Takaisin arkistosivulle
2.3.2016 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n tilinpäätös­tiedote 1.1.2015–31.12.2015

YHTEENVETO VUODESTA 2015 (vertailukausi 1.1.–31.12.2014)

 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 234,9 (200,5) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 63,3 (56,2) % liikevaihdosta.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,0 (3,7) miljardia euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,6 (5,9) %.
 • Konsernin liikevaihto oli 370,9 (356,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.
 • Tulos ennen veroja oli 224,7(146,5) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta 70,3 (26,2) miljoonaa euroa. Hyvä tulos perustuu käyvän arvon muutokseen, alhaisiin rahoituskuluihin, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen ja ylläpitokulujen hallintaan.
 • Nettovuokratuotto oli 227,4 (210,0) miljoonaa euroa, joka on 61,3 (58,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,6 (98,1) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 189 (1 127) vuokra-asuntoa.
 • Konsernin omistuksessa oli 41 153 (40 793) vuokra-asuntoa 31.12.2015.

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUUSTA 2015 (vertailukausi 1.10.–31.12.2014)

 • Liikevaihto oli 94,7 (90,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.
 • Tulos ennen veroja oli 57,4 (50,0) miljoonaa euroa. Tulos kasvoi 7,4 miljoonaa euroa.
 • Nettovuokratuotto oli 56,9 (46,9) miljoonaa euroa, joka on 60,1 (52,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 81,1 (68,1) miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen

VVO-konsernin liikevaihto ja tulos olivat erinomaisia vuonna 2015 talouden yleisestä tilanteesta huolimatta. Sijoituskiinteistöjemme käypä arvo oli vuoden lopussa 4,0 miljardia euroa. Investoimme 235 miljoonaa euroa uudisrakentamiseen, vanhan asuntokannan ostoihin ja peruskorjaukseen. Tavoitteenamme on kasvattaa asuntomäärää 1 000 asunnon vuosivauhdilla. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 189 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa.

Vuoteen 2015 on sisältynyt paljon strategiamme toteuttamisen kannalta oleellisia muutoksia:

Siirryimme käyttämään kansainvälistä tilinpäätösstandardia (IFRS), jotta rahoituskanavia voidaan hyödyntää aiempaa monipuolisemmin ja voimme investoida voimakkaasti myös tulevaisuudessa.

Vastasimme asiakkaiden toiveisiin ja julkistimme verkossa toimivan asuntovuokraamon osoitteessa www.lumo.fi/kotinyt. Lumo kotinyt.fi -palvelu on täysin uudenlainen tapa vuokrata asunto heti. Asiakas valitsee itselleen sopivan Lumo-vuokra-asunnon, maksaa ensimmäisen kuukauden vuokran ja muuttaa esimerkiksi seuraavana arkipäivänä.

Myös ympäristöä säästävä yhteiskäyttöauto kiinnostaa asiakkaitamme. Toimme Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa tiettyihin Lumo-kohteisiin yhteiskäyttöauton.

Näillä ja muilla innovatiivisilla palveluilla tarjoamme asiakkaillemme asumisen helppoutta ja joustavuutta.

VVO-konserni julkisti vuoden 2015 lopussa keskittyvänsä strategiansa mukaan markkinaehtoiseen toimintaan ja kertoi 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteisen ARA-vuokra-asunnon siirtymisestä Y-Asunnoille.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2016

Suomen talouskasvu jäänee selvästi muuta euroaluetta hitaammaksi vuonna 2016. Vienti on kehittynyt aiemmin ennakoitua vaimeammin. Suomen talouden näkymiin vaikuttavat mm. teollisuuden rakennemuutos, heikentynyt kustannuskilpailukyky ja työikäisen väestön määrän supistuminen. Työllisyyden näkymät ovat heikot.

Euroopan keskuspankin kuukausittaiset 60 miljardin euron rahoitusarvopaperiostot tukevat euroalueen talouden kehitystä, vaikka näkymät ovat heikentyneet vuoden 2015 lopun aikana. EKP:n rahapolitiikan seurauksena yleisen korkotason ennakoidaan pysyvän edelleen alhaisena.

Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla. Vuokra-asuntojen kokonaistarjonnassa ei tällä hetkellä ole näkyvissä suurta muutosta. Uudistuotannon painopisteen arvioidaan säilyvän edelleen vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Yleisen markkinatilanteen johdosta rakennusliikkeet tarjoavat aktiivisesti kohteita toteutettavaksi vuokra-asuntoina.

Kaupungistumisen jatkuminen näkyy kerrostalorakentamisen määrän kasvuna suurimmissa kasvukeskuksissa. Turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen voi vaikuttaa vuokra-asuntojen kysynnän kasvuun kasvukeskuksissa.

Omistusasuntojen hintakehityksen oletetaan jatkuvan vakaana. Keskeisillä paikoilla sijaitsevien pienten asuntojen hintojen odotetaan nousevan hieman, ja reuna-alueilla isojen asuntojen hinnat saattavat hieman laskea. Omistusasuntojen uudistuotanto on haasteellista.

Rakennusliikkeiden aloitukset ovat alhaisella tasolla. Korjausrakentamisen volyymin kasvun arvioidaan jatkuvan ja samoin korkotason arvioidaan pysyvän alhaisena.

VVO-konsernin näkymät

Vuoden 2016 aikana VVO-konsernin taloudellisen vuokrausasteen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla vuokra-asuntojen kysynnän jatkuessa edelleen vakaana. VVO-konserni arvioi, että myyntien vaikutuksella oikaistut nettovuokratuotot kasvavat. Investointien odotetaan ylittävän vuoden 2015 tason.

Toimintaympäristö

Yleinen toimintaympäristö

Euroopassa suhdannetilanne parani hieman katsauskauden aikana. Yhdysvaltojen talous kehittyi odotusten mukaan myönteisesti. Maailmantalouden epävarmuus lisääntyi loppuvuotta kohti.

Suomessa talouskehitys jatkui vaisuna. Vienti ja teollisuustuotanto eivät ole elpyneet merkittävästi. Kotitalouksien ja yritysten luottamus on alhaalla. Tämä näkyi muun muassa omistusasuntojen kysynnässä ja rakennusinvestoinneissa.

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat hieman keskimäärin koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat maltillisesti, kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat.

Toimialan toimintaympäristö

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä. Pienillä vuokra-asunnoilla ja uudiskohteilla oli hyvä menekki erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla oli edelleen tarve uusille vuokra-asunnoille.

Uuden tarjonnan painopiste oli vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Uudisrakentamisen tai korjausrakentamisen hintatasossa ei tapahtunut huomattavaa muutosta. Omistusasuntotuotannon markkinatilanne mahdollisti vuokra-asuntojen rakennuttamisessa tavanomaista parempien neuvottelu-urakkahankkeiden toteutuksen.

Kaavoituksen hitaus ja pula rakentamiskelpoisesta tonttimaasta erityisesti pääkaupunkiseudulla heikensivät vuokra-asuntojen tuotantoedellytyksiä.

Liiketoiminta

VVO-Yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo katsauskauden lopussa oli 3,5 (3,7) miljardia euroa. Sijoituskiinteistöistä on siirretty myytävissä oleviin pitkäaikaisiin varoihin 0,5 miljardia euroa. VVO-konserni omisti vuoden lopussa 41 153 (40 793) vuokra-asuntoa sisältäen myytäväksi luokitellut sijoituskiinteistöt.

Asuntovuokrausliiketoiminnan erityispiirteenä on liiketoiminnan vakaus ja ennustettavuus, mikä tukee toiminnan kehittämisedellytyksiä. Yrityksen liiketoiminnan luonne, vahva taloudellinen asema ja tuloksentekokyky mahdollistavat investoinnit erilaisissa suhdannetilanteissa.

Liikevaihto

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2015 oli 370,9 (356,5) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 208,8 (176,4) ja VVO Arava -liiketoiminnan 165,8 (184,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Konsernin nettovuokratuotto oli 227,4 (210,0) miljoonaa euroa, joka on 61,3 (58,9) prosenttia liikevaihdosta. VVO Vapaa -nettovuokratuotto oli 134,6 (111,8) miljoonaa euroa. VVO Arava -nettovuokratuotto oli 94,9 (100,9) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 224,7 (146,5) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy sijoituskiinteistön käyvän arvon muutosta 70,3 (26,2) miljoonaa euroa sekä luovutusvoittoja ja -tappioita 2,7 (-4,6) miljoonaa euroa. Hyvä tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan sekä alhaisiin rahoituskuluihin. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -37,1 (-47,3) miljoonaa euroa.

