Takaisin arkistosivulle
5.11.2020 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Kojamo Oyj Pörssitiedote 5.11.2020 klo 8.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Kasvu jatkuu, rakenteilla olevien asuntojen määrä yli kaksinkertaistunut

Tämä on tiivistelmä tammi–syyskuun osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto heinä–syyskuusta 2020

 • Liikevaihto kasvoi 0,6 prosenttia ja oli 96,3 (95,7) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto laski 1,0 prosenttia ja oli 68,9 (69,5) miljoonaa euroa.
  Nettovuokratuotto oli 71,5 (72,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 72,8 (66,6) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 25,8 (18,4) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,0 (0,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,22) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 5,9 prosenttia ja oli 42,0 (39,7) miljoonaa euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 85,1 (79,0) miljoonaa euroa eli 88,4 (82,5) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–syyskuusta 2020

 • Liikevaihto kasvoi 2,3 prosenttia ja oli 286,8 (280,3) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 3,5 prosenttia ja oli 193,8 (187,2) miljoonaa euroa.
  Nettovuokratuotto oli 67,6 (66,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Voitto ennen veroja oli 198,0 (191,4) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 74,1 (71,0) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -0,7 (0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,64 (0,62) euroa.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 7,0 prosenttia ja oli 113,5 (106,1) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 6,6 (5,4) miljardia euroa sisältäen 2,4 (0,0) miljoonaa euroa Myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste laski vertailukaudesta ja oli 96,3 (97,1) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 264,1 (175,6) miljoonaa euroa eli 92,1 (62,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) kasvoi 31,3 prosenttia ja oli 15,90 (12,11) euroa.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 12,76 (9,72) euroa ja oman pääoman tuotto oli 6,8 (8,6) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 5,3 (6,3) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 2 532 (1 211) Lumo-asuntoa.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 35 613 (35 061) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden syyskuun jälkeen on hankittu 188 (117) asuntoa, valmistunut 446 (1 073) ja myyty 56 (548) asuntoa sekä purettu tai muuten muutettu -26 (3) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

7–9/2020 7–9/2019 Muutos% 1–9/2020 1–9/2019 Muutos% 2019
Liikevaihto, M€ 96,3 95,7 0,6 286,8 280,3 2,3 375,3
Nettovuokratuotto, M€ * 68,9 69,5 -1,0 193,8 187,2 3,5 247,3
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % * 71,5 72,6 67,6 66,8 65,9
Voitto ennen veroja, M€ * 72,8 66,6 9,4 198,0 191,4 3,5 1 031,3
Käyttökate (EBITDA), M€ * 87,2 80,1 8,8 240,8 231,6 4,0 1 083,1
Käyttökate liikevaihdosta, % * 90,6 83,7 84,0 82,6 288,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ * 61,4 61,4 -0,1 167,5 160,3 4,5 210,3
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % * 63,8 64,2 58,4 57,2 56,0
Kassavirta ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO), M€ * 42,0 39,7 5,9 113,5 106,1 7,0 140,7
FFO liikevaihdosta, % * 43,7 41,5 39,6 37,9 37,5
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ * 42,0 39,7 5,9 113,5 106,1 7,0 140,7
Sijoituskiinteistöt, M€ ¹⁾ 6 597,8 5 376,4 22,7 6 260,8
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,3 97,1 97,2
Korollinen vieras pääoma, M€ * 3 137,6 2 640,7 18,8 2 674,2
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 6,8 8,6 30,3
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) * 5,3 6,3 20,5
Omavaraisuusaste, % * 44,1 42,0 46,9
Loan to Value (LTV), % ²⁾* 42,1 46,7 40,5
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 3 928,4 2 993,3 31,2 3 828,0
Bruttoinvestoinnit, M€ * 85,1 79,0 7,7 264,1 175,6 50,4 259,9
Henkilöstö katsauskauden lopussa 309 293 296
Osakekohtaisen tunnusluvut, € 7–9/2020 7–9/2019 Muutos% 1–9/2020 1–9/2019 Muutos% 2019
Osakekohtainen kassavirta
ennen käyttöpääoman muutosta * 0,17 0,16 6,3 0,46 0,43 7,0 0,57
Osakekohtainen tulos 0,24 0,22 9,1 0,64 0,62 3,2 3,34
Osakekohtainen EPRA NAV 15,90 12,11 31,3 15,49
Osakekohtainen oma pääoma 12,76 9,72 31,3 12,51
* Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut, niiden laskentakaavat sekä ESMA-ohjeistuksen mukaiset täsmäytyslaskelmat-osiossa.
1) Sisältää Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
2) Ei sisällä Myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.

