Takaisin arkistosivulle
8.3.2007 | Uutiset

VVO:n taloudellinen kehitys jatkui vakaasti kasvavana

VVO jatkoi tasaisesti kasvavaa tuloskehitystään vuonna 2006. Tulos parani jo yhdennentoista kerran peräkkäin. VVO-konsernin liikevaihto oli 328,8 (307,9) miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 40,9 (38,6) miljoonaa euroa.

– Vuokra-asuntojen kysyntä on ollut hyvä. Vuokra-asuntomarkkinoiden kilpailutilanne on edelleen haastava ja omistusasumisen suosio vahva. VVO menestyi kilpailussa hyvin; vuokra-asuntojen käyttöaste- ja vaihtuvuustunnusluvut olivat alan parhaat. Menestyminen on osoitus siitä, että strategiset painotuksemme ovat oikeita. Panostamme edelleen palveluun, tehokkuuteen ja innovatiivisten uusien asumisratkaisujen kehittämiseen, kertoo VVO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtajaOlli Salakka.

Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema

VVO-konsernin liikevaihto oli 328,8 (307,9) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 86,0 (80,8) ja tulos ennen veroja 40,9 (38,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 74,4 (78,5) prosenttia tuli asuntovuokrauksesta, 22,6 (18,4) prosenttia asuntorakennuttamisesta ja 3,0 (3,1) prosenttia muusta toiminnasta.

Konsernitaseen loppusumma oli 1 903,5 (1 833,8) miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 3,8 (6,7) prosenttia. Konsernin omavaraisuusaste oli 13,7 (13,3) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 14,4 (13,8) prosenttia.

Rahoitus

Konsernin likviditeetti oli koko toimintavuoden 2006 hyvä. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 41,0 (125,4) miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 48,5 (44,1) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 465 (1 423) miljoonaa euroa.

Asuntovuokraus

Vuoden 2006 lopussa VVO omisti yhteensä 37 949 (38 101) vuokra-asuntoa. Konserniyhtiöiden omistamien kiinteistöjen tasearvo oli 1,4 miljardia euroa. Vuokra-asunnot sijaitsevat 90-prosenttisesti kasvavissa kaupungeissa mikä parantaa asuntojen kysyntää.

Markkinatilanteen lisäksi haasteena asuntovuokrauksessa olivat kohoavat kiinteistökustannukset. Vaihtuvuuden ja tyhjäkäyttömenetysten väheneminen paransivat tuloskehitystä, mutta kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskustannusten ripeä nousu söi suhteellista kannattavuutta. Asuntojen korjaustoimintaan käytettiin 72 Me. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat keskimäärin yli viisi prosenttia.

Vuokra-asuntojen käyttöaste 98,4 (97,5) ja asukasvaihtuvuus 24,9 (27,3) prosenttia olivat suhteellisesti parhaimmat koko alalla. Keskivuokrat tuoteryhmittäinen olivat 7,58 – 10,44. e/m2/kk. Vuokria korotettiin keskimäärin 1,7 prosenttia.

Asuntorakennuttaminen

Asuntorakennuttamisen vuoden 2006 liikevaihto ilman konsernin sisäisiä eriä oli 74,3 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 36,9 prosenttia. Asuntoja valmistui 882 ja uusia asuntoja aloitettiin 820. Kasvu on ollut maltillista ja kannattavuus säilynyt hyvällä tasolla. Asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

Investoinnit

Investoinnit keskittyvät nykyisten asuinkiinteistöjen laatutason ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä asuntojen määrän lisäämiseen kasvupaikkakunnilla. Vuonna 2006 valmistui neljä vuokrataloa omaan omistukseen. Talojen hankinta-arvo oli 18 miljoonaa euroa. Asuntoja taloissa on yhteensä 183. Asunnoista 99 toteutettiin vapaarahoitteisina ja loput valtion korkotuella.