Tase ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 4 236,1 (3 957,2) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 1 739,1 (1 579,5) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste 31.12.2015 oli 41,1 (40,0) prosenttia ja VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste 31.12.2015 oli 45,7 (45,8) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma 234,85 (213,30) euroa. Konsernin oman pääoman tuotto oli 10,8 (7,2) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 7,6 (5,9) prosenttia.

Konsernin maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä. Konsernin likvidit rahavarat olivat tilikauden lopussa 116,0 (114,4) miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa yritystodistusohjelmasta oli käytössä 108,8 (64,9) miljoonaa euroa. VVO-yhtymä Oyj solmi vuoden aikana 100 miljoonan euron sitovat kahdenväliset luottolimiittisopimukset, joiden maturiteetti on 2-5 vuotta. Lisäksi solmittiin 5 miljoonan euron suuruinen ei-sitova luottolimiitti. Luottolimiitit olivat käyttämättä tilinpäätöshetkellä.

Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 494,6 (1 850,1) miljoonaa euroa, joista markkinaehtoisten lainojen määrä oli 1 114,9 (930,7) miljoonaa euroa. Markkinaehtoisten lainojen suojausaste oli 72 (68) prosenttia. Tilikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista rahoitusta 195,9 (124,2) miljoonaa euroa. Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin velkaeriin siirrettiin korollisista veloista 460,7 miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat katsauskauden aikana 37,1 (47,3) miljoonaa euroa. Rahoituskuluja laskivat pienentyneet korkokulut, käyvän arvon muutos ei-suojauslaskennan piiriin kuuluvista johdannaisista sekä sijoitusten myyntivoitot.

Katsauskauden lopussa lainasalkun keskikorko oli 2,2 (2,6) prosenttia sisältäen korkojohdannaiset. Lainojen keskimaturiteetti tilikauden lopussa oli 9,8 (10,4) vuotta.

Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä kasvoi 360 (599) asunnolla ja oli tilikauden lopussa 41 153 (40 793) kappaletta. Asunnoista 28 716 (20 044) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 12 437 (20 749) VVO Arava -liiketoimintaan. Tilikauden lopussa konserni omisti asuntoja 40 (42) paikkakunnalla.

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen ja liiketilojen käypä arvo 31.12.2015 oli 3 999,2 (3 708,8) miljoonaa euroa mukaan lukien Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin varoihin luokiteltu 534,3 miljoonaa euroa. Käypä arvo kasvoi vuoden 2015 aikana 290,4 (198,2) miljoonalla eurolla. Muutoksiin sisältyy 70,3 (26,2) miljoonan nettovoitto sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvostamisesta. Muutokseen vaikuttivat asuntojen markkinahintojen kehitys, vuokrien ja hoitokulujen kehitys sekä yksittäisten kohteiden aravarajoitusten päättyminen.

Konsernin omistamien vuokrattavien asuntojen ja liiketilojen käypä arvo on määritetty neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon konsernin omistamien vuokra-asuntojen ja liiketilojen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on tilinpäätöshetkestä 31.12.2015. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Konsernin omistama tonttivaranto oli tilikauden lopussa noin 130 000 kem² ja alussa noin 120 000 kem². Tonttivarannon arvo taseessa oli tilikauden päättyessä noin 60 (39) miljoonaa euroa.

Asuntovuokraus

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä kaikilla VVO-konsernin toimintapaikkakunnilla. Suurin kysyntä kohdistui aiempien vuosien tapaan pienimpiin asuntoihin eli yksiöihin ja kaksioihin.

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste pysyi hyvänä ja oli tilikaudella 97,6 (98,1) prosenttia. Tilikauden päättyessä peruskorjausten vuoksi tyhjänä oli 334 (451) asuntoa.

Vaihtuvuus, mihin sisältyy sisäiset vaihdot, nousi hieman ja oli 27,2 (25,8) prosenttia.

