Takaisin arkistosivulle
29.2.2012 | Uutiset

Vuokrien määräytymisestä, jyvityksestä ja tasauksesta VVO:ssa

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon vuokranmäärityksen perustana on omakustannusperiaate, jossa omistajayhteisön tasolla kohteista vuokratuloina kertyvät tuotot ja kulut vastaavat toisiaan. Saman omistajan omistamien vuokratalojen vuokria suositellaan tasattavaksi valtion tukemassa tuotannossa. Tasausryhmän sisällä vuokrat määritellään vastaamaan mahdollisimman hyvin asuntojen käyttöarvoa ja ovat keskenään talokohtaisesti että valtakunnallisesti oikeudenmukaisessa suhteessa. Kokonaisuuden tasolla vuokratuotot vastaavat kuluja.

Tasausryhmää käsitellään yhtenä kokonaisuutena ja kohdekohtaisesti vuokrat voivat ylittää tai alittaa omakustannusvuokran. Kohde- ja aluekohtaisesti tilanteet vaihtelevat vuosittain, kun esimerkiksi eri kohteita korjataan eri aikoina. Mitä suurempi tasausryhmä on, sitä pienempi vaikutus korjauksilla ja tyhjäkäytöllä on yksittäisen kohteen ja sen asukkaiden vuokriin.

VVO on valtakunnallinen toimija, joka omistaa valtion tukemaa tuotantoa yhteensä yli 20 000 asuntoa yli 40 paikkakunnalla. VVO:n tasausryhmään kuuluvat valtakunnallisesti kaikki VVO:n omistamat valtion tukemat asunnot.

Julkisuuteen on nostettu yksittäisiä kohteita, jossa ei väitteiden mukaan ole huomioitu vuokrantasauksen kokonaisuutta. Valtion vuokrantasausmekanismilla on pitkät perinteet ja VVO on määritellyt vuokrat samalla tavoin koko nykyisen tasausjärjestelmän olemassaoloajan. VVO toimittaa vuosittain valvoville viranomaisille vuosi-ilmoituksen ja omakustannusvuokralaskelman. Viranomainen on tarkastanut toimintaperiaatteet, eikä huomautettavaa ole löytynyt. Myös VVO:n asukashallintoelimet ovat hyväksyneet menettelyn ja vuosittaisen vuokranmäärityksen.

Talokohtainen jyvitys

Yksittäisessä asuinkiinteistössä eri huoneistoilla on erilainen käyttöarvo. Käyttöarvoon vaikuttavat muun muassa asunnon sijainti talossa, näkymät, pohjaratkaisu ja hissi. Myös asuntojen koko vaikuttaa jyvitykseen sillä pienten asuntojen rakentamiskustannukset ovat kalliimmat kuin suurten asuntojen. Kalliiden neliöiden kuten keittiön ja kylpyhuoneen suhteellinen osuus pinta-alasta on suurempi pienissä asunnoissa.

Talokohtaisessa jyvityksessä kohteen keskivuokra määritetään asuntojen kesken niiden rakentamisesta aiheutuneiden kustannusten ja käyttöarvon mukaisesti. Esimerkiksi kiinteistön keskivuokran ollessa 16 euroa neliöltä, voivat vuokrat vaihdella huoneistoittain noin 12-20 euron välillä.

Tasaus vakauttaa vuokria

Jokainen kohde tulee jossain vaiheessa korjausikään tai niissä on tyhjäkäyntiä. Vuokrien Tasauksen ansiosta vuokrat ovat ennustettavia ja vakaita.

Rakentamiskustannukset ja rahoitusehdot vaikuttavat eniten omakustannusvuokraan. Vuokrien tasaaminen mahdollistaa eri suhdannetilanteista syntyneiden rakennus- ja pääomakulujen tasoittamisen kohteiden välillä. Tarkoituksenmukaisuusnäkökulmasta katsoen vuokrien tasaus on hyvä ja toimiva järjestelmä, joka hyödyttää kaikkia vuokra-asukkaita. Uudemmassa ja paremmin varustellussa asunnossa paremman käyttöarvon kuuluukin näkyä korkeampana vuokrana, kuin vanhassa vaatimattomammassa asunnossa.

Vuokrien keskinäinen vertailu

Aravakohteiden keskivuokrien vertailu vaatii tietoa kohteiden käyttöarvoon vaikuttavista tekijöistä. Yksittäinen kohde on aina osa laajempaa vuokrantasausryhmää, jolloin toteutuu omakustannusperiaate.

Arava ja vapaan vuokranmäärityskohteiden keskinäinen vertailu on vaikeaa, koska vuokranmääräytymisperusteet ovat lähtökohtaisesti erilaiset. Pääsääntöisesti vapaan vuokranmäärityksen kohteiden keskivuokrat ovat valtion tukemaa tuotantoa korkeammat ja vuokrataso määräytyy paikallisen markkinatilanteen mukaan.

Asuminen on kallistunut kustannuspaineiden johdosta. Vuokrantasauksella on tärkeä rooli kohtuuhintaisen asumisen suunnitelmallisessa toteuttamisessa. Se on oikeudenmukainen ja tarkoituksenmukaisin tapa määritellä vuokrat sekä omistajayhtiön että asukkaiden kannalta.

Keskustelu pääkaupunkiseudun ja suurien kasvukeskusten vuokra-asuntopulasta ja sen ratkaisukeinoista on tervetullutta. Käsillä on jo nyt ongelma, joka näkyy jatkuvasti kasvavana vuokra-asuntokysyntänä.
Lisätietoja:
VVO-yhtymä Oyj
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201 tai 050 373 4847
Juha Heino, asiakkuusjohtaja, puh. 020 508 3704 tai 040 717 3250

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.