Takaisin arkistosivulle
27.8.2015 | Uutiset

VVO-yhtymä Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015: Nettovuokratuotto kasvoi, investoinnit jatkuivat

Yhteenveto tammi-kesäkuusta 2015 (vertailukausi 1.1.-30.6.2014)

 • Liikevaihto oli 183,1 (177,2) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu
 • Tulos ennen veroja oli 124,4 (65,4) miljoonaa euroa. Tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan ja alhaisiin rahoituskuluihin.
 • Nettovuokratuotto oli 113,2 (107,2) miljoonaa euroa, joka on 61,8 (60,5) prosenttia liike-vaihdosta.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,4 (98,2) prosenttia
 • Vaihtuvuus pysyi vertailukauden tasolla ja oli 13,7 (13,5) prosenttia
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 385 (919) vuokra-asuntoa
 • Konsernin omistuksessa oli 40 674 (40 462) vuokra-asuntoa 30.6.2015
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3,9 (3,6) miljardia euroa. Vuoden 2014 lopussa käypä arvo oli 3,7 miljardia euroa. Käyvän arvon muutos oli 156,6 (81,3) miljoonaa euroa, johon sisältyy 47,2 (-2,9) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 115,0 (101,7) miljoonaa euroa

Yhteenveto huhti-kesäkuusta 2015 (vertailukausi 1.4.-30.6.2014)

 • Liikevaihto oli 92,3 (89,1) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu
 • Tulos ennen veroja oli 64,1 (29,7) miljoonaa euroa. Tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan ja alhaisiin rahoituskuluihin. Tulokseen sisältyy 21,2 (-6,8) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta
 • Nettovuokratuotto oli 57,8 (55,3) miljoonaa euroa, joka on 62,7 (62,0) prosenttia liike-vaihdosta.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,4 (98,1) prosenttia
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 61,8 (69,4) miljoonaa euroa

VVO-konserni on siirtynyt 1.1.2015 lähtien laatimaan konsernitilinpäätöksensä, mukaan lukien osavuositilinpäätöksensä, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen:

VVO-konsernin liikevaihto- ja tuloskehitys sekä nettovuokratuoton kehitys jatkuivat hyvänä katsauskaudella. Jatkamme investointeja ja kasvatamme asuntotarjonnan määrää Suomen kasvukeskuksissa. Tavoitteenamme on vuosittain aloittaa vähintään 1 000 uuden asunnon rakentaminen sekä kasvattaa asuntomäärää myös vanhan asuntokannan hankintojen avulla. Konserni investoi katsauskaudella 115,0 miljoonaa euroa uudisrakentamiseen, vanhan asuntokannan ostoihin ja peruskorjaukseen.

Näkymät vuodelle 2015

Markkinanäkymät

Suomen talouden kehitykseen liittyvä epävarmuus jatkuu. Työllisyyden näkymät ovat edelleen heikot. Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet alkuvuodesta, mutta merkittävää käännettä parempaan ei silti vielä odoteta.

Euroopan keskuspankin alkuvuoden 2015 päätös ostaa rahoitusarvopapereita 60 miljardilla eurolla kuukaudessa tukee euroalueen talouden kehitystä. EKP:n rahapolitiikan seurauksena yleisen korkotason ennakoidaan pysyvän edelleen alhaisella tasolla, joskin odotukset lyhyiden korojen noususta muutaman vuoden tähtäimellä ovat kasvaneet.

Vuokra-asuntojen kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla. Vuokra-asuntojen kokonaistarjonnassa ei ole odotettavissa suurta muutosta. Uudistuotannon painopiste säilyy edelleen vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Yleisen markkina-tilanteen johdosta rakennusliikkeet tarjoavat aktiivisesti kohteita toteutettavaksi vuokra-asuntoina.

Kaupungistumisen jatkuminen näkyy kerrostalorakentamisen määrän kasvuna suurimmissa kasvukeskuksissa. Omistusasuntojen hintakehityksen oletetaan jatkuvan vuoden 2014 kaltaisena. Keskeisillä paikoilla sijaitsevien pienten asuntojen hintojen odotetaan nousevan hieman, reuna-alueilla isojen asuntojen hinnat saattavat hieman laskea.

Rakennusliikkeiden aloitukset ovat alhaisella tasolla. Korjausrakentamisen volyymin kasvu jatkuu.