Vuokratuottojen kokonaiskasvu tilikaudella oli 4,1 (3,9) prosenttia. Vuokratuottojen kasvuun vaikuttivat maaliskuussa 2015 tehty 3,5 (3,5) prosentin keskimääräinen vuokrantarkistus ja asuntokannan muutos.

Koko asuntokannan vuoden keskivuokra oli 13,45 (12,91) €/m2/kk ja tilikauden lopussa keskivuokra oli 13,66 (13,04) euroa. Markkinaehtoisen vuokranmäärityksen piiriin kuuluvien Lumo-brändin 28 167 (26 841) asunnon vuokra oli keskimäärin kauden aikana 13,72 (13,17) euroa ja tilikauden lopussa 13,99 (13,33) euroa. Omakustannusvuokranmäärityksen piiriin kuuluvien VVO-brändin 12 986 (13 952) asunnon osalta vastaava luku oli 12,87 (12,42) euroa ja tilikauden lopussa 12,93 (12,49) euroa.

Keskimääräinen asiakkuusaika pysyi korkealla tasolla ja oli 5,9 (5,9) vuotta. Aktiivisten hakemusten (hakemus voimassa 3 kk) määrä oli tilikauden lopussa 14 456 (15 785) kappaletta. Aktiivisia hakemuksia irtisanottua asuntoa kohden oli keskimäärin 18,6 (22,9) kappaletta. Tilikauden aikana saapui uusia asuntohakemuksia 61 201 (67 528) kappaletta. Hakemusten määrään vaikutti muun muassa Lumo kotinyt.fi -palvelun käyttöön otto.

Onnistuneen vuokravalvonnan ja asumisneuvonnan vuoksi vuokrasaatavien määrä suhteessa vuokraustoiminnan vuositason liikevaihtoon pysyi alhaisena ja oli katsauskauden päättyessä 0,9 (1,2) prosenttia. VVO-konsernin asumisen neuvontapalvelu laajeni tilikaudella koko maahan.

Katsauskaudella VVO-konserni julkisti verkossa toimivan asuntovuokraamon osoitteessa www.lumo.fi/kotinyt. Kotinyt.fi-palvelu on uudenlainen tapa vuokrata asunto heti: asiakas valitsee itselleen sopivan Lumo-vuokra-asunnon, maksaa ensimmäisen kuukauden vuokran ja muuttaa esimerkiksi seuraavana arkipäivänä. Uusi asuntovuokraamo osoittautui heti menestykseksi.

Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa otettiin käyttöön yhteiskäyttöauto yhteistyössä 25Rentin kanssa. Yhteiskäyttöauto on kyseisen Lumo-kohteen asukkaiden varattavissa ja käytettävissä taloyhtiön merkitsemältä parkkipaikalta.

DNA:n ja Elisan kanssa tehdyt sopimukset entistä nopeammasta laajakaistayhteydestä tulivat voimaan 1.1.2015: vuokraan sisältyvän 10 megatavun laajakaistayhteyden saa nyt lähes jokaiseen konsernin asuntoon.

Vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset valmistuivat katsauskauden aikana, ja niiden mukaan asukkaiden tyytyväisyys on pysynyt korkeana: lähes 90 prosenttia on suositellut tai valmis suosittelemaan VVO-konsernia vuokranantajana. Nettosuositteluindeksi (NPS) vuonna 2015 oli 38 (Uuden asukkaan kysely).

Vuoden 2015 taloksi valittiin Koulukatu 1 Lappeenrannasta VVO-konsernin valtakunnallisessa Asumisen Päivässä.

Investoinnit ja kiinteistökehitys

Konsernin bruttoinvestoinnit tilikauden aikana olivat 235,0 (200,5) miljoonaa euroa. Korjauskulut ja ajanmukaistamisinvestoinnit olivat tilikaudella yhteensä 92,3 (78,6) miljoonaa euroa, joista ajanmukaistamisinvestointien osuus oli 45,8 (29,1) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan osuus bruttoinvestoinneista oli 228,1 (186,4) ja VVO Arava -liiketoiminnan osuus 6,9 (14,3) miljoonaa euroa.

