Takaisin arkistosivulle
6.11.2019 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

Kojamo Oyj Pörssitiedote 6.11.2019 klo 8.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

Kannattava kasvu jatkuu

Tämä on tiivistelmä tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto heinä–syyskuusta 2019

–      Liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia ja oli 95,7 (89,7) miljoonaa euroa.

–      Nettovuokratuotto kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 69,5 (64,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 72,6 (71,9) prosenttia liikevaihdosta.

–      Voitto ennen veroja oli 66,6 (59,1) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 18,4 (13,4) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,3 (-0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,22 (0,19) euroa.

–      Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) laski 6,1 prosenttia ja oli 39,7 (42,3) miljoonaa euroa.

–      Bruttoinvestoinnit olivat 79,0 (62,6) miljoonaa euroa eli 82,5 (69,8) prosenttia liikevaihdosta.

Yhteenveto tammi–syyskuusta 2019

–      Liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia ja oli 280,3 (267,7) miljoonaa euroa.

–      Nettovuokratuotto kasvoi 7,6 prosenttia ja oli 187,2 (174,0) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 66,8 (65,0) prosenttia liikevaihdosta.

–      Voitto ennen veroja oli 191,4 (199,5) miljoonaa euroa. Voittoon sisältyy 71,0 (87,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,2 (0,9) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,62 (0,67) euroa.

–      Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) kasvoi 29,8 prosenttia ja oli 106,1 (81,8) miljoonaa euroa.

–      Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 5,4 (5,0) miljardia euroa.

–      Taloudellinen vuokrausaste parani ja oli katsauskaudella 97,1 (96,8) prosenttia.

–      Bruttoinvestoinnit olivat 175,6 (305,8) miljoonaa euroa eli 62,6 (114,2) prosenttia liikevaihdosta.

–      Osakekohtainen oma pääoma oli 9,72 (9,32) euroa ja oman pääoman tuotto oli 8,6 (9,8) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,3 (6,9) prosenttia.

–      Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) oli 12,11 (11,39) euroa.

–      Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 211 (1 008) asuntoa.

–      Kojamo täsmentää näkymiään vuodelle 2019.

Kojamon omistuksessa oli katsauskauden lopussa 35 061 (34 416) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden syyskuun jälkeen on hankittu 117 (1 049) asuntoa, valmistunut 1 073 (1 319) asuntoa, myyty 548 (1 929) asuntoa sekä purettu tai muuten muutettu 3 (69) asuntoa.

Keskeiset tunnusluvut

7–9/2019  7–9/2018  Muutos%  1–9/2019  1–9/2018  Muutos% 2018
Liikevaihto, M€ 95,7 89,7  6,7 280,3 267,7  4,7 358,8
Nettovuokratuotto, M€ *) 69,5 64,5  7,8 187,2 174,0  7,6 234,0
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 72,6 71,9  66,8 65,0  65,2
Voitto ennen veroja, M€ *) 66,6 59,1  12,7 191,4 199,5  -4,1 277,3
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 80,1 70,1  14,3 231,6 235,1  -1,5 325,1
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 83,7 78,2  82,6 87,9  90,6
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 61,4 56,8  8,2 160,3 146,8  9,2 196,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 64,2 63,3  57,2 54,8  54,8
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 39,7 42,3  -6,1 106,1 81,8  29,8 116,4
FFO liikevaihdosta, % *) 41,5 47,1  37,9 30,5  32,4
FFO ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 39,7 42,2  -6,0 106,1 82,6  28,5 117,3
Sijoituskiinteistöt, M€ 5 376,4 4 997,9  7,6 5 093,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 97,1 96,8  97,0
Korollinen vieras pääoma, M€  *) 2 640,7 2 537,7  4,1 2 485,5
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 8,6 9,8  10,1
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 6,3 6,9  7,2
Omavaraisuusaste, % *) 42,0 42,2  43,0
Loan to Value (LTV), % 1) *) 46,7 46,2  45,9
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 2 993,3 2 814,6  6,3 2 889,1
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 79,0 62,6  26,3 175,6 305,8  -42,6 365,2
Henkilöstö kauden lopussa    293 304  298
Osakekohtaiset tunnusluvut, € 2 7–9/2019  7–9/2018  Muutos%  1–9/2019  1–9/2018  Muutos%  2018
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta *) 0,16 0,17  -5,9 0,43 0,35  22,9 0,49
Osakekohtainen tulos 0,22 0,19  15,8 0,62 0,67  -7,5 0,93
Osakekohtainen EPRA NAV    12,11 11,39  6,3 11,69
Osakekohtainen oma pääoma    9,72 9,32  4,3 9,54

*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa.
1) IFRS 16 -standardiin siirtymän vaikutus tunnusluvun arvoon katsauskaudella oli 0,6 prosenttiyksikköä.2) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.

