Takaisin arkistosivulle
5.11.2018 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

05.11.2018
TALOUS
Pörssitiedotteet

Pörssitiedote 5.11.2018 klo 12.00

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2018

Strategian toteuttaminen eteni investointien ja palvelunkehityksen kiihdyttämisen myötä

Tämä on tiivistelmä Kojamon osavuosikatsauksesta kaudelta 1.1.-30.9.2018. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kojamo.fi/sijoittajat.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto heinä-syyskuusta 2018

 • Liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia ja oli 89,7 (84,0) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 10,2 prosenttia ja oli 64,5 (58,5) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 71,9 (69,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli 59,1 (73,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 13,4 (33,2) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 5,0 (4,5) miljardia euroa.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 62,6 (64,3) miljoonaa euroa.

Yhteenveto tammi-syyskuusta 2018

 • Liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia ja oli 267,7 (251,3) miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto kasvoi 9,0 prosenttia ja oli 174,0 (159,7) miljoonaa euroa. Nettovuokratuotto oli 65,0 (63,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja oli 199,5 (205,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 87,5 (100,8) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta sekä sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 0,9 (1,5) miljoonaa euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 5,0 (4,5) miljardia euroa sisältäen 0,0 (3,9) miljoonaa euroa myytävänä olevia sijoituskiinteistöjä.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 96,8 (96,7) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit olivat 305,8 (193,7) miljoonaa euroa eli 114,2 (77,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen oma pääoma oli 9,32 (8,65) euroa ja oman pääoman tuotto oli 9,8 (11,2) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto oli 6,9 (7,7) prosenttia.
 • Osakekohtainen EPRA NAV (nettovarallisuus) oli 11,39 (10,88) euroa ja muutos vertailukauteen kauteen oli 4,7 prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 008 (1 760) Lumo-asuntoa.
 • Kojamo täsmentää näkymiään koskien liikevaihtoa ja kassavirtaa ennen käyttöpääoman muutosta.

Kojamon omistuksessa oli kauden lopussa 34 416 (34 046) vuokra-asuntoa. Edellisen vuoden syyskuun jälkeen on hankittu 1 049 asuntoa, valmistunut 1 319 asuntoa, myyty 1 929 asuntoa sekä purettu tai muuten muutettu 69 asuntoa.

Avainlukutaulukko

7-9/
2018
7-9/
2017
Muutos% 1-9/
2018
1-9/
2017
Muutos% 2017
Liikevaihto, M€ 89,7 84,0 6,7 267,7 251,3 6,5 337,0
Nettovuokratuotto, M€ *) 64,5 58,5 10,2 174,0 159,7 9,0 216,0
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % *) 71,9 69,6 65,0 63,6 64,1
Tulos ennen veroja, M€ *) 59,1 73,4 -19,5 199,5 205,4 -2,8 266,7
Käyttökate (EBITDA), M€ *) 70,1 83,7 -16,2 235,1 235,5 -0,1 308,2
Käyttökate liikevaihdosta, % *) 78,2 99,5 87,9 93,7 91,5
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA), M€ *) 56,8 50,2 13,1 146,8 133,2 10,2 179,5
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % *) 63,3 59,7 54,8 53,0 53,3
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ *) 42,3 33,8 25,1 81,8 78,7 3,9 107,8
FFO liikevaihdosta, % *) 47,1 40,2 30,5 31,3 32,0
Osakekohtainen kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, € *) 3) 0,17 0,15 13,3 0,35 0,34 2,9 0,47
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta ja ilman kertaluonteisia kuluja, M€ *) 42,2 33,8 24,9 82,6 78,7 4,9 107,8
Sijoituskiinteistöt, M€ 2) 4 997,9 4 516,3 10,7 4 710,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,8 96,7 96,7
Korollinen vieras pääoma, M€ 1) *) 2 537,7 2 352,7 7,9 2 283,0
Oman pääoman tuotto-% (ROE) *) 9,8 11,2 10,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) *) 6,9 7,7 7,5
Omavaraisuusaste, % *) 42,2 40,2 41,3
Loan to Value (LTV), % 1) *) 46,2 45,9 46,0
EPRA nettovarallisuus (NAV), M€ 2 814,6 2 495,7 12,8 2 548,8
Osakekohtainen EPRA NAV, € 3) 11,39 10,88 4,7 11,11
Bruttoinvestoinnit, M€ *) 62,6 64,3 -2,6 305,8 193,7 57,9 367,3
Henkilöstö kauden lopussa 304 302 316
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista osavuosikatsauksen Tunnusluvut-osiossa
1) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
3) Osakekohtaisten tunnuslukujen vertailutietoja on oikaistu ylimääräisen yhtiökokouksen 25.5.2018 tekemän osakkeiden jakamista koskevan päätöksen vaikutuksen huomioon ottamiseksi. Osakkeiden jakamisessa osakkeenomistajat saivat 30 uutta osaketta kutakin omistamaansa osaketta kohden.

