Takaisin arkistosivulle
17.2.2011 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2010

VVO:n hyvä tuloskehitys luo valmiuksia ratkaista tulevaisuuden asumisen haasteita

Yhteenveto vuodesta 2010

VVO on Suomen suurin vuokra-asuntoyritys, joka omistaa noin 39 000 vuokra-asuntoa lähes 50 paikkakunnalla. VVO perustettiin osuuskuntana vuonna 1969. Nyt VVO on useiden ammattiliittojen ja eläkevakuutusyhtiöiden omistama julkinen osakeyhtiö. VVO-yhtymä Oyj:n liikevaihto vuonna 2010 oli 328,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 57,5 miljoonaa euroa. VVO:n strategia perustuu asiakasläheiseen toimintaan ja jatkuvaan kehittymiseen. Osoituksena tästä ansaitsimme vuoden 2009 Suomen laatupalkintokilpailussa R4E-tunnustuksen. VVO:n toimitalolle on lisäksi myönnetty Green Office -sertifikaatti ekologisesta toimistoympäristöstä.

Liikevaihto, tulos ja taloudellinen asema

VVO-konsernin liikevaihto oli 328,6 miljoonaa euroa (342,9 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja 327,2 miljoonaa euroa vuonna 2008). Liikevaihdosta 88,6 (81,7) prosenttia tuli asuntovuokrauksesta ja 11,4 (18,3) prosenttia asuntorakennuttamisesta.

Konsernin liikevoitto oli 100,6 (2009: 98,2, 2008: 91,5) miljoonaa euroa eli 30,6 (2009: 28,6, 2008: 28,0) prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 57,5 (41,0) miljoonaa euroa.

Konsernitaseen loppusumma oli 2 184,2 (2 170,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 0,6 (1,0) prosenttia. Konsernin oman pääoman määrä nousi 372,1 (322,0) miljoonaan euroon. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,3 (2009: 9,2, 2008: 8,0) prosenttia ja omavaraisuusaste 17,7 (2009: 15,3, 2008: 14,5) prosenttia.

Rahoitus

Konsernin maksuvalmius oli koko toimintavuoden hyvä. Lyhytaikaisen rahoituksen tarve väheni tasaisesti vuoden aikana myymättömän omistusasuntokannan pienentymisen johdosta.

Pitkäaikaisia lainoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 99,7 (85,6) miljoonaa euroa ja lyhennettiin 67,9 (48,4) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma tilikauden lopussa oli 1 654,9 (1 682,9) miljoonaa euroa.

Asiakkuuksien hallinta

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä lähes kaikilla toimintapaikkakunnilla. Voimakkain kysyntä kohdistui pienimpiin asuntoihin. Käyttöaste oli 98,1 (98,2) prosenttia. Vaihtuvuus aleni edellisvuodesta ja oli 20,5 (22,6) prosenttia. Vuokria korotettiin maaliskuun alusta lukien 2,3 (6,4) prosentilla. Keskivuokra vuoden lopussa oli 10,87 (10,57) euroa/m2/kk.

Asiakasläheisen strategian mukainen asuntojen vuokraus- ja tarkastusprosessi on käytössä koko maassa. Oma henkilökunta ennakkotarkastaa ja esittelee vapautuvat asunnot. Asukkaiden sähköisiä palveluita lisättiin ja niiden käyttö kasvoi tasaisesti.

Investointien ja kiinteistöjen hallinta

VVO:n omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä kasvoi ja oli vuoden lopussa 38 747 (38 519). VVO:n omistaminen vuokra-asuntojen tasearvo pysyi lähes ennallaan ja on 1,9 (1,9) miljardia euroa.

Toimintavuonna VVO:lle valmistui kuusi vuokratalokohdetta, jotka ovat korkotukilainoitettuja. Näissä on yhteensä 347 asuntoa. Uusia omaan omistukseen tulevia rakennuskohteita aloitettiin yhdeksän, joissa on yhteensä 660 asuntoa. Suurin osa kohteista on pitkällä korkotuella lainoitettua. Kohteiden hankinta-arvo on yhteensä noin 98,3 miljoonaa euroa ja ne sijoittuvat pääosin pääkaupunkiseudulle.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit tilikauden aikana olivat 137,1 (96,3) miljoonaa euroa. Investoinneista 108,8 (74,5) miljoonaa euroa kohdistui uustuotantoon ja 28,3 (21,8) miljoonaa euroa korjausmenoihin.

Urakkahintojen aleneminen ja valtion oikein mitoittamat tukitoimet mahdollistivat tavanomaista suuremmat asuntojen aloitusmäärät.

Rakennuttaminen

VVO Rakennuttaja Oy:n taseessa ovat myymättömät omistusasunnot ja pääosa konsernin tonttivarannosta. Yhtiön omistusasuntotuotantoa on ajettu alas VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen tammikuussa 2009 tekemän päätöksen mukaisesti. Tonttivarantoa on sopeutettu uuden strategian mukaiseksi.

Vuonna 2010 myytiin yhteensä 108 (223) omistusasuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli vuoden lopussa 91 (199), joista vuokrattuina oli 71 (113) asuntoa.