VVO-konsernin näkymät

Tilikauden aikana VVO-konsernin taloudellisen vuokrausasteen odotetaan pysyvän hyvällä tasolla vuokra-asuntojen kysynnän jatkuessa edelleen vakaana. Investoinnit jatkuvat. Loppuvuoden aikana valmistuu 736 Lumo-asuntoa. Nettovuokratuottojen odotetaan kasvavan.

Toimintaympäristö

Yleinen toimintaympäristö

Suhdannetilanne oli hitaasti paranemassa Euroopassa katsauskauden aikana. Yhdysvaltojen talouden kasvu, öljyn hinnan lasku ja elvyttävä rahapolitiikka tukivat maailmantalouden myönteistä kehitystä. Euroopan keskuspankki jatkoi arvopaperiostoja toisella vuosineljänneksellä. EKP odottaa Euroopan talouskasvun kohenevan kuluvan vuoden aikana.

Suomessa talouskehitys jatkui vaisuna. Myönteistä oli kuluttajien luottamuksen vahvistuminen, vähittäiskaupan piristyminen ja viennin kasvu. Teollisuuden elpyminen oli silti edelleen heikkoa. Tämä näkyi muun muassa omistusasuntojen kysynnässä ja rakennusinvestoinneissa.

Toisella vuosineljänneksellä vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa nousivat hieman. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat hieman, kun taas muualla Suomessa hinnat nousivat hieman. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat laskivat koko maassa.

Rahoitusmarkkinoilla nähtiin heilahtelua huhtikuun lopulla. Euro vahvistui suhteessa Yhdysvaltojen dollariin ja pitkät korot nousivat pitkän laskujakson jälkeen.

Toimialan toimintaympäristö

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Pienillä vuokra-asunnoilla ja uudiskohteilla oli hyvä menekki erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla oli edelleen selkeä tarve uusille asunnoille.

Uuden tarjonnan painopiste oli vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Uudisrakentamisen tai korjausrakentamisen hintatasossa ei tapahtunut huomattavaa muutosta.

Omistusasuntotuotannon markkinatilanne mahdollisti vuokra-asuntojen rakennuttamiselle tavanomaista parempien neuvottelu-urakkahankkeiden toteutuksen.

Kaavoituksen hitaus ja pula rakentamiskelpoisesta tonttimaasta erityisesti pääkaupunkiseudulla heikensivät vuokra-asuntojen tuotantoedellytyksiä.

Liiketoiminta

Suomen suurin kiinteistösijoittaja ja suurin yksityinen, markkinaehtoinen vuokranantaja VVO-yhtymä Oyj tarjoaa monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman.

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo katsauskauden lopussa oli 3,9 (3,6) miljardia euroa. VVO-konserniin kuuluu 40 674 (40 462) asuntoa, joista 26 745 (26 349) on markkinaehtoisia Lumo-asuntoja ja 13 929 (14 113) omakustannusperusteisia VVO-asuntoja.

Asuntovuokrausliiketoiminnan erityispiirteenä on liiketoiminnan vakaus ja ennustettavuus, mikä tukee toiminnan kehittämisedellytyksiä. Yrityksen liiketoiminnan luonne, vahva taloudellinen asema ja tuloksentekokyky mahdollistavat investoinnit erilaisissa suhdannetilanteissa.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi VVO Vuokra-asunnot Oy:n yleishyödyllisyyden peruuttamista koskeneen hallintoriidan VVO-konsernin eduksi. Asia palautettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn uudelleen ratkaistavaksi alkuvuonna. ARA perui VVO:n hakemuksesta VVO Vuokra-asunnot Oy:n yleishyödyllisyysstatuksen.

Segmenttikohtainen informaatio

VVO-konsernin liiketoiminta on jaettu kahteen segmenttiin, VVO Vapaa- ja VVO Arava -liiketoimintaan. Segmenttijaon perusteena on aravalainsäädännön mukainen voitonjakorajoite.

VVO Vapaa -liiketoimintaan kuuluvat konsernin emoyhtiö VVO-yhtymä Oyj ja konserniyhtiöistä VVO Kodit Oy, VVO Vuokra-asunnot Oy, VVO Vuokratalot Oy ja VVO Palvelut Oy sekä ne muut konserniyhtiöt, joiden omistamiin asuntoihin kohdistuvat arava- ja korkotukilainsäädäntöön liittyvät vuokranmäärityksen rajoitukset päättyvät vuoden 2017 loppuun mennessä. Osaan VVO Vuokratalot Oy:n asunto-omaisuudesta kohdistuu aravalainsäädäntöön liittyviä kohdekohtaisia rajoituksia.

