Takaisin arkistosivulle
13.2.2020 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Kojamo Oyj Pörssitiedote 13.2.2020 klo 8.00

Kojamo Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Menestyksekäs vuosi 2019, strategiaa päivitetty

Tämä on tiivistelmä vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Kojamo Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2019. Vuosineljännesten lukuja ei ole tilintarkastettu.

Yhteenveto loka–joulukuusta 2019

 • Liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja oli 95,1 (91,2) miljoonaa euroa.  
 • Nettovuokratuotto kasvoi 0,2 prosenttia ja oli 60,1 (60,0) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 63,3 (65,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 839,9 (77,7) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 801,4 (40,0) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 2,72 (0,25) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski 0,1 prosenttia ja oli 34,6 (34,7) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 84,3 (59,4) miljoonaa euroa eli 88,7 (65,1) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–joulukuusta 2019

 • Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia ja oli 375,3 (358,8) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 5,7 prosenttia ja oli 247,3 (234,0) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 65,9 (65,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 1 031,3 (277,3) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 872,4 (127,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,1 (1,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 3,34 (0,93) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 20,9 prosenttia ja oli 140,7 (116,4) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli tilikauden päättyessä 6,3 (5,1) miljardia euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon määrittämisessä siirryttiin ns. kauppa-arvomenetelmästä tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään 31.12.2019 alkaen.
 • Taloudellinen vuokrausaste parani ja oli tilikaudella 97,2 (97,0) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 259,9 (365,2) miljoonaa euroa eli 69,2 (101,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 12,51 (9,54) euroa ja oman pääoman tuotto oli 30,3 (10,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 20,5 (7,2) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) kasvoi 32,5 prosenttia ja oli 15,49 (11,69) euroa.
 • Rakenteilla oli tilikauden päättyessä 1 316 (1 064) Lumo-asuntoa.
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,34 euroa osakkeelta.

Kojamon omistuksessa oli tilikauden lopussa 35 272 (34 713) vuokra-asuntoa. Vuoden 2019 aikana hankittiin 260 (1 049) asuntoa, valmistui 816 (1 258) asuntoa, myytiin 520 (1 908) asuntoa sekä purettiin tai muuten muutettiin 3 (-69) asuntoa.

Kojamon päivitetty strategia 2020–2023

Hallitus on vuoden 2019 aikana käynyt läpi strategiaprosessin ja päivittänyt Kojamon strategiaa. Strategiaan ei tehty merkittäviä muutoksia. Strategiakautta jatkettiin vuoteen 2023 ja strategisiin painopisteisiin sekä tavoitteisiin tehtiin tarkennuksia. Aiempi strategiakausi kesti vuoden 2021 loppuun asti.

Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista ja visiomme olla asumisen edelläkävijä ja ykkösvalinta. Haemme vahvaa kasvua entistä kannattavammalla liiketoiminnalla. Tätä tukee optimoitu rahoitusrakenne. Meillä on kyky toteuttaa kasvua monikanavaisesti ja reagoida nopeasti mahdollisuuksiin. Panostamme vahvasti palvelullistumiseen ja hyödynnämme digitalisaation tuomia ratkaisuja toiminnassamme.

Päivitetyt strategiset painopisteet ovat

 • paras asiakaskokemus
 • vahva kasvu
 • operatiivinen erinomaisuus
 • vastuullisuus ja kestävä kehitys
 • osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka
 • uusiutuminen digitalisaatioratkaisuin

Vanhat painopisteet olivat paras asiakaskokemus, omistaja-arvon pitkäjänteinen kehittäminen, johtava kestävässä kehityksessä sekä osaavin ja energinen työpaikka.