Kojamon näkymät 2020

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2020 edellisestä vuodesta 2-5 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2020 olevan 146-158 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja.

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa Like-for-Like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

COVID-19-pandemian vaikutukset Kojamon näkymiin

Kojamon johto arvioi, että pandemialla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön loppuvuoden näkymiin.

Toimitusjohtajan katsaus

Liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta kasvoi jopa 7 prosenttia. Onnistuneet investoinnit ovat tukeneet kasvuamme.

Tarjonta vuokra-asuntomarkkinoilla lisääntyi alkuvuodesta sekä valmistuneiden uusien kohteiden vuoksi että lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettujen asuntojen siirryttyä pitkäaikaiseen vuokraukseen pandemian seurauksena. Uskomme näiden vaikutusten kuitenkin olevan jo täysin markkinoilla. Pandemia on myös tilapäisesti hidastanut muuttoliikettä. Uskomme kuitenkin kaupungistumisen jatkuvan pandemian hellittäessä. Vuokrausasteemme on olosuhteista huolimatta hyvällä tasolla, ja asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksi NPS on vahva. Uusien vuokrasopimusten määrä oli heinäkuussa ennätystasolla, ja määrä on pysynyt hyvänä tämän jälkeenkin. Uusien sopimusten vaikutus näkyy kuitenkin vaiheittain sopimusten astuessa voimaan.  

Katseemme on vahvasti tulevaisuudessa. Vuokra-asumisen suosio kasvaa. Helsingissä, Tampereella ja Turussa vuokralla asuvien kotitalouksien määrä ylittää jo omistusasujien määrän, ja vuokralla asuvien kotitalouksien määrä on kasvanut kaikilla suurimmilla kaupunkiseuduilla. Ihmiset haluavat muuttaa kaupunkeihin, ja vuokra-asumisen vapaus kiinnostaa yhä enemmän. Uusien asuntojen tarve suurimmilla kaupunkiseuduilla kasvaa. Tarvetta uusille asunnoille tukevat kaupungistumisen lisäksi kotitalouksien pienenevä keskikoko.

Asuntotuotannon aloitusten ennustetaan jäävän kuluvana ja tulevana vuonna alle vuosittaisen tuotantotarpeen. Meille merkittävässä markkinassa Helsingissä kaupunki on asettanut vuosittaiseksi asuntotuotantotavoitteeksi 7 000 asuntoa, josta perheasuntojen osuutta haluttaisiin kasvattaa. Asumisen trendit huomioon ottaen tuotantotavoite vaikuttaa matalalta. Lisäksi näkemyksemme mukaan suurin tarve kohdistuu yksiöihin ja kaksioihin, joita tulisi pystyä rakentamaan riittävästi. Investoinneillamme tähtäämme vastaamaan kysyntään pitkällä tähtäimellä.

Hankekantamme on vahvistunut entisestään ja olemme vuoden aikana aloittaneet 1 556 uuden kodin rakentamisen. Vertailukauteen nähden rakenteilla olevien asuntojen määrä on yli kaksinkertaistunut. Olen tyytyväinen myös hankekantamme laatuun: olemme onnistuneet tekemään investointeja hankkeisiin, jotka vastaavat vaatimuksiamme muun muassa sijainnista, asuntojen koosta ja kannattavuudesta. 

Rakenteilla olevien kohteiden lisäksi tonttivarantomme sijaitsee Helsingin seudulla, jossa tarpeen uusille asunnoille ennustetaan olevan kaikista suurin. Taseemme on vahva ja mahdollistaa myös tulevaisuuden investoinnit nopeallakin aikataululla. Rakenteilla olevien kohteiden lisäksi meillä on sitovat esisopimukset yli 1 000 asunnon rakentamisesta Helsingin seudulle. Lisäksi Metropolia-kiinteistökehityshankkeessamme luomme tulevina vuosina uusia koteja vanhoihin oppilaitosrakennuksiin Helsingin ydinkeskustassa ja muilla hyvillä sijainneilla.

Vuoden aikana tekemämme vastuullisuustyö saavuttaa tärkeän merkkipaalun, kun julkaisemme vastuullisuusohjelmamme 2.12.2020. Samana päivänä järjestämme Investors’ Day –tapahtuman, jossa esittelemme ohjelman ja sen tavoitteet.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus webcast-lähetyksenä

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 5.11.2020 klo 10.00 webcast-lähetyksenä. Tilaisuuden kieli on englanti.

Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2020-q3-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 76174123#

Lisätiedot:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3004

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamon osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020 (Kojamon osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020.pdf)
Kojamon osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020 esitys (Kojamon osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020 esitys.pdf)