Takaisin arkistosivulle
23.8.2019 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Kojamo Oyj Pörssitiedote 23.8.2019 klo 8.00

Kojamo Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Strategian mukaista kannattavaa kasvua ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Tämä on tiivistelmä tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto huhti–kesäkuusta 2019

–      Liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia ja oli 93,1 (89,8) miljoonaa euroa.

–      Nettovuokratuotto kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 66,8 (61,4) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 71,8 (68,4) prosenttia liikevaihdosta.

–      Voitto ennen veroja oli 85,9 (91,5) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 42,2 (53,4) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,0 (0,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,31) euroa.

–      Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 127,5 prosenttia ja oli 40,1 (17,6) miljoonaa euroa.

–      Bruttoinvestoinnit olivat 58,6 (39,5) miljoonaa euroa eli 62,9 (44,0) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–kesäkuusta 2019

–      Liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia ja oli 184,6 (178,0) miljoonaa euroa.

–      Nettovuokratuotto kasvoi 7,4 prosenttia ja oli 117,7 (109,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 63,8 (61,5) prosenttia liikevaihdosta.

–      Voitto ennen veroja oli 124,8 (140,5) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 52,6 (74,1) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,0 (1,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,48) euroa.

–      Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 68,1 prosenttia ja oli 66,4 (39,5) miljoonaa euroa.

–      Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 5,3 (4,9) miljardia euroa sisältäen 23,7 (0,0) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.

–      Taloudellinen vuokrausaste parani ja oli katsauskaudella 96,9 (96,5) prosenttia.

–      Bruttoinvestoinnit olivat 96,6 (243,2) miljoonaa euroa eli 52,3 (136,6) prosenttia liikevaihdosta.

–      Osakekohtainen oma pääoma oli 9,55 (9,11) euroa ja oman pääoman tuotto oli 8,5 (10,4) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,2 (7,3) prosenttia.

–      Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) oli 11,88 (11,17) euroa.

–      Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 329 (1 214) asuntoa.

–      Kojamo täsmentää näkymiään vuodelle 2019.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 35 194 (34 172) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden kesäkuun jälkeen on hankittu 167 (981) asuntoa, valmistunut 952 (1 360) asuntoa, myyty 100 (1 956) asuntoa sekä purettu tai muuten muutettu 3 (90) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

4-6/2019  4-6/2018  Muutos%  1-6/2019  1-6/2018  Muutos% 2018
Liikevaihto, M€ 93,1  89,8  3,7  184,6  178,0  3,7  358,8
Nettovuokratuotto, M€ *) 66,8  61,4  8,8  117,7  109,5  7,4  234,0
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 71,8  68,4  63,8  61,5  65,2
Voitto ennen veroja, M€ *) 85,9  91,5  -6,1  124,8  140,5  -11,1  277,3
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 99,2  104,4  -5,0  151,5  165,0  -8,2  325,1
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 106,5  116,3  82,1  92,7  90,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 56,9  50,7  12,2  98,8  90,0  9,9  196,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 61,1  56,4  53,6  50,6  54,8
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 40,1  17,6  127,5  66,4  39,5  68,1  116,4
FFO liikevaihdosta, % *) 43,1  19,6  36,0  22,2  32,4
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 40,1  18,5  116,7  66,4  40,4  64,5  117,3
Sijoituskiinteistöt, M€ 1)    5 303,2  4 923,3  7,7  5 093,2
Taloudellinen vuokrausaste, %    96,9  96,5  97,0
Korollinen vieras pääoma, M€ 2) *)    2 616,1  2 540,3  3,0  2 485,5
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *)    8,5  10,4  10,1
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *)    6,2  7,3  7,2
Omavaraisuusaste, % *)    41,9  41,6  43,0
Loan to Value (LTV), % 2) 3) *)    46,9  46,7  45,9
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€    2 936,0  2 760,3  6,4  2 889,1
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 58,6  39,5  48,4  96,6  243,2  -60,3  365,2
Henkilöstö kauden lopussa    329  347  298
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 4 4-6/2019  4-6/2018  Muutos%  1-6/2019  1-6/2018  Muutos%  2018
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta *) 0,16  0,08  100,0  0,27  0,17  58,8  0,49
Osakekohtainen tulos 0,27  0,31  -12,9  0,40  0,48  -16,7  0,93
Osakekohtainen EPRA NAV    11,88  11,17  6,4  11,69
Osakekohtainen oma pääoma    9,55  9,11  4,8  9,54

*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista puolivuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa.
1) Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
2) Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
3) IFRS 16 -standardiin siirtymän vaikutus tunnusluvun arvoon katsauskaudella oli 0,6 prosenttiyksikköä.
4) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.