2006 aikana aloitettiin kahden omaan omistukseen jäävän vuokratalon rakentaminen. Kohteiden hankinta-arvo on noin seitsemän miljoonaa euroa ja niihin tulee yhteensä 50 asuntoa. Osa investointisuunnitelmassa olleista hankkeista jäi aloittamatta tai niiden aloitusajankohta siirtyi korkean urakkahintatason vuoksi.

Kertomusvuoden aikana ei ostettu uusia vuokrakiinteistöjä. VVO:n omistukseen siirtyi yksi vuokrataloyhtiö sen enemmistöosakkeiden oston kautta. Helsingissä sijaitsevassa yhtiössä on 62 asuntoa. Asuntoja myytiin joko yksittäin tai kokonaisina kiinteistöinä siten, että myytyjen asuntojen yhteismäärä oli 397. Velattomat kauppasummat olivat yhteensä 8,9 miljoonaa euroa.

VVO:n uuden toimitalon rakentaminen aloitettiin elokuussa 2006. Uuteen toimitaloon saadaan sijoitettua kaikki pääkaupunkiseudulla olevat toiminnot lukuun ottamatta Kampissa sijaitsevaa VVO-kotikeskusta. Uusi toimitalo valmistuu keväällä 2008.

Henkilöstö

Vuoden 2006 lopussa VVO:lla työskenteli 388 (379) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 350 (350) ja määräaikaisessa 38 (29). Keskimääräinen palveluksessa oloaika on 6,9 vuotta. Vaihtuvuus oli 5 prosenttia. Vakituisia työsuhteita päättyi 18 ja eläkkeelle jäi 8 henkilöä.

Ympäristö

VVO:n toiminnan merkittävin ympäristövaikutus on energiankäytöstä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. VVO on sitoutunut energiansäästötavoitteeseen, joka on määritelty vuoteen 2012 ulottuvassa valtiovallan ja toimialan kanssa solmitussa Asuinkiinteistöjen energiansäästösopimuksessa.

Vuonna 2006 VVO:n lämpöenergian kokonaiskulutus oli 435 GWh, kiinteistösähkön 50 GWh ja veden 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Ominaiskulutuksissa ei ollut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. Lämmitysmuotona käytetään pääasiallisesti kaukolämpöä.

Kertomusvuoden aikana käynnistettiin kiinteistöjen ekotehokkuutta mittaavan PromisE-työkalun käyttöönotto esiselvityksillä sekä uustuotannon että vanhojen kiinteistöjen osalta. Tavoitteena on luokitella kiinteistökanta vuoteen 2009 mennessä. Mittaristo kytketään osaksi nykyistä kiinteistönhallintajärjestelmää. Uustuotannon suunnittelussa luokitus otetaan käyttöön vuodesta 2007 alkaen.

Näkymät vuodelle 2007

VVO:n taloudellisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana. Asuntojen kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana kasvupaikkakunnilla. Vuonna 2007 konsernin uudisrakennusinvestoinnit kasvavat huomattavasti edellisestä vuodesta. Asuntomyynnin ja omistusasuntotuotannon aloitusten uskotaan myös hieman lisääntyvän edellisvuoden tasosta.

Kuluvana vuonna panostetaan edelleen asiakkuuksien kehittämiseen ja kiinteistökannan korjaustoimintaan. Pitkään jatkunut tasaisesti paraneva tuloskehitys saattaa tilapäisesti katketa lähinnä rahoituskulujen kehitykseen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Rahoituskulut ovat kasvamassa korkokannan nousun ja kasvaneen maanhankinnan rahoituksen johdosta. Kuluvan vuoden tuloksen arvioidaan jäävän hieman edellistä vuotta pienemmäksi.

Osingonjako

Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 1,05 euroa osakkeelta eli yhteensä 6, 3 miljoonaa euroa.
Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Olli Salakka, toimitusjohtaja,
puh., 020 508 3774 tai 0400 421 187

Raimo Vehkaluoto, talousjohtaja,
puh., 020 508 3260 tai 0400 416 728

2007-talousluvut2.gif

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.