VVO Arava -liiketoimintaan kuuluvat ne konserniyhtiöt, joiden omistamiin asuntoihin kohdistuvat arava- ja korkotukilainsäädäntöön liittyvät vuokranmäärityksen rajoitukset päättyvät vuoden 2017 jälkeen. VVO Arava -liiketoimintaan kuuluvissa yhtiössä on voitonjakorajoite ja niistä voidaan tulouttaa kahdeksan prosentin tuotto omistajan yhteisöön sijoittamille Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn vahvistamille alkuperäisille omille varoille. VVO Arava -liiketoimintaan kuuluvien yhtiöiden vuotuisesta tuloksesta tuloutettavissa oleva tuotto on yhteensä noin kolme miljoonaa euroa. VVO Arava -liiketoimintaan sisältyvistä asunnoista osaan ei kohdistu aravalainsäädäntöön liittyviä kohdekohtaisia rajoituksia.

Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus

Konsernin nettovuokratuotto oli 113,2 (107,2) miljoonaa euroa, joka on 61,8 (60,5) prosenttia liikevaihdosta. VVO Vapaa -nettovuokratuotto oli 59,5 (55,9) miljoonaa euroa. VVO Arava -nettovuokratuotto oli 55,0 (52,6) miljoonaa euroa.

Konsernin tulos ennen veroja oli 124,4 (65,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy sijoituskiinteistön käyvän arvon muutosta 47,2 (-2,9) miljoonaa euroa sekä luovutusvoittoja ja -tappioita 1,4 (0,9) miljoonaa euroa. Tuloksen kasvu perustuu hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan, alhaisiin rahoituskuluihin ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -17,2 (-22,7) miljoonaa euroa.

Liikevaihto

VVO-konsernin liikevaihto 1.1.-30.6.2015 oli 183,1 (177,2) miljoonaa euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan liikevaihto oli 91,2 (87,4) ja VVO Arava -liiketoiminnan 94,1 (92,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraus-toiminnan tuotosta.

Tase, rahavirta ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 4 072,9 (3 866,5) miljoonaa euroa. Oman pääoman määrä oli 1 662,0 (1 523,7) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 40,9 (39,5) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 224,44 (205,77) euroa. VVO Vapaa -liiketoiminnan omavaraisuusaste oli 45,6 (46,0) prosenttia. Konsernin oman pääoman tuotto oli 12,1 (6,4) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 8,5 (5,4) prosenttia.

Konsernin likvidit rahavarat olivat katsauskauden lopussa 87,8 (134,0) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius oli katsauskaudella hyvä. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli katsauskauden lopussa liikkeellä 99,8 (59,4) miljoonaa euroa.

Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 1 887,0 (1 840,8) miljoonaa euroa, joista markkinaehtoisia lainoja oli 927,3 (838,1) miljoonaa euroa. Konsernin luototusaste katsauskauden päättyessä oli 48,4 (50,8) prosenttia.

Lainakannan keskikorko oli 2,3 (2,6) prosenttia ja lainojen keskimaturiteetti katsauskauden lopussa 14,1 (15,5) vuotta.

Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 40 674 (40 462) kappaletta. Asunnoista 19 933 (19 736) kuului VVO Vapaa -liiketoimintaan ja 20 741 (20 726) VVO Arava -liiketoimintaan. Katsauskauden lopussa VVO omisti asuntoja 42 (42) paikkakunnalla.

VVO:n omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden lopussa 3,9 (3,6) miljardia euroa. Käypä arvo kasvoi katsauskaudella 156,6 (81,3) miljoonalla eurolla. Muutokseen sisältyy 47,2 miljoonan euron nettovoitot sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo määritellään neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon VVO:n omistamien sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on annettu tilanteesta 30.6.2015. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Konsernin omistama tonttivaranto oli katsauskauden lopussa noin 110 000 kem² (110 000 kem²). Tonttivarannon käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 44,2 (34,4) miljoonaa euroa.

Asuntovuokraus

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä kaikilla VVO-konsernin toimintapaikkakunnilla. Suurin kysyntä kohdistui aiempien vuosien tapaan pienimpiin asuntoihin, yksiöihin ja kaksioihin.

