Takaisin arkistosivulle
14.3.2019 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

14.03.2019
TALOUS
Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj Pörssitiedote 14.3.2019 klo 13:20

Kojamo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tänään 14.3.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen jäsenten lukumäärästä, palkkioista ja kokoonpanosta, tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta sekä hallituksen valtuutuksista.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaan, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,29 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2019.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Aro uutena jäsenenä. Hallituksen jäseniksi valittiin Heli Puura uutena jäsenenä sekä nykyiset jäsenet Mikko Mursula, Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Minna Metsälä ja Reima Rytsölä.

Päätettiin, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyneellä toimikaudella, ja että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 36 000 euroa,
  • hallituksen jäsenelle 30 000 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi päätettiin, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.

Uutena palkkiokäytäntönä päätettiin, että vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista ja osakekauppoihin liittyvistä varainsiirtoveroista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2019 on julkistettu.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi päätettiin valita tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 24 714 439 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaan. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 24 714 439, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 hallitukselle antamat valtuutukset päättää maksuttomasta osakeannista ja suunnatusta osakeannista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Kojamon internetsivuilla osoitteessa kojamo.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ viimeistään 28.3.2019.

Hallituksen varapuheenjohtaja ja valiokuntien kokoonpano

Kojamo Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 14.3.2019. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula.

Tarkastusvaliokuntaan valittiin Anne Leskelä (puheenjohtaja), Matti Harjuniemi, Mikko Mursula ja Heli Puura.

Palkitsemisvaliokuntaan valittiin Mikael Aro (puheenjohtaja), Minna Metsälä ja Reima Rytsölä.

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, maija.hongas@kojamo.fi, puh. 020 508 3004
Kristiina Niemi, Corporate Counsel, Kojamo Oyj, kristiina.niemi@kojamo.fi, puh. 020 508 3570

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen 50 vuoden kokemuksella. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/