Takaisin arkistosivulle
3.3.2017 | Pörssitiedotteet

VVO-yhtymä Oyj: VVO-yhtymä Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

03.03.2017
TALOUS
Pörssitiedotteet

PÖRSSITIEDOTE
3.3.2017 KLO 11.30

VVO-yhtymä Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

YHTEENVETO TAMMI-JOULUKUUSTA 2016

 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 696,0 (235,0) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 198,0 (63,3) prosenttia liikevaihdosta. Bruttoinvestoinneista oli 664,9 miljoonaa euroa uusien kohteiden hankintamenoja ja asuntokannan ostoja.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,3 (4,0) miljardia euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 (7,6) prosenttia.
 • Konsernin liikevaihto oli 351,5 (370,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä alkuvuonna toteutetuista vuokra-asuntokannan myynneistä.
 • Tulos ennen veroja oli 289,7 (224,7) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 163,3 (70,3) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta ja sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -10,4 (2,7) miljoonaa euroa. Konsernin hyvä tulos perustuu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen, alhaisiin rahoituskuluihin, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen ja ylläpitokulujen hallintaan.
 • Nettovuokratuotto oli 222,0 (227,4) miljoonaa euroa, joka on 63,2 (61,3) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuottoa laskivat vuokra-asuntokannan myynnit.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 97,4 (97,6) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 536 (1 189) vuokra-asuntoa.
 • Konsernin omistuksessa oli 34 974 (41 153) vuokra-asuntoa 31.12.2016. Asunnoista 31 108 (28 716) kuului Lumo-liiketoimintaan ja 3 866 (12 437) VVO-liiketoimintaan.

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUUSTA 2016

 • Liikevaihto oli 84,6 (94,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui vuokra-asuntokannan myynneistä.
 • Tulos ennen veroja oli 135,4 (57,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 94,8 (17,9) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
 • Nettovuokratuotto oli 49,6 (56,9) miljoonaa euroa, joka on 58,6 (60,1) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuottoa laskivat vuokra-asuntokannan myynnit.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli kaudella 97,8 (97,9) prosenttia.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 87,0 (82,4) miljoonaa euroa

TOIMITUSJOHTAJA JANI NIEMINEN

Yrityksen merkittävä uudistuminen ja historian suurimmat investoinnit

Katsauskausi 2016 oli tuloksellisesti erinomainen, perustuen asunto-omaisuutemme arvonnousuun, operatiivisen toimintamme onnistumiseen sekä hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen. Uudistuimme vahvasti rakentaen tulevaisuuden kilpailukykyä ympäristössä, jossa Suomi kaupungistuu, digitalisaatio etenee ja ihmisten arvostukset asumisensa ratkaisuissa kehittyvät nopeasti. Strateginen päätös keskittyä asuntosijoitusyhtiönä markkinaehtoiseen toimintaan ja vuokra-asumisen palvelumuotoiluun konkretisoitui katsauskaudella historian suurimpina investointeina sekä pitkien rajoitusten yleishyödyllisistä kohteista luopumisena.

Missiomme mukaisesti luomme parempaa kaupunkiasumista. Olemme kehittäneet rohkeasti toimintaamme ja innovoineet asumisen ratkaisuita ja palveluita tavoitteenamme entistäkin parempi asiakaskokemus. Viiden vuoden aikana olemme investoineet Lumo-liiketoiminnan kasvuun lähes 1,5 miljardia euroa. Ostojen lisäksi olemme käynnistäneet lähes 4 000 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon rakentamisen. Lumo-brändi on saavuttanut vahvan markkina-aseman, ja se muodostaa konsernimme liiketoiminnasta jo 90 prosenttia. Lumo-verkkokauppa on mullistanut asiakkaan aseman asunnon vuokraamisessa, ja palvelun kautta on tehty jo yli tuhat vuokrasopimusta. Lumo Kompakti tulee tarjoamaan uuden asumisen ratkaisun, ja yhteiskäyttöautopalvelu on laajentunut useille paikkakunnille.

Katsauskauden aikana kehitimme Lumo-liiketoimintaa 700 miljoonan euron ennätysinvestoinneilla. Hankimme ICECAPITAL Housing Fund II -rahaston 2 274 markkinaehtoista vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat valtaosin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Konsernimme yli 300 miljoonan euron sitovat hankintasitoumukset vuoden lopussa mahdollistavat 2 635 uuden Lumo-kodin valmistumisen.

Olemme aktiivisesti luopuneet kohteista, jotka eivät ominaisuuksiensa tai sijaintinsa johdosta tue strategiaamme. Realisoimme 8 571 omakustannusperusteisen vuokranmäärityksen yleishyödyllistä asuntoa Y-Säätiölle ja loppuvuodesta allekirjoitimme kauppakirjan, jolla katsauskauden jälkeen myytiin yhteensä 1 344 eri puolilla Suomea sijaitsevaa markkinaehtoista asuntoa Avant Capital Partnersin hallinnoimalle yhtiölle.