Asuntojen taloudellinen vuokrausaste pysyi hyvällä tasolla ja oli katsauskaudella 97,4 (98,2) prosenttia. Katsauskauden päättyessä peruskorjausten vuoksi tyhjänä oli 568 (394) asuntoa. Vaihtuvuus, johon sisältyvät sisäiset vaihdot, pysyi samalla tasolla verrattuna tilikauden 2014 vastaavaan jaksoon ja oli 13,7 (13,5) prosenttia.

Markkinaehtoisten Lumo-asuntojen, 26 745 (26 349) kappaletta, keskineliövuokra oli katsauskauden lopussa 13,87 (13,21) euroa ja keskimäärin kauden aikana 13,69 (13,05) euroa. Omakustannusvuokranmäärityksen piiriin kuuluvien VVO-asuntojen, 13 929 (14 113) kappaletta, vastaavat luvut olivat kauden päättyessä 12,78 (12,41) euroa ja katsauskauden aikana keskimäärin 12,68 (12,34) euroa.

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkui hyvänä. Aktiivisten hakemusten (hakemus voimassa 3 kk) määrä oli katsauskauden lopussa 16 199 (20 881) kappaletta. Aktiivisia hakemuksia irtisanottua asuntoa kohden oli keskimäärin 18,6 (22,3) kappaletta. Katsauskauden aikana saapui uusia asuntohakemuksia 30 868 (35 695).

Keskimääräinen asiakkuusaika säilyi erinomaisena ja oli 5,9 (5,9) vuotta. Onnistuneen vuokravalvonnan ja asumisneuvonnan vuoksi vuokrasaatavien määrä suhteessa vuokraustoiminnan vuositason liikevaihtoon pysyi alhaisena ja oli katsauskauden päättyessä 1,2 (1,2) prosenttia.

VVO-konserni kehittää jatkuvasti sähköisten palvelujen valikoimaansa, jotta asiointi olisi mahdollisimman vaivatonta. Lumo- ja VVO-kodeissa asuville on tarjolla runsaasti sähköisen asioinnin palveluja. Viimeisin uudistus toi asukkaille ympäri Suomen mahdollisuuden varata ja vuokrata autopaikat helposti uudessa verkkopalvelussa.

VVO-konsernin asumisen neuvontapalvelu laajeni katsauskaudella koko maahan.

Investoinnit, realisoinnit ja kiinteistökehitys

Katsauskaudella käynnistyi 258 (242) asunnon rakentaminen. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 1 385 (919) asuntoa, joista vapaarahoitteisia oli 1 385 (858) ja valtion pitkällä korkotuella rahoitettuja 0 (61). Rakenteilla olevista asunnoista Helsingin seudulla sijaitsee 912 (759) asuntoa ja 473 (160) Suomen muissa kasvukeskuksissa.

VVO-konserni osti katsauskaudella 40 (74) asuntoa, jotka sijaitsevat Espoossa ja myi katsauskauden aikana 159 (156) asuntoa. Lisäksi VVO-konserni osti kaksi kehityskohdetta Helsingistä. Katsauskaudella valmistui 0 (343) uutta asuntoa. Vuoden loppuun mennessä arvioidaan valmistuvan 736 (749) asuntoa.

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 115,0 (101,7) miljoonaa euroa. Investoinneista 19,9 (12,2) miljoonaa euroa oli aktivoituja korjausmenoja. VVO Vapaa -liiketoiminnan osuus bruttoinvestoinneista oli 110,6 (93,0), VVO Arava -liiketoiminnan osuus 4,4 (8,9) miljoonaa euroa.

Korjausmenot yhteensä olivat 40,4 (32,9) miljoonaa euroa, joista tulosvaikutteisia korjauksia oli 20,5 (20,7) miljoonaa euroa.

Sitovia hankintasitoumuksia oli katsauskauden päättyessä yhteensä 238,5 (118,2) miljoonan euron arvosta.

Kiinteistöjen lämpötilakorjattu lämmitysenergian ominaiskulutus oli katsauskauden aikana 383 753 (383 646) MWh.

Henkilöstö

VVO-konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 393 (366) ja katsauskaudella keskimäärin 360 (335).

Konserni sai Suomen innostavimmat työpaikat 2015 -tunnustuksen syksyllä 2014 toteutetussa henkilöstötutkimuksessa. Nyt saadun tunnustuksen saavutti vain noin kuusi prosenttia sadoista suomalaisista yrityksistä, jotka toteuttivat People Power® -henkilöstötutkimuksen.