 

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet 2020–2023 ovat seuraavat

Strategiset tavoitteet 2020–2023 Tavoite
Liikevaihdon vuosikasvu, % 4–5 %
Vuosittaiset investoinnit, M€ 200–400 M€ / vuosi
FFO/liikevaihto, % > 36
Loan to Value (LTV), % < 50
Omavaraisuusaste, % > 40
Nettosuositteluindeksi (NPS) 40

Vanhat tavoitteet olivat sijoituskiinteistöjen käypä arvo 6 miljardia euroa, asuntojen lukumäärä noin 38 000 kpl, omavaraisuusaste yli 40 prosenttia, Loan to Value (LTV) alle 50 prosenttia, kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yli 32 prosenttia liikevaihdosta sekä nettosuositteluindeksi 40.

Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellisen aseman.

Päivitetystä strategiasta kerrotaan lisää kohdassa Strategiset tavoitteet ja niiden toteuttaminen.

Keskeiset tunnusluvut

  10-12/2019 10-12/2018 Muutos% 2019 2018 Muutos%
Liikevaihto, M€ 95,1 91,2 4,3 375,3 358,8 4,6
Nettovuokratuotto, M€ *) 60,1 60,0 0,2 247,3 234,0 5,7
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 63,3 65,8   65,9 65,2  
Voitto ennen veroja, M€ *) 839,9 77,7 980,5 1 031,3 277,3 271,9
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 851,5 89,9 847,1 1 083,1 325,1 233,2
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 895,7 98,6   288,6 90,6  
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 50,0 49,7 0,7 210,3 196,5 7,0
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 52,6 54,5   56,0 54,8  
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 34,6 34,7 -0,1 140,7 116,4 20,9
FFO liikevaihdosta, % *) 36,4 38,0   37,5 32,4  
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 34,6 34,7 -0,1 140,7 117,3 20,0
Sijoituskiinteistöt, M€       6 260,8 5 093,2 22,9
Taloudellinen vuokrausaste, %       97,2 97,0  
Korollinen vieras pääoma, M€  *)       2 674,2 2 485,5 7,6
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *)       30,3 10,1  
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *)       20,5 7,2  
Omavaraisuusaste, % *)       46,9 43,0  
Loan to Value (LTV), % 1) *)       40,5 45,9  
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€       3 828,0 2 889,1 32,5
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 84,3 59,4 41,9 259,9 365,2 -28,8
Henkilöstö tilikauden lopussa       296 298  
             
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 2) 10-12/2019 10-12/2018 Muutos% 2019 2018 Muutos%
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta *) 0,14 0,14 0,0 0,57 0,49 16,3
Osakekohtainen tulos 2,72 0,25 988,0 3,34 0,93 259,1
Osakekohtainen EPRA NAV       15,49 11,69 32,5
Osakekohtainen oma pääoma       12,51 9,54 31,1
Osinko/osake 3)       0,34 0,29 17,2 
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista tilinpäätöstiedotteen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.  
1) IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardiin siirtymän vaikutus tunnusluvun arvoon tilikaudella oli 0,6 prosenttiyksikköä. 2) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden. 3) 2019: Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,34 euroa/osake.

Kojamon näkymät 2020
 

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 edellisestä vuodesta 2–6 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2020 olevan 142–156 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Olemme vuoden 2019 aikana edistyneet strategiamme toteutuksessa suunnitellusti. Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia, nettovuokratuotto 5,7 prosenttia ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) jopa 20,9 prosenttia. Menestystämme ovat tukeneet onnistuneet investoinnit, Like-for-Like-vuokratuottojen kasvu sekä operatiivisen toiminnan onnistuminen. Vuoden lopulla 98,8 % asunnoistamme sijaitsi strategiamme mukaisella seitsemällä kasvukeskusalueella. Siirryimme vuoden lopussa sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon määrittämisessä niin kutsutusta kauppa-arvomenetelmästä tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään. Muutoksella oli merkittävä positiivinen vaikutus sijoituskiinteistöjemme käypään arvoon ja tätä kautta koko vuoden tulokseen.