Ympäristövaikutukset

Vuonna 2010 VVO:n lämpöenergian kokonaiskulutus oli 452 (424) GWh, kiinteistö-sähkön 51,3 (51,0) GWh ja veden kokonaiskulutus 3,6 (3,6) miljoonaa kuutiometriä. Normeerattu lämmön ominaiskulutus putosi 3,6 (4,3) prosenttiin vuoteen 2009 verrattuna. Vuosien 2009 ja 2010 aikana lämpöenergian normeerattu kulutus on laskenut yhteensä lähes kahdeksan prosenttia.

Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Suunnitelmallisen riskienhallinnan päämääränä on varmistaa strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tunnistamalla ja arvioimalla merkittävimmät VVO:n liiketoimintaan liittyvät riskit sekä liittämällä riskienhallinta kiinteäksi osaksi VVO:n strategiaprosessia sekä toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä. Riskeistä raportoidaan johdolle ja hallitukselle kvartaaleittain.

Sisäinen tarkastus arvioi konsernin riskienhallintaa vuosittain ja raportoi riskienhallinnan tasosta hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Henkilöstö

Vuonna 2010 aloitettiin Laatukeskuksen koordinoima laaja henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin parantamisen Investors in People (IIP) -ryhmäkehityshanke. Sen perusajatuksena on parhaiksi todettujen henkilöstöjohtamisen käytäntöjen hyödyntäminen kehitettäessä esimiestyötä, sisäistä viestintää, henkilöstön osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi edistetään organisaation innovatiivisuutta.

Vuoden 2010 lopussa VVO:n palveluksessa työskenteli yhteensä 339 (332) henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa oli 312 (319) ja määräaikaisessa 27 (13). Keskimäärin henkilöstöä oli vuoden aikana 341 (2009: 346, 2008: 388).

Keskimääräinen palveluksessa oloaika oli 9,6 (9,3) vuotta. Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2010 oli 6,3 (11,5) prosenttia.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat

VVO:n hallitukseen ovat kuuluneet varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2010 saakka puheenjohtaja Riku Aalto (Metalliliitto ry) ja jäsenet Tomi Aimonen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Erkki Kangasniemi (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ), Markku Koskinen (Rakennusliitto ry), Juha Majalahti (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry), Risto Murto (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Antti Rinne (Ammattiliitto Pro) sekä Ann Selin(Palvelualojen ammattiliitto PAM ry).

Yhtiökokouksessa 25.3.2010 VVO:n yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Riku Aalto. VVO:n hallituksen jäseninä valittiin jatkamaan Tomi Aimonen, Erkki Kangasniemi, Risto Murto, Antti Rinne sekä Ann Selin. Uusiksi jäseniksi valittiin Matti Harjuniemi (Rakennusliito ry) ja Jani Salenius (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry).

Vuonna 2010 hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallitustyöskentelyä tukee kolme valiokuntaa: palkitsemis-, tarkastus- ja nimitysvaliokunnat.

Toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Olli Salakka. Toimitusjohtajan sijaisena on ollut diplomi-insinööri Urpo Piilo. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Kai Salli, KHT.

Johtoryhmän jäsenet

Johtoryhmän muodostivat toimitusjohtaja Olli Salakka, varatoimitusjohtaja Urpo Piilo, kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen, asiakkuusjohtaja Matti Niinimäki ja talousjohtaja Raimo Vehkaluoto.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

VVO-konsernin toimitusjohtajaksi nimitettiin 17.2.2011 varatoimitusjohtaja Urpo Piilo.

Näkymät vuodelle 2011

Suomen talouden kasvunäkymät ovat positiivisia, mutta kasvuvauhti hidastuu. Työttömyyden ennustetaan alenevan. Teollisia työpaikkoja menetetään edelleen, mutta palvelusektorille tarvitaan uutta työvoimaa.

Maahan- ja maassamuutto jatkuvat, mikä tuo kasvupaikkakunnille kysyntää myös vuokra-asuntomarkkinoilla. Alhainen korkotaso lisää omistusasuntokysyntää. Rakennusliikkeiden resurssit ovat perustajaurakoinnissa, jolloin vuokratalourakoiden tarjoushinnat nousevat ekotehokkuusvaatimusten nostaessa samanaikaisesti rakennuskustannuksia. Kasvupaikkakunnilla pula pienistä kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista jatkuu. Kysyntää vastaavaa vuokra-asuntotuotantoa on vaikea ylläpitää tilanteessa, jossa julkinen valta samanaikaisesti leikkaa tukipäätöksiä.

VVO:n tuloksen arvioidaan vuonna 2011 kehittyvän myönteisesti. Korkotaso pysyy vielä jonkin aikaa poikkeuksellisen alhaalla. Sen ansiosta suurella vieraan pääoman osuudella toimivan kiinteistöalan tulostaso säilyy hyvänä.

Osingonjako

Hallitus esittää, että osinkona jaetaan 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 11 103 840 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 31 643 104,91 euroa.
Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Urpo Piilo, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3301 tai 0400 459 691
Raimo Vehkaluoto, talousjohtaja, puh. 020 508 3260 tai 0400 416 728

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.