme suojausasteen korkeana läpi vuosien. Rahoituskulumme eivät ole nousseet korkojen nousun tahdissa lainasalkun korkean suojausasteen takia, ja lainasalkun keskikorko säilyi 1,7 prosentissa.

Katsauskaudella valmistui 1 100 Lumo-kotia ja tämän lisäksi ostimme 985 asuntoa. Katsauskauden lopussa rakenteilla oli 2 012 asuntoa.

Uusien asuntoaloitusten määrän arvioidaan laskevan selvästi, kuten olemme ennakoineet. Kiihtynyt inflaatio, energiakriisi, korkojen nousu sekä taantuman riski ovat heikentäneet rakennusalan näkymiä ja uusien omistusasuntojen kysyntää. Erityisesti korkojen nousu on lisännyt epävarmuutta markkinassa. Vaikka taseemme on vahva, emme puuttuvan näkyvyyden takia toistaiseksi tee uusia investointipäätöksiä. Heikentyvät rakennusalan näkymät voivat luoda meille jatkossa houkuttelevia mahdollisuuksia. Seuraamme markkinatilannetta aktiivisesti, ja mikäli näkyvyys markkinoilla paranee, pystymme reagoimaan nopeasti avautuviin mahdollisuuksiin. Käynnissä olevat kehityshankkeemme ovat kiinteähintaisia ja ne ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Nämä hankkeet tehdään valmiiksi normaaliin tapaan.

Kojamo on mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa, jossa kannustamme Lumo-kotien asukkaita tekemään nopeavaikutteisia, käytännön energiansäästötoimia. Myös Kojamon omat toimitilat ovat mukana kampanjassa.

Lumo One -pilvenpiirtäjän jälkimmäinen vaihe valmistui syyskuun alussa. Asukkaiden muutto sujui hyvin, ja tornitalon vuokrausaste on alusta asti ollut erittäin korkea. Kohde on koko Suomen vuokra-asuntotarjonnassa ainutlaatuinen. Lumo Onessa on uniikin rakennuksen ja maisemien lisäksi tarjolla erittäin monipuoliset palvelut.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 3.11.2022 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi. Osallistujia pyydetään saapumaan paikalle vain täysin terveinä.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa https://kojamo.videosync.fi/q3-2022-results.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse. Osallistuminen telekonferenssiin edellyttää rekisteröitymistä oheisen linkin kautta: https://call.vsy.io/access-8551. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen, joiden avulla telekonferenssiin liitytään.

Lisätiedot:

Niina Saarto, Group Treasurer, Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283, niina.saarto@kojamo.fi
Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 (wkr0006.pdf)
Kojamo osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 esitys (Kojamo osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 esitys.pdf)