Johtaminen ja hallinto

VVO-yhtymä Oyj:n talousjohtaja, oikeustieteen lisensiaatti, eMBA Erik Hjelt (53 v.) aloitti tehtävässään 18.5.2015. Erik Hjelt toimii myös toimitusjohtajan varamiehenä.

Hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa ei tapahtunut muita muutoksia.

Vastuullisuus

VVO-yhtymä Oyj:n toiminta perustuu monipuolisen, turvallisen ja hyvän vuokra-asumisen tarjoamiseen. VVO-konserni osallistuu Suomen asuntopoliittiseen keskusteluun vuokra-asumisen aseman parantamiseksi.

Konsernin käytössä olevat harmaan talouden torjuntamallit ylittävät monelta osin lain vaatimukset. Kaikkien toimittajaverkostoon kuuluvien yritysten tilaajavastuutietoja valvotaan jatkuvasti tilaajavastuu.fi -verkkosivun Luotettava kumppani -palvelun kautta.

Toisella vuosineljänneksellä VVO-konserni ja Lassila & Tikanoja allekirjoittivat sopimuksen, jossa määritellään ja tarkennetaan yhtiöiden yhteistyössä noudattamaa vastuullisten hankintojen toimintamallia. Tilaajavastuulain huomioiminen yhteistyösopimuksessa tarkoittaa, että palvelun tilaajan on selvitettävä ja vastattava siitä, että ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sopimuskumppani hoitaa lainmukaiset velvoitteensa. Konserni teki vastaavan sopimuksen ISS:n kanssa vuoden 2014 joulukuussa.

Ilmastokumppanuussopimus Helsingin kaupungin kanssa jatkuu. Konserni on sitoutunut myös Vuokratalojen Energiatehokkuussopimukseen (VAETS), jossa 2016 tavoitteiksi on asetettu seitsemän prosentin lämmitysenergiansäästö vuoden 2009 tasoon verrattuna. Vuokratalojen energiasäästösopimuksessa (VAETS) vuodelle 2016 asetetut säästötavoitteet on saavutettu ja kiinteistösähkön osalta ylitetty.

Virkeä-ohjelman stipendejä myönnettiin 30 lupaavalle urheilijalle kevään 2015 haussa. Stipendin voi saada 12-20-vuotias nuori urheilija, joka sitoutumisellaan osoittaa halua menestyä lajissaan. Stipendejä on myönnetty vuodesta 2012 lähtien yhteensä 205. Virkeä-sponsoriurheilijoina ovat vuonna 2015 Lassi Etelätalo (yleisurheilu), Henry Manni (pyörätuolikelaus), Nooralotta Neziri (yleisurheilu), Venla Paunonen (yleisurheilu), Tommi Pulli (pikaluistelu), Mimosa Jallow (uinti) ja Jenni Saarinen (taitoluistelu).

VVO-yhtymän vuosikertomus sai vuoden 2014 vuoden parhaan vuosikertomuksen palkinnon listaamattomien yhtiöiden sarjassa Procomin järjestämässä kilpailussa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Suomen talous ei ole toistaiseksi elpynyt, mikä heijastuu asunto- ja rahoitusmarkkinoihin.

Pitkään jatkunut omistusasuntojen hintojen nousu on pysähtynyt koko maan tasolla. Asuntojen hintojen laskulla saattaa olla vaikutuksia kiinteistöomaisuuden käypään arvoon.

Rahoitusriskien osalta tilanne ei ole olennaisesti muuttunut vuoden 2014 tilinpäätöksessä kuvatusta. Rahamarkkinoiden epävarmuudesta aiheutuvat rahoitusriskit liittyvät lähinnä korkomarginaalien ja markkinakorkojen nousuun ja rahoituksen saatavuuteen, joiden voimakkaat muutokset voivat hidastaa uudistuotanto- ja korjausinvestointien käynnistämistä. Korkotason muutoksiin varaudutaan pitämällä markkinaehtoisten lainojen kiinteäkorkoinen osuus lähellä 80 prosenttia konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti.

Tarkempi kuvaus riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy tilinpäätöksestä ja vvo.fi-sivustolta.

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 info

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jani Nieminen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 050 373 4847, jani.nieminen(at)vvo.fi
talousjohtaja Erik Hjelt, VVO-yhtymä Oyj, puh. 0400 472 313, erik.hjelt(at)vvo.fi