Takaisin arkistosivulle
4.11.2021 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

Kojamo Oyj Pörssitiedote 4.11.2021 klo 8.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

Liikevaihto kasvoi, sijoituskiinteistöjen käypä arvo 7,6 miljardia euroa

Tämä on tiivistelmä tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto heinä–syyskuusta 2021

 • Liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia ja oli 98,1 (96,3) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 4,9 prosenttia ja oli 72,2 (68,9) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 73,6 (71,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 69,3 (72,8) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 17,9 (25,8) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,24) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 7,1 prosenttia ja oli 45,0 (42,0) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 81,6 (85,1) miljoonaa euroa eli 83,2 (88,4) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–syyskuusta 2021

 • Liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja oli 292,0 (286,8) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 1,5 prosenttia ja oli 196,7 (193,8) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 67,4 (67,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 616,0 (198,0) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 484,1 (74,1) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,3 (-0,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 2,00 (0,64) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 1,1 prosenttia ja oli 114,5 (113,3) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 7,6 (6,6) miljardia euroa sisältäen 1,1 (2,4) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 94,0 (96,3) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 258,1 (264,1) miljoonaa euroa eli 88,4 (92,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 15,08 (12,76) euroa ja oman pääoman tuotto oli 18,7 (6,8) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,1 (5,3) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NRV (nettovarallisuus) kasvoi 17,6 prosenttia ja oli 19,32 (16,43) euroa.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 2 624 (2 532) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 36 484 (35 613) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden syyskuun jälkeen hankittiin 26 (188) asuntoa, valmistui 1 012 (446) asuntoa, myytiin 0 (56) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin -167 (-26) asuntoa.
 

Keskeiset tunnusluvut

7–9/2021 7–9/2020 Muutos % 1–9/2021 1–9/2020 Muutos % 2020
Liikevaihto, M€ 98,1 96,3 1,9 292,0 286,8 1,8 383,9
Nettovuokratuotto, M€ * 72,2 68,9 4,9 196,7 193,8 1,5 257,6
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 73,6 71,5 67,4 67,6 67,1
Voitto ennen veroja, M€ * 69,3 72,8 -4,8 616,0 198,0 211,1 391,2
Käyttökate (EBITDA), M€ * 83,2 87,2 -4,6 656,3 240,8 172,6 447,6
Käyttökate liikevaihdosta, % * 84,8 90,6 224,7 84,0 116,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 65,2 61,4 6,3 171,5 167,5 2,4 222,6
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 66,5 63,8 58,7 58,4 58,0
Kassavirta ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO), M€ * ¹⁾ 45,0 42,0 7,1 114,5 113,3 1,1 151,4
FFO liikevaihdosta, % * 45,9 43,7 39,2 39,5 39,5
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 45,0 42,0 7,1 114,5 113,3 1,1 151,4
Sijoituskiinteistöt, M€ ²⁾ 7 606,7 6 597,8 15,3 6 863,1
Taloudellinen vuokrausaste, % 94,0 96,3 96,4
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 351,1 3 137,6 6,8 3 053,3
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 18,7 6,8 9,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 13,1 5,3 7,4
Omavaraisuusaste, % * 46,2 44,1 45,6
Loan to Value (LTV), % * ³⁾ 41,0 42,1 41,4
EPRA Reinstatement value (NRV), M€ 4 775,1 4 060,4 17,6 4 254,6
Bruttoinvestoinnit, M€ * 81,6 85,1 -4,0 258,1 264,1 -2,3 371,2
Henkilöstö katsauskauden lopussa 316 309 317
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 7–9/2021 7–9/2020 Muutos % 1–9/2021 1–9/2020 Muutos % 2020
Osakekohtainen kassavirta ennen
käyttöpääoman muutosta (FFO) * 0,18 0,17 5,9 0,46 0,46 0,0 0,61
Osakekohtainen tulos 0,22 0,24 -8,3 2,00 0,64 212,5 1,27
Osakekohtainen EPRA NRV 19,32 16,43 17,6 17,21
Osakekohtainen oma pääoma 15,08 12,76 18,2 13,39
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.
¹⁾ Laskentakaava on muuttunut raportointikaudella luovutuksista syntyneiden verojen osalta. Vertailutiedot vuodelta 2020 on muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.
²⁾ Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
³⁾ Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

Konsernin näkymät vuodelle 2021

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 edellisestä vuodesta 2–4 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2021 olevan 150–158 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymissä on otettu huomioon arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymissä ei ole otettu huomioon mahdollisten ostojen vaikutuksia liikevaihtoon eikä kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO).