Kiinteistöjen hoitokustannusten muutos edellisvuoteen ilman korjauskuluja on pysynyt edellisvuoden tasolla ja oli -0,1 (-2,9) prosenttia. Hoitokustannusten laskuun vaikuttivat aiempaa laajempi kilpailutuskäytäntö sekä toiminnan yleinen tehostaminen ja poikkeuksellisen lämmin loppuvuosi.

Sitovia hankintasitoumuksia oli tilikauden päättyessä yhteensä 253,9 (265,9) miljoonan euron arvosta. Hankintasitoumuksilla toteutetaan noin 1 768 uutta asuntoa, joista rakenteilla tilikauden päättyessä oli 1 189.

Kiinteistöjen lämmitysenergian kulutus oli katsauskauden aikana 346 (384) GWh.

VVO-konserni teki noin 230 miljoonan euron investointipäätökset uudisrakentamisesta, valmiin kiinteistökannan ostoista ja korjaustoiminnasta vuonna 2015. Uudistuotannon aloitusten määrä pysyi lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna ja kohdistui pääosin pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2015 aloitettiin yhteensä 798 (856) Lumo-asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli tilikauden lopussa yhteensä 16 (16) kohteessa 1 189 (1 127) Lumo-asuntoa. Rakenteilla olevista asunnoista sijaitsee 908 (733) Helsingin seudulla ja 281 (394) muun Suomen kasvukeskuksissa.

VVO-konsernissa valmistui vuoden 2015 aikana 736 (750) Lumo-vuokra-asuntoa. Helsingin seudulle valmistui 502 ja muualle Suomeen 234 asuntoa.

VVO-konserni osti tilikaudella 64 (172) asuntoa.

Lisäksi konserni sopi Rakennusosakeyhtiö Hartelan kanssa noin 41 miljoonan euron arvoisesta vuokra-asuntotuotannosta Helsinkiin, Espooseen, Tuusulaan ja Lahteen. Tällä sopimuksella rakenteille tulee 205 asuntoa. Kyseessä on jatkosopimus syksyllä 2014 julkistetulle yli 100 miljoonan euron sopimukselle. Lisäksi Espoon kaupunki myi VVO-konsernille avoimella tarjouskilpailulla kerrostalotontin määräosan Tapiolasta Jousenpuiston asemakaava-alueelta. Tontin hankintahinta oli yhdeksän miljoonaa euroa.

Tilikauden aikana vuokra-asuntokannasta myytiin 458 (291) asuntoa mm. Jyväskylästä, Rovaniemeltä, Salosta, Mäntsälästä, Kouvolasta, Hyvinkäältä, Mikkelistä, Keravalta, Imatralta, Raumalta, Oulusta ja Lempäälästä. Myynneistä kirjautui sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoa ja -tappiota yhteensä 2,7 (-4,6) miljoonaa euroa.

Lähiajan riskit

VVO-konserni arvioi, että lähiajan riskit liittyvät ennen kaikkea Suomen talouden kehitykseen. Suomen talouden heikko kehitys voi aiheuttaa nettotuottojen laskua ja vuokrausasteen heikkenemistä sekä vaikuttaa negatiivisesti kiinteistöjen arvoihin. Lisäksi rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisääntyminen voi heikentää rahoituksen saatavuutta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

30.11.2015 allekirjoitetun esisopimuksen mukaisesti siirtyy Y-Säätiön konserniin kuuluvalle Kiinteistö OY Y-Asunnoille 8 631 vuokranmääritykseltään omakustannusperusteista ARA-vuokra-asuntoa eri puolilta Suomea. Kaupan toteutuksen yksityiskohdat ovat vielä kesken.

Osinko

Emoyhtiö VVO-yhtymä Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2015 on 188 723 664,19 euroa, josta tilikauden voitto on 159 582 730,80 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: osinkoa jaetaan A-osakkeelle viisi euroa osakkeelta eli yhteensä 37 012 800,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 151 710 864,19 euroa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jani Nieminen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 050 373 4847, jani.nieminen@vvo.fi
talousjohtaja Erik Hjelt, VVO-yhtymä Oyj, puh. 0400 472 313, erik.hjelt@vvo.fi

VVO-Yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.