Kojamon näkymät 2019 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 edellisestä vuodesta 3–5 prosenttia (aiemmin 2–7 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2019 olevan 134–144 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 130–143 miljoonaa euroa). Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan olevan noin tai ylittävän 300 miljoonaa euroa (aiemmin ylittävän 300 miljoonaa euroa). 300 miljoonan euron taso edellyttää asuntokohteiden ostoja loppuvuoden aikana.

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Strategiamme toteutuminen eteni odotetusti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liikevaihto, netto-vuokratuotto ja kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoivat vertailukaudesta. Kiin-teistöjen käypä arvo nousi 5,3 miljardiin euroon. Taloudellinen vuokrausaste parani 96,9 prosenttiin vuokrausprosessin kehittämisen ja verkkokaupan tukemana, vaikka tarjonta markkinassa on li-sääntynyt. Myös like-for-like-liikevaihto kasvoi vahvasti kasvun ollessa 2,8 prosenttia.

Tiedotimme kesäkuussa siirtyvämme sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon määrittämisessä niin kutsutusta kauppa-arvomenetelmästä tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään 31.12.2019 alkaen. Muutoksen taustalla on halu parantaa yhtiön vertailukelpoisuutta verrokkiyhtiöihin. Muutok-sen mahdollisten vaikutuksien selvitys on parhaillaan käynnissä, ja niistä tiedotetaan tarvittaessa erikseen.

Tavoitteemme kasvattaa sijoituskiinteistöjemme arvoa 6 miljardiin euroon vuoden 2021 loppuun mennessä eteni vahvasti katsauskauden aikana. Aloitimme katsauskauden aikana 648 uuden asunnon rakentamisen. Parhaillaan asuntoja on rakenteilla 1 329, joista 85 prosenttia valmistuu Helsingin seudulle.

Portfolio-ostojen ja asuntoaloitusten lisäksi meillä on myös hyvät mahdollisuudet löytää markkinoilta yksittäisiä ostettavia kohteita ja tätä kautta kasvattaa sijoitussalkkuamme. Ensimmäisen vuosipuo-liskon aikana olemme ostaneet yksittäisiä kohteita Helsingin keskustasta.

Katsauskauden jälkeen tiedotimme lisäksi sopineemme 478 asunnon myynnistä. Kauppa toteutuu elokuussa ja se on osa strategiaamme keskittää toimintaamme Suomen seitsemään suurimpaan kasvukeskukseen. Myytävät kohteet sijaitsevat pääsääntöisesti näiden kasvukeskusten ulkopuolella.

Sähköiset palvelut ovat vakiintuneet entistä vahvemmin osaksi tarjontaa Lumo-asukkaille. Verkko-kaupan kautta vuokrattujen asuntojen määrä on jo ylittänyt 12 000, ja keväällä asukkaillemme lan-seerattu My Lumo-verkkosovellus on löytänyt käyttäjäkuntansa. Palvelukehitys yhdessä kumppa-neidemme ja asiakkaidemme kanssa jatkuu osana normaalia liiketoimintaamme.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 23.8.2019 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168a, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2019-q2-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: 09 8171 0310

SE: +46 8566 42651

UK: +44 3333 000 804

US: +1 6319 131 422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 14812625#

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004
Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen 50 vuoden kokemuksella. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019 (Kojamo Puolivuosikatsaus 2019.pdf)
Kojamo Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019 esitysmateriaali (Kojamo Puolivuosikatsaus 2019, esitysmateriaali.pdf)