Takaisin arkistosivulle
31.3.2022 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj on toteuttanut 300 miljoonan euron suuruisen EMTN-ohjelman alla tarjottavan vihreän joukkovelkakirjalainansa liikkeeseenlaskun

Kojamo Oyj Pörssitiedote 31.3.2022 klo 17:00

Kojamo Oyj on toteuttanut 300 miljoonan euron suuruisen EMTN-ohjelman alla tarjottavan vihreän joukkovelkakirjalainansa liikkeeseenlaskun

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Kojamo Oyj on tänään toteuttanut EMTN-ohjelman alla tarjottavan 300 miljoonan euron suuruisen etuoikeutetun vakuudettoman vihreän joukkovelkakirjalainan (”Joukkovelkakirjalaina”) liikkeeseenlaskun. Euromääräisen Joukkovelkakirjalainan maturiteetti on 4 vuotta ja eräpäivä 31.3.2026. Joukkovelkakirjalainalle maksetaan kiinteää 2,000 prosentin vuotuista korkoa.

Joukkovelkakirjalaina lasketaan liikkeeseen Kojamo Oyj:n 16.3.2022 päivätyn 2 500 000 000 euron suuruisen EMTN-ohjelman ohjelmaesitteen alla. Ohjelmaesite on saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://kojamo.fi/sijoittajat/taloustietoa/rahoitus-ja-joukkovelkakirjalainat/emtn-ohjelma/. Joukkovelkakirjalaina on hyväksytty Irlannin pörssin viralliselle listalle, Euronext Dublinille, ja kaupankäynnin kohteeksi kyseisen pörssin säännellyllä markkinalla. Kyseessä on yhtiön toinen vihreä joukkovelkakirjalaina.

Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään rahoittamaan tai uudelleenrahoittamaan rakennusten energiatehokkuutta edistäviä investointeja yhtiön vihreän rahoituksen viitekehityksen (”Viitekehys”) mukaisesti. Viitekehys on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://kojamo.fi/sijoittajat/taloustietoa/rahoitus-ja-joukkovelkakirjalainat/vihrea-rahoitus/.

Danske Bank A/S, Deutsche Bank AG, OP Yrityspankki Oyj ja Swedbank AB (publ) toimivat järjestäjinä.

Helsinki 31.3.2022

KOJAMO OYJ

Lisätietoja:

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Niina Saarto, Group Treasurer, Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3283

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Kojamo Oyj:n (”Kojamo”) arvopapereita, kuten Joukkovelkakirjalaina, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen. Tämän tiedotteen ja Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa voi lain mukaan olla kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa valtiossa missä Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen ei olisi sallittua, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Kojamolla, Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun järjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Kojamon arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjalainaan, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) lukuun tai hyväksi.

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu Euroopan talousalueella (”ETA”) tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuville yksityisasiakkaille. Joukkovelkakirjalainaa ei ole tarkoitus tarjota, myydä tai muuten asettaa saataville, eikä sitä saa tarjota, myydä tai muuten asettaa ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvien yksityissijoittajien saataville. Edellä mainittua varten yksityissijoittajalla ETA-alueella tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista: (i) yksityisasiakas, kuten määritelty direktiivin 2014/65/EU (muutoksineen, ”MiFID II”) 4(1) artiklan kohdassa 11; tai (ii) direktiivissä 2016/97/EU tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä MiFID II:n 4(1) artiklan kohdan 10 mukaiseksi ammattimaiseksi asiakkaaksi; tai (iii) jota ei voida määritellä asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) alla kokeneeksi sijoittajaksi, ja yksityissijoittajalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa tarkoitetaan henkilöä, joka on yksi (tai useampi) seuraavista: (i) yksityisasiakas, kuten määritelty asetuksen (EU) 2017/565 2 artiklan kohdassa 8, kuten tämä on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2018 Euroopan Unionista vetäytymistä koskevan lain (European Union (Withdrawal) Act) (”EUWA”) alla; tai Yhdistyneen kansakunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalaissa (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) (”FSMA”) tarkoitettu asiakas sekä minkä tahansa FSMA:n alaisten direktiiviä 2016/97/EU implementoivissa säännöissä tai lainsäädännössä tarkoitettu asiakas, silloin kun kyseistä asiakasta ei voida määritellä asetuksen (EU) N:o 600/2014 2(1) artiklan kohdan 8, kuten tämä on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä EUWA:n alla mukaiseksi ammattimaiseksi asiakkaaksi; ja (iii) jota ei voida määritellä asetuksen (EU) 2017/1129 artiklan 2, kuten tämä on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä EUWA:n alla kokeneeksi sijoittajaksi. Täten mitään asetuksen (EU) N:o 1286/2014 (”PRIIPs-asetus”) tai asetuksen (EU) N:o 1286/2014 kuten tämä on viety osaksi kansallista lainsäädäntöä EUWA:n alla (”UK PRIIPS -asetus”) vaatimaa avaintietoasiakirjaa, joka koskee Joukkovelkakirjalainan tarjoamista, myymistä tai muutoin yksityissijoittajien saataville asettamista ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei ole laadittu, mikä tarkoittaa että Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myyminen tai muutoin sen yksityissijoittajien saataville asettaminen ETA-alueella tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa saattaa olla PRIIPs-asetuksen ja/tai UK PRIIPS -asetuksen mukaan lainvastaista.

MIFID II tuotevalvontavaatimukset / Kohdemarkkinana vain ammattimaiset asiakkaat ja hyväksyttävät vastapuolet – Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio, joka on tarkoitettu yksinomaan valmistajan tuotteiden hyväksyntää koskevaa prosessia varten, on johtanut seuraaviin johtopäätöksiin: (i) Joukkovelkakirjalainan kohdemarkkina käsittää vain hyväksyttävät vastapuolet sekä ammattimaiset asiakkaat, kuten nämä on määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) kaikki jakelukanavat Joukkovelkakirjalainan jakamiseksi hyväksyttäville vastapuolille sekä ammattimaisille asiakkaille ovat tarkoituksenmukaisia. Kenen tahansa, joka myöhempänä ajankohtana tarjoaa, myy tai suosittelee Joukkovelkakirjalainaa (”jakelija”) täytyy ottaa huomioon valmistajan kohdemarkkina-arvio. Tästä huolimatta jakelijan, joka kuuluu MiFID II:n soveltamisalaan, tulee suorittaa oma Joukkovelkakirjalainaa koskeva kohdemarkkina-arvio (joko virallisesti hyväksymällä tai täsmentämällä valmistajan kohdemarkkina-arviota) sekä tehdä päätös tarkoituksenmukaisista jakelukanavista.

Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille (”kokonaisarvoltaan suurille yrityksille, rekisteröimättömille yhdistyksille, ym.”) tai (c) henkilöille, joille asiakirjat voidaan muutoin tiedottaa FSMA:n 21 pykälää rikkomatta taikka (d) muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan termillä ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.