Kojamon näkymät 2018 (täsmennetty)

Kojamo arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan vuonna 2018 edellisestä vuodesta 5-8 prosenttia (aiemmin 3-9 prosenttia). Lisäksi yhtiö arvioi konsernin kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) vuonna 2018 olevan 106-115 miljoonaa euroa, ilman kertaluonteisia kuluja (aiemmin 103-116 miljoonaa euroa). Uudistuotantoinvestointien ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa.

Näkymissä on otettu huomioon vuonna 2018 toteutuneiden asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta ja vuokrien kehityksestä sekä valmistuvien asuntojen määrä. Näkymät perustuvat yhtiön johdon arvioon liikevaihdon kehityksestä, nettovuokratuotosta, hallintokuluista, rahoituskuluista, maksettavista veroista ja valmistuvasta uudistuotannosta sekä johdon näkemykseen toimintaympäristön kehityksestä.

Näkymät perustuvat myös muuttoliikkeen ylläpitämään vahvaan kysyntään, joka kasvattaa like-for-like -vuokratuottoja. Yhtiön johto voi vaikuttaa liikevaihtoon ja kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) yhtiön oman liiketoiminnan kautta. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen, säädösympäristöön eikä kilpailutilanteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus

Etenimme strategian toteuttamisessa ja onnistuimme operatiivisessa toiminnassa myös kolmannella vuosineljänneksellä. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 5,0 miljardia euroa. Taloudellinen vuokrausaste oli hyvällä tasolla huolimatta markkinoille valmistuneiden uudiskohteiden lisääntyneestä määrästä. Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskaudella 96,8 prosenttia ja parani edelleen kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Vastaamme strategiamme mukaan kaupungistumisen, digitalisoitumisen sekä yhteisöllisyyden trendeihin. Haluamme tarjota asiakkaillemme arkea helpottavia, asumisen viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä parantavia palveluita. Tavoitteenamme onkin kehittää verkostomainen palvelualusta, jonka avulla palveluita voidaan ottaa käyttöön ketterästi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kojamon asunnot toimivat alustana, johon uudet palvelut ovat helposti kytkettävissä.

Katsauskauden aikana Lumo-verkkokaupassa tehtyjen sopimusten määrä kasvoi edelleen voimakkaasti. Lumo-verkkokaupassa on tehty yhteensä jo yli 7 500 vuokrasopimusta.

Kojamo ja kaukolämmön ohjauksen tekoälyratkaisuja toimittava Leanheat Oy tekivät sopimuksen, jonka mukaan Leanheatin tekoälypohjainen IoT-ratkaisu ohjaa jatkossa noin 26 000 Kojamon omistaman asunnon sisälämpötilaa. Sopimus kattaa 80 prosenttia Kojamon omistamasta asuntokannasta.

Kasvatimme katsauskaudella Lumo-liiketoimintaamme Suomen kasvukeskuksissa sekä valmistuneilla uudiskohteilla että ostamalla valmiita asuntoja. Ostimme vuoden alkupuoliskolla 981 asuntoa OP Ryhmään kuuluvilta kiinteistörahastoilta ja syyskuussa 68 asuntoa Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiö – ARS FENNICA sr:ltä. Katsauskaudella valmistui 895 uutta Lumo-vuokra-asuntoa. Katsauskauden päättyessä asuntojemme lukumäärä oli 34 416. Asuntojen ostot ja myynnit ovat osa strategiamme toteuttamista, jonka mukaisesti keskitymme seitsemään suurimpaan kasvukeskukseen.

Kojamo täyttää ensi vuonna 50 vuotta, ja juhlavuoden aikana vauhditamme palvelunkehitystä entisestään tavoitellessamme asumisen parasta asiakaskokemusta.

Jani Nieminen
toimitusjohtaja

Audiocast 5.11.2018 klo 14.00

Kojamo järjestää tiedotustilaisuuden suorana audiocast-lähetyksenä 5.11.2018 klo 14.00.

Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on myöhemmin saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://kojamo.fi/sijoittajat/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-raportit/

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua osoitteessa: https://kojamo.videosync.fi/2018-q3-results

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon:

FI: 09 8171 0310
SE: +46 8566 42651
UK: +44 3333 000 804
US: +1 6319 131 422

Lisätietoja:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Kojamo Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018

Kojamo Oyj osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018 esitys