Takaisin arkistosivulle
7.5.2020 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020

Kojamo Oyj Pörssitiedote 7.5.2020 klo 8.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020

Kasvua ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja rakenteilla 1 651 Lumo-asuntoa

Tämä on tiivistelmä tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto tammi–maaliskuusta 2020

 • Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia ja oli 95,7 (91,5) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 10,2 prosenttia ja oli 56,0 (50,8) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 58,6 (55,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 51,7 (38,9) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 22,0 (10,4) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,1 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,13) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 11,8 prosenttia ja oli 29,4 (26,3) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 6,3 (5,2) miljardia euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste pysyi vertailukauden tasolla ja oli 96,9 (96,9) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 62,1 (38,0) miljoonaa euroa eli 64,8 (41,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) kasvoi 32,9 prosenttia ja oli 15,35 (11,55) euroa.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 12,30 (9,32) euroa ja oman pääoman tuotto oli 5,4 (5,5) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 (4,3) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 651 (1 280) Lumo-asuntoa.
 • Kojamo täsmentää näkymiään vuodelle 2020.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 35 392 (34 792) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden maaliskuun jälkeen on hankittu 244 (84) asuntoa, valmistunut 874 (836) ja myyty 522 (1 786) asuntoa sekä purettu tai muuten muutettu 4 (39) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

1-3/2020 1-3/2019 Muutos% 2019
Liikevaihto, M€ 95,7 91,5 4,6 375,3
Nettovuokratuotto, M€ *) 56,0 50,8 10,2 247,3
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 58,6 55,6 65,9
Voitto ennen veroja, M€ *) 51,7 38,9 32,8 1 031,3
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 68,3 52,3 30,6 1 083,1
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 71,4 57,2 288,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 46,4 42,0 10,5 210,3
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 48,5 45,9 56,0
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 29,4 26,3 11,8 140,7
FFO liikevaihdosta, % *) 30,7 28,8 37,5
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 29,4 26,3 11,8 140,7
Sijoituskiinteistöt, M€ 6 344,2 5 201,8 22,0 6 260,8
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,9 96,9 97,2
Korollinen vieras pääoma, M€ *) 2 745,6 2 634,7 4,2 2 674,2
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 5,4 5,5 30,3
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 4,8 4,3 20,5
Omavaraisuusaste, % *) 45,3 40,7 46,9
Loan to Value (LTV), % *) 39,5 46,7 40,5
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 3 794,0 2 854,8 32,9 3 828,0
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 62,1 38,0 63,4 259,9
Henkilöstö katsauskauden lopussa 300 299 296
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 1-3/2020 1-3/2019 Muutos% 2019
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta *) 0,12 0,11 9,1 0,57
Osakekohtainen tulos 0,17 0,13 30,8 3,34
Osakekohtainen EPRA NAV 15,35 11,55 32,9 15,49
Osakekohtainen oma pääoma 12,30 9,32 32,0 12,51

*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat -osiossa.

Kojamon näkymät 2020 (täsmennetty)
Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 edellisestä vuodesta 2–6 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2020 olevan 146–158 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 142–156 miljoonaa euroa).

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

COVID-19-pandemian vaikutukset Kojamon näkymiin

Pandemiasta huolimatta Kojamon johto arvioi, että yhtiön operatiivinen toiminta jatkuu pääosin häiriöttä. Asuntojen vuokraaminen jatkuu lähes normaalisti verkkokaupan mahdollistamana. Vuokrasaamisten määrä ei ole pandemian takia kasvanut, eikä näiden odoteta kasvavan merkittävästi lähiaikoina. Vuokrasaamisten ja luottotappioiden määrän kehittymistä seurataan aktiivisesti. Vuokrasaamisten kasvua pyritään ehkäisemään aktiivisella asukasneuvonnalla sekä asiakkaiden kanssa tehtävillä maksusuunnitelmilla ja ‑järjestelyillä.

Kojamon johto arvioi vuokra-asuntojen kysynnän säilyvän vahvana myös jatkossa. Pandemiasta johtuvat rajoitukset voivat lyhyellä aikavälillä vaikuttaa muuttohalukkuuteen ja estää sekä muuttovirtoja maan sisällä että työperäistä maahan muuttoa. Talouden epävarmuus voi vaikuttaa asuntolainanottohalukkuuteen, ja näin lisätä vuokra-asumisen suosiota.

