Takaisin arkistosivulle
9.3.2006 | Uutiset

VVO:n taloudellinen kehitys jatkui vakaana

VVO jatkoi tasaisesti paranevaa tuloskehitystään vuonna 2005. Paikallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen perustuvaa strategiaa jatkettiin tuloksekkaasti.

VVO-konsernin liikevaihto oli 307,9 M. (325,0 M? vuonna 2004). Konsernin tulos ennen veroja oli 38,6 (33,5) M?. VVO hankki omistukseensa 1 367 (1 177) valmista vuokra-asuntoa, joiden hankinta-arvo oli 105,3 M?. Vuoden 2005 lopussa VVO omisti yhteensä 38 101 (37 472) vuokra-asuntoa.

– Asuntoala on murroksessa. Vuokra-asuntomarkkinoiden kilpailutilanne on kova ja omistusasumisen suosio kasvaa edelleen. VVO menestyi kiristyvässä kilpailussa hyvin. Vuokra-asuntojen käyttöaste ja asukasvaihtuvuus olivat edelleen alan parhaimmistoa. VVO:n vuokra-asuntojen käyttöaste oli 97,5 (97,8) prosenttia ja asukasvaihtuvuus 27,3 (25,1) prosenttia, kertoo VVO-yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Olli Salakka.

– Uskomme, että yksi VVO:n menestystekijä on se, että olemme valtakunnallinen toimija, jolla on hyvä paikallisverkosto. VVO-kotikeskukset toimivat 13 paikkakunnalla ympäri Suomen. Tutkimustemme mukaan asiakkaat arvostavat paikallista asiantuntemusta asuntoasioissaan, sanoo Salakka.

Markkinatilanteen lisäksi haasteena olivat kohoavat kiinteistökustannukset. Vuosittaisiin huoltokorjauksiin ja kiinteistökannan arvoa säilyttävään ja parantavaan korjaustoimintaan käytettiin yhteensä 68 miljoonaa euroa. Vuositasolla kustannusnousu oli 5 – 6 prosenttia.

Lähes puolet VVO:n 38 101 vuokra-asunnosta sijaitsee Helsingin seudulla ja noin 40 prosenttia maan muissa kasvukeskuksissa. Toimintavuoden aikana VVO myi strategiansa mukaisesti asuinkiinteistöjä useilta pienemmiltä paikkakunnilta.

Toimintavuoden aikana VVO kehitti kanta-asiakasohjelman, jonka avulla palkitaan pitkäaikaisia asiakkaita. Ohjelma otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2006 aikana.

Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema

VVO-konsernin liikevaihto oli 307,9 (325,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskeminen johtui omistusasuntotuotannon osakemyynnin vähentymisestä edelliseen vuoteen verrattuna ja toisaalta siitä, että vuonna 2004 liikevaihtoa kasvatti poikkeuksellisesti lyhyellä (10 vuotta) korkotuella tuotettujen omaksi lunastettavien osaomistusasuntojen myynnit. Omistusasuntojen myynnin alentumisen vaikutus oli 10,0 ja osaomistusasuntojen 26,3 miljoonaa euroa.

Vuokratuottojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 6,3 (8,6) prosenttia. Liikevaihdosta 78,48 (77,71) prosenttia tuli kiinteistöomistuksesta, 18,42 (19,16) prosenttia rakennuttamisesta ja 3,10 (3,13) prosenttia muusta toiminnasta. Konsernin tilikauden tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja oli 38,6 (33,5) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 4,1 miljoonaa euroa realisoitavaan käyttöomaisuuteen liittyviä arvonalennuksia.

Konsernitaseen loppusumma oli 1 833,8 (1 718,3) miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 6,7 (5,2) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 1 436 (1 348) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman tuotto oli 13,77 prosenttia (12,61).

Konsernin omavaraisuusaste oli 15,94 (15,91) prosenttia.

Hallitus esittää, että osinkona jaetaan yksi euro osakkeelta eli yhteensä 6 009 780,00 euroa.

Rahoitus

Konsernin likviditeetti oli koko toimintavuoden 2005 hyvä.

Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 125,4 (120,4) miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 44,1 (67,9) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 436 (1 348) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Toimintavuonna VVO:n asuntotarjontaa vahvistettiin ja monipuolistettiin kasvupaikkakunnilla ostamalla valmiita asuntoja. Asunnoista luopumisella pienennettiin asuntojen sijainnista tai teknisestä kunnosta johtuvia riskejä.

VVO hankki omistukseensa 1 367 (1 177) valmista vuokra-asuntoa. Toimintavuonna ostettujen asuntojen hankinta-arvo oli yhteensä 105,3 miljoonaa euroa. Lisäksi aikaisemmin osittain omistettujen kiinteistöyhtiöiden osakkeiden ostolla VVO:n asuntokanta lisääntyi 217 (-) asunnolla.

VVO myi luopumisstrategiansa mukaisesti 1 371 (686) vuokra-asuntoa ja noin 4 000 neliömetriä pienteollisuus- ja liiketilaa. Kauppojen velaton myyntihinta oli 30,4 miljoonaa euroa. Toimintakauden aikana VVO:n toiminta kiinteistöomistajana päättyi 16 paikkakunnalla.

Vuoden 2005 aikana VVO:lle valmistui omaan omistukseen 416 (430) vuokra-asuntoa, joista vapaarahoitteisia oli 85 ja 331 oli valtion korkotuella rahoitettuja. Asuntojen hankinta-arvo oli yhteensä 50,1 miljoonaa euroa.

Rakennuttaminen

Vuonna 2005 rakennuttamisen osuus konsernin liikevaihdosta oli 18,42 (19,16) prosenttia. Yhtiön liikevaihto ilman konsernin sisäisiä eriä oli 56,7 (62,3) miljoonaa euroa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli vuoden lopussa 15 (2). Liiketoiminta-alueelle asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Uusia asuntoja valmistui vuonna 2005 yhteensä 1 406 (1170).

Henkilöstö

Konsernin henkilöstön määrä 31.12.2005 oli 379 henkilöä. Henkilöstöstä naisia on 63 prosenttia ja miehiä 37 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2006

VVO:n taloudellisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana ja myönteisenä. Kuluvana vuonna panostetaan edelleen asiakkuuksien kehittämiseen ja kiinteistökannan korjaustoimintaan. Kuluvan tilikauden tuloksen odotetaan kehittyvän positiivisesti.

VVO:n vuokra-asuntokanta kasvaa edelleen pääosin valmiita asuntoja ostamalla. Investoinnit suunnataan kasvupaikkakunnille ja luopumisstrategian mukaisesti vuokra-asuntoja myydään muuttotappioalueilla. Toiminnan tehokkuutta parannetaan muun muassa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla. Asuntojen kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana kasvupaikkakunnilla.

Vuonna 2006 konsernin uudisrakennusinvestoinnit ja ulkopuolisen rakennuttamisen volyymi laskevat hieman edellisestä vuodesta. Asuntomyynnin ja omistusasuntotuotannon aloitusten uskotaan hieman lisääntyvän edellisvuoden tasosta.

Lisätietoja:

VVO-yhtymä Oyj

Olli Salakka, toimitusjohtaja,
puh., 020 508 3774 tai 0400 421 187

Raimo Vehkaluoto, talousjohtaja,
puh., 020 508 3260 tai 0400 416 728

avainluvut-2001-2005_web.gif

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.