Kilpailu investointimarkkinassa on pysynyt vuoden aikana kovana. Olemme siitä huolimatta onnistuneet kasvamaan monikanavaisesti. Keväällä käynnistetty niin kutsuttu käänteinen kilpailutus tuotti meille sopimukset SRV:n ja Hausian kanssa yli 900 asunnon rakentamisesta Helsingin seudulle. Osa asunnoista valmistui jo syksyllä, loput tukevat kasvuamme lähivuosina. Joulukuussa ostimme Valion Eläkekassalta ja Valion Keskinäiseltä Vakuutusyhtiöltä 143 asuntoa Helsingistä ja Vantaalta. Tämän lisäksi olemme onnistuneet ostamaan markkinoilta yksittäisiä kohteita Helsingin keskeisiltä paikoilta. Aloitimme vuoden aikana myös 1 066 asunnon rakentamisen. Lisäksi myimme vuoden aikana yhteensä 520 strategian ulkopuolista asuntoa.

Taloudellinen vuokrausasteemme vuonna 2019 nousi 97,2 prosenttiin vaihtuvuuden lievästä kasvusta huolimatta. Tasaista kasvua on tukenut sekä vuokrauksen prosessien kehittäminen että verkkokaupan kasvu. Vuonna 2019 jo puolet kaikista vuokrasopimuksista tehtiin verkkokaupan kautta. Asiakastyytyväisyytemme on myös korkealla tasolla, ja vuoden 2019 nettosuositteluindeksi oli 34. Vuoden alussa asiakkaamme saivat käyttöönsä My Lumo -mobiilisovelluksen, jonka avulla Lumo-asukkaat voivat esimerkiksi varata erilaisia palveluita, maksaa vuokran tai tehdä vikailmoituksen ja seurata sen etenemistä. Suuri osa asiakkaistamme on ottanut palvelun käyttöön, ja sen kehitys jatkuu, jotta voimme jatkossa tarjota lisää asiakkaidemme elämää helpottavia palveluita. 

Strategiamme on osoittautunut toimivaksi, ja jatkamme sen toteutusta myös tulevaisuudessa. Olemme jatkaneet strategiakautta vuoteen 2023 asti, tehneet tarkennuksia strategisiin painopisteisiin sekä tavoitteisiin.  Haemme vahvaa kasvua niin investoinneilla kuin palveluilla ja uusilla avauksilla, joilla tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa. Tarjoamme asiakkaillemme helppoa ja vaivatonta asioimista. Strategiaamme tukee optimoitu rahoitusrakenne. Luomme kilpailukykyä ja kannattavuutta toimialan parhailla toimintamalleilla. Uusiutumisen keskeisiä lähteitä ovat Kojamon innovaatio- ja palvelualusta sekä digitalisaatioratkaisuiden hyödyntäminen niin liiketoiminnassa kuin oman toimintamme tehostamisessa. Panostamme osaavan henkilöstöön ja dynaamiseen ja tulokselliseen yrityskulttuuriin.

Vastuullinen toiminta on aina ollut toimintamme ytimessä ja olemme vuoden aikana tehneet toimenpiteitä myös ympäristöystävällisten ja kestävien ratkaisujen kehittämiseen. Loppuvuodesta tiedotimme, että osassa kiinteistöjämme on otettu käyttöön hiilineutraali kaukolämpö, mikä vähentää ylläpidon hiilijalanjälkeä 10 prosenttia. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön kaikissa kiinteistöissämme vesisertifioidun kiinteistösähkön, mikä omalta osaltaan myös pienentää hiilijalanjälkeämme. Raportoimme tarkemmin vastuullisuuteen liittyvästä työstämme vuosikertomuksessamme, jossa sovellamme ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiviitekehystä ja EPRA:n (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevia suosituksia.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 13.2.2020 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168a, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2019-q4-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 855 857 0686

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 76850107#

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004
Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

 

 

Liitteet

Kojamo Tilinpäätöstiedote 2019 esitys (Kojamo tilinpäätöstiedote 2019 esitys.pdf)
Kojamon Tilinpäätöstiedote 2019 (Kojamon Tilinpäätöstiedote 2019.pdf)