Mittavat investointimme edellyttävät myös monipuolisia rahoitusratkaisuita. Laskimme liikkeeseen vakuudellisen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan 17.10.2016 ja listasimme sen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssiin. Sovimme Euroopan investointipankin kanssa yhteensä 170 miljoonan euron pitkäaikaisesta rahoituksesta, jolla toteutetaan lähivuosina uusia lähes nollaenergiataloja (nZEB) Helsingin metropolialueelle ja muihin suurimpiin kasvukeskuksiin. EIP:n rahoitus liittyy investointiohjelmaan, jolla rakennutamme yhteensä 1 800 asuntoa.

Katsauskauden aikana tarkensimme strategiaamme ja uusimme arvomme vastaamaan uudistunutta toimintaamme sekä toimintaympäristöstä ja megatrendeistä tunnistettuja tulevaisuuden onnistumisten elementtejä. Strategiset painopisteemme ovat paras asiakaskokemus, osaavin ja energinen työpaikka, omistaja-arvon pitkäjänteinen kehittäminen ja johtajuus kestävässä kehityksessä. Nämä painopisteet konkretisoituvat käytännön toiminnaksi yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa. Uudet arvomme ovat seuraavat: Ilo palvella, Hinku onnistua ja Rohkeus uudistaa. Henkilöstömme panos arvotyössä oli äärimmäisen sitoutunutta ja eteenpäin vievää, antaen toiminnallemme vankan perustan.

Rakentamisen määrä ja toimijoiden aktiivisuus asuntomarkkinassa on ollut ilahduttavan suuri. Ny-kyiselläkään tahdilla ei kuitenkaan vielä täysin vastata nopeimmin kasvavien kaupunkikeskusten tarpeisiin. Konsernimme oli katsauskaudella johtava kiinteistöinvestointien toteuttaja ja Suomen suurin kiinteistösijoittaja 4,3 miljardin euron asunto-omaisuudella.

Markkinaosuutemme koko vuokra-asuntotarjonnasta on 4,2 prosenttia ja tulemme strategiamme 2021 mukaisesti jatkamaan merkittäviä investointeja sekä rakennuttamalla uutta että ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa suurimpien kasvukeskusten alueella. Haluamme vastata erityisesti Helsingin seudun vuokra-asuntokysyntään ja helpottaa työn perässä tapahtuvaa muuttoa kaupungistuvassa Suomessa. Investoimalla kannattavaan kasvuun rakennamme tulevaisuutta ja uskomme Lumo-brändin ja palvelumuotoilun näyttävän suuntaa asumisessa.

Kiitän asiakkaitamme aktiivisuudesta moninaisessa yhteistyössämme.

Jani Nieminen
Toimitusjohtaja

KESKEISET TUNNUSLUVUT

VVO-konserni 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto, M € 84,6 94,7 351,5 370,9
Nettovuokratuotto, M € 49,6 56,9 222,0 227,4
% liikevaihdosta 58,6 60,1 63,2 61,3
Tulos ennen veroja, M € 135,4 57,4 289,7 224,7
Operatiivinen tulos, M € 21,8 29,4 116,9 121,4
Sijoituskiinteistöt, M € 1) 4 298,9 3 999,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 97,8 97,9 97,4 97,6
Korollinen vieraspääoma, M € 2) 2 122,8 1 494,6
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 12,9 10,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 8,8 7,6
Omavaraisuusaste, % 40,7 41,1
Loan to Value, % 2) 46,7 39,4
Osakekohtainen tulos, € 14,58 6,14 31,38 24,23
Osakekohtainen omapääoma, € 251,20 234,85
Bruttoinvestoinnit, M € 87,0 82,4 696,0 235,0
Henkilöstö kauden lopussa 286 356
1) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä

VVO-KONSERNIN NÄKYMÄT

VVO-konserni arvioi nettovuokratuottojen vuonna 2017 olevan 208-220 miljoonaa euroa. Investoinnit uudistuotantoon ja asuntokannan ostoihin ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa. VVO-konserni arvioi operatiivisen tuloksen vuonna 2017 olevan 96-107 miljoonaa euroa. Näkymissä on otettu huomioon vuoden 2016 aikana toteutuneiden merkittävien asuntomyyntien ja vuodelle 2017 suunniteltujen asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta sekä rakenteilla olevien asuntojen määrä.

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiö VVO-yhtymä Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2016 on 152 587 002,95 euroa, josta tilikauden voitto on 67 499 178,76 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: osinkoa jaetaan A-osakkeelle kuusi euroa kahdeksankymmentä senttiä osakkeelta eli yhteensä 50 337 408,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 102 249 594,95 euroa.

Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

VVO-yhtymä Oyj
VVO-yhtymä Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Asuntosijoitusyhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun vuoteen 2021 mennessä rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. www.vvokonserni.fi

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

Tilinpäätös_2016_info