Kojamo jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista. Toistaiseksi kaikki kehityshankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Rakennusyhtiöiden mahdolliset pandemiasta johtuvat haasteet voivat kuitenkin viivästyttää Kojamon hankkeita. Kojamon urakkasopimukset tehdään KVR (kokonaisvastuurakentaminen) -urakoina ja maksetaan valmistumisasteen mukaisesti.  Kojamon johto arvioi, että hankkeiden mahdollisella viivästymisellä ei ole olennaista vaikutusta kuluvan vuoden liikevaihtoon eikä FFO:hon.

Kojamon taloudellinen asema ja maksuvalmius ovat hyvät. Kojamo on pystynyt monipuolisen rahoitusrakenteensa ansiosta tekemään rahoitusjärjestelyjä keskeytyksettä. Kojamon johto arvioi, että mikäli rahoitusmarkkinat jatkuvat epävakaina, uuden rahoituksen hinta voi nousta merkittävästi.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 alkoi vahvasti. Liikevaihto, nettovuokratuotto sekä FFO kasvoivat vertailukaudesta. Kasvua tukivat sekä asuntokantamme että Like-for-Like-vuokratuottojen kasvu. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo kauden lopussa oli 6,3 miljardia euroa. Vuokrausasteemme pysyi vertailukauden tasolla.

Koronaviruspandemia on muuttanut maailmaa lyhyessä ajassa. Olemme kuitenkin pystyneet sopeuttamaan toimintaamme nykyisiin olosuhteisiin ja onnistuneet muun muassa siirtämään koko asiakaspalvelu- ja vuokraustoimintamme kotitoimistoihin. Verkkokaupan ansiosta asuntojen vuokraaminen jatkuu lähes normaalisti, ja asunto on mahdollista vuokrata ilman fyysistä ihmiskontaktia. Tarjoamme asukkaillemme joustavuutta vuokranmaksuun ja olemme ryhtyneet kiinteistöissämme varotoimenpiteisiin pandemian torjumiseksi ja rajoittamiseksi. Toistaiseksi kaikki työmaamme ovat pysyneet käynnissä ja seuraamme tilannetta jatkuvasti.

Pandemiasta huolimatta uskomme kaupungistumisen jatkuvan ja siksi jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista suunnitellusti. Olemme vuoden alkupuolella onnistuneet lisäämään kehityshankkeiden määrää entisestään. Tiedotimme maaliskuussa yhteistyösopimuksesta SRV:n kanssa 676 asunnon rakentamisesta Helsinkiin ja Espooseen. Yksi kohteista on Redin kauppakeskuksen yhteyteen rakennettava tornitalo, joka vie vuokra-asumisen kirjaimellisesti uudelle tasolle. Olemme lisäksi tiedottaneet rakennushankkeiden aloituksista Espoossa ja Vantaalla. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana aloitimme 454 asunnon rakentamisen, ja rakenteilla on parhaillaan 1 651 asuntoa.

Maksuvalmiutemme oli kauden lopussa hyvällä tasolla. Perustimme maaliskuussa 2,5 miljardin euron suuruisen ETMN (Euro Medium Term Notes) -joukkovelkakirjalainaohjelman, jonka puitteissa voimme jatkossa laskea liikkeeseen vakuudettomia eurobondeja. Ohjelma kattaa nykyisen strategiakauden rahoitustarpeet sekä sen jälkeisinä vuosina erääntyvien joukkovelkakirjalainojen uudelleenrahoituksen. Olemme myös tehneet toimenpiteitä vahvistaaksemme rahoitusasemaamme nykyisessä pandemiatilanteessa. Monipuolinen rahoitusrakenteemme on tukenut rahoituksen saatavuutta. Olemme varmuuden vuoksi kasvattaneet rahavaroja lisäämällä liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrää.

Palvelukehityksemme jatkuu ja panostamme tänä vuonna erityisesti Kojamon digitaalisen tiekartan kehittämiseen. Olemme alkuvuonna uudistaneet verkkokauppaamme, joka toimii kaiken vuokrauksen asiakasrajapintana. Verkkokaupan suosio kasvaa jatkuvasti ja ensimmäisen vuosineljänneksen aikana verkkokaupan kautta tehtiin enemmän vuokrasopimuksia kuin perinteisellä hakemuksella.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus-audiocast

Koronaviruspandemiasta johtuen Kojamo ei järjestä tiedotustilaisuutta pääkonttorillaan. Sen sijasta tiedotustilaisuus toteutetaan suorana audiocast-lähetyksenä 7.5.2020 klo 10.00. Tilaisuuden kieli on englanti.

Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2020-q1-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 43662898#

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004
Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo osavuosikatsaus Q1 2020 (Kojamo Osavuosikatsaus Q1 2020.pdf)
Kojamo osavuosikatsaus Q1 2020 esitys (Kojamo osavuosikatsaus Q1 2020 esitys.pdf)