Näkymissä on myös otettu huomioon, että koronarajoitusten purkamisen viivästyminen vaikuttaa muuttoliikkeen elpymiseen COVID-19-pandemiaa edeltävälle tasolle. Muuttoliike ylläpitää vahvaa kysyntää, mikä kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja.

Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen. 

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Lisäksi kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kehittyi positiivisesti erityisesti kolmannella neljänneksellä. Taloudellinen tilanteemme oli syyskuun lopussa vahva. Sekä omavaraisuusasteemme että Loan to Value (LTV) olivat linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa.

Koronarokotusten hyvästä etenemisestä huolimatta COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet sekä niiden purkamiseen liittyvät epävarmuudet ovat tilapäisesti vaikuttaneet muuttoliikkeeseen. Tämä yhdessä lisääntyneen tarjonnan kanssa vaikutti yhä toimintaamme erityisesti pääkaupunkiseudulla, ja katsauskauden taloudellinen vuokrausasteemme laski. Muuttoliikkeen palautuminen on keskeinen tekijä kysynnän elpymisessä. Tämänhetkisen arvion mukaan koronarajoituksista ja -suosituksista luovutaan Suomessa, kun yli 12-vuotiaista yli 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta.

Merkkejä elpymisestä on nähtävissä ja rajoitusten purkaminen on jo aloitettu. Esimerkiksi valtakunnallisesta etätyösuosituksesta luovuttiin lokakuun puolessa välissä, ja yliopistot ovat ilmoittaneet lisäävänsä lähiopetuksen osuutta loppuvuoden aikana. Kolmannen vuosineljänneksen aikana avointen työpaikkojen määrä pääkaupunkiseudulla kasvoi voimakkaasti, ja palvelualan elpymistä heijastaa alalla vallitseva työvoimapula. Päätöksentekoon on kuitenkin liittynyt hitautta ja epävarmuutta, ja rajoitusten purun vaikutukset heijastuvat muuttoliikkeen elpymiseen viiveellä. Nämä epävarmuudet ovat hidastaneet työvoiman liikkumista Helsingin seudulle. Elpymisessä on nähtävissä alueellisia eroja ja Suomen muissa isoissa yliopistokaupungeissa markkinan normalisoitumista nähtiin jo kesän aikana. Esimerkiksi vuokrausasteemme parani kolmannella neljänneksellä Tampereella ja Turussa, kun taas Helsingin seudulla elpyminen on lähtemässä käyntiin hitaammin.

Olemme hyvissä asemissa vastaamaan kysynnän elpymiseen ja uskomme kaupungistumisen jatkuvan ennusteiden mukaisesti. Keskitymme luomaan pitkäjänteistä kasvua sinne, mihin kysyntä tulevaisuudessa keskittyy. Portfoliomme 36 484 asuntoa sijaitsevat Suomen suurimmissa kaupungeissa, lisäksi vahva hankeputkemme sijaitsee kokonaan Helsingin seudulla. Etenemme hyvin myös kehityshankkeissamme, ja ensimmäiset Metropolia-kiinteistökehityskokonaisuuden kohteet ovat menossa kilpailutukseen vielä tämän vuoden aikana. Odotamme myös loppujen kohteiden kaavoituksen valmistuvan tämän ja ensi vuoden aikana.   

Investointimme ovat vuoden aikana edenneet strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Rakennuskustannusten voimakas nousu markkinoilla ei ole merkittävästi vaikuttanut meihin, sillä urakkasopimuksemme on tehty kiintein hinnoin. Vuoden aikana on valmistunut jo noin 800 asuntoa, joiden kehityskate on ollut erittäin hyvällä tasolla.  

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 4.11.2021 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168A, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi. Osallistujia pyydetään saapumaan paikalle vain täysin terveinä.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/.

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2021-q3-results.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 66303324#.

Lisätiedot:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3004, maija.hongas@kojamo.fi

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3225, erik.hjelt@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021 (Kojamo Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021.pdf)
Kojamo Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021 esitys (Kojamo Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021 esitys.pdf)