Kojamon näkymät 2019 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2019 edellisestä vuodesta 3–5 prosenttia. Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2019 olevan 137–145 miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 134–144 miljoonaa euroa). Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan olevan noin 190–210 miljoonaa euroa, sillä loppuvuoden aikana ei odoteta tapahtuvan merkittäviä asuntokohteiden ostoja (aiemmin olevan noin tai ylittävän 300 miljoonaa euroa. 300 miljoonan euron taso edellytti asuntokohteiden ostoja loppuvuoden aikana). Investointimäärän muutoksella ei ole oleellista vaikutusta vuoden 2019 tulokseen.

Näkymissä on otettu huomioon toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like-vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Etenemme vahvasti strategiamme toteutuksessa, mistä osoituksena keskeiset tunnuslukumme kehittyivät positiivisesti. Kasvatimme tammi–syyskuussa niin liikevaihtoa, nettovuokratuottoa kuin kassavirtaa ennen käyttöpääoman muutosta (FFO). Like-for-like-vuokratuottojen kasvu parani myös vuoden takaisesta ja oli 2,8 prosenttia. Taseemme oli katsauskauden lopulla vahva, mikä mahdollistaa myös tulevaisuuden kasvun.

Olemme onnistuneet tekemään strategiamme mukaisia investointeja kilpaillusta markkinasta huolimatta. Keväällä käynnistimme niin kutsutun käänteisen kilpailutuksen, jonka pyysimme rakennusyhtiöiltä ehdotuksia noin 100 miljoonan euron investointiaihioista. Tämän seurauksena julkistimme elokuun lopulla sopimukset SRV:n ja Hausian kanssa yhteensä yli 900 asunnon rakentamisesta Helsingin seudulle. Nämä sopimukset tukevat kasvuamme tulevina vuosina. Ensimmäiset sopimuksiin kuuluvat asunnot valmistuivat jo syyskuussa.

Katsauskauden lopussa meillä oli rakenteilla 1 211 asuntoa. Tähän eivät sisälly sopimukset SRV:n ja Hausian kanssa. Lisäksi sovimme syyskuun alussa Hartelan kanssa lähes 100 asunnon rakentamisesta Espooseen. Olemme lisäksi onnistuneet ostamaan markkinoilta yksittäisiä kohteita Helsingin keskeisiltä paikoilta, mikä osoittaa, että kykenemme toteuttamaan kasvustrategiaamme erilaisia lähestymistapoja käyttäen. Heinäkuussa puolestaan tiedotimme sopineemme 478 strategiaan kuulumattoman asunnon myynnistä, joka toteutui elokuussa. Myynnistä huolimatta sijoituskiinteistöjemme käypä arvo jatkoi kasvuaan ollen kauden lopussa jo 5,4 miljardia euroa. Etenemme hyvin kohti tavoitettamme kasvattaa sijoituskiinteistöjemme arvo 6 miljardiin euroon vuoden 2021 loppuun mennessä.

Olemme menestyneet hyvin myös asiakkuuksissa. Taloudellinen vuokrausaste parani 97,1 prosenttiin, vuokrauksen prosessien kehittämisen ja verkkokaupan kasvun ansiosta. Syyskuun lopussa verkkokaupan kautta vuokrattujen asuntojen määrä ylitti jo 13 000. Yhä suurempi osuus vuokrasopimuksista tulee verkon kautta, ja pääkaupunkiseudulla niiden osuus on jo noin 60 prosenttia. Panostamme jatkossa yhä vahvemmin digitaalisten palveluiden kehitykseen. Tiedotimme katsauskauden jälkeen Katri Harra-Salosen nimityksestä Kojamon digijohtajaksi (CDO). Hänen kattava kokemuksensa tukee Kojamon strategian toteuttamista.

Tiedotimme kesäkuussa siirtyvämme sijoituskiinteistöjemme käyvän arvon määrittämisessä niin kutsutusta kauppa-arvomenetelmästä tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään. Muutoksen valmistelu on parhaillaan käynnissä ja edennyt niin pitkälle, että tiedotimme 1.11.2019 sen vaikutuksista. Uusi arvostusmenetelmä otetaan käyttöön 31.12.2019.

Jani Nieminen

toimitusjohtaja

Tiedotustilaisuus ja webcast

Kojamo järjestää institutionaalisille sijoittajille, analyytikoille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden 6.11.2019 klo 10.00 pääkonttorillaan osoitteessa Mannerheimintie 168a, Helsinki. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden jälkeen medialla on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä suomeksi.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä. Webcast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2019-q3-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: 09 8171 0310

SE: +46 8566 42651

UK: +44 3333 000 804

US: +1 6319 131 422

Puhelimitse tilaisuuteen osallistuvia pyydetään antamaan seuraava PIN-koodi: 99864467#

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004
Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3225

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, Irish Stock Exchange, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

Kojamo osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019 (Kojamo osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019.pdf)
Kojamo osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019 esitys (Kojamo osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019